Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Процедура за отстъпване право на строеж върху недвижим имот „Пазарен площад”,

28.03.2011 09:38

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 55 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 525 по протокол № 47 от 11.01. 2011г. на Общински съвет Велики Преслав

ОБЯВЯВА:

Процедура за отстъпване право на строеж върху недвижим имот „Пазарен площад”,
представляващ УПИ ІІ от квартал 108 А по плана на гр. Велики Преслав,
за построяване на търговски обект – супермаркет
със застроена площ от 700 (седемстотин) кв.м.
Вид на процедурата: публично оповестен конкурс.
Вид на конкурса: едноетапен.
Правото на строеж се отстъпва срещу реализиране от кандидата за суперфициар на следните инвестиции в недвижим имот „Пазарен площад”, представляващ УПИ ІІ от квартал 108 А по плана на гр. Велики Преслав, които се изразяват в следното:
- изграждане на покрит пазар (метална конструкция) с 30 броя маси;
- ел. част – ул. осветление и покрит пазар (висящо);
- благоустрояване, вертикална планировка и озеленяване;
- изграждане на 2 броя магазини с площ от 20 кв.м в съществуващото пазарно пространство, съгласно инвестиционен проект, изработен въз основа на приложено към конкурсната документация техническо задание.
Минимален размер на инвестициите: 150 000 лв. с ДДС.
Срок за реализиране на инвестицията в имота – максимум 24 месеца от датата на сключване на договора за отстъпване правото на строеж.
Брой ново разкрити работни места за жители на община Велики Преслав - минимум 15 работни места.
Гаранцията за изпълнение на договорните задължения, свързани с реализиране на оферираните инвестиции в техния размер и наемането на работа на оферирания брой жители на община Велики Преслав след началото на ползването на изградените обекти, се представя като банкова гаранция в полза на Община Велики Преслав. Банковата гаранция се учредява преди сключване на договора със суперфициара  и е с размер 100 000 лв. и срок 5 години.
Оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 часа до 15.04.2011 г.
Депозит за участие в процедурата: 12 000 (дванадесет хиляди) лева.
Срок за закупуване на конкурсна документация: до 15.04.2011 г., 16,00 часа, в ст. № 210, в сградата на Общинска администрация: гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
Цена на конкурсната документация: 100 (сто) лева с ДДС.
Краен срок за внасяне на депозита: 18.04.2011г. до 11,00 часа.
Срок за подаване на оферти: до 18.04.2011 г., 16,00 часа, в ст. № 502,  в сградата на Общинска администрация:  гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 19.04.2011 г., от 14,00 ч в стая № 403 в сградата на Общинска администрация: гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
За справка: тел. 0538/4-82-25 – стая 210

коментари 0