Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
СВИКВАМ тържествено заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 27.02.2018

22.02.2018 21:05

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.38, ал.5 от ЗМСМА, СВИКВАМ тържествено заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 27.02.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в заседателната залана ОбС при следния

 

        

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

         Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания кмет на кметство с. Кочово, община Велики Преслав.

 

 

 

 

 

Председател: Анелия Асенова

 

коментари 0