Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

20.03.2018 18:21

НЯМА БЕДСТВАЩИ ЩЪРКЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес
Процедура за отстъпване право на строеж върху недвижим имот „Пазарен площад”,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 55 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 525 по протокол № 47 от 11.01. 2011г. на Общински съвет Велики Преслав

ОБЯВЯВА:

Процедура за отстъпване право на строеж върху недвижим имот „Пазарен площад”,
представляващ УПИ ІІ от квартал 108 А по плана на гр. Велики Преслав,
за построяване на търговски обект – супермаркет
със застроена площ от 700 (седемстотин) кв.м.
Вид на процедурата: публично оповестен конкурс.
Вид на конкурса: едноетапен.
Правото на строеж се отстъпва срещу реализиране от кандидата за суперфициар на следните инвестиции в недвижим имот „Пазарен площад”, представляващ УПИ ІІ от квартал 108 А по плана на гр. Велики Преслав, които се изразяват в следното:
- изграждане на покрит пазар (метална конструкция) с 30 броя маси;
- ел. част – ул. осветление и покрит пазар (висящо);
- благоустрояване, вертикална планировка и озеленяване;
- изграждане на 2 броя магазини с площ от 20 кв.м в съществуващото пазарно пространство, съгласно инвестиционен проект, изработен въз основа на приложено към конкурсната документация техническо задание.
Минимален размер на инвестициите: 150 000 лв. с ДДС.
Срок за реализиране на инвестицията в имота – максимум 24 месеца от датата на сключване на договора за отстъпване правото на строеж.
Брой ново разкрити работни места за жители на община Велики Преслав - минимум 15 работни места.
Гаранцията за изпълнение на договорните задължения, свързани с реализиране на оферираните инвестиции в техния размер и наемането на работа на оферирания брой жители на община Велики Преслав след началото на ползването на изградените обекти, се представя като банкова гаранция в полза на Община Велики Преслав. Банковата гаранция се учредява преди сключване на договора със суперфициара  и е с размер 100 000 лв. и срок 5 години.
Оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 часа до 15.04.2011 г.
Депозит за участие в процедурата: 12 000 (дванадесет хиляди) лева.
Срок за закупуване на конкурсна документация: до 15.04.2011 г., 16,00 часа, в ст. № 210, в сградата на Общинска администрация: гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
Цена на конкурсната документация: 100 (сто) лева с ДДС.
Краен срок за внасяне на депозита: 18.04.2011г. до 11,00 часа.
Срок за подаване на оферти: до 18.04.2011 г., 16,00 часа, в ст. № 502,  в сградата на Общинска администрация:  гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 19.04.2011 г., от 14,00 ч в стая № 403 в сградата на Общинска администрация: гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
За справка: тел. 0538/4-82-25 – стая 210

Коментар
No comments have been made yet.
<<< Предишна 1 Следваща >>>

Добави коментар
Име
Email (не е задължителен)
Запомни ме
:: Коментар ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Оставащи символи
CAPTCHA
Код за сигурност (препишете кода за сигурност)
Парола (само за админи)