Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В

 

На основание Решение №319/25/23.05.2017 г.,  Решение № 374/29/19.09.2017 г., Решение № 455/36/20.02.2018г. и Решение № 444/34/23.01.2018г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата № 8за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти както следва:

 

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:

1. Незастроен поземлен имотс идентификатор 58222.495.2089 с площ 1 316 м2по КК на гр.В.Преслав, ул. “Родопи“, общ.В.Преслав.АЧОС № 1538 от 13.09.2011 г. с начална тръжна цена – 12 680 лв./дванадесет хиляди и шестстотин и осемдесет лева/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 1 268,00 лв. и депозит в размер на 1 268,00 лв. /хиляда двеста шестдесет  и  осем лева /.

           2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 58222.495.382 по КК на гр.В. Преслав с площ от 290 м2, находящ се на ул.“Беласица“ № 21, общ.В.Преслав,АЧОС № 2400/26.01.2018г. с начална тръжна цена3 500лв. без ДДС./три хиляди и петстотин лева/ лева без ДДС.Стъпка на наддаване– 350,00 лв. и депозит за участие в търга –350,00 лв.;

ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:

1. Обект: Помещение „Бивша фурна” находящо се в сградата на Кметство с. Троица, общ.В.Преслав - УПИ - ІІІ – 140, кв.11ас площ 60 м2  по плана на с. Троица, ул. „Хан Аспарух“ № 8„а“,за срок от 10 години,  с начална тръжна цена –60,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 360,00 лв. и стъпка за наддаване – 5,00 лв.

 

ІІІ. Продажба на земеделски земи от общински поземлен фонд:

Поземлен имот с идентификатор № 58222.471.8с площ от 7 010кв.м., местност „Калъкчия“, НТП  - овощна градина, четвърта категория, находящ се в землището на гр.В.Преслав, начална цена за търга – 4 840,00 лв./четири хиляди осемстотин и четиридесет лева/, депозит за участие – 968,00 лв., стъпка на наддаване - 484,00 лв.

 

         Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредба № 8за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.    Заявление за участие в търга;

2.    Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;

3.    Документ за самоличност;

4.    Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

5.    Декларация за оглед на имота;

6.    Декларация за съгласие с проекта за договор;

7.    Документ за внесен депозит за участие в търга;

8.    Документ за закупена тръжна документация;

9.    Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите. 

Оглед на имотите - всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 20.03.2018 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 ч. на 20.03.2018 г.,в касата на Общинска администрация или по банкова сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, IBAN– BG29 UBBS8002 3300130438

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 ч. на 20.03.2018 г.в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозраченплик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. от 13,30 ч.в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

При не проведен търг, втори търг ще се проведе на 04.04.2018 г. от 13,30часа при същите условия.

Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.

Цена на тръжната документация – 24,00 лв. с ДДС.Стойността и може да бъде заплатена в касата на общината или по сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, BG54 UBBS8002 8413872600, Код плащане 447000.  

Коментар
No comments have been made yet.
<<< Предишна 1 Следваща >>>

Добави коментар
Име
Email (не е задължителен)
Запомни ме
:: Коментар ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Оставащи символи
CAPTCHA
Код за сигурност (препишете кода за сигурност)
Парола (само за админи)