Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

15.10.2018 08:17

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 23.10.2018 г. /вторник/ от 13.30 часа


12.10.2018 09:13

12 октомври - Ден на българската община


10.10.2018 14:24

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав


10.10.2018 10:48

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ПРЕДСТАВЯ 3D ВИРТУАЛНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА


09.10.2018 15:37

ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ОСМАР ПОЛУЧИ ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“


09.10.2018 08:51

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА


08.10.2018 11:29

Областна дирекция “Земеделие”. Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване по землища.


05.10.2018 16:43

Приет е “План за действие на общинските концесии в община Велики Преслав”


05.10.2018 14:33

XIII Годишна среща на местните власти се проведе от 1-3 октомври 2018 г.


05.10.2018 14:29

Едно от съпътстващите събития на XIII Годишна среща на местните власти 1-3 октомври 2018 г. бе организирано със съдействието на Дирекция "Аварийна помощ и превенция",
Относно: забавена процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

20.05.2011 08:38

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

  

                                                                       ДО

 

 

                                                                       Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

                                                                       АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

                                                                       МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                                       НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ПРИЕМНА”

 

 

                                                                       Г-Н  ЙОРДАН   БАКАЛОВ

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

                                                                       ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,

                                                                       ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,ЖАЛБИТЕ

                                                                       И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

                                                                       НА 41-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                                       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          

 

                                                                       МИНИСТЕРСТВОТО НА

                                                                       ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

 

                                                                       МИНИСТЕРСТВОТО НА

                                                                       ФИНАНСИИТЕ

 

 

                                                                       ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ

                                                                       ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

                                                                       НА ОБЛАСТ ШУМЕН

 

Относно :    забавена  процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на  земеделските земи 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  от 1994 та година пари няма за възстановяване на собствеността върху земите по § 4 qтака вече 16 години...”

Отваряме Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, /Преходни и заключителни разпоредби /  § 4 к , ал.9 ” ....Финансирането на плановете по ал. 1 се осъществява от държавния бюджет по годишна програма, съставена от Областния управител и съгласувана с Кмета на общината ...” Аз съм сигурен , г-н Областния управител е насочил своите искания , защото в края на 2010 год ние инициирахме такова искане.

§ 4 к, ал.1  гласи ”.....За земите предоставени за ползване на гражданите въз основа  актове по §4, се изработват помощен кадастрален план на ползвателите по различни документи на Министерски съвет, Държавен съвет, Президиума на Народното събрание и тези на собствениците преди предоставяне на земите, както  и план на новообразуваните имоти .... ”

Помощения кадастрален план се изработва от лицензирани фирми

От там нататък, съгласно Закона следват :

                   - изработване основен кадастрален план на собствениците

                   - изработване план на новообразуваните имоти

                   - изработване на скици

                   - трасиране границите на новообразуваните имоти

 Община Велики Преслав има земи в § 4 в размер на 2844 дка. За  цифров модел само на помощения кадастрален план са ни необходими 284 400 лв / без ДДС / или 341 280 лв /с ДДС /. За сравнение собствените приходи на общината са в рамките на 1 101 000 лева годишно.Това го подчертавам за сравнение.

Съгласно закона всичко опира до държавния бюджет.

 

С уважение ,

 инж. Красимир Попов

Зам.- кмет Строителство

Евроинтеграция:

коментари 0