Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Относно: Опазване и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения

24.02.2018 15:12

          

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ЗАПОВЕД

№ 84

22.02.2018г.

                                              

 

Относно: Опазване  и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения

 

 

На  основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2, т.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ.бр.91/2002г. изм. и доп.), във връзка със Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр.77/2002г., изм. и доп.), Закона за лечебните растения  (ДВ. бр.29/2000г., изм. и доп.) и Закона за защитените територии (ДВ. бр.133/1998г., изм. и доп.)  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

           

1.      Забранявам продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под специален режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане).

2.      За повишаване на контрола и недопускане на нарушения следва да се извършват периодични проверки, като контролът се засили около пролетните, официални  и църковни празници в периода  месец март – месец май вкл.

3.      Копие от настоящата заповед да получат кметовете на населените места, управителят на ЕООД ”БКС” и гл. специалист „Общински пазари“  за повишаване на  контрола и  недопускане на нарушения.

4.      Настоящата заповед да се обяви публично на информационните табла в кметствата, в Център за информация на граждани в сградата на Общинска администрация  Велики Преслав, и да се публикува на интернет страницата на Община Велики Преслав: www.velikipreslav.bg.

 

                                                                                      

Д-р Александър Горчев:

Кмет на Община Велики Преслав

коментари 0