Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес


28.02.2018 14:20

Заповед за преустановяване на учебния процес
Каним Ви да присъствате на редовно заседание на Общински съвет – Велики Преслав

20.05.2011 08:48

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ПОКАНА

№53

Каним Ви да присъствате на редовно заседание на Общински съвет – Велики Преслав, което ще се проведе на 27.05.2011 г. /петък/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

Заседанието ще протече при следния проект за

 

 ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно промяна на бюджет 2011 г.

Докл.: Вносителят

2.Докладна записка от Петранка Тодорова – председател на ПК по бюджет и финанси, относно приемане на финансовия отчет за 2010 г. на „МБАЛ - Велики Преслав” ЕООД.

Докл.: Вносителят

3. Докладна записка от д-р Милчо Мавродинов – управител на МБАЛ, относно отпускане на средства за финансово оздравяване на МБАЛ.

Докл.: Вносителят

4. Докладна записка от д-р Милчо Мавродинов – управител на МБАЛ, относно вземане на решение за продажба на активи на МБАЛ.

Докл.: Вносителят

5. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно опрощаване на публичните задължения  на „МБАЛ Велики Преслав” ЕООД.

Докл.: Вносителят

6. Докладна записка от Юмер Мустафа – председател на ПК по ТСУ, относно вземане на решение от органа по приватизация след проведен публичен търг за продажба на общински имотв с. Осмар.

Докл.: Вносителят

7. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно включване на имоти за отдаване под наем и за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Докл.: Вносителят

8. Докладна записка от инж. Димо Бодуров - кмет на Общината, относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници, валидни за територията на община Велики Преслав.

Докл.: Вносителят

9. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на язовир „Дервиша”.

Докл.: Вносителят

10. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно ползване на мерите и пасища в землището на с. Златар.

Докл.: Вносителят

11. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно сключване на допълнително споразумение към договор за аренда с „Андонови” ООД.

Докл.: Вносителят

12. Докладна записка от Миглена Ангелова – председател на Общински съвет, относно писмо от Администрацията на Президента.

Докл.: Вносителят

13. Докладна записка от Пепа Кръстева – зам.-кмет на Общината, относно промяна в състава на Обществения съвет за социално подпомагане.

Докл.: Вносителят

14. Докладна записка от Пепа Кръстева – зам.-кмет на Общината, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.

Докл.: Вносителят

15. Одобряване на командировъчните разходи на кмета на общината за периода 01.01.-26.05.2011 г.

Докл.: К. Сланева

 

Водещи комисии:

По т.1, 2, 3, 4, 5 и 15 – ПК по бюджет и финанси

По т.6, т.7 – ПК по териториално-селищно устройство

По т.8, т.9, т.10, т.11 – ПК по промишлено-стопанска дейност

По т.12 и т.13 – ПК по законност, обществен ред и социално подпомагане

По т.14 – ПК по социална политика

 

 

Председател: Миглена Ангелова

 

 

ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. май  2011 г.

25.05.2011 г. /сряда/ от 13.30 ч.Съвместно заседание на ПК по ТСУ и ПК по ПСД при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка от Юмер Мустафа – председател на ПК по ТСУ, относновземане на решение от органа по приватизация след проведен публичен търг за продажба на общински имотв с. Осмар.

2. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно включване на имоти за отдаване под наем и за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

3. Докладна записка от инж. Димо Бодуров - кмет на Общината, относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници, валидни за територията на община Велики Преслав.

4. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на язовир „Дервиша”.

5. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно ползване на мерите и пасища в землището на с. Златар.                                                                                        

6. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно сключване на допълнително споразумение към договор за аренда с „Андонови” ООД.

7. Докладна записка от д-р Милчо Мавродинов – управител на МБАЛ, относно отпускане на средства за финансово оздравяване на МБАЛ.

8. Докладна записка от д-р Милчо Мавродинов – управител на МБАЛ, относно вземане на решение за продажба на активи на МБАЛ.

9. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно опрощаване на публичните задължения  на „МБАЛ Велики Преслав” ЕООД.

 

 

25.05.2011 г. /сряда/ от 14.30 ч.Съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по социална политика и ПК по законност, обществен ред и социално подпомагане при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка от д-р Милчо Мавродинов – управител на МБАЛ, относно отпускане на средства за финансово оздравяване на МБАЛ.

2. Докладна записка от д-р Милчо Мавродинов – управител на МБАЛ, относно вземане на решение за продажба на активи на МБАЛ.

3. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно опрощаване на публичните задължения  на „МБАЛ Велики Преслав” ЕООД.

4.Докладна записка от Петранка Тодорова – председател на ПК по бюджет и финанси, относно приемане на финансовия отчет за 2010 г. на „МБАЛ - Велики Преслав” ЕООД.

5. Докладна записка от инж. Димо Бодуров – кмет на Общината, относно промяна на бюджет 2011 г.

6. Докладна записка от Миглена Ангелова – председател на Общински съвет, относно писмо от Администрацията на Президента.                                                                                  

7. Докладна записка от Пепа Кръстева – зам.-кмет на Общината, относно промяна в състава на Обществения съвет за социално подпомагане.

8. Докладна записка от Пепа Кръстева – зам.-кмет на Общината, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.

9. Одобряване на командировъчните разходи на кмета на общината за периода 01.01.-26.05.2011 г.

коментари 0