Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Относно: забавена процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

20.05.2011 08:38

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

  

                                                                       ДО

 

 

                                                                       Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

                                                                       АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

                                                                       МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                                       НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ПРИЕМНА”

 

 

                                                                       Г-Н  ЙОРДАН   БАКАЛОВ

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

                                                                       ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,

                                                                       ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,ЖАЛБИТЕ

                                                                       И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

                                                                       НА 41-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                                       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          

 

                                                                       МИНИСТЕРСТВОТО НА

                                                                       ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

 

                                                                       МИНИСТЕРСТВОТО НА

                                                                       ФИНАНСИИТЕ

 

 

                                                                       ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ

                                                                       ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

                                                                       НА ОБЛАСТ ШУМЕН

 

Относно :    забавена  процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на  земеделските земи 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  от 1994 та година пари няма за възстановяване на собствеността върху земите по § 4 qтака вече 16 години...”

Отваряме Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, /Преходни и заключителни разпоредби /  § 4 к , ал.9 ” ....Финансирането на плановете по ал. 1 се осъществява от държавния бюджет по годишна програма, съставена от Областния управител и съгласувана с Кмета на общината ...” Аз съм сигурен , г-н Областния управител е насочил своите искания , защото в края на 2010 год ние инициирахме такова искане.

§ 4 к, ал.1  гласи ”.....За земите предоставени за ползване на гражданите въз основа  актове по §4, се изработват помощен кадастрален план на ползвателите по различни документи на Министерски съвет, Държавен съвет, Президиума на Народното събрание и тези на собствениците преди предоставяне на земите, както  и план на новообразуваните имоти .... ”

Помощения кадастрален план се изработва от лицензирани фирми

От там нататък, съгласно Закона следват :

                   - изработване основен кадастрален план на собствениците

                   - изработване план на новообразуваните имоти

                   - изработване на скици

                   - трасиране границите на новообразуваните имоти

 Община Велики Преслав има земи в § 4 в размер на 2844 дка. За  цифров модел само на помощения кадастрален план са ни необходими 284 400 лв / без ДДС / или 341 280 лв /с ДДС /. За сравнение собствените приходи на общината са в рамките на 1 101 000 лева годишно.Това го подчертавам за сравнение.

Съгласно закона всичко опира до държавния бюджет.

 

С уважение ,

 инж. Красимир Попов

Зам.- кмет Строителство

Евроинтеграция:

коментари 0