Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

15.10.2018 08:17

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 23.10.2018 г. /вторник/ от 13.30 часа


12.10.2018 09:13

12 октомври - Ден на българската община


10.10.2018 14:24

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав


10.10.2018 10:48

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ПРЕДСТАВЯ 3D ВИРТУАЛНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА


09.10.2018 15:37

ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ОСМАР ПОЛУЧИ ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“


09.10.2018 08:51

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА


08.10.2018 11:29

Областна дирекция “Земеделие”. Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване по землища.


05.10.2018 16:43

Приет е “План за действие на общинските концесии в община Велики Преслав”


05.10.2018 14:33

XIII Годишна среща на местните власти се проведе от 1-3 октомври 2018 г.


05.10.2018 14:29

Едно от съпътстващите събития на XIII Годишна среща на местните власти 1-3 октомври 2018 г. бе организирано със съдействието на Дирекция "Аварийна помощ и превенция",
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти

02.03.2018 09:10

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В

 

На основание Решение №319/25/23.05.2017 г.,  Решение № 374/29/19.09.2017 г., Решение № 455/36/20.02.2018г. и Решение № 444/34/23.01.2018г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата № 8за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти както следва:

 

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:

1. Незастроен поземлен имотс идентификатор 58222.495.2089 с площ 1 316 м2по КК на гр.В.Преслав, ул. “Родопи“, общ.В.Преслав.АЧОС № 1538 от 13.09.2011 г. с начална тръжна цена – 12 680 лв./дванадесет хиляди и шестстотин и осемдесет лева/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 1 268,00 лв. и депозит в размер на 1 268,00 лв. /хиляда двеста шестдесет  и  осем лева /.

           2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 58222.495.382 по КК на гр.В. Преслав с площ от 290 м2, находящ се на ул.“Беласица“ № 21, общ.В.Преслав,АЧОС № 2400/26.01.2018г. с начална тръжна цена3 500лв. без ДДС./три хиляди и петстотин лева/ лева без ДДС.Стъпка на наддаване– 350,00 лв. и депозит за участие в търга –350,00 лв.;

ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:

1. Обект: Помещение „Бивша фурна” находящо се в сградата на Кметство с. Троица, общ.В.Преслав - УПИ - ІІІ – 140, кв.11ас площ 60 м2  по плана на с. Троица, ул. „Хан Аспарух“ № 8„а“,за срок от 10 години,  с начална тръжна цена –60,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 360,00 лв. и стъпка за наддаване – 5,00 лв.

 

ІІІ. Продажба на земеделски земи от общински поземлен фонд:

Поземлен имот с идентификатор № 58222.471.8с площ от 7 010кв.м., местност „Калъкчия“, НТП  - овощна градина, четвърта категория, находящ се в землището на гр.В.Преслав, начална цена за търга – 4 840,00 лв./четири хиляди осемстотин и четиридесет лева/, депозит за участие – 968,00 лв., стъпка на наддаване - 484,00 лв.

 

         Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредба № 8за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.    Заявление за участие в търга;

2.    Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;

3.    Документ за самоличност;

4.    Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

5.    Декларация за оглед на имота;

6.    Декларация за съгласие с проекта за договор;

7.    Документ за внесен депозит за участие в търга;

8.    Документ за закупена тръжна документация;

9.    Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите. 

Оглед на имотите - всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 20.03.2018 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 ч. на 20.03.2018 г.,в касата на Общинска администрация или по банкова сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, IBAN– BG29 UBBS8002 3300130438

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 ч. на 20.03.2018 г.в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозраченплик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. от 13,30 ч.в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

При не проведен търг, втори търг ще се проведе на 04.04.2018 г. от 13,30часа при същите условия.

Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.

Цена на тръжната документация – 24,00 лв. с ДДС.Стойността и може да бъде заплатена в касата на общината или по сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, BG54 UBBS8002 8413872600, Код плащане 447000.  

коментари 0