Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
<< Предишна 1 2 380 81 8286 87 88 Следваща >>

В ход е подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май

06.04.2012 19:14

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

В Община Велики Преслав вече е в ход подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май.Очакванията ни са и през тази година  много от Вас  -  деца и възрастни, пенсионерски клубове, учебни заведения, търговски обекти, държавни институции, частни фирми  и др.  да се  включите   активно в нея. За нас всяка помощ е ценна, а  направеното, макар и   малко - важно, за да ни е чисто и приятно на всички.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав

23.03.2012 11:55

НАРЕДБА

за устройството  на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4

 и  организацията на погребенията в него

 

I.Общи положения

1. Тази наредба  урежда управлението и  вътрешния ред в Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4,  реда и условията за извършване на погребенията в него.

2. Гробищния парк е терен със специално предназначение. Намира се на територията на НИАР „Велики Преслав“ , представляващ  изключителна държавна собственост.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав

22.03.2012 11:39

Проект на

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

О Б Щ И Н А  -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет  Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

13.03.2012 19:20

О Б Я В А

 

 

Във връзка с реализацията на проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас“, по Европейска програма за партньорство в общността на Галаксо Смит Клайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа

 

Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите /ДВ,бр.61/2010г./

03.03.2012 16:14

На основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите /ДВ,бр.61/2010г./ Община Велики Преслав обявява съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително  на земеделски производител Тодор Митков Димитров за ползване на язовир „Имренчево” в землището на  с. Имренчево, община Велики Преслав, водно тяло BG2 КА 578PO03,  ЕКАТТЕ 327723, параметри на исканото ползване 146 дка. за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Отчет 2011, бюджет 2012

01.03.2012 14:03

Отчет 2011, бюджет 2012

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

27.02.2012 15:00

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 6.03.2012 година /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект на Наредба за условията, реда и критериите...

24.02.2012 21:56

Проект за

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


От 27.02.2012 г. всеки може да заплаща дължимите за годината данъци

23.02.2012 10:03

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТ 27.02.2012 г. ВСЕКИ  МОЖЕ ДА ЗАПЛАЩА ДЪЛЖИМИТЕ ЗА ГОДИНАТА ДАНЪЦИ

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Заповед N50 гр. Велики Преслав, 15 февруари 2012

17.02.2012 14:22

Заповед N50 гр. Велики Преслав

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 380 81 8286 87 88 Следваща >>