Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

06.02.2019 13:14

Съобщение


05.02.2019 11:21

Отменяне на грипната епидемия в област Шумен


01.02.2019 13:40

Свободни площи – пасища, мери и ливади за ползване от животновъди, отглеждащи пасищни селскостопански животни за стопанската 2019/2020 г.


01.02.2019 13:10

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии общинска собственост


29.01.2019 09:35

Преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на обект


28.01.2019 09:28

Разделно събиране на отпадъци на търговските обекти


24.01.2019 08:43

Основни правила за запазване на съдовете за битови отпадъци годни за експлоатация


21.01.2019 13:27

Инициатива на наши съграждани за почистване на пътя към местност "Тунесец"


18.01.2019 14:26

Покана №55


15.01.2019 17:36

Общинска Администрация уведомява родителите и гражданите на Общината за неучебните дни във връзка с грипната епидемия
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина

22.06.2018 17:55

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Община Велики Преслав – Кмет на Община В. Преслав работодател ( съгл. чл. 217, ал. 3 от ЗПУО), адрес на предприятието: гр. Велики Преслав 9850, обл. Шумен, ул. “Борис Спиров” № 58,  тел: 0538 44315, факс: 0538 44537; e-mail: info@velikipreslav.bg интернет адрес: www.velikipreslav.bg

 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :

„ Директор “  на Детска градина  „Снежанка“, гр. Велики Преслав, 

„Директор“ на Детска градина „ Славейче“, с. Драгоево, Община Велики Преслав

 

І. Характер на работата и област на дейност

Директорът на детска градина планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в съответната институция и отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност

2. Длъжността „Директор“ на общинска детска градина може да се заема и от:

- граждани на други държави членки на ЕС;

- чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

- продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

- дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

 3. Да имат завършено висше образование на образователната квалификационна степен „Бакалавър“/съгласно чл.42, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗВО / или „Магистър“ и професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата  за задължителна преподавателска работа на директор в детската грдина, за която кандидатстват;

4. Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от Закона за предучиищното и училищното образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията -чл. 215, ал.1, т.1 от ЗПУО;

6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват  учителска професия по смисъла на чл.215, ал.1, т.2 от ЗПУО;

7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188 т.2 и т. 3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в двугодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса,  освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

9. Да притежават знания и умения за управление на човешки ресурси;

10.Да притежават компетентности по прилагането на информационните и комуникационните технологии;

11. Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното образование;

12. Да притежават умения за работа в екип;

13. Да притежават добра езикова и писмена  култура.

ІV. Начин за провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

1. допускане по документи

2.  писмен тест

3. програма за развитие на ДГ с три годишен срок и интервю с кандидата относно визията му за организацията и управлението на детското заведение, за което кандидатства

До участие в конкурса се допускат лица, представили всички необходими документи. Конкурсната комисия преценява представените документи дали удостоверяват изпълнение на минималните изисквания за заемане на длъжността за всеки кандидат. До писмен тест се допускат кандидати, представили всички необходими документи пред конкурсната комисия, която преценява представените документи дали удостоверяват изпълнение на минималните изисквания за заемане на длъжността за всеки кандидат.

До интервю с кандидата относно визията му за организацията и управлението на детското заведение, за което кандидатства и програмата за развитие на съответната детска градина се допускат кандидати, получили оценка повече от 50 точки на писмения тест.

V. Необходими документи за участие:

1. Документи:

а/ Заявление за участие в конкурса до кмета на община  Велики Преслав;

б/ Документи за самоличност/копие/;

в/ Автобиография/ СV европейски формат / и актуална снимка/по образец/;

г/Документи, удостоверяващи: завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност, наличие на научно звание или научна степен, професионално-квалификационна степен ( съгл. чл. 55 от Наредба № № 12 от 01.09.2016 год. на МОН), компютърна грамотност ако притежава/ копия /;

д/ Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж и учителски трудов стаж/ копие/;

е/ Декларация по образец за наличие/ отсъствие на обстоятелства по чл. 215 от ЗПУО

2. При представяне на копия от посочените документи, кандидатите следва да носят със себе си и оригиналите за сверяване;

3. Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

4. Копията  от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

VІІ. Характеристиката на конкурсната длъжност

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, образец на Заявление за участие и образец на Декларация за наличие/ отсъствие на обстоятелства по чл. 215 от ЗПУО е на разположение на всеки кандидат в стая №  - 206 „Човешки ресурси“.

VІІ. Срок и място на подаване на документи за участие

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, до изтичането на 30 /тридесет/ календарни дни след публикуване на обявата за конкурса, а именно до 17,00 часа на 23.07.2018 год. в административната сграда на община В.Преслав, адрес гр. В.Преслав, ул.“ Б.Спиров“ 58 - Център за информация и услуги  след сверяване с оригиналите в стая 207- гл.специалист просвета.

Подлежащите на публично оповестяване документи, резултати и др. ще бъдат достъпни на:

www.velikipreslav.bg

Телефон за справки: 0538/48227; 0538/44315 в. 227 И.Димова всеки работен ден от 08-12  и 13-17 часа.

 

 

Заявление за участие в конкурс ( образец за ползване от кандидатите)

Декларация за наличие/ отсъствие на обстоятелства ( образец за ползване от кандидатите)

коментари 0