Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

06.02.2019 13:14

Съобщение


05.02.2019 11:21

Отменяне на грипната епидемия в област Шумен


01.02.2019 13:40

Свободни площи – пасища, мери и ливади за ползване от животновъди, отглеждащи пасищни селскостопански животни за стопанската 2019/2020 г.


01.02.2019 13:10

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии общинска собственост


29.01.2019 09:35

Преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на обект


28.01.2019 09:28

Разделно събиране на отпадъци на търговските обекти


24.01.2019 08:43

Основни правила за запазване на съдовете за битови отпадъци годни за експлоатация


21.01.2019 13:27

Инициатива на наши съграждани за почистване на пътя към местност "Тунесец"


18.01.2019 14:26

Покана №55


15.01.2019 17:36

Общинска Администрация уведомява родителите и гражданите на Общината за неучебните дни във връзка с грипната епидемия
СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 23.10.2018 г. /вторник/ от 13.30 часа

15.10.2018 08:17

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 48

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 23.10.2018 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Г. Бенев – кмет на с. Хан Крум, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав.

        Докл.: вносителят

4. Докладна записка от Хр. Колев – кмет на с. Осмар, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Осмар, общ. Велики Преслав.

        Докл.: вносителят

5.Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мостич, общ. Велики Преслав.

        Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 05.11.2018 г.

Докл.: вносителят

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноиздаване на запис на заповед от община Велики Преслав в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00525 от 19.09.2017 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:-SHU 1006 /гр. В. Преслав-Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях“, сключен между Община Велики Преслав и ДФ „Земеделие”.

                                                                                                                                               Докл.: вносителят

8. Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно разпределение на общинският жилищен фонд по групи.

Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно допълнение на план-сметката за необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.

Докл.: вносителят

10. Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно утвърждаване на маршрутните разписания на линиите от Общинските транспортни схеми.

                                                                                                                                              Докл.: вносителят

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно предоставяне безвъзмездно на ИАР „Велики Преслав” за управление на Община Велики Преслав във връзка с предстоящо кандидатстване на Общината за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Докл.: вносителят

12.Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците  на „ВиК- Шумен“ ООД – гр. Шумен.

Докл.: вносителят

13.Питания.                                                                                                                                                       

14.Разни.

Водещи комисии:

По т.11 и 12 – ПК по ЗОРПКСП

По т.7 и 9 – ПК по БФ

По т. 6 – ПК по ТСУ

По т.1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10 – ПК по ПСД                                                Председател:

 Анелия Асенова

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. октомври 2018 г.

 

18.10.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав.

2.Докладна записка от Г. Бенев – кмет на с. Хан Крум, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

3.Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав.

4. Докладна записка от Хр. Колев – кмет на с. Осмар, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Осмар, общ. Велики Преслав.

5.Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мостич, общ. Велики Преслав.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно предоставяне безвъзмездно на ИАР „Велики Преслав” за управление на Община Велики Преслав във връзка с предстоящо кандидатстване на Общината за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

12.Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците  на „ВиК- Шумен“ ООД – гр. Шумен.

 

 

18.10.2018 г.  /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ  при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав.

2.Докладна записка от Г. Бенев – кмет на с. Хан Крум, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

3.Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав.

4. Докладна записка от Хр. Колев – кмет на с. Осмар, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Осмар, общ. Велики Преслав.

5.Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мостич, общ. Велики Преслав.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 05.11.2018 г.

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноиздаване на запис на заповед от община Велики Преслав в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00525 от 19.09.2017 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:-SHU 1006 /гр. В. Преслав-Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях“, сключен между Община Велики Преслав и ДФ „Земеделие”.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно допълнение на план-сметката за необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.

 

 

18.10.2018 г.  /четвъртък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав.

2.Докладна записка от Г. Бенев – кмет на с. Хан Крум, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

3.Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав.

4. Докладна записка от Хр. Колев – кмет на с. Осмар, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Осмар, общ. Велики Преслав.

5.Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мостич, общ. Велики Преслав.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно предоставяне безвъзмездно на ИАР „Велики Преслав” за управление на Община Велики Преслав във връзка с предстоящо кандидатстване на Общината за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

 

 

19.10.2018 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав.

2.Докладна записка от Г. Бенев – кмет на с. Хан Крум, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

3.Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав.

4. Докладна записка от Хр. Колев – кмет на с. Осмар, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Осмар, общ. Велики Преслав.

5.Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мостич, общ. Велики Преслав.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 05.11.2018 г.

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноиздаване на запис на заповед от община Велики Преслав в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00525 от 19.09.2017 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:-SHU 1006 /гр. В. Преслав-Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях“, сключен между Община Велики Преслав и ДФ „Земеделие”.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно предоставяне безвъзмездно на ИАР „Велики Преслав” за управление на Община Велики Преслав във връзка с предстоящо кандидатстване на Общината за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

 

 

19.10.2018 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав.

2.Докладна записка от Г. Бенев – кмет на с. Хан Крум, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

3.Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав.

4. Докладна записка от Хр. Колев – кмет на с. Осмар, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Осмар, общ. Велики Преслав.

5.Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно приемане на информация от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мостич, общ. Велики Преслав.

8. Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно разпределение на общинският жилищен фонд по групи.

10. Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно утвърждаване на маршрутните разписания на линиите от Общинските транспортни схеми.

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

коментари 0