добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013

 

#
Код на поръчката в Поратала на обществените поръчки в АОП
Заглавие на статията
 
33
00303-2013-0020
32
9024161
31
00303-2013-0019
 
30

9023554

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” И ЧЛ.14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ  „ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ  НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

29
00303-2013-0018
 
28
00303-2013-0016
 
27
00303-2013-0015
 
26
9020900
 
25
9020749
 
24
9020650
 
23
00303-2013-0014
"Документация за участие в открита процедура с обект "строителство" и предмет «Изпълнение на   строителни и монтажни работи - основни ремонти на сгради – общинска публична собственост в Община Велики Преслав по три обособени позиции:ОП № 1 с предмет  „Основен ремонт на "покрив-тераса"  в общинска сграда гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 58»  ОП № 2 с предмет «Основен ремонт покрив на детски ясли -гр. В. Преслав“ОПя № 3 с предмет  «Основен ремонт «Санитарни възли – 2 бр в ЦДГ "Снежанка", гр. В. Преслав, филиал - ул. «Борис І»
 
22
9020260
 
21
00303-2013-0013
 
20
9020106
 
19
00303-2013-0012
 
18
9023512
 
17
9021736
 
16
9018964
 
15
00303–2013–0010
14
9017747

Възложител: „МБАЛ-В. Преслав” ЕООД

13
00303-2013-0008
12
9017014
 
11
00303-2013-0007
 
10
9016628
 
9
9016315
8
00303 - 2013 - 0005

"Документация за участие в открита процедура с обект "строителство" и предмет «Изпълнение на   СМР в Община В. Преслав по четири обособени позиции:ОП № 1 с предмет  „Основен ремонт  Път TGV – 1167(ІV-40082) Надарево- Кочово-Осмар-Х. Крум-І-7 от км. 15+610 до км. 16+900(370л.м.)»;ОП № 2 с предмет «Основен ремонт /пътна част и водопровод/ ул. „Ал. Стамболийски“  - ОК 327- 337 гр. В.Преслав; ОП № 3 с предмет  «Поддръжка, частичен ремонт на асфалтова настилка на улици в гр.В.Преслав, включително ОР по ул.  "Ц. Церковски"  в с. Кочово - полагане на трошенокаменна настилка; ОП № 4 с предмет  «Благоустрояване ул.”Б.Спиров” гр.В. Преслав»

 
7
00303 - 2013 - 0004

Документация за участие в процедура с обект "Услуга" и предмет - "Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Управление и мониторинг на проект “Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Велики Преслав”, включително изготвяне на тръжни документи за услуги и строителство, съгласно ЗОП, във връзка с договор № 27/321/01216 от 27.11.2012г.; Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект “Пристрояване,  реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав“, съгласно договор № 27/321/01244 от 27.11.2012г.; Обособена позиция № 3: Организация и управление на проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”, включително изготвяне на документация по ЗОП, съгласно договор № 27/322/00753 от 27.11.2012г."

 
6
9013259
 
5
 
4
 
3
 
2
00303 – 2013 – 0002

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга” и предмет – «Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004г за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнението на проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда”»

 
1

00303 – 2013 – 0001

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство” и предмет – «Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по: ОП № 1 «Изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежи на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен» и ОП № 2 «Доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор до ПСОВ на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен»

1.Разяснения 1

2. Решение за промяня № 001Б/12.02.2013 г. и нови указания

3. Разяснения

Разяснение _3

Разяснения 4

Разяснение 5

Разяснение 6

Община Велики Преслав © 2007