Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на общински имоти

09.06.2011 13:25

 О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

На основание  Решения № 555 по протокол № 50/29.03.2011 г., № 582 и № 584 по протокол № 53/27.05.2011г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, Заповед № 173 от 07.06.2011 г. на Кмета на Община Велики Преслав,  чл. 44, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

О Б Я В Я В А :

Процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на общински имоти както следва:

       І. Продажба на недвижими  имоти:

     1. Незастроен ПИ-449в кв.35”б” по плана на с. Осмар по АЧОС № 1389 от 17.02.2011 г. с площ от 516 кв.м., отреден за нежилищни нужди – начална тръжна цена 2 000 лв. без ДДС; депозит за участие – 200 лв., стъпка на наддаване 50 лв.

     2. НезастроенУПИ-І-299в кв. 85 по плана на с. Драгоево, отреден за „Смесено предназначение” по АЧОС № 392/24.02.2006 г. с площ 4600 м2 – начална тръжна цена 13 800 лв. без ДДС – депозит за участие 1380 лв. и стъпка на наддаване 200 лв.

     3. НезастроенУПИ-ІІ-856в кв. 49 по плана на с. Драгоево по АЧОС № 1399/10.03.2011 г. с площ 4400 м2 – начална тръжна цена 13 200 лв. без ДДС – депозит за участие 1 320 лв. и стъпка на наддаване 200 лв.

     ІІ. Отдаване под наем на общински имоти:

  1.  „Кухненски помещения”в сградата на бивше училище с. Троица с площ 67,08 м2 за срок 10 години с начална тръжна цена - 67,08 лв. на месец без ДДС, депозит за участие 402 лв. и стъпка на наддаване 3 лв.
  2. „ Автоспирка”кв. Кирково с площ 5 м2 за срок 10 години с начална тръжна цена – 10 лв. на месец без ДДС, депозит за участие 60 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.
  3. Язовир „Дервиша” с идентификатор 58222.111.97 в землището на гр. Велики Преслав, с площ 59,263 дка, за срок 10 години с годишна начална тръжна цена – 2 230,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга -  2 230 лв., и стъпка на наддаване  200 лв.

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 29.06.2011 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 29.06.2011 г., в касата на Общинска администрация.

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 29.06.2011 г. в деловодството на Общинска администрация, стая  № 502.

Тръжна документация се закупува от стая № 105 и № 106 при цена:

         - за язовир „Дервиша” – 36 лв. с ДДС

         - за останалите обекти - 15 лв. с  ДДС

Търгът ще се проведе на 30.06.2011 г. от 14,00 часав сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

Повторен търг ще се проведе на 15.07.2011 г. от 14.00 часапри същите условия.

За справка: тел. 0538/48 215 и 48 216 – стая  105 и 106

коментари 0