добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под аренда на недвижими имоти

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на вещи

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К И    П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ

 

На основание  Решение № 474/38/20.03.2018 г., Решение № 476/38/20.03.2018 г., Решение № 479/39/17.04.2018 г., Решение № 497/39/17.04.2018 г., и Решение № 442/34/23.01.2018 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав.
ОБЯВЯВА:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под аренда на недвижими имоти както следва:
І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Недвижим жилищен имот с идентификатор 58222.495.1101.1.35 /УПИ-І в кв. 47/ по плана на гр.Велики Преслав, ул. „Неофит Рилски” № 13, вх.Б, ет.4, ап.35. Имота е подробно описан в АЧОС № 1437 от 11.07.2011 г., с площ от 44,56 м2 и изба с площ от 6,70м2, с начална тръжна цена - 11 000,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 200,00 лв. и депозит за участие  1 100,00 лв.
2. Поземлен имот, представляващ УПИ - ІІ – 378а, кв.28 по плана на с.Троица с площ от 765 м2 и намиращата се в него сграда „Казан за изваряване на ракия“ на 1 /един/ етаж със ЗП от 32м2 и навес без оградни стени със ЗП от 19м2, АЧОС № 2365/28.02.2017 г., с начална тръжна цена - 8 200,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 100,00 лв. и депозит за участие в търга – 820,00 лв.
3. Имот с идентификатор 582222.495.1066 с площ от  440м2, ул.“Детелина“ № 13, АЧОС №1635/11.11.2011 г., с начална тръжна цена - 3 500,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 350,00 лв. и депозит за участие в търга 350,00 лв.;
ІІ. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година:

 1. Поземлен Имот с идентификатор № 58222.429.1 с площ от 145,619 дка., местност „Долна кория“, НТП – нива, ІІІ категория, находящ се в землището на гр. Велики Преслав, начална тръжна цена 4 805,42 лв., депозит за участие 4 805,42 лв. и стъпка на наддаване 145,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем и аренда на недвижими имоти – земеделски земи общинския поземлен фонд /ОПФ/ за срок до 20 /двадесет/ стопански години:     

Имот №

Декари

Кате-гория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Депозит за участие в търга

Велики Преслав

 

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

48,54

58222.389.1

51,280

ІІІ-VІ

„Карамишки път

1 668,77

1 668,77

58222.404.2

14,900

ІІІ-VІ

„Отурак“

323,39

323,39

58222.427.8

65,862

ІІІ

„Бобая“

2 173,45

2 173,45

Село Златар

 

 

 

 

 

000201

4,595

ІІІ

-

91,90

91,90

326009

3,224

ІV

„Мерата”

64,48

64,48

335017

0,188

V

„Бозалък”

3,76

3,76

415028

37,798

V

„Черкезите”

1 020,55

1 020,55

Село Имренчево

 

 

 

 

 

007051

2,148

„Драг. мог.”

32,22

32,22

022003

3,402

VІІІ

„Сакарджа”

51,03

51,03

012005

3,032

ІІІ

„Батъклъка”

60,64

60,64

072010

5,872

ІV

„Капакли”

117,44

117,44

062010

3,501

ІІІ

„Старите лозя”

70,02

70,02

029002

3,895

VІ-VІІІ

„Капакли“

58,43

58,43

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

790,66

071003

17,993

ІV

„Шанка”

485,81

485,81

Село Драгоево

 

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

14,25

120002

1,393

ІІІ

„Среден път”

27,86

27,86

200684

1,762

ІІІ

„Орешка”

35,24

35,24

200009

0,998

ІІІ

„Орешка”

19,96

19,96

200012

0,409

ІІІ

„Орешка”

8,18

8,18

200015

1,114

ІІІ

„Орешка”

22,28

22,28

142042

5,009

„Карбун”

75,14

75,14

136023

3,860

VІІ

„Алек. речка”

57,90

57,90

Село Кочово

 

 

 

 

 

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

19,48

011054

1,385

VІІ

-

20,77

20,77

011013

5,129

VІІ

„Капаклия”

76,94

76,94

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

328,46

Село Осмар

 

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

74,98

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

29,06

361001

1,000

VІІІ

-

15,00

15,00

224001

0,228

VІІ

-

3,42

3,42

Село Троица

 

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

78,12

028015

11,039

ІІІ

„Янаклъка Кос“

298,05

298,05

032030

15,950

ІV

„Янаклъка“

430,65

430,65

000203

5,504

ІV

-

110,08

110,08

Село Мостич

 

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

1 452,90

Село Мокреш

 

 

 

 

 

012021

1,127

ІІІ

-

22,54

22,54

008031

1,710

ІІІ

-

34,20

34,20

008028

1,568

ІІІ

-

31,36

31,36

Село Суха река

 

 

 

 

 

357001

6,294

ІV

„Ясаците”

125,88

125,88

000171

52,419

ІV-VІІ

-

1 366,77

1 366,77

Село Миланово

 

 

 

 

 

000051

4,838

ІІІ

-

96,76

96,76

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Декларация за оглед на имота;
 6. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 7. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 8. Документ за закупена тръжна документация;
 9. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 14.05.2018 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 14.05.2018 г., в касата на Общинска администрация или по банкова сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 29 UBBS 8002 3300130438
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 14.05.2018 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 15.05.2018 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 29.05.2018 г. от 13,30 часа при същите условия.
Цена на тръжна документация – 24,00 лв. с  ДДС. Стойността ѝ може да бъде заплатена  на касата на общината или по сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, BG 54 UBBS 8002 8413872600, Код плащане – 447000

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В


На основание Решение № 319/25/23.05.2017 г.,  Решение № 374/29/19.09.2017 г., Решение № 455/36/20.02.2018 г. и Решение № 444/34/23.01.2018 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти както следва:

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 58222.495.2089 с площ 1 316 м2 по КК на гр.В.Преслав, ул. “Родопи“, общ.В.Преслав. АЧОС № 1538 от 13.09.2011 г. с начална тръжна цена – 12 680 лв./дванадесет хиляди и шестстотин и осемдесет лева/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 1 268,00 лв. и депозит в размер на 1 268,00 лв. /хиляда двеста шестдесет  и  осем лева /.
2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 58222.495.382 по КК на гр.В. Преслав с площ от 290 м2, находящ се на ул.“Беласица“ № 21, общ.В.Преслав, АЧОС № 2400/26.01.2018г. с начална тръжна цена 3 500 лв. без ДДС./три хиляди и петстотин лева/ лева без ДДС.Стъпка на наддаване – 350,00 лв. и депозит за участие в търга – 350,00 лв.;
ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:
1. Обект: Помещение „Бивша фурна” находящо се в сградата на Кметство с. Троица, общ.В.Преслав - УПИ - ІІІ – 140, кв.11а с площ 60 м2  по плана на с. Троица, ул. „Хан Аспарух“ № 8„а“, за срок от 10 години,  с начална тръжна цена – 60,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 360,00 лв. и стъпка за наддаване – 5,00 лв.

ІІІ. Продажба на земеделски земи от общински поземлен фонд:
Поземлен имот с идентификатор № 58222.471.8 с площ от 7 010 кв.м., местност „Калъкчия“, НТП  - овощна градина, четвърта категория, находящ се в землището на гр.В.Преслав, начална цена за търга – 4 840,00 лв./четири хиляди осемстотин и четиридесет лева/, депозит за участие – 968,00 лв., стъпка на наддаване - 484,00 лв.

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Декларация за оглед на имота;
 6. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 7. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 8. Документ за закупена тръжна документация;
 9. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите. 

Оглед на имотите - всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 20.03.2018 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 ч. на 20.03.2018 г., в касата на Общинска администрация или по банкова сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 29 UBBS 8002 3300130438
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 ч. на 20.03.2018 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. от 13,30 ч. в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
При не проведен търг, втори търг ще се проведе на 04.04.2018 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжната документация – 24,00 лв. с ДДС.Стойността и може да бъде заплатена в касата на общината или по сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, BG 54 UBBS 8002 8413872600, Код плащане 447000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява търг - 13.10. 2017 г.

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В
На основание Решение   № 406/31/21.11.2017 г. и  Решение   № 407/31/21.11.2017 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти както следва:


І. Продажба на недвижими имоти – земеделски земи:
1. Поземлен имот с идентификатор 58222.111.1660 с площ от 9 520 м2, местност „Дервиша”, НТП - гори и храсти в земеделска земя, VІІ – категория, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална тръжна цена – 18 850,00 лв., стъпка на наддаване – 1 885,00 лв.,  депозит за участие – 3 770,00 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 58222.111.1661 с площ от 3 010 м2, местност „Дервиша”, НТП - гори и храсти в земеделска земя, VІІ – категория, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална тръжна цена – 5 170,00 лв., стъпка на наддаване –  517,00 лв.,  депозит за участие –  1 034,00 лв.
Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 6. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 7. Декларация за оглед на имота;
 8. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 9. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 10. Документ за закупена тръжна документация;
 11. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 19.12.2017 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 19.12.2017 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 19.12.2017 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 20.12.2017 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 04.01.2018 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация  като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна документация -  24 лв. с  ДДС .  

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В


На основание  Решение  № 210/16/18.10.2016 г. Решение  № 253/20/24.01.2017 г., Решение № 275/21/21.02.2017 г., Решение № 290/22/21.03.2017 г., Решение № 293/22/21.03.2017 г., Решение № 294/22/21.03.2017 г., и Решение № 252/20/24.01.2017 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под аренда на недвижими имоти както следва:

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен поземлен имот, представляващ УПИ - VI в кв.5,  с площ от 270 м2 по плана на с.Хан Крум, ул. “Георги Димитров“, АЧОС № 2365/28.02.2017 г. в размер на - 1 410 лв. без ДДС, стъпка на наддаване - 50,00 лв. и депозит за участие в търга – 141,00 лв.
ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:
1. Обект „Квартален клуб” с идентификатор 58222.495.260.1 по КК на гр. Велики Преслав, с площ 58 м2 , по АЧОС № 1563/20.09.2016 г., с начална тръжна цена – 58,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 174,00 лв. и стъпка за наддаване – 1,00 лв.
ІІІ. Продажба на недвижими имоти – земеделски земи:
1. Поземлен имот № 005011 с площ от – 4,700 дка, местност „Калакчия”, НТП  - овощна градина, ІV – категория, находящ се в землищено на с. Осмар, начална тръжна цена – 2 620,00 лв, стъпка на наддаване - 262,00, депозит за участие - 524,00 лв.
2. Поземлен имот № 007001 с площ от – 7,001 дка, местност „Калакчия”, НТП  - овощна градина, ІV – категория, находящ се в землищено на с. Осмар, начална тръжна цена – 3 900,00 лв, стъпка на наддаване - 390,00 лв., депозит за участие - 780,00 лв.
ІV. Отдаване под аренда на недвижими имоти – земеделски земи за срок до 20 /двадесет/ стопански години:
1. Имот с идентификатор № 58222.823.26 с площ от 4005 кв.м., местност „Ясаклък“, НТП  - друг вид нива, VII категория, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга – 80,10 лв., депозит за участие – 80,10 лв., стъпка на наддаване – 4,00 лв.
2. Поземлен имот № 327001 с площ от 238,567 дка, местност „Мерата”, НТП  - нива, ІІІ-V категория, находящ се в землището на с.Златар, начална тръжна цена – 7 872,71 лв., стъпка на натдаване 239,00 лв. депозит за участие 7 872,71 лв.
V. Отдаване на земеделски земи под аренда за създаване на трайни насъждения „Овощни градини“ за срок до 40 /четиридесет/ години:
1. Поземлен имот № 035295 с площ от – 400,000 дка, местност Мешето, НТП  - нива, ІІІ категория, находящ се в землищено на с.Кочово, начална тръжна цена – 13 200,00 лв., стъпка на натдаване - 400,00 лв. и депозит за участие - 13 200,00 лв.
2. Поземлен имот № 035296 с площ от – 50,000 дка, местност Мешето, НТП  - нива, ІІІ категория, находящ се в землищено на с.Кочово, начална тръжна цена – 1 650,00 лв., стъпка на наддаване - 50,00 лв. и депозит за участие – 1 650,00 лв.
3. Поземлен имот № 035305 с площ от – 81,000 дка, местност Мешето, НТП  - нива, ІІІ категория, находящ се в землищено на с.Кочово, начална тръжна цена – 2 673,00 лв., стъпка на наддаване - 81,00 лв. и депозит за участие - 2 673,00 лв.

 

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 6. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 7. Декларация за оглед на имота;
 8. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 9. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 10. Документ за закупена тръжна документация;
 11. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

 

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 18.04.2017 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 18.04.2017 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 18.04.2017 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 19.04.2017 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 03.05.2017 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация  като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна документация - 18 лв. с  ДДС .  

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В


На основание Решение № 145/12/19.07.2016 г., Решение № 146/12/19.07.2016 г., № 716/58/23.06.2015 г., Решение № 717/58/23.06.2015 г., Решение № 143/12/19.07.2016 г. и Решение № 46/4/19.01.2016 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:

 

          Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем и аренда на недвижими имоти както следва:
І. Продажба на недвижими имоти в населени места:
            1. Имот с идентификатор 58222.495.1069, /УПИ ХХХ в кв.20/, с площ от 446 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр.Велики Преслав, ул. „Детелина” № 19 с начална тръжна цена – 3 930,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 393,00 лв. и стъпка на наддаване – 100,00 лв.
2. Застроен УПИ-І-34 в кв. 1 с площ 2 742 м2 по плана на с. Мокреш, ул.“Маркиш“ № 14, заедно с построента в имота масивна сграда „Бивша Детска градина“ със застроена площ 257 м2 с начална тръжна цена – 38 200,00 без ДДС, депозит за участие – 3 820,00 лв. и стъпка на наддаване – 500,00 лв.

ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Поземлен имот № 015123 с площ от 1,07 дка., НТП – нива, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Мокреш, начална цена за търга –  670,00 лв., депозит за участие – 134,00 лв., стъпка на наддаване 67,00 лв.
2. Поземлен имот № 000146 с площ от 1,372 дка., местност „Чакъла”, НТП – нива, VІІ категория, находящ се в землището на с.Кочово, начална цена за търга –  800,00 лв., депозит за участие – 160,00 лв., стъпка на наддаване 80,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем и аренда на земеделски земи за срок до 20/двадесет/ стопански години:

 


Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

58222.11.3

0,762

ІІІ

„Каралъч”

15,24

 

 

 

 

 

Село Драгоево

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

200684

1,762

ІІІ

„Орешка”

35,24

200012

0,409

ІІІ

„Орешка”

8,18

120002

1,393

ІІІ

„Среден път”

27,86

136023

3,860

VІІ

„Алексиева речка”

57,90

142042

5,009

„Карбун”

75,135

005001

19,180

ІІІ

„Чаирлъка”

517,86

005002

12,012

ІІІ

„Чаирлъка”

324,32

005003

11,854

ІІІ

„Чаирлъка”

320,06

 

 

 

 

 

Село Кочово

 

 

 

 

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

011054

1,385

VІІ

-

20,77

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

 

 

 

 

 

Село Троица

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

019031

2,048

ІV

„Овалък”

40,96

027002

0,956

ІV

-

19,12

027021

1,354

ІІІ

„Гюра до ж.п.моста”

27,08

000203

5,504

ІV

-

110,08

010053

0,800

ІІІ

-

16,00

010014

1,000

ІІІ

-

20,00

 

 

 

 

 

Село Мостич

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

 

 

 

 

 

Село Мокреш

 

 

 

 

000049

10,579

ІІІ

-

285,63

012021

1,127

ІІІ

-

22,54

008031

1,710

ІІІ

-

34,20

008028

1,568

ІІІ

-

31,36

016131

4,972

-

74,58

016132

3,187

-

47,80

 

 

 

 

 

Село Суха река

 

 

 

 

358002

7,045

ІІІ-VІІ

„Сърта”

109,40

000171

52,419

ІV-VІІ

-

821,47

357001

6,294

ІV

„Ясаците”

125,88

 

 

 

 

 

Село Златар

 

 

 

 

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

415028

37,798

V

„Черкезите”

1 020,55

306002

15,000

„Куза”

300,00

000201

4,595

ІІІ

-

91,90

326009

3,224

ІV

„Мерата”

64,48

 

 

 

 

 

Село Имренчево

 

 

 

 

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

071003

17,993

ІV

„Шанка”

485,81

007051

2,148

Драгост.могила

32,22

022003

3,402

VІІІ

„Сакърджа”

51,03

012005

3,032

„Батъклъка”

45,48

072010

5,872

ІV

„Капакли”

117,44

062010

3,501

ІІІ

„Старите лозя”

70,02

009071

10,000

„Чакълите”

200,00

 

 

 

 

 

Село Осмар

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

361001

1,000

VІІІ

-

15,00

224001

0,228

VІІІ

-

3,42

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

 

- Начална тръжна цена в лева за 1 стопанска година – по приета тарифа от Общински съвет.
- Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.
- Стъпка на наддаване 1,00 лв. на декар.

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 6. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 7. Декларация за оглед на имота;
 8. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 9. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 10. Документ за закупена тръжна документация;
 11. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 12.09.2016 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 12.09.2016 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 12.09.2016 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 13.09.2016 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 27.09.2016 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна документация - 18 лв. с  ДДС .  

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В


На основание Решение №124/11/21.06.2016г., Решение №125/11/21.06.2016г., Решение №126/11/21.06.2016г., Решение №127/11/21.06.2016г. и Решение №46/4/19.01.2016 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


ОБЯВЯВА:


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти както следва:


І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 58222.495.2027 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с площ от 4508 кв.м., начин на трайно ползване-за стопански двор, с начална тръжна цена – 30 400,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 3 040,00 лв. и стъпка на наддаване 304,00 лв.
2. Незастроен поземлен имот УПИ-II-856 в кв.49 с площ от 4400 кв.м. по плана на с. Драгоево, с начална тръжна цена – 22 130,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 2 213,00 лв. и стъпка на наддаване 221,30 лв.
3. Незастроен поземлен имот УПИ-XV в кв.25 с площ от 7280 кв.м. по плана на с. Хан Крум с начална тръжна цена – 30 460,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 3 046,00 лв. и стъпка на наддаване 346,00 лв.


ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Поземлен имот № 141084 с площ от 4,423 дка., НТП – лозе, местност „Белеви усои”, VІ категория, находящ се в землището на с. Драгоево, начална цена за търга –    2 580,00 лв., депозит за участие – 516,00 лв., стъпка на наддаване 258,00 лв.

 

III. Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 6. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 7. Декларация за оглед на имота;
 8. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 9. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 10. Документ за закупена тръжна документация;
 11. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 25.07.2016 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 25.07.2016 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 25.07.2016 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 26.07.2016 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна документация - 15 лв. с  ДДС.

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В


На основание Решение № 716/58/23.06.2015 г., Решение № 717/58/23.06.2015 г., Решение № 65/6/16.02.2016 г., Решение № 116/10/17.05.2016 г., Решение № 117/10/17.05.2016 г., Решение № 118/10/17.05.2016 г. и Решение №46/4/19.01.2016 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем и аренда на недвижими имоти както следва:

 

            І. Продажба на недвижими имоти в населени места:
            1. Незастроен поземлен имот УПИ – Х в кв.6, с площ от 1 455 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.”Шипка” № 31, с начална тръжна цена – 6 390,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 639,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Имот с идентификатор 58222.495.1069, /УПИ ХХХ в кв.20/, с площ от 446 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр.Велики Преслав, ул. „Детелина” № 19 с начална тръжна цена – 3930,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 393,00 лв. и стъпка на наддаване – 100,00 лв.


ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Поземлен имот № 001063 с площ от 0,746 дка., НТП – нива, местност „Бостанлък”, VІ категория, находящ се в землището на с.Хан Крум, начална цена за търга –  610,00 лв., депозит за участие – 122,00 лв., стъпка на наддаване 60,00 лв.


ІІІ. Отдаване под наем на общински имоти в населени места:
1. Обект „Кухненски помещения” в сградата на бившето училище, в с.Троица, с площ  от 67,08 кв.м. за срок  до 10 /десет/ години.Начална тръжна цена в размер на 67,08 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 201,00 лв. и стъпка за наддаване – 1,00 лв.


ІV. Отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1/една/ стопанска година:


Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.429.1

145,619

ІІІ

„Долна курия”

4 805,42

 

 

 

 

 

Село Кочово

 

 

 

 

035296

50,000

ІІІ

„Мешето”

1 350,00

035295

400,00

ІІІ

„Мешето”

13 200,00

035305

81,000

ІІІ

„Мешето”

2 673,00

V. Отдаване под наем и аренда на земеделски земи за срок до 20/двадесет/ стопански години:


Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

58222.11.3

0,762

ІІІ

„Каралъч”

15,24

58222.694.41

7,956

ІV

„Мандраджи кюша”

159,12

58222.694.42

5,270

ІV

„Мандраджи кюша”

105,40

58222.490.4

8,026

„Дервиша”

120,39

58222.427.1

5,000

ІІІ

„Бобая”

100,00

58222.691.13/с/

2,382

ІV

-

47,64

58222.692.43/с/

1,482

ІV

-

29,64

58222.694.36

4,870

ІV

„Мандраджи кюша”

97,40

58222.801.1

11,249

ІІІ

„Бостанлък”

303,72

58222.430.2

99,827

ІІІ

„Бобая”

3 294,29

58222.430.3

87,441

ІІІ

„Бобая”

2 885,55

 

 

 

 

 

Село Драгоево

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

200684

1,762

ІІІ

„Орешка”

35,24

200012

0,409

ІІІ

„Орешка”

8,18

120002

1,393

ІІІ

„Среден път”

27,86

136023

3,860

VІІ

„Алексиева речка”

57,90

142042

5,009

„Карбун”

75,135

005001

19,180

ІІІ

„Чаирлъка”

517,86

005002

12,012

ІІІ

„Чаирлъка”

324,32

005003

11,854

ІІІ

„Чаирлъка”

320,06

 

 

 

 

 

Село Кочово

 

 

 

 

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

011054

1,385

VІІ

-

20,77

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

 

 

 

 

 

Село Троица

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

019031

2,048

ІV

„Овалък”

40,96

027002

0,956

ІV

-

19,12

027021

1,354

ІІІ

„Гюра до ж.п.моста”

27,08

000203

5,504

ІV

-

110,08

010053

0,800

ІІІ

-

16,00

010014

1,000

ІІІ

-

20,00

 

 

 

 

 

Село Мостич

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

 

 

 

 

 

Село Хан Крум

 

 

 

 

000115

11,968

ІV

„Мерата”

323,13

 

 

 

 

 

Село Мокреш

 

 

 

 

005019

13,868

ІІІ

-

374,44

000049

10,579

ІІІ

-

285,63

012021

1,127

ІІІ

-

22,54

008031

1,710

ІІІ

-

34,20

008028

1,568

ІІІ

-

31,36

016131

4,972

-

74,58

016132

3,187

-

47,80

 

 

 

 

 

Село Суха река

 

 

 

 

322007

3,059

ІІІ-ІV

„Баир алта”

61,18

323014

3,300

ІІІ-ІV

„Баир алта”

66,00

355007

4,680

ІV-VІ

„Караджата”

70,61

000171

52,419

ІV-VІІ

-

821,47

357001

6,294

ІV

„Ясаците”

125,88

382007

10,000

ІІІ

„Тютюнлика”

200,00

382006

10,000

ІІІ

„Тютюнлика”

200,00

380005

20,252

ІІІ

„Тютюнлика”

546,80

380004

10,000

ІІІ

„Тютюнлика”

200,00

358002

7,045

ІІІ-VІІ

„Сърта/Равна нива”

109,40

100070

7,092

ІІІ-ІV

-

141,84

100071

5,441

ІV

-

108,82

100072

4,519

ІV

-

90,38

 

 

 

 

 

Село Златар

 

 

 

 

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

456003

18,512

V

„Краварника”

499,82

456002

10,000

V

„Краварника”

200,00

415028

37,798

V

„Черкезите”

1 020,55

306002

15,000

„Куза”

300,00

000201

4,595

ІІІ

-

91,90

324014

6,080

ІV

„Мерата”

121,60

326009

3,224

ІV

„Мерата”

64,48

 

 

 

 

 

Село Имренчево

 

 

 

 

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

071003

17,993

ІV

„Шанка”

485,81

005016

11,475

ІІІ

„Сръбча”

309,83

007051

2,148

Драгост.могила

32,22

022003

3,402

VІІІ

„Сакърджа”

51,03

012005

3,032

„Батъклъка”

45,48

072010

5,872

ІV

„Капакли”

117,44

062010

3,501

ІІІ

„Старите лозя”

70,02

061011

13,879

ІІІ

„Старите лозя”

374,73

009071

10,000

„Чакълите”

200,00

 

 

 

 

 

Село Миланово

 

 

 

 

000051

4,838

ІІІ

-

96,76

 

 

 

 

 

Село Осмар

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

361001

1,000

VІІІ

-

15,00

224001

0,228

VІІІ

-

3,42

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

 

- Начална тръжна цена в лева за 1 стопанска година – по приета тарифа от Общински съвет.
- Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.
- Стъпка на наддаване 1,00 лв. на декар.

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 6. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 7. Декларация за оглед на имота;
 8. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 9. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 10. Документ за закупена тръжна документация;
 11. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 27.06.2016 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 27.06.2016 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 27.06.2016 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 28.06.2016 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 11.07.2016 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна документация - 15 лв. с  ДДС .  

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В


На основание Решение №62/6/16.02.2016г., Решение №63/6/16.02.2016г., Решение №84/8/22.03.2016г., Решение №85/8/22.03.2016г., Решение №65/6/16.02.2016 г. и Решение №46/4/19.01.2016 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


ОБЯВЯВА:


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под аренда на недвижими имоти както следва:


І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен поземлен имот УПИ-IX-341 в кв.77 с площ от 1021 кв.м. – отреден за жилищни нужди по плана на с. Драгоево, ул.“Батак“ № 5 с начална тръжна цена – 5 130,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 513,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Незастроен поземлен имот УПИ-XI-339 в кв.77 с площ от 1111 кв.м. – отреден за жилищни нужди по плана на с. Драгоево, ул.“Батак“ № 1 с начална тръжна цена – 5 590,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 559,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
3. Незастроен поземлен имот УПИ-II-337 в кв.77 с площ от 1107 кв.м. – отреден за жилищни нужди по плана на с. Драгоево, ул.“Хаджи Димитър“ № 4 с начална тръжна цена – 5 570,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 557,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
4. Незастроен поземлен имот УПИ-III-336 в кв.77 с площ от 911 кв.м. – отреден за жилищни нужди по плана на с. Драгоево, ул.“Хаджи Димитър“ № 6 с начална тръжна цена – 4 580,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 458,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
5. Незастроен поземлен имот УПИ-X в кв.6 с площ от 1455 кв.м. по плана на с. Миланово, ул.“Шипка“ № 31 с начална тръжна цена – 6 390,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 639,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.

 

ІІ. Продажба на недвижими имоти – земеделски земи:
1. Имот с идентификатор № 58222.111.553 с площ от 1 000 кв.м., местност „Дервиша“, НТП за земеделски труд и отдих, VII категория, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга – 910,00 лв., депозит за участие – 182,00 лв., стъпка на наддаване – 90,00 лв.
2. Поземлен имот  № 325010 с площ от 0,554 дка, НТП - нива, IV категория, находящ се в землището на с.Суха река, начална цена за търга – 440,00 лв., стъпка на наддаване – 40,00 лв., депозит за участие – 88,00 лв.
3. Поземлен имот  № 355006 с площ от 0,172 дка, местност „Караджата“, НТП - нива, IV категория, находящ се в землището на с.Суха река, начална цена за търга – 140,00 лв., стъпка на наддаване – 14,00 лв., депозит за участие – 28,00 лв.
4. Поземлен имот  № 070017 с площ от 0,773 дка, местност „Барбина“, НТП - лозе, VI категория, находящ се в землището на с.Драгоево, начална цена за търга – 450,00 лв., стъпка на наддаване – 45,00 лв., депозит за участие – 90,00 лв.
5. Поземлен имот  № 073009 с площ от 0,203 дка, местност „Барбина“, НТП - лозе, VI категория, находящ се в землището на с.Драгоево, начална цена за търга – 120,00 лв., стъпка на наддаване – 12,00 лв., депозит за участие – 24,00 лв.
6. Поземлен имот  № 208001 с площ от 0,600 дка, местност „Карамишки път“, НТП - лозе, VI категория, находящ се в землището на с.Драгоево, начална цена за търга – 510,00 лв., стъпка на наддаване – 51,00 лв., депозит за участие – 102,00 лв.
7. Поземлен имот  № 208247 с площ от 0,196 дка, местност „Карамишки път“, НТП - лозе, VI категория, находящ се в землището на с.Драгоево, начална цена за търга – 170,00 лв., стъпка на наддаване – 17,00 лв., депозит за участие – 34,00 лв.
8. Поземлен имот  № 141075 с площ от 2,042 дка, местност „Белеви усои“, НТП - лозе, VI категория, находящ се в землището на с. Драгоево, начална цена за търга – 1 190,00 лв., стъпка на наддаване – 119,00 лв., депозит за участие – 238,00 лв.
ІІI. Отдаване под аренда на недвижим имот – земеделска земя за срок до 20 /двадесет/ стопански години:
1. Имот № 025001 с площ от 150,721 дка, НТП – лозе, III категория, находящ се в землището на с.Мостич. Начална тръжна цена – 4 973,79 лв., депозит за участие – 4 973,79лв., стъпка на наддаване – 150,72 лв.

 

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2. Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;
 3. Документ за самоличност;
 4. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 6. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 7. Декларация за оглед на имота;
 8. Декларация за съгласие с проекта за договор;
 9. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 10. Документ за закупена тръжна документация;
 11. Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 18.04.2016 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 18.04.2016 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 18.04.2016 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 19.04.2016 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 03.05.2016 г. от 13,30 часа при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна документация - 15 лв. с  ДДС.

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

 

             На основание Решения с №№ 673, 674/55/24.03.2015г., Решения №№ 716, 717/58/23.06.2015г., Решения №№731,732/59/21.07.2015 г., Решение № 765/61/23.09.2015 г.  и Решение №628/52/20.01.2015г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г., чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


О Б Я В Я В А :


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в населени места както следва:


1. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2, с начална цена за търга - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв. и стъпка на наддаване - 300,00лв.


2. Застроен имот с идентификатор 58222.495.575 /УПИ-VІ в кв.33/ с площ 3 020 м2 по кадастралната карта на гр. В. Преслав, ул. „Иван Вазов“ №14, заедно с построената в имота масивна сграда „Бивша Детска градина“ със застроена площ от 383 м2, с начална тръжна цена - 94 100,00 лв. без ДДС, депозит за участие - 9 410,00 лв. и стъпка на наддаване - 4 000,00 лв.


3. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-VІІ-281, кв.23 в с. Осмар, ул.”Васил Коларов” № 33, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 314 м2 и физкултурен салон от 180 м2, начална цена за търга - 77 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 7 730,00 лв. и стъпка на наддаване - 2 000,00 лв.


4. Застроен УПИ-І, кв.19 с площ 5100 м2 по плана на с. Имренчево, ул.„Преслав“№13 заедно със застроените сгради „Бивше училище” с обща застроена площ от 352 м2, с начална тръжна цена - 33 400,00 лв. без ДДС,  депозит за участие - 3 340,00 лв. и стъпка на наддаване – 1000,00 лв.


5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.381  /УПИ-ІІІ, в кв. 123/ с площ 334м2 –  отреден за жилищни нужди, по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Беласица” № 23, начална цена на търга - 2 610,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга - 261,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00лв.


6.  Имот с идентификатор 58222.495.1069  /УПИ-ХХХ, в кв. 20/ с площ 446 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ул. „Детелина” № 19 с начална тръжна цена - 3 930,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга - 393,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


7. Имот с идентификатор 58222.495.2089  /УПИ-ХІІІ-1938, в кв. 47/ с площ 1316 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, с начална тръжна цена - 12 760,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1 276,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.


8. Имот с идентификатор 58222.495.367  /УПИ-ІV-общ., в кв. 124/ с площ 345 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, с начална тръжна цена - 3 350,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 335,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 28.10.2015г.


Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 29.10.2015г., в касата на Общинска администрация или по банкова сметка.


Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 29.10.2015г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.


Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.


Търгът ще се проведе на 30.10.2015г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Велики Преслав, стая № 406.


Повторен търг ще се проведе на 13.11.2015 г. от 13,30 часа при същите условия.


Телефон за справки: 0538/48 216

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

             На основание Решения с №№ 673, 674, 678/55/24.03.2015г., Решения №№ 716, 717/58/23.06.2015г., Решения №№731,732,733/59/21.07.2015 г.  и Решение №628/52/20.01.2015г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г., чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

О Б Я В Я В А :

          Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда на недвижими имоти както следва:

                 І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:

                 1. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2, с начална цена за търга - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв. и стъпка на наддаване - 300,00лв.

                 2. Застроен имот с идентификатор 58222.495.575 /УПИ-VІ в кв.33/ с площ 3 020 м2 по кадастралната карта на гр. В. Преслав, ул. „Иван Вазов“ №14, заедно с построената в имота масивна сграда „Бивша Детска градина“ със застроена площ от 383 м2, с начална тръжна цена - 94 100,00 лв. без ДДС, депозит за участие - 9 410,00 лв. и стъпка на наддаване - 4 000,00 лв.

                 3. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-VІІ-281, кв.23 в с. Осмар, ул.”Васил Коларов” № 33, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 314 м2 и физкултурен салон от 180 м2, начална цена за търга - 77 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 7 730,00 лв. и стъпка на наддаване - 2 000,00 лв.

                 4. Застроен УПИ-І, кв.19 с площ 5100 м2 по плана на с. Имренчево, ул.„Преслав“№13 заедно със застроените сгради „Бивше училище” с обща застроена площ от 352 м2, с начална тръжна цена - 33 400,00 лв. без ДДС,  депозит за участие - 3 340,00 лв. и стъпка на наддаване – 1000,00 лв.

                5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.381  /УПИ-ІІІ, в кв. 123/ с площ 334м2 –  отреден за жилищни нужди, по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Беласица” № 23, начална цена на търга - 2 610,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга - 261,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00лв.

               6.  Имот с идентификатор 58222.495.1069  /УПИ-ХХХ, в кв. 20/ с площ 446 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ул. „Детелина” № 19 с начална тръжна цена - 3 930,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга - 393,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.

                7. Имот с идентификатор 58222.495.2275  /УПИ-ХІ-1301, в кв. 99/ с площ 582 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ул. „Ивайло” с начална тръжна цена - 5 130,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга - 513,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.

                8. Имот с идентификатор 58222.495.2089  /УПИ-ХІІІ-1938, в кв. 47/ с площ 1316 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, с начална тръжна цена - 12 760,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1 276,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.

                9. Имот с идентификатор 58222.495.2091  /УПИ-ХІІ-1937, в кв. 47/ с площ 1705 м2 трайно предназначение на територията –  урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, с начална тръжна цена - 16 540,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1 654,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.

ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:

1. Имот с идентификатор 58222.106.11 с площ 1 339 м2 по кадастралната карта на гр.В.Преслав, местност „Средния път“ с начин на трайно ползване – лозе, категория - четвърта с начална тръжна цена – 1 050,00 лв., депозит за участие в търга - 105,00 лв. и стъпка на наддаване - 30,00 лв.

2. Имот № 000815 с площ 0,654 дка в землището на с. Златар, с начин на трайно ползване – храсти с начална тръжна цена – 320,00 лв., депозит за участие в търга 32,00 лв. и стъпка на наддаване 10,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем на недвижим имот:

1. Сграда бивш „Казан за изваряване на ракия“ в с. Миланово с площ 30 м2, за срок от 10 години. Начална тръжна цена – 30лв./месец без ДДС, депозит за участие 180 лв. и стъпка на наддаване – 5 лв.

ІV. Отдаване под наем на язовири:

1. Язовир „Корталък“, имот № 000097, с площ 18,076 дка., находящ се в землището на с.Кочово, за срок от 10 год., АПОС № 129/19.06.2001 г. Начална тръжна цена за отдаване под наем – 895,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 895,00 лв. и стъпка на наддаване – 85,00 лв.

2. Язовир „Драгоево“, имот № 000711, с площ 21,852 дка., находящ се в землището на с.Драгоево, за срок от 10 год., АПОС № 128/19.06.2001 г. Начална тръжна цена за отдаване под наем – 720,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 720,00 лв. и стъпка на наддаване – 70,00 лв.

V.Отдаване под наем и аренда на земеделски земи за срок до 20/двадесет/ стопански години:

Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

58222.11.3

0,762

ІІІ

„Каралъч”

15,24

58222.427.1

5,000

ІІІ

„Бобая”

100,00

58222.691.13/с/

2,382

ІV

-

47,64

58222.692.20/с/

1,564

ІV

-

31,28

58222.801.1

11,249

ІІІ

„Бостанлък”

303,72

Село Драгоево

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

200669

2,110

ІІІ

„Орешка”

42,20

Село Кочово

 

 

 

 

088031

4,668

VІІ

„В село”

70,02

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

000139

6,998

ІV

-

139,96

010102

11,900

VІІ

„Балкана”

238,00

010128

11,417

VІІ

„Сиври тепе”

228,34

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

004054

143,760

ІХ

„Кокарица”

3 594,00

Село Троица

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

019031

2,048

ІV

„Овалък”

40,96

027002

0,956

ІV

-

19,12

027021

1,354

ІІІ

„Гюра до ж.п.моста”

27,08

Село Мостич

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

Село Златар

 

 

 

 

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

Село Имренчево

 

 

 

 

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

071003

17,993

ІV

„Шанка”

485,81

007051

2,148

Драгост.могила

32,22

Село Осмар

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

090028

1,733

V

„Дучин дол”

34,66

090016

5,001

V

„Дучин дол”

100,02

390426

1,319

ІV

„Дюзлюка”

26,38

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

 

- Начална тръжна цена в лева за 1 стопанска година – по приета тарифа от Общински съвет.

- Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.

    - Стъпка на наддаване 1,00 лв. на декар.

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 03.09.2015 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 04.09.2015 г., в касата на Общинска администрация.

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 04.09.2015 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 07.09.2015 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

Повторен търг ще се проведе на 23.09.2015 г. от 13,30 часа при същите условия.

Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К  И     П Р Е С Л А В

 

             На основание чл.46, ал.1 и ал.4, чл. 70 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав и Заповед №247 от 07.07.2015 г.  на Кмета на Община Велики Преслав.

 

О Б Я В Я В А :

 

І. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на употребявани движими вещи – каменни плочи /пясъчник/  - 370 м2
ІІ. Начална тръжна цена – 740,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 10,00 лв.
ІV. Депозит за участие – 74,00 лв.
V. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.
VІ. Оглед на активите  -  всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа  до 22.07.2015г.
VІІ. Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 23.07.2015 г., в касата на Общинска администрация.
VІІІ. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 23.07.2015 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
ІХ. Тръжна документация се закупува от стая № 106  при цена 2,40 лв. с ДДС.

Х. Търгът ще се проведе на 24.07.2015 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

ХІ. Повторен търг ще се проведе на 07.08.2015 г. от 13,30 часа при същите условия.

 

Телефон за справки: 0538/48 216

 

 

 

 

Търгове

 

Списък на земеделски имоти – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване, за колективно ползване и свободни площи, които ще се отдават на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни  за  стопанската 2015/2016 г.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

Община Велики Преслав © 2007