Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

20.03.2018 18:21

НЯМА БЕДСТВАЩИ ЩЪРКЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес
Относно: забавена процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

20.05.2011 08:38

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

  

                                                                       ДО

 

 

                                                                       Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

                                                                       АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

                                                                       МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                                       НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ПРИЕМНА”

 

 

                                                                       Г-Н  ЙОРДАН   БАКАЛОВ

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

                                                                       ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,

                                                                       ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,ЖАЛБИТЕ

                                                                       И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

                                                                       НА 41-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                                       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          

 

                                                                       МИНИСТЕРСТВОТО НА

                                                                       ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

 

                                                                       МИНИСТЕРСТВОТО НА

                                                                       ФИНАНСИИТЕ

 

 

                                                                       ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ

                                                                       ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

                                                                       НА ОБЛАСТ ШУМЕН

 

Относно :    забавена  процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на  земеделските земи 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  от 1994 та година пари няма за възстановяване на собствеността върху земите по § 4 qтака вече 16 години...”

Отваряме Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, /Преходни и заключителни разпоредби /  § 4 к , ал.9 ” ....Финансирането на плановете по ал. 1 се осъществява от държавния бюджет по годишна програма, съставена от Областния управител и съгласувана с Кмета на общината ...” Аз съм сигурен , г-н Областния управител е насочил своите искания , защото в края на 2010 год ние инициирахме такова искане.

§ 4 к, ал.1  гласи ”.....За земите предоставени за ползване на гражданите въз основа  актове по §4, се изработват помощен кадастрален план на ползвателите по различни документи на Министерски съвет, Държавен съвет, Президиума на Народното събрание и тези на собствениците преди предоставяне на земите, както  и план на новообразуваните имоти .... ”

Помощения кадастрален план се изработва от лицензирани фирми

От там нататък, съгласно Закона следват :

                   - изработване основен кадастрален план на собствениците

                   - изработване план на новообразуваните имоти

                   - изработване на скици

                   - трасиране границите на новообразуваните имоти

 Община Велики Преслав има земи в § 4 в размер на 2844 дка. За  цифров модел само на помощения кадастрален план са ни необходими 284 400 лв / без ДДС / или 341 280 лв /с ДДС /. За сравнение собствените приходи на общината са в рамките на 1 101 000 лева годишно.Това го подчертавам за сравнение.

Съгласно закона всичко опира до държавния бюджет.

 

С уважение ,

 инж. Красимир Попов

Зам.- кмет Строителство

Евроинтеграция:

коментари 0