Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Бюлетин относно обекти, финансирани по Европейските програми и такива от целеви средства от Републиканския Бюджет

29.04.2011 09:28

03/ 28.04.2011 год.

Уважаеми живущи в Община Велики Преслав,

смятам за необходимо да Ви запозная с фактите по усвояването на средства от Европейските програми в Община Велики Преслав, а то е :

          година                            у с в о е н и    с р е д с т ва

                                     

                                        по EU и РБ            собствени        общо

         2008 год.             3 926 720 лв.        436 670 лв.       4 363 390 лв.

         2009 год.             2 033 372 лв.        349 228 лв.       2 382 600 лв.

         2010 год.             1 216 900 лв.        496 833 лв.       1 713 733 лв.

 

всичко                         7 176 992 лв.      1 282 431 лв.      8 459 723 лв

 Към момента има подписани договори на стойност от  3 126 021 лв. за :

 

  • Грижа в семейната среда на територията на  Община Велики Преслав     
  • Техническа помощ за проект „Воден цикъл на гр.Велики Преслав
  • Енергоспестяващи мерки в СОУ „Черноризец Храбър” и детски ясли
  • Укрепване на речното корито на р.Драгоевска,с.Драгоево

 

Проекти на стойност от  27 369 474 лв. , чакащи одобрение :

 

  • Преустройство, реконструкция и модернизация на Спортна зала Велики Преслав
  • Ремонт и рехабилитация на Общинска пътна мрежа Драгоево –Миланово-Мокреш
  • Рехабилитация и достъпност на селищната среда за центровете на гр.Велики Преслав , с Драгоево и с.Миланово
  • Развитие на туризма в Общината с обекти във стария град по Консервационни и Рехабилитационни работи, както и макетна възстановка на стария град по проект „Векът на Симеон Велики оживява „
  • Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Велики Преслав
  • Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони

 

С уважение,

 

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ

Кмет на Община В.Преслав

  

ИНЖ. КРАСИМИР ПОПОВ

Зам.-кмет Община В.Преслав

Строителство Евроинтеграция

коментари 0