Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

20.03.2018 18:21

НЯМА БЕДСТВАЩИ ЩЪРКЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес
СВИКВАМ тържествено заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 27.02.2018

22.02.2018 21:05

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.38, ал.5 от ЗМСМА, СВИКВАМ тържествено заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 27.02.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в заседателната залана ОбС при следния

 

        

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

         Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания кмет на кметство с. Кочово, община Велики Преслав.

 

 

 

 

 

Председател: Анелия Асенова

 

коментари 0