добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

1 2

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

             На основание чл.46, ал.1 и ал.4, чл. 70 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав, Заповед №129 от 21.04.2015 г.  и Заповед № 146 от 27.04.2015 г. на Кмета на Община Велики Преслав.

 

О Б Я В Я В А :

 

         І. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на употребявани движими вещи – каменни плочи /пясъчник/  по позиции, както следва:

 • Позиция  от № 1 до № 5  – 2 броя пакета (2 куб.м.)
 • Позиция от № 6 до № 10 – 3 броя пакета (3 куб.м.)
 • Позиция от № 11 до № 14 – 4 броя пакета (4 куб.м.)
 • Позиция от № 15 до № 18 – 5 броя пакета (5 куб.м.)

ІІ. Начална продажна цена за 1 куб.м. – 30,00 лв. без ДДС. Стъпка на наддаване – 0,50 лв. за 1 куб.м.
ІІІ. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите.
ІV. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.
V. Оглед на активите  -  всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа  до 06.05.2015г.
VІ. Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 07.05.2015 г., в касата на Общинска администрация.
VІІ. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 07.05.2015 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
VІІІ. Тръжна документация се закупува от стая № 106  при цена 2,40 лв. с ДДС.
ІХ. Търгът ще се проведе на 08.05.2015 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Х. Повторен търг ще се проведе на 22.05.2015 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 216

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В


На основание Решения №№ 647, 648, 649, 650/53/17.02.2015 г., Решения №№ 673, 674, 676, 677, 678, 679/55/24.03.2015 г. и Решение №628/52/20.01.2015г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г., чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


О Б Я В Я В А :


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда на недвижими имоти както следва:
 І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2, с начална цена за търга - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв. и стъпка на наддаване - 300,00лв
2. Застроен имот с идентификатор 58222.495.575 /УПИ-VІ в кв.33/ с площ 3 020 м2 по кадастралната карта на гр. В. Преслав, ул. „Иван Вазов“ №14, заедно с построената в имота масивна сграда „Бивша Детска градина“ със застроена площ от 383 м2, с начална тръжна цена - 94 100,00 лв. без ДДС, депозит за участие - 9 410,00 лв. и стъпка на наддаване - 4 000,00 лв.
3. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-VІІ-281, кв.23 в с. Осмар, ул.”Васил Коларов” № 33, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 314 м2 и физкултурен салон от 180 м2, начална цена за търга - 77 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 7 730,00 лв. и стъпка на наддаване - 2 000,00 лв.
4. Застроен УПИ-І, кв.19 с площ 5100 м2 по плана на с. Имренчево, ул.„Преслав“№13 заедно със застроените сгради „Бивше училище” с обща застроена площ от 352 м2, с начална тръжна цена - 33 400,00 лв. без ДДС,  депозит за участие - 3 340,00 лв. и стъпка на наддаване – 1000,00 лв.
5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.381  /УПИ-ІІІ, в кв. 123/ с площ 334м2 –  отреден за жилищни нужди, по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Беласица” № 23, начална цена на търга - 2 610,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга - 261,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00лв.
6. Незастроен имот УПИ-ІV в кв.5 с площ 2440 м2 по плана на с. Хан Крум с начална тръжна цена - 13 910,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1391,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
7. Незастроен имот УПИ-ІІ-общ. в кв.14 с площ от 665 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Г.Димитров” №16 с начална цена на търга - 2 920,00 лв. без ДДС, депозит за участие - 292,00лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
8. Незастроен имот УПИ-ІІІ-общ. в кв.14 с площ от 715 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Съединение” №2 с начална цена на търга - 3 140,00 лв. без ДДС, депозит за участие - 314,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
9. Незастроен имот УПИ-VІ-общ. в кв.14 с площ от 700 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Съединение” №8 с начална цена на търга - 3 070,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 307,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
10. Незастроен имот УПИ-VІІ-общ. в кв.14 с площ от 700 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Съединение” №10 с начална цена на търга - 3 070,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 307,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
11. Незастроен имот УПИ-VІІІ-общ. в кв.14 с площ от 740 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Съединение” №12 с начална цена на търга - 3 250,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 325,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
12.Незастроен имот УПИ-ІІІ-общ. в кв.18 с площ 1270 м2 по плана на с. Миланово, ул.”Васил Левски” №30 с начална цена на търга - 5 570,00 лв. без ДДС, депозит за участие - 557,00 лв. и стъпка на наддаване - 200,00 лв.
13. Незастроен имот УПИ-ХХVІ-134 в кв.22 с площ от 720 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Васил Коларов” №26 с начална цена на търга - 3 160,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 316,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
14. Незастроен имот УПИ-VІ-общ. в кв.23 с площ от 550 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Съединение” №28 с начална цена на търга - 2 410,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 241,00 лв. и  стъпка на наддаване - 100,00 лв.
15. Незастроен имот УПИ-VІІ-общ. в кв.23 с площ от 655 кв.м. по плана на с.Миланово, ул.„Съединение” №30 с начална цена на търга - 2 870,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 287,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
16. Незастроен имот УПИ-VІІІ-143 в кв.22 с площ от 870 кв.м. по плана на с. Мокреш, ул.„Дунав” №7 с начална цена на търга - 3 820,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 382,00 лв. и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
17. Незастроен имот УПИ-ІХ-143 в кв.22 с площ от 845 кв.м. по плана на с. Мокреш, ул.„Дунав” №5 с начална цена на търга -  3 710,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 371,00 лв.  и стъпка на наддаване - 100,00 лв.
ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Имот с идентификатор № 58222.124.12 с площ от 1001 кв.м., НТП – нива, ІVкатегория, местност „Средния път” в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  920,00 лв., депозит за участие – 184,00 лв., стъпка на наддаване 90,00 лв.
2. Имот с идентификатор № 58222.215.14 с площ от 209 кв.м., НТП – изоставена орна земя, ІІІ категория, местност „Брестака”  в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  190,00 лв., депозит за участие – 38,00 лв., стъпка на наддаване -  15,00лв.
3. Имот с идентификатор № 58222.111.376 с площ от 718 кв.м., НТП – за земеделски труд и отдих., VІ категория, местност „Дервиша” в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  650,00 лв., депозит за участие – 130,00 лв., стъпка на наддаване - 65,00 лв.
4. Имот с идентификатор № 58222.111.500 с площ от 719 кв.м., НТП – за земеделски труд и отдих., VІ категория, местност „Дервиша” в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  650,00 лв., депозит за участие – 130,00 лв., стъпка на наддаване - 65,00 лв.
5. Имот с идентификатор № 58222.111.206 с площ от 601 кв.м., НТП – за земеделски труд и отдих., VІ категория, местност „Дервиша” в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  550,00 лв., депозит за участие – 55,00 лв., стъпка на наддаване-20,00 лв.
ІІІ. Отдаване под наем и аренда на земеделски земи за срок до 20/двадесет/ стопански години:

Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

58222.11.3

0,762

ІІІ

„Каралъч”

15,24

58222.430.35

4,751

ІІІ

„Бобая”

95,02

58222.430.13

6,301

ІІІ-ІV

„Бобая”

126,02

58222.430.16

5,814

ІІІ-ІV

„Бобая”

116,28

58222.430.25

6,531

ІІІ-ІV

„Бобая”

130,62

58222.427.1

5,000

ІІІ

„Бобая”

100,00

58222.691.13/с/

2,382

ІV

-

47,64

58222.692.20/с/

1,564

ІV

-

31,28

58222.336.10

22,225

ІV

„Крушито”

600,07

58222.801.1

11,249

ІІІ

„Бостанлък”

303,72

Село Драгоево

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

200669

2,110

ІІІ

„Орешка”

42,20

Село Кочово

 

 

 

 

088031

4,668

VІІ

„В село”

70,02

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

000139

6,998

ІV

-

139,96

010102

11,900

VІІ

„Балкана”

238,00

010128

11,417

VІІ

„Сиври тепе”

228,34

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

004054

143,760

ІХ

„Кокарица”

3 594,00

Село Троица

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

019031

2,048

ІV

„Овалък”

40,96

027002

0,956

ІV

-

19,12

027021

1,354

ІІІ

„Гюра до ж.п.моста”

27,08

Село Мостич

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

Село Хан Крум

 

 

 

 

006026

9,216

ІV

„Разбой”

184,32

000114

17,000

ІV

„Мерата”

459,00

Село Мокреш

 

 

 

 

016142

3,097

-

46,45

Село Суха река

 

 

 

 

381003

10,000

ІІІ

„Тютюнлика”

200,00

348002

8,354

ІІІ-VІ

-

153,66

Село Златар

 

 

 

 

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

Село Имренчево

 

 

 

 

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

009072

18,036

„Чакълите”

360,72

007051

2,148

Драгост.могила

32,22

Село Миланово

 

 

 

 

000151

12,190

ІІІ

-

329,13

Село Осмар

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

090028

1,733

V

„Дучин дол”

34,66

090016

5,001

V

„Дучин дол”

100,02

390426

1,319

ІV

„Дюзлюка”

26,38

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

- Начална тръжна цена в лева за 1 стопанска година – по приета тарифа от Общински съвет.
- Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.
- Стъпка на наддаване 1,00 лв. на декар.
ІV. Отдаване под наем на язовири:
1. Язовир „Корталък“, имот № 000097, с площ 18,076 дка., находящ се в землището на с.Кочово, за срок от 10 год., АПОС № 129/19.06.2001 г. Начална тръжна цена за отдаване под наем – 895,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 895,00 лв. и стъпка на наддаване – 85,00 лв.
2. Язовир „Троица“, имот № 014027, с площ 95,015 дка., находящ се в землището на с.Троица, за срок от 10 год., АПОС № 1109/11.10.2010 г. Начална годишна тръжна цена за отдаване под наем – 4 590,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 4 590,00 лв. и стъпка на наддаване – 450,00 лв.
3. Язовир „Златар 3“, имот № 000112, с площ 76,854 дка., находящ се в землището на с.Златар, за срок от 10 год., АПОС № 124/19.06.2001 г. Начална годишна тръжна цена за отдаване под наем – 3 630,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 3 630,00 лв. и стъпка на наддаване – 360,00 лв.
4. Язовир „Имренчево“, имот № 000335, с площ 219,201 дка., находящ се в землището на с.Имренчево, за срок от 10 год., АПОС № 1312/03.02.2011 г. Начална годишна тръжна цена за отдаване под наем – 4 760,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга –      4 760,00 лв. и стъпка на наддаване – 470,00 лв.
5. Язовир „Драгоево“, имот № 000711, с площ 21,852 дка., находящ се в землището на с.Драгоево, за срок от 10 год., АПОС № 128/19.06.2001 г. Начална годишна тръжна цена за отдаване под наем – 720,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 720,00 лв. и стъпка на наддаване – 70,00 лв.
Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 15.04.2015 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 16.04.2015 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 16.04.2015 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.04.2015 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 30.04.2015 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В


На основание Решение № 466/39/23.04.2014 г., Решение № 479/39/23.04.2014 г., Решение№568/47/23.09.2014 г., Решение № 607/50/18.11.2014 г., Решение№640/52/20.01.2015г. и Решение №628/25/20.01.2015г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г., чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


О Б Я В Я В А :


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти както следва:


І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.1566 /УПИ-ХІV в кв.126/ с площ 514 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ул. „Иван А. Момов” № 7 с начална цена на търга 5300,00 лв. без ДДС, депозит за участие 530,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2, с начална цена за търга - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв., и стъпка на наддаване - 300,00 лв.
3. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-VІІ-281, кв.23 в с. Осмар, ул.”Васил Коларов” № 33, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 314 кв.м. и физкултурен салон от 180 кв.м., начална цена за търга - 77 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 7 730,00 лв. и стъпка на наддаване 2 000,00 лв.
4. Незастроен имот представляващ УПИ-ІІІ-общ. в кв.18 с площ 1270 м2 по плана на с. Миланово, ул.”Васил Левски” №30 с начална цена на търга 5 570,00 лв. без ДДС, депозит за участие 557,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
5. Незастроен имот УПИ-ІV в кв.5 с площ 2440 м2 по плана на с. Хан Крум с начална тръжна цена - 13 910,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1391,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Имот с идентификатор № 58222.430.72 с площ от 894 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв, депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
2. Имот с идентификатор № 58222.430.75 с площ от 895 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв., депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
3. Поземлен имот № 340023 с площ от 1,500 дка, местност „Генча”, НТП – овощна градина, VІІ категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 790,00 лв., стъпка на наддаване – 75,00 лв., депозит за участие 158,00 лв.
4. Поземлен имот № 335010 с площ от 1,984 дка, местност „Клянклък”, НТП – овощна градина, VІІ категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 1 040,00 лв., стъпка на наддаване – 100,00 лв. депозит за участие 208,00 лв.
5. Поземлен имот № 349009 с площ от 0,885 дка, местност „Айкуза”, НТП – нива, V категория, находящ се в землището на с.Златар, начална цена за търга - 560,00 лв., стъпка на наддаване – 50,00 лв. депозит за участие 112,00 лв.
6. Поземлен имот № 361024 с площ от 0,224 дка, местност „Коч ясак”, НТП – нива, ІІІ-ІV категория, находящ се в землището на с.Златар, начална цена за търга - 150,00 лв., стъпка на наддаване – 15,00 лв. депозит за участие 30,00 лв.
7. Поземлен имот № 443022 с площ от 0,405 дка, местност „Пръдля”, НТП – нива, VІ категория, находящ се в землището на с.Златар, начална цена за търга - 250,00 лв., стъпка на наддаване – 25,00 лв. депозит за участие 50,00 лв.
ІІІ. Отдаване под наем на търговски обекти за срок от 10 години:
1. Павилион № 7 на ул. „Борис Спиров” № 42 /Базар - Автогара/ с площ 12 м2 – начална месечна цена на търга 48,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 288,00 лв. и стъпка на наддаване 2,00 лв.
2. Общинска площ от 5 м2 в част от имот с идентификатор 58222.495.988 по кадастралната карта на гр. В. Преслав „Базар Автогара“ за разполагане на павилион за търговска дейност по одобрена схема на главния архитект на Общината – начална месечна цена на търга 150,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 150,00 лв. и стъпка на наддаване 30,00 лв.
ІV. Отдаване под наем на язовир:
1. Язовир „Корталък“, имот № 000097, с площ 18,076 дка., находящ се в землището на с.Кочово, за срок от 10 год., АПОС № 129/19.06.2001г. Начална тръжна цена за отдаване под наем – 895,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 895,00лв. и стъпка на наддаване – 85,00 лв.
Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 25.02.2015 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 26.02.2015 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 26.02.2015 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 27.02.2015 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 13.03.2015 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В


На основание Решение № 133/14/24.07.2012г., Решение № 184/18/23.10.2012г., Решение №281/25/19.03.2013г., Решение №392/32/22.10.2013г.,   Решение№449/38/18.03.2014г., Решения №№466, 468, 479 и 483/39/23.04.2014г., Решение №500/40/20.05.2014 г., Решение №514/41/17.06.2014 г. Решения № 536 и №537/42/22.07.2014 г. и Решение №430/36/21.01.2014г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


О Б Я В Я В А :


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба, отдаване под наем, отдаване под аренда за стопанската 2014-2015 год. на недвижими имоти и продажба на МПС както следва:
І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.2286 /УПИ-ХХХІ в кв.3/ с площ 337 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2630,00 лв. без ДДС, депозит за участие 263,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.32 /УПИ-ХХХІІІ в кв.3/ с площ 358 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2790,00 лв. без ДДС, депозит за участие 279,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
3. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.24 /УПИ-ХХХVІ в кв.3/ с площ 343 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2680,00 лв. без ДДС, депозит за участие 268,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
4. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.23 /УПИ-ХХХVІІ в кв.3/ с площ 326 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2540,00 лв. без ДДС, депозит за участие 254,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.20 /УПИ-ХХХVІІІ в кв.3/ с площ 332 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2590,00 лв. без ДДС, депозит за участие 259,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
6. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.19 /УПИ-ХХХІХ в кв.3/ с площ 353 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2750,00 лв. без ДДС, депозит за участие 275,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
7. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.1566 /УПИ-ХІV в кв.126/ с площ 514 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ул. „Иван А. Момов” № 7 с начална цена на търга 5300,00 лв. без ДДС, депозит за участие 530,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
8. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.16 /УПИ-ІХ в кв.3/ с площ 970м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 6 810,00 лв. без ДДС, депозит за участие 681,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
9. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.17 /УПИ-VІІІ в кв.3/ с площ 921м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 6 470,00 лв. без ДДС, депозит за участие 647,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
10. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.18 /УПИ-VІІ в кв.3/ с площ 1074м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 7 540,00 лв. без ДДС, депозит за участие 754,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
11. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.19 /УПИ-VІ в кв.3/ с площ 1305м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 9 160,00 лв. без ДДС, депозит за участие 916,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
12. Незастроен имот представляващ УПИ-ХVІІІ-173 в кв.22 с площ 760 м2 по плана на с. Миланово, ул.”Васил Коларов” №12 с начална цена на търга 3 340,00 лв. без ДДС, депозит за участие 334,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
13. Незастроен имот представляващ УПИ-ІІ-общ. в кв.22 с площ 655 м2 по плана на с. Миланово, ул.”Васил Левски” №49 с начална цена на търга 2 870,00 лв. без ДДС, депозит за участие 287,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
14. Незастроен имот представляващ УПИ-ІХ-341 в кв.77 с площ 1021 м2 по плана на с. Драгоево, ул.”Батак” №5 с начална цена на търга 5 130,00 лв. без ДДС, депозит за участие 513,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
15. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2, с начална цена за търга - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв., и стъпка на наддаване - 300,00 лв.
16. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ-ХІV-502 в кв.63, в с.Златар, ул.”Ал. Стамболийски” №45, общ. В. Преслав, обл. Шумен, с площ 905 кв.м., със застроена в него полумасивна сграда на един етаж, със застроена площ 110 кв.м., начална тръжна цена – 6 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 630,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.
17. „Общинска едноетажна сграда”, находяща се в УПИ-V в кв.5, в с.Суха река, ул. „Септември” №5, общ. В. Преслав, общ. Шумен, обща площ на имота 3450 кв.м. – Бивше училище с построена в имота масивна сграда на един етаж със застроена площ 280 кв.м., начална цена за търга - 17 000,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1 700,00 лв. и стъпка на наддаване 500,00 лв.
18. „Бивша детска градина” представляващ УПИ-І в кв.1 по плана на с.Мокреш, ул. „Маркиш” №14, общ. Велики Преслав, обл. Шумен с обща площ на имота 2625 кв.м., застроена площ 257 кв.м., начална цена за търга - 32 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 3 290,00 лв. и стъпка на наддаване 1 000,00 лв.
19. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-ІХ в кв.32 в с. Кочово, общ. В.Преслав, обл. Шумен с обща площ 6 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 389 кв.м.,  начална цена за търга -  41 400,00 лв. без ДДС,  депозит за участие в търга – 4 140,00 лв. и стъпка на наддаване 1 000,00 лв.
20. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-VІІ-281, кв.23 в с. Осмар, ул.”Васил Коларов” № 33, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 314 кв.м. и физкултурен салон от 180 кв.м., начална цена за търга - 77 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 7 730,00 лв. и стъпка на наддаване 2 000,00 лв.
21. „Масивна двуетажна сграда бивше училище” находяща се в УПИ-ІІ-503 от кв.66 по плана на с. Златар, ул. „Ал. Стамболийски” №22, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с обща площ на имота 2840 кв.м., застроена площ – 498 м2, начална цена за търга - 83 000,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 8 300,00 лв. и стъпка на наддаване 3 000,00 лв.
22. „Бивша детска градина”, с идентификатор 58222.495.575 /УПИ-VІ, кв.33/ по кадастралната карта на гр.Велики Преслав, ул.”Иван Вазов” №14 , обл.Шумен, с обща площ на  имота 3020 кв.м., застроена площ 380 кв.м., начална цена за търга – 135300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 13 530,00 лв. и стъпка на наддаване 5 000,00 лв.
ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Имот с идентификатор № 58222.430.72 с площ от 894 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв, депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
2. Имот с идентификатор № 58222.430.75 с площ от 895 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв., депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
3. Поземлен имот  № 021018  с  площ от 0,867 дка, НТП – нива, ІV категория, находящ се в землището на с.Мостич, начална цена за търга - 750,00 лв., депозит за участие – 150,00 лв, стъпка на наддаване - 75,00 лв.
4. Поземлен имот  № 010101 с площ от 2,504 дка, местност „Балкана”, НТП – нива, VІІ категория, находящ се в землището на с.Кочово, начална цена за търга - 1 550,00лв., депозит за участие – 310,00 лв., стъпка на наддаване – 150,00 лв.
5. Поземлен имот № 005021 с площ от 2,632 дка, местност „Разбой”, НТП – лозе, ІV категория, находящ се в землището на с.Хан Крум, начална цена за търга - 1 302,00 лв., стъпка на наддаване – 130,00 лв., депозит за участие - 260,40 лв.
6. Поземлен имот № 340023 с площ от 1,500 дка, местност „Генча”, НТП – овощна градина, VІІ категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 790,00 лв., стъпка на наддаване – 75,00 лв., депозит за участие 158,00 лв.
7. Поземлен имот № 335010 с площ от 1,984 дка, местност „Клянклък”, НТП – овощна градина, VІІ категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 1 040,00 лв., стъпка на наддаване – 100,00 лв. депозит за участие 208,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем на търговски обекти за срок от 10 години:
1. Павилион № 8 на ул. „Борис Спиров” № 42 /Базар - Автогара/ с площ 12 м2 – начална месечна цена на търга 48,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 288,00 лв. и стъпка на наддаване 2,00 лв.
2. Павилион № 2 на пл. „Ал. Стамболийски” № 2 с площ 20 м2 – начална месечна цена на търга 40,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 240,00 лв. и стъпка на наддаване 2,00 лв.
3. Павилион № 4 на пл. „Ал. Стамболийски” № 2 с площ 20 м2 – начална месечна цена на търга 40,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 240,00 лв. и стъпка на наддаване 2,00 лв.
4. „Бивш пенсионерски клуб” – с. Драгоево с площ 60 м2 – начална месечна цена на търга 60 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 360,00 лв. и стъпка на наддаване 3,00 лв.
5. Павилион СОУ „Ч. Храбър” гр. В. Преслав с площ 3 м2 – начална месечна цена на търга 6,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 36,00 лв. и стъпка на наддаване 1,00 лв.
6. Павилион ОУ „Кирил и Методий” гр. В. Преслав с площ 4 м2 – начална месечна цена на търга 8,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 48,00 лв. и стъпка на наддаване 1,00 лв.
7. Сграда - Квартален клуб в кв. „Боровец” с идентификатор 58222.495.260.1 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с площ 58 м2 -  начална месечна цена на търга 58,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 348,00 лв. и стъпка на наддаване 3,00 лв.

        ІV. Отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи:

1.Имоти отдаващи се под наем за срок от 1 /една/ стопанска година.

 


Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.429.1

145,619

ІІІ

„Долна кория”

4 805,42

58222.336.10

22,225

ІV

„Крушито”

600,07

Село Кочово

 

 

 

 

035296

50,000

ІІІ

„Мешето”

1 350,00

035295

400,00

ІІІ

„Мешето”

13 200,00

035305

81,000

ІІІ

„Мешето”

2 673,00

         

2. Имоти  отдаващи се под аренда за срок до 20/двадесет/ стопански години

 


Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева/год.

Село Златар

 

 

 

 

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

 

 

 

 

 

Село Кочово

 

 

 

010102

11,900

VІІ

„Балкана”

238,00

010128

11,417

VІІ

„Сиври тепе”

228,34

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан“

19,48

088301

4,668

VІІ

„В село”

70,02

004054

143,760

IX

„Кокарица“

3594,00

 

 

 

 

 

Село Мостич

 

 

 

 

011007

58,116

-

1 452,90

017008

1,496

           ІІІ

-

29,92

 

 

 

 

 

Село Имренчево

 

 

 

 

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

007051

2,148

„Драгостинова мог.”

32,22

 

 

 

 

 

Село Троица

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

019031

2,048

ІV

„Овалък”

40,96

027002

0,956

ІV

-

19,12

 

 

 

 

 

Село Драгоево

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,72

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

 

 

 

 

 

Село Осмар

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

090028

1,733

V

„Дучин дол”

34,66

390426

1,319

ІV

„Дюзлюка”

26,38

063017

1,453

V

„Мешето“

29,06

090016

5,001

V

„Дучин дол“

100,02

 

3. Предмет на дейност - земите се използват за засяване на едногодишни и многогодишни култури и засаждане на трайни насаждения според начина на трайно ползване.
4. Начин на плащане и цени.
Началната цена е в лева на декар и се изчислява, в зависимост от категорията:

 


Вид на имота

          до 10 дка

     от 10 до 50 дка

        над 50 дка

до Vк., вкл.V и над VI вкл.

до Vк., вкл.V и над VI вкл.

до Vк., вкл.V и над VI вкл.

Ниви и трайни насаждения

    20,00 лв.                  15,00лв.

 27,00 лв.                20,00лв.

  33,00 лв.              25,00лв.

Мери/Пасища

2,00 лв.

3,00 лв.

4,00 лв.

 

                5. Депозитът за участие е в размер равен на началната цена за имота (колона V от таблицата по т.1), за който участва кандидата и се приема до 11.00 часа на 25.08.2014 г. на касата на общината или по банкова сметка: Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 29 UBBS 8002 3300130438

V. Отдаване под наем на язовир:
1. Язовир „Златар 2, имот № 000306, с площ 31,614 дка., находящ се в землището на с.Златар, за срок от 7 год., АПОС № 897/30.10.2010. Начална тръжна цена за отдаване под наем – 1 910,00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга – 1 910,00лв. и стъпка на наддаване – 190,00 лв.

VІ. Продажба на моторно превозно средство:
1. Лек автомобил „БМВ - 520i” с рег. № Н 35 26 Т – начална цена на търга – 720,00 лв., депозит за участие – 72,00 лв. и стъпка на наддаване – 30,00 лв.
Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 22.08.2014 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 25.08.2014 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 25.08.2014 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 09.09.2014 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В


На основание Решение № 133 по протокол № 14/24.07.2012г., Решение № 184 по протокол №18/23.10.2012г., Решение №392 по протокол № 32/22.10.2013г., Решение №449 по протокол № 38/18.03.2014г., Решения №№ 464, 466, 467, 468, 479 и 483 по протокол №39/23.04.2014г. и Решение № 430 по протокол № 36/21.01.2014 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,


О Б Я В Я В А :


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба, отдаване под наем, отдаване под аренда на недвижими имоти и продажба на МПС и вещи както следва:


І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:
1. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.2286 /УПИ-ХХХІ в кв.3/ с площ 337 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2630,00 лв. без ДДС, депозит за участие 263,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.32 /УПИ-ХХХІІІ в кв.3/ с площ 358 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2790,00 лв. без ДДС, депозит за участие 279,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
3. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.24 /УПИ-ХХХVІ в кв.3/ с площ 343 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2680,00 лв. без ДДС, депозит за участие 268,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
4. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.23 /УПИ-ХХХVІІ в кв.3/ с площ 326 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2540,00 лв. без ДДС, депозит за участие 254,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.20 /УПИ-ХХХVІІІ в кв.3/ с площ 332 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2590,00 лв. без ДДС, депозит за участие 259,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
6. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.19 /УПИ-ХХХІХ в кв.3/ с площ 353 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2750,00 лв. без ДДС, депозит за участие 275,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
7. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.1566 /УПИ-ХІV в кв.126/ с площ 514 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ул. „Иван А. Момов” № 7 с начална цена на търга 5300,00 лв. без ДДС, депозит за участие 530,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
8. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.16 /УПИ-ІХ в кв.3/ с площ 970м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 6 810,00 лв. без ДДС, депозит за участие 681,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
9. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.17 /УПИ-VІІІ в кв.3/ с площ 921м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 6 470,00 лв. без ДДС, депозит за участие 647,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
10. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.18 /УПИ-VІІ в кв.3/ с площ 1074м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 7 540,00 лв. без ДДС, депозит за участие 754,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
11. Незастроен имот с идентификатор 58222.497.19 /УПИ-VІ в кв.3/ с площ 1305м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, кв. Кирково, ул.”Обзор” с начална цена на търга 9 160,00 лв. без ДДС, депозит за участие 916,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
12. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2, с начална цена за търга - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв., и стъпка на наддаване - 300,00 лв.
13. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ-ХІV-502 в кв.63, в с.Златар, ул.”Ал. Стамболийски” №45, общ. В. Преслав, обл. Шумен, с площ 905 кв.м., със застроена в него полумасивна сграда на един етаж, със застроена площ 110 кв.м., начална тръжна цена – 6 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 630,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.
     14. „Общинска едноетажна сграда”, находяща се в УПИ-V в кв.5, в с.Суха река, ул. „Септември” №5, общ. В. Преслав, общ. Шумен, обща площ на имота 3450 кв.м. – Бивше училище с построена в имота масивна сграда на един етаж със застроена площ 280 кв.м., начална цена за търга - 17 000,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1 700,00 лв. и стъпка на наддаване 500,00 лв.
15. „Бивша детска градина” представляващ УПИ-І в кв.1 по плана на с.Мокреш, ул. „Маркиш” №14, общ. Велики Преслав, обл. Шумен с обща площ на имота 2625 кв.м., застроена площ 257 кв.м., начална цена за търга - 32 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 3 290,00 лв. и стъпка на наддаване 1 000,00 лв.
16. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-ІХ в кв.32 в с. Кочово, общ. В.Преслав, обл. Шумен с обща площ 6 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 389 кв.м.,  начална цена за търга -  41 400,00 лв. без ДДС,  депозит за участие в търга – 4 140,00 лв. и стъпка на наддаване 1 000,00 лв.
17. „Общинска сграда” находяща се в УПИ-VІІ-281, кв.23 в с. Осмар, ул.”Васил Коларов” № 33, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4 000 кв.м., построена масивна сграда – Бивше училище със застроена площ 314 кв.м. и физкултурен салон от 180 кв.м., начална цена за търга - 77 300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 7 730,00 лв. и стъпка на наддаване 2 000,00 лв.
18. „Масивна двуетажна сграда бивше училище” находяща се в УПИ-ІІ-503 от кв.66 по плана на с. Златар, ул. „Ал. Стамболийски” №22, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с обща площ на имота 2840 кв.м., застроена площ – 498 м2, начална цена за търга - 83 000,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 8 300,00 лв. и стъпка на наддаване 3 000,00 лв.
19. „Бивша детска градина”, с идентификатор 58222.495.575 /УПИ-VІ, кв.33/ по кадастралната карта на гр.Велики Преслав, ул.”Иван Вазов” №14 , обл.Шумен, с обща площ на  имота 3020 кв.м., застроена площ 380 кв.м., начална цена за търга – 135300,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 13 530,00 лв. и стъпка на наддаване 5 000,00 лв.
ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:
1. Имот с идентификатор № 58222.430.72 с площ от 894 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв, депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
2. Имот с идентификатор № 58222.430.73 с площ от 894 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв., депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
3. Имот с идентификатор № 58222.430.74 с площ от 894 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв., депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
4. Имот с идентификатор № 58222.430.75 с площ от 895 кв.м., НТП – друг вид земеделска земя., ІІІ категория, местност „Бобая”, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална цена за търга –  880,00 лв., депозит за участие – 176,00 лв., стъпка на наддаване -  88,00 лв.
5. Поземлен имот  № 207295  с  площ от 0,367 дка, местност „Омаря”, НТП – нива, VІ категория, находящ се в землището на с.Драгоево, начална цена за търга - 290,00 лв., депозит за участие – 58,00 лв, стъпка на наддаване - 29,00 лв.
6. Поземлен имот  № 000672  с  площ от 3,244 дка, НТП – храсти, VІ категория, находящ се в землището на с.Драгоево, начална цена за търга  -2 090 лв., депозит за участие – 418,00 лв, стъпка на наддаване – 209,00 лв.
7. Поземлен имот  № 010101 с площ от 2,504 дка, местност „Балкана”, НТП – нива, VІІ категория, находящ се в землището на с.Кочово, начална цена за търга - 1 550,00лв., депозит за участие – 310,00 лв., стъпка на наддаване – 150,00 лв.
8. Поземлен имот № 340028 с площ от 3,000 дка, местност „Генча”, НТП – овощна градина, VІІ - Х категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 1 580,00 лв., стъпка на наддаване – 150,00 лв., депозит за участие 316,00 лв.
9. Поземлен имот № 340023 с площ от 1,500 дка, местност „Генча”, НТП – овощна градина, VІІ категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 790,00 лв., стъпка на наддаване – 75,00 лв., депозит за участие 158,00 лв.
10. Поземлен имот № 340033 с площ от 0,730 дка, местност „Генча”, НТП – овощна градина, VІІ категория., находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 380,00 лв., стъпка на наддаване – 35,00 лв. депозит за участие 76,00 лв.
11. Поземлен имот № 335010 с площ от 1,984 дка, местност „Клянклък”, НТП – овощна градина, VІІ категория, находящ се в землището на с.Осмар, начална цена за търга - 1 040,00 лв., стъпка на наддаване – 100,00 лв. депозит за участие 208,00 лв.
ІІІ. Отдаване под наем на търговски обекти за срок от 10 години:
1. Павилион № 8 на ул. „Борис Спиров” № 42 /Базар - Автогара/ с площ 12 м2 – начална месечна цена на търга 48,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 288,00 лв. и стъпка на наддаване 2,00 лв.
2. Павилион № 2 на пл. „Александър Стамболийски” № 2 с площ 20 м2 – начална месечна цена на търга 40,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 240,00 лв. и стъпка на наддаване 2,00 лв.
        ІV. Отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи:
1. Поземлен имот № 011007 с площ от 58,116 дка, НТП – нива, VІ категория, находяща се в землището на с. Мостич, начална цена на търга – 1 452,90 лв., депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена, стъпка на наддаване - 1,00 лв. на декар.
2. Поземлен имот № 016001 с площ от 21,334 дка, НТП – нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Мостич, начална цена на търга –  576,01 лв., депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена, стъпка на наддаване - 1,00 лв. на декар.
V. Продажба на моторно превозно средство:
1. Лек автомобил „БМВ - 520i” с рег. № Н 35 26 Т – начална цена на търга – 720,00 лв., депозит за участие – 72,00 лв. и стъпка на наддаване – 30,00 лв.
VІ. Продажба на вещи:
1. 1200 бр. дъски - старо дървено дюшеме. Дължина на дъската – 4,00 м, ширина на дъската – 10,00 см. и дебелина на дъската – 4,50 см. Начална цена на търга за 1 200 бр. дъски – 2 880,00 лв., депозит за участие – 288,00 лв. и стъпка на наддаване – 100,00  лв.

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 23.05.2014 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 26.05.2014 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 26.05.2014 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 27.05.2014 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 10.06.2014 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

 

На основание Решение № 240 по протокол № 22/22.01.2013 г., Решение № 280 по протокол № 25/19.03.2013 г., Решение № 281 по протокол № 25/19.03.2013 г., Решение № 333 по протокол № 29/23.07.2013 г., Решение № 363 по протокол № 30/27.08.2013 г. Решение № 366 по протокол № 30/27.08.2013 г., Решение № 377 по протокол № 31/17.09.2013 г. на Общински съвет на Община Велики Преслав и чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

О Б Я В Я В А :

 

          Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на МПС, продажба, отдаване под наем и аренда на недвижими имоти и земеделски земи както следва:

 

     І. Продажба на моторно превозно средство:


1. Лек автомобил „БМВ - 520i” с рег. № Н 35 26 Т – начална тръжна цена – 950,00 лв., депозит за участие – 95,00 лв. и стъпка на наддаване – 30,00 лв.

 

                 ІІ. Продажба на земеделски земи и недвижими имоти:


1. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.1075 /УПИ-ХХХVІ в кв.20/ с площ 428 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 3340,00 лв. без ДДС, депозит за участие 334,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Земеделски имот № 000299, с площ 0,869 дка, местност „Нерезлик“, НТП-нива, III категория, в землището на с. Осмар с начална тръжна цена в рзмер на 610,00 лв., депозит за участие 610,00 лв. и стъпка на наддаване от 60,00 лв.
3. Земеделски имот № 005021 с площ 2,632 дка, местност „Разбой“, НТП-лозе, IV категория, в землището на с. Хан Крум с начална тръжна цена в размер на 1 302,00 лв., депозит за участие 1302,00 лв. и стъпка на наддаване 130,00 лв.

 

ІIІ. Отдаване под аренда на общински земеделски земи:

 

 1. Земеделски имот № 58222.430.2 с площ 99 827 кв.м., местност „Бобая“, НТП-нива, III категория, в землището на гр. Велики Преслав с начална тръжна цена 33,00лв./дка.Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.Стъпка на наддаване 1,00 лв. на декар.Срок на аренда до 40 г.
 2. Земеделски имот № 58222.430.3 с площ 87 441 кв.м., местност „Бобая“, НТП-нива, III категория, в землището на гр. Велики Преслав с начална тръжна цена 33,00лв./дка.Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.Стъпка на наддаване 1,00 лв. на декар.Срок на аренда до 40 г.
 3. Земеделски имот № 000115 с площ 44,230 дка, местност „Мерата“, НТП-лозе, IV категория, в землището на с. Златар с начална тръжна цена 33,00лв./дка. Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.Стъпка на наддаване 3,00 лв. на декар.Срок на аренда от 35 г.
 4. Земеделски имот № 000813 с площ 70,874 дка, местност „Мерата“, НТП-лозе, III категория, в землището на с. Златар с начална тръжна цена 33,00лв./дка. Депозит за участие – 100 % от началната тръжна цена.Стъпка на наддаване 3,00 лв. на декар.Срок на аренда от 35 г.

 

Забележка: Имот № 58222.430.2 и имот № 58222.430.3, находящи се в землището на гр. Велики Преслав се отдават под аренда за създаване на трайни насаждения – лозя, съгласно Решение № 363 по протокол № 30/27.08.2013 г.

 

  ІV. Отдаване под наем на общински имот:


1. Помещения „Бивша фурна” в сградата на Кметство с. Троица, с площ 60,00 м2 за срок от 10 години, с начална месечна тръжна цена – 60,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 360 лв., стъпка на наддаване – 5 лв.

 

 

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа до 05.11.2013 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 05.11.2013 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 05.11.2013 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 06.11.2013 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 20.11.2013 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


РЕШЕНИЕ № 365/27.08.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и  чл.31, ал.1 и ал.3  от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1  от Наредба за търговете и конкурсите Общинският съвет


Р Е Ш И:


1.Да се проведат  публични  търгове  с явно наддаване  по Наредбата за търговете и конкурсите на следните общински недвижими имоти:
1.1. „Общинска едноетажна сграда”, находяща се в УПИ V, кв. 5 в с. Суха река , ул. „Септември” №5, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 3450 кв.м., застроена площ 280 кв.м, актувана с АЧОС № 807/24.03.2009 г., с начална тръжна цена 17 000 лв., стъпка за наддаване 200 лв.
1.2. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ ХІV – 502 в кв. 63, с. Златар, ул. Ал. Стамболийски №45, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с площ 905 кв.м., със застроена в него полумасивна сграда на един етаж, със застроена площ 110 кв.м., актуван с АЧОС № 803/17.03.2009 г., начална тръжна цена 6 300 лв., стъпка за наддаване 100 лв.
1.3. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ VІІ – 281, кв. 23 в с. Осмар, ул. „Васил Коларов” №33, общ Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4000 кв.м., застроена площ 314 кв.м., на 2 етажа, с разгъната застроена площ 628 кв.м., с пристройка актувана с АЧОС №842/02.07.2009 г., с начална тръжна цена 77 300 лв., стъпка за наддаване 800 лв.
1.4.”Общинска сграда”, находяща се в УПИ ІІ – 503, кв. 66 по плана на с. Златар, ул. „Ал. Стамболийски” №22, общ. Велики Преслав, обл. Шумен,обща площ на имота-2840 кв.м., представляваща масивна сграда на два етажа - бивше училище,  със застроена площ 498 кв.м, РЗП изба -250кв.м., масвна пристройка със ЗП 66 кв.м. и масивен склад  с площ 56 кв.м., с АЧОС №1791/16.07.2012г.Начална тръжна цена  83 000 лв., стъпка на наддаване 1000лв.
1.5. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ ІХ – 401, кв.32 в с. Кочово, общ. Велики Преслав , обл. Шумен , с обща площ 6000 кв.м.,  с построена масивна сграда бивше училище с 15 класни стаи, застроена площ 389 кв.м, РЗП 700 кв.м., актувана с АЧОС № 843/ 02.07.2009 г. Начална тръжна цена 41 400 лв., стъпка за наддаване 500 лв.
1.6. ”Бивша детска градина”, предсатвляващ УПИ – VІ, кв. 33 по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Иван Вазов” № 14, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с обща площ 3020 кв.м., застроена площ 380 кв.м, РЗП 998,12 кв.м., с АЧОС № 1449/18.07.2011 г. Начална тръжна цена 117 600 лв., стъпка за наддаване 2 000 лв.
1.7. „Бивша детска градина”, предсатвляващ УПИ – І, кв.1 по плана на с. Мокреш, ул. „Маркиш” № 14, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с обща площ 2625 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда със застроена площ 257 кв.м, с АЧОС  № 1791/16.07.2012 г. Начална тръжна цена 32 900 лв., стъпка за наддаване 500 лв.
1.8.”Общинска сграда”, находяща се в УПИ І – 518, кв. 3 по плана на с. Драгоево, ул. „Митко Палаузов” №20, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, представляваща двор с площ 1425 кв. м.; масивна сграда на два етажа  - бивше читалище,  със застроена площ 257,40 кв.м, РЗП 386,10 кв.м., пристройка на един етаж със ЗП 71 кв.м. и външна тоалетна с площ 25 кв.м., начална тръжна цена 13 100 лв., стъпка за наддаване 100 лв.
2. Всички цени по т.1 са без ДДС.
3. Срок за закупуване на тръжната документация – 14 дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, до 16.00 часа, в стая № 210 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС, платими в брой в касата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.
4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, в стая № 502 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.
5. Оглед на обектите – всеки работен ден, до деня, предхождащ търга, в работно време, след закупуване на тръжна документация.
6. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Велики Преслав. Краен срок за внасянето на депозитите – не по-късно от деня, предхождащ търга. Всички разноски за извършване на сделките са за сметка на купувача.
7. Търгът ще се проведе от 13.30 часа на 21-я ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, в заседателната зала № 406 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.
8. При необходимост последващи търгове да се проведат 14 дни след търга на същото място и при същите условия.
9. Сроковете от т.3 до т.7 се броят по реда, определен в чл. 33 и чл.60, ал.5 и ал.6 от ГПК. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Върбев

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

22.05.2013

 

             На основание Решение № 133 по протокол № 14/24.07.2012 г., Решения №№ 184 и 185 по протокол № 18/23.10.2012 г., Решение № 208 по протокол № 19/20.11.2012 г.,Решение № 277 по протокол № 25/19.03.2013 г., Решения №№ 280 и 281 по протокол № 25/19.03.2013 г. и Решение № 240 по протокол № 22/22.01.2013 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

О Б Я В Я В А :

 

          Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и моторно превозно средство както следва:


І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:


1. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.2286 /УПИ-ХХХІ в кв.3/ с площ 337 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2630,00 лв. без ДДС, депозит за участие 263,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


2. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.32 /УПИ-ХХХІІІ в кв.3/ с площ 358 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2790,00 лв. без ДДС, депозит за участие 279,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


3. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.24 /УПИ-ХХХVІ в кв.3/ с площ 343 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2680,00 лв. без ДДС, депозит за участие 268,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


4. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.23 /УПИ-ХХХVІІ в кв.3/ с площ 326 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2540,00 лв. без ДДС, депозит за участие 254,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.20 /УПИ-ХХХVІІІ в кв.3/ с площ 332 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2590,00 лв. без ДДС, депозит за участие 259,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


6. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.19 /УПИ-ХХХІХ в кв.3/ с площ 353 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2750,00 лв. без ДДС, депозит за участие 275,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.


7. Незастроен имот УПИ-ІV в кв.5 с площ 2440 м2 по плана на с. Хан Крум с начална цена на търга 13 910,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1391,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.


8. Незастроен имот УПИ-VІІ-общ. в кв.1 с площ 2200 м2 по плана на с. Мокреш с начална цена на търга 9 420,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 942,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.


9. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2 с начална тръжна цена - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв., стъпка на наддаване 300,00 лв.


ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:


1. Имот с идентификатор 58222.111.229 с площ 6 929 м2 с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, местност „Дервиша” по кадастралната карта на землището на гр. Велики Преслав с начална тръжна цена 12 000,00 лв., депозит за участие – 1 200,00 лв., стъпка на наддаване – 500,00 лв.


2. Имот № 005021 с площ 2,632 дка с начин на трайно ползване – лозе, ІV категория, местност „Разбой” в землището на с. Хан Крум с начална тръжна цена – 1 302,00 лв., депозит за участие – 1 302,00 лв., стъпка на наддаване – 130,00 лв.


3. Имот № 000299 с площ 0,869 дка с начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория, местност „Нерезлик” в землището на с. Осмар с начална тръжна цена – 610,00 лв., депозит за участие – 610,00 лв., стъпка на наддаване – 60,00 лв.


ІІІ. Продажба на моторно превозно средство:


1. Лек автомобил „БМВ - 520i” с рег. № Н 35 26 Т – начална тръжна цена – 950,00 лв., депозит за участие – 95,00 лв. и стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 05.06.2013 г.


 

 

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 06.06.2013 г., в касата на Общинска администрация.


Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 06.06.2013 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502


Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.


Търгът ще се проведе на 07.06.2013 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.


Повторен търг ще се проведе на 21.06.2013 г. от 14,00 часа при същите условия.


Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 239/22.01.2013 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.4, ал4 и  чл.31, ал.1 и ал.3  от Закон за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите Общинският съвет


Р Е Ш И:


1.Да се проведат  публични  търгове  с явно наддаване  по Наредбата за търговете и конкурсите на следните общински недвижими имоти:


1.1. „Общинска едноетажна сграда”, находяща се в УПИ V, кв. 5 в с. Суха река , ул. „Септември” №5, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 3450 кв.м., застроена площ 280 кв.м, актувана с АЧОС № 807/24.03.2009 г., с начална тръжна цена 18 200 лв., стъпка за наддаване 200 лв.


1.2. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ ХІV – 502 в кв. 63, с. Златар, ул. Ал. Стамболийски №45, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с площ 905 кв.м., със застроена в него полумасивна сграда на един етаж, със застроена площ 110 кв.м., актуван с АЧОС № 803/17.03.2009 г., начална тръжна цена 7 000 лв., стъпка за наддаване 100 лв.


1.3. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ VІІ – 281, кв. 23 в с. Осмар, ул. „Васил Коларов” №33, общ Велики Преслав, обл. Шумен, обща площ на имота 4000 кв.м., застроена площ 314 кв.м., на 2 етажа, с разгъната застроена площ 628 кв.м., с пристройка актувана с АЧОС №482/02.07.2009 г., с начална тръжна цена  85 000 лв., стъпка за наддаване 1000 лв.


1.4.”Общинска сграда”, находяща се в УПИ І – 518, кв. 3 по плана на с. Драгоево, ул. „Митко Палаузов” №20, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, представляваща масивна сграда на два етажа - бивше читалище,  със застроена площ 257,40 кв.м, РЗП 386,10 кв.м., пристройка на един етаж със ЗП 71 кв.м. и външна тоалетна с площ 25 кв.м., начална тръжна цена  13 600 лв., стъпка за наддаване 200 лв.


1.5. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ ІХ – 401, кв.32 в с. Кочово, общ. Велики Преслав, обл. Шумен , с обща площ 6000 кв.м.,  с построена масивна сграда бивше училище с 15 класни стаи, застроена площ 389 кв.м, РЗП 700 кв.м., актувана с АЧОС № 843/ 02.07.2009 г. Начална тръжна цена 45 000 лв., стъпка за наддаване 1000 лв.


1.6. ”Бивша детска градина”, представляващ УПИ – VІ, кв. 33 по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Иван Вазов” № 14, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с обща площ 3020 кв.м., застроена площ 380 кв.м, РЗП 998,12 кв.м., с АЧОС № 1449/18.07.2011 г. Начална тръжна цена 120 000 лв., стъпка за наддаване 2000 лв.


1.7. „Бивша детска градина”, представляващ УПИ – І, кв.1 по плана на с. Мокреш, ул. „Маркиш” № 14, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с обща площ 2625 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда със застроена площ 257 кв.м, с АЧОС  № 1791/16.07.2012 г. Начална тръжна цена 35 000 лв., стъпка за наддаване 500 лв.


2. Всички цени по т.1 са без ДДС.


3. Срок за закупуване на тръжната документация – 14 дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, до 16.00 часа, в стая № 210 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС, платими в брой в касата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.


4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, в стая № 502 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.


5. Оглед на обектите – всеки работен ден, до деня, предхождащ търга, в работно време, след закупуване на тръжна документация.


6. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Велики Преслав. Краен срок за внасянето на депозитите – не по-късно от деня, предхождащ търга. Всички разноски за извършване на сделките са за сметка на купувача.


7. Търгът ще се проведе от 13.30 часа на 21-я ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, в заседателната зала № 406 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.


8. При необходимост последващи търгове да се проведат 14 дни след търга на същото място и при същите условия.


9. Сроковете от т.3 до т.7 се броят по реда, определен в чл. 33 и чл.60, ал.5 и ал.6 от ГПК. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Върбев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

 

На основание Решение № 133 по протокол № 14/24.07.2012 г., Решения №№ 184 и 185 по протокол № 18/23.10.2012 г., Решение № 169 по протокол №17/04.09.2012 г., Решение № 208 по протокол № 19/20.11.2012 г., Решения №№ 280, 281, 282, 283 по протокол № 25/19.03.2013 г. и Решение № 240 по протокол № 22/22.01.2013 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

О Б Я В Я В А :

 

          Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и моторно превозно средство както следва:


І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:


1. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.2286 /УПИ-ХХХІ в кв.3/ с площ 337 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2630,00 лв. без ДДС, депозит за участие 263,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
2. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.32 /УПИ-ХХХІІІ в кв.3/ с площ 358 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2790,00 лв. без ДДС, депозит за участие 279,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
3. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.24 /УПИ-ХХХVІ в кв.3/ с площ 343 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2680,00 лв. без ДДС, депозит за участие 268,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
4. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.23 /УПИ-ХХХVІІ в кв.3/ с площ 326 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2540,00 лв. без ДДС, депозит за участие 254,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
5. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.20 /УПИ-ХХХVІІІ в кв.3/ с площ 332 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2590,00 лв. без ДДС, депозит за участие 259,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
6. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.19 /УПИ-ХХХІХ в кв.3/ с площ 353 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2750,00 лв. без ДДС, депозит за участие 275,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
7. Незастроен имот с идентификатор 58222.495.13 /УПИ-ХLІ в кв.3/ с площ 368 м2 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с начална цена на търга 2870,00 лв. без ДДС, депозит за участие 287,00 лв. и стъпка на наддаване 100,00 лв.
8. Незастроен имот УПИ-ІV в кв.5 с площ 2440 м2 по плана на с. Хан Крум с начална цена на търга 13 910,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1391,00 лв. и стъпка на наддаване 200,00 лв.
9. Незастроен имот УПИ-VІІ-общ. в кв.1 с площ 2200 м2 по плана на с. Мокреш с начална цена на търга 9 420,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 942,00 лв. и стъпка на наддаване 300,00 лв.
10. Застроен жилищен имот с идентификатор 58222.495.962 /УПИ-ІХ-627 в кв.60/ по плана на гр. Велики Преслав, ул. „Климент Охридски” № 6, представляващ парцел с площ на земята 470 м2 и застроена в него паянтова жилищна сграда със ЗП – 122 м2 с начална тръжна цена - 15 900,00 лв. без ДДС, депозит за участие – 1 590,00 лв., стъпка на наддаване 300,00 лв.


ІІ. Продажба на недвижими  имоти – земеделски земи:


1. Имот с идентификатор 58222.689.2 с площ 1,792 дка с начин на трайно ползване – друг вид нива, ІІІ категория, местност „Под селото” в землището на гр.Велики Преслав, кв. Кирково с начална тръжна цена 1 300,00 лв., депозит за участие – 1 300,00лв., стъпка на наддаване – 130,00 лв.
2. Имот № 005021 с площ 2,632 дка с начин на трайно ползване – лозе, ІV категория, местност „Разбой” в землището на с. Хан Крум с начална тръжна цена – 1 302,00 лв., депозит за участие – 1 302,00 лв., стъпка на наддаване – 130,00 лв.
3. Имот № 005012 с площ 2,137 дка с начин на трайно ползване – лозе, ІV категория, местност „Разбой” в землището на с. Хан Крум с начална тръжна цена – 1 103,00 лв., депозит за участие – 1 103,00 лв., стъпка на наддаване – 110,00 лв.
4. Имот № 025031 с площ 1,720 дка с начин на трайно ползване – лозе, ІV категория, местност „Ескибалък” в землището на с. Имренчево с начална тръжна цена – 851,00 лв., депозит за участие – 851,00 лв., стъпка на наддаване – 85,00 лв.
5. Имот № 096025 с площ 0,568 дка с начин на трайно ползване – лозе, V категория, местност „Кьоклюк” в землището на с. Осмар с начална тръжна цена – 230,00 лв., депозит за участие – 230,00 лв., стъпка на наддаване – 10,00 лв.
6. Имот № 000299 с площ 0,869 дка с начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория, местност „Нерезлик” в землището на с. Осмар с начална тръжна цена – 610,00 лв., депозит за участие – 610,00 лв., стъпка на наддаване – 60,00 лв.


ІІІ. Продажба на моторно превозно средство:


1. Лек автомобил „БМВ - 520i” с рег. № Н 35 26 Т – начална тръжна цена – 950,00 лв., депозит за участие – 95,00 лв. и стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 15.04.2013 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 16.04.2013 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 16.04.2013 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502
Тръжна документация се закупува от стая № 105 и 106  при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.04.2013 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 30.04.2013 г. от 13,30 часа при същите условия.
Телефон за справки: 0538/48 215  и  48 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи описани в тръжна документация

Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи описани в тръжна документация.

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на обекти, предоставени за стопанисване от „Общински пазар”

Процедура за провеждане на  публични  търгове с явно наддаване

Тръжна документация за предоставяне под наем на язовир "Дервиша"

Провеждане търгове с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земи

Тръжна документация за провеждане търг с явно наддаване за продажба на общински имот

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И      П Р Е С Л А В
О Б Щ И Н С К А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

 

Във връзка с изтичане на сроковете на договорите за отдаване под наем на обекти, предоставени за стопанисване от „Общински пазар” и на основание т.21.1. от Приложение № 2 от Наредбата за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав,

 

О Б Я В Я В А :

 

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазар” гр. Велики Преслав за срок от 10 години считано от 01.02.2012 г., както следва:

 

І. Отдаване под наем на павилиони на пл. „Ал. Стамболийски” №2:
1. Павилион № 1 с площ 20 м2 – начална месечна цена на търга 40 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 240 лв. и стъпка на наддаване 2 лв.
2. Павилион № 2 с площ 20 м2 – начална месечна цена на търга 40 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 240 лв. и стъпка на наддаване 2 лв.
3. Павилион № 4 с площ 20 м2 – начална месечна цена на търга 40 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 240 лв. и стъпка на наддаване 2 лв.
4. Метален магазин с площ 70 м2 – начална месечна цена на търга 140 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 840 лв. и стъпка на наддаване 2 лв.
ІІ. Отдаване под наем на павилиони на ул. „Б. Спиров” № 42 /Базар Автогара/:
1. Павилион № 1 с площ 24 м2 – начална месечна цена на търга 96 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 576 лв. и стъпка на наддаване 4 лв.
2. Павилион № 11 с площ 24 м2 – начална месечна цена на търга 96 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 576 лв. и стъпка на наддаване 4 лв.
Оглед на обектите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 17.01.2012г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 18.01.2012 г., в касата на Общински пазар.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 18.01.2012 г. в деловодството на Общинска администрация, стая  № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Тръжна документация се закупува от стая № 106 при цена 15 лв. с  ДДС
Търгът ще се проведе на 19.01.2012 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 03.02.2012 г. от 14.00 часа при същите условия.
За справка: тел. 0538/48 215 и 48 216 – стая  105 и 106

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В
О Б Я В Я В А :

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА: ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В РАЗМЕР ДО 3 ДКА ОПИСАНИ В ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИМОТ № 006026 – 9,216 ДКА.


Търгът ще се проведе на 04.08.2011 год. от 14.00 часа в зала № 406 на Община В. Преслав.
Вид на търга – явно наддаване.
Начална тръжна цена – 1,5 пъти от  размера на направената данъчна оценка за всеки имот.
Депозит в размер на 100% от началната тръжна цена, внесен до 11.00 часа на 03.08.2011 год. в касата на Общината.

 

Тръжната документация се получава в отдел КСД, стая № 105, срещу документ за платена цена от 15 /петнадесет/ лева с ДДС до 11.00 часа на 03.08.2011 год.
Срок за подаване на документи за участие в търга до 16.00 часа на 03.08.2011 год. в стая № 502.
Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа до 03.08.2011 г.
При не явяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.08.2011 год. на същото място при същите условия.

 

За участие в търга се допускат лица, които са представили следните документи:

 • Заявление за участие;
 • Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;
 • Документ за самоличност;
 • Декларация, че фирмата не се намира в производство на обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 • Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 • Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 • Декларация - образец за оглед на имота;
 • Документ за внесен депозит за участие в търга;
 • Документ за закупена тръжна документация.

 

Всички необходими документи за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
Повече информация на: www.velikipreslav.bg
Телефон за справки: 0538/4-82-15 и кметствата по селата.

 

Предмет на търговете за продажба на земи, частна общинска собственост в размер до 3 дка и имот № 006026-9,216 дка  :

Селище

Имот №

№ и дата на АОС

Местност

Кат-я

Дка.

НТП

Данъч. цена на дка

Данъч.
цена на имота

Нач.
тръжна цена

с. Хан Крум

 

 

 

 

 

ОПФ

 

 

 

 

000183

781/19.02.2009

Лахналъците

ІІІ

0,838

нива

154,30

129,30

193,95

 

000188

782/19.02.2009

Лахналъците

ІІІ

0,410

нива

154,39

63,30

94,95

 

005021

783/19.02.2009

Разбой-лозе

ІV

2,632

лозе

210,60

554,30

831,45

 

005012

784/19.02.2009

Разбой-лозе

ІV

2,137

лозе

245,72

525,10

787,65

Реш.№558

006026

674/24.07.2007

Разбой

ІV

9,216

нива

90,30

832,20

3170,00

с. Суха река

 

 

 

 

 

ОПФ

 

 

 

 

339013

780/19.02.2009

Под курията

ІV

2,374

нива

135,47

321,60

482,40

с. Суха река

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

322011

1018/23.07.2010

------

ІІІ-ІV

1,243

нива

155,59

193,40

290,10

 

100006

1019/23.07.2010

------

2,988

нива

93,14

278,30

417,45

 

100008

1020/23.07.2010

------

2,051

нива

93,17

191,10

286,65

 

100016

1021/23.07.2010

------

1,907

нива

93,13

177,60

266,40

 

100021

1022/23.07.2010

------

ІІІ

0,893

нива

169,09

151,00

226,50

 

100053

1023/23.07.2010

------

ІV

0,737

нива

140,30

109,30

163,95

 

100056

1024/23.07.2010

------

ІV

0,962

нива

148,33

142,70

214,05

 

100058

1025/23.07.2010

------

ІV

0,803

нива

148,32

119,10

178,65

 

100059

1026/23.07.2010

------

ІV

0,744

нива

148,38

110,40

165,60

с. Мостич

 

 

 

 

 

ОПФ

 

 

 

 

021018

790/19.02.2009

~

ІV

0,867

нива

135,41

117,40

176,10

с. Мостич

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

017008

977/10.06.2010

------

ІІІ-VІ

1,496

нива

119,72

179,10

268,65

 

026020

978/10.06.2010

------

ІІІ

1,802

нива

183,74

331,10

496,65

 

026021

979/10.06.2010

------

ІІІ

2,093

нива

183,76

384,60

576,90

 

026022

980/10.06.2010

------

ІІІ

2,360

нива

183,77

433,70

650,55

 

026034

981/10.06.2010

------

V

1,749

нива

122,53

214,30

321,45

 

026037

982/10.06.2010

------

V

2,319

нива

122,51

284,10

426,15

 

027041

983/10.06.2010

------

V

1,112

нива

102,88

114,40

171,60

 

027043

984/10.06.2010

------

V

1,114

нива

122,53

136,50

204,75

 

027046

985/10.06.2010

------

V

1,556

нива

122,49

190,60

285,90

 

027062

986/10.06.2010

------

V

1,100

нива

122,55

134,80

202,20

 

028078

988/10.06.2010

------

1,692

нива

85,05

143,90

215,85

 

028086

1435/27.06.2011

……..

0,426

нива

85,05

36,22

54,33

с. Имренчево

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

108057

1038/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

1,504

нива

154,32

232,10

348,15

 

111021

1039/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,548

нива

154,38

84,60

126,90

 

109109

1040/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,093

Затр.нива

154,83

14,40

21,60

 

109020

1041/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,312

нива

154,48

48,20

72,30

 

109017

1042/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,424

нива

154,24

65,40

98,10

 

109016

1043/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,440

нива

154,32

67,90

101,85

 

109002

1044/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,572

нива

154,37

88,30

132,45

 

108058

1045/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,309

нива

154,37

47,70

71,55

 

106010

1047/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,890

нива

154,38

137,40

206,10

 

105223

1048/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

1,590

нива

154,34

245,40

368,10

 

105221

1049/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,642

нива

154,36

99,10

148,65

 

105100

1050/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,684

нива

154,38

105,60

158,40

 

105099

1051/05.10.2010

Ясаците

ІІІ

0,291

нива

154,30

44,90

67,35

 

104212

1052/05.10.2010

Ясаците

1,536

нива

85,02

130,60

195,90

 

078013

1053/05.10.2010

Сакарджа

ІV

2,469

Ов.градина

210,61

520,00

780,00

 

103003

1054/05.10.2010

Ясаците

0,998

нива

85,07

84,90

127,35

 

103193

1055/05.10.2010

Ясаците

2,945

нива

85,06

250,50

375,75

 

104210

1056/05.10.2010

Ясаците

2,371

нива

85,06

201,70

302,55

 

072008

1060/05.10.2010

Капакли

ІV

1,356

Изост.нива

103,17

139,90

209,85

 

025031

1062/05.10.2010

Ески балък

ІV

1,720

лозе

187,20

322,00

483,00

В. Преслав

 

 

 

 

 

ОПФ

 

 

 

 

696002

799/19.02.2009

Дюзмеше

ІІІ

0,557

нива

161,76

90,10

135,15

 

096003

778/19.02.2009

Шанка

ІV

1,000

Изостав.нива

129,00

129,00

193,50

 

096009

200/18.07.2003

Шанка

ІV

1,060

нива

128,96

136,70

205,05

 

150008

203/18.07.2003

Дервиша

VІІ

1,119

Изостав.нива

54,96

61,50

92,25

 

159022

773/19.02.2009

Липаро

VІІ

0,521

Овощ.градина

99,04

51,60

77,40

 

177006

210/18.07.2003

Драката *

VІІ

0,688

Изостав.нива

54,94

37,80

56,70

 

185004

772/19.02.2009

Тунесец *

ІІІ

0,801

Изостав.нива

161,67

129,50

194,25

 

194002

771/19.02.2009

Кар *

0,683

Изостав.нива

89,17

60,90

91,35

 

212001

770/19.02.2009

Узундж алан

1,857

Изостав.нива

89,12

165,50

248,25

 

232001

218/18.07.2003

Аврадака *

ІІІ

1,679

Изостав.нива

146,99

246,80

370,20

 

436023

243/03.02.2004

Блатото

VІ -ІV

1,059

нива

262,46

125,00

187,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437001

767/19.02.2009

Блатото

ІV

2,022

нива

161,23

326,00

489,00

 

204006

769/19.02.2009

Тунесец

ІІІ

2,427

Изостав.нива

183,77

446,00

669,00

 

269008

777/19.02.2009

Лъката

ІІІ

1,554

нива

183,72

285,50

428,25

 

430004

242/03.02.2004

Бобая *

ІІІ

0,432

нива

183,80

79,40

119,10

В. Преслав

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

197011

1263/19.01.2011

Чуката

1,000

Др.сел.стоп.тер.

81,00

81,00

121,50

 

111140

1262/19.01.2011

Средния път

ІV

1,218

нива

141,88

172,80

259,20

 

111012

1261/19.01.2011

Средния път

ІV

1,953

нива

141,88

277,10

415,65

 

111139

1260/19.01.2011

Средния път

ІV

2,301

нива

88,7

204,30

306,45

 

111138

1259/19.01.2011

Средния път

ІV

1,038

нива

129,00

133,90

200,85

 

111020

1258/19.01.2011

Курията

ІV

1,179

нива

129,00

152,10

228,15

 

111006

1257/19.01.2011

Курията

ІV

1,190

нива

161,26

191,90

287,85

 

457009

1255/19.01.2011

Средния път

ІV

1,031

Др.вид нива

198,64

204,80

307,20

 

328008

1254/19.01.2011

Илч. бахча

ІV

1,238

нива

161,23

199,60

299,40

 

461004

1253/19.01.2011

Илч. бахча

ІІІ

1,105

нива

183,71

203,00

304,50

 

461002

1252/19.01.2011

Илч. бахча

ІІІ

2,814

нива

183,76

517,10

775,65

 

469004

1249/19.01.2011

Шанка

ІV

2,948

нива

233,99

689,80

1034,70

 

455001

1248/19.01.2011

Маркиш

ІІІ

1,091

Изост.земя

161,68

176,40

264,60

 

451001

1247/19.01.2011

Тунесец

ІІІ

0,843

Изост.земя

146,97

123,90

185,85

 

437002

1246/19.01.2011

Блатото

ІV

0,462

нива

161,25

74,50

111,75

 

406005

1243/19.01.2011

Бахчата

V

0,982

нива

107,84

105,90

158,85

 

376008

1241/19.01.2011

Папаз ендя

2,142

нива

97,20

208,20

312,30

 

350023

1240/19.01.2011

Аргата

ІV

1,978

ливада

92,11

182,20

273,30

 

332001

1237/19.01.2011

Соргуня

ІV

1,336

нива

161,23

215,40

323,10

 

290002

1234/19.01.2011

Шумака

ІІІ

1,172

лозе

297,01

348,10

522,15

 

209002

1232/19.01.2011

Брестака

ІV

0,792

нива

161,24

127,70

191,55

 

173002

1230/19.01.2011

Могилата

VІІ

1,294

Изост.земя

50,00

64,70

97,05

 

171001

1229/19.01.2011

Круш. клад

VІІ

1,738

лозе

89,99

156,40

234,60

 

169005

1228/19.01.2011

Могилата

VІІ

0,993

Изост.земя

50,00

49,70

74,55

 

167004

1227/19.01.2011

Круш. клад

VІІ

1,388

лозе

89,98

124,90

187,35

 

106011

1224/19.01.2011

Средния път

ІV

1,339

лозе

233,98

313,30

469,95

 

093006

1224/19.01.2011

Геракар

ІІІ

1,001

лозе

297,00

297,30

445,95

 

011003

1215/19.01.2011

Каралъч

ІІІ

0,762

нива

161,68

123,20

184,80

 

111017

1215/19.01.2011

Курията

1,584

нива

81,00

128,30

192,45

 

294004

1388/17.02.2011

Шумака

ІІІ

1,863

лозе

98,93

184,30

276,45

 

681025

1398/09.03.2011

Куза

ІІІ

0,529

Др.вид нива

174,10

92,10

138,15

 

806023

932/05.05.2010

Ясаклък

ІV

0,801

Посевна площ

174,16

139,50

209,25

 

681025

1398/09.03.2011

Куза

ІІІ

0,529

Др.вид нива

174.10

92.10

138.15

с. Драгоево

 

 

 

 

 

ОПФ

 

 

 

 

069004

789/19.02.2009

Барбина

1,342

нива

85,02

114,10

171,15

 

065019

787/19.02.2009

Орешка

VІІ

2,192

нива

52,51

115,10

172,65

 

039036

785/19.02.2009

Пчелина

0,111

нива

84,68

9,40

14,10

 

066010

788/19.02.2009

Средорът

VІІ

0,283

нива

52,65

14,90

22,35

с. Драгоево

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

075012

1164/13.12.2010

Орешка

1,519

нива

85,06

129,20

193,80

 

106031

1167/13.12.2010

Чеира

1,120

нива

85,09

95,30

142,95

 

106032

1168/13.12.2010

Чеира

0,912

нива

85,09

77,60

116,40

 

106036

1169/13.12.2010

Чеира

1,716

нива

85,02

145,90

218,85

 

107003

1171/13.12.2010

Под ръта

1,153

Овощна град.

154,38

178,00

267,00

 

120002

1172/13.12.2010

Среден рът

ІІІ

1,393

нива

154,34

215,00

322,50

 

135021

1173/13.12.2010

Кукова река

VІІ

2,914

нива

44,99

131,10

196,65

 

135022

1174/13.12.2010

Кукова река

VІІ

2,302

нива

45,00

103,60

155,40

 

141075

1175/13.12.2010

Белеви усои

2,042

лозе

132,32

270,20

405,30

 

145024

1178/13.12.2010

Въчка

VІІ

1,403

нива

35,00

49,10

73,65

 

147004

1179/13.12.2010

Въчка

VІІ

1,005

нива

33,52

35,20

52,80

 

161013

1180/13.12.2010

Ерсегите

1,115

нива

72,91

81,30

121,95

 

166052

1181/13.12.2010

Лъго

VІІ

2,021

нива

34,98

70,70

106,05

 

172001

1182/13.12.2010

Лъго

ІІІ

2,914

нива

117,60

342,70

514,05

 

175008

1184/13.12.2010

Беюв чеир

VІІ

2,826

нива

35,00

98,90

148,35

 

176024

1185/13.12.2010

Беюв чеир

2,657

нива

56,72

150,70

226,05

 

176025

1186/13.12.2010

Беюв чеир

VІ-VІІ

1,210

нива

50,17

60,70

91,05

 

181008

1187/13.12.2010

Парнарица

1,157

нива

64,82

75,00

112,50

 

184009

1189/20.12.2010

Парнарица

0,950

нива

64,84

61,60

92,40

 

200005

1190/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,446

нива

154,26

68,80

103,20

 

200006

1191/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,303

нива

154,46

46,80

70,20

 

200009

1192/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,998

нива

154,31

154,00

231,00

 

200012

1193/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,409

нива

154,28

63,10

94,65

 

200015

1194/20.12.2010

Орещка

ІІІ

1,114

нива

154,31

171,90

257,85

 

200670

1195/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,958

нива

154,38

147,90

221,85

 

200684

1196/20.12.2010

Орешка

ІІІ

1,762

нива

154,37

272,00

408,00

 

201003

1197/20.12.2010

Чеира

VІІ

1,028

нива

52,53

54,00

81,00

 

201004

1198/20.12.2010

Чеира

VІІ

2,615

нива

52,50

137,30

205,95

 

201007

1199/20.12.2010

Чеира

VІІ

1,574

нива

52,48

82,60

123,90

 

202001

1200/20.12.2010

Ръта

2,576

нива

85,05

219,10

328,65

 

205001

1201/20.12.2010

Ръта

0,930

нива

85,05

79,10

118,65

 

205002

1202/20.12.2010

Ръта

1,430

нива

85,03

121,60

182,40

 

206342

1203/20.12.2010

Мерата

0,132

нива

84,85

11,20

16,80

 

048013

1161/06.12.2010

Барбина

ІІІ

1,491

Нива

132,33

197,30

295,95

 

049018

1162/06.12.2010

Юртлука

ІІІ

1,298

Нива

154,31

200,30

300,45

с. Мокреш

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

015113

956/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

1,908

нива

183,75

350,60

525,90

 

015123

959/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

1,107

нива

154,38

170,90

256,35

 

015125

961/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

2,329

нива

154,36

359,50

539,25

 

015127

962/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,823

нива

154,31

127,00

190,50

 

016089

964/10.06.2010

Мокреш

2,093

нива

85,05

178,00

267,00

 

017071

965/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,602

нива

154,32

92,90

139,35

 

017074

966/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

2,514

нива

154,34

388,00

582,00

 

018061

967/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

1,101

нива

154,77

170,40

255,60

 

016083

968/10.06.2010

Мокреш

0,738

нива

85,09

62,80

94,20

 

016085

969/10.06.2010

Мокреш

0,291

нива

84,88

24,70

37,05

 

016087

970/10.06.2010

Мокреш

V

0,730

нива

102,88

75,10

112,65

 

016088

971/10.06.2010

Мокреш

0,419

нива

84,96

35,60

53,40

с.Троица

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

001002

1112/29.11.2010

Яката

VІІІ

1,251

Изост.нива

36,77

46,00

69,00

 

010026

1113/29.11.2010

Чукур

ІІІ

1,201

Посев.площ

154,37

185,40

278,10

 

015003

1115/29.11.2010

Емишенлик

ІІІ

1,700

Овощ.градина

283,53

482,00

723,00

 

016006

1117/29.11.2010

Папунка

VІІ

1,431

Др.сел.стоп.тер

39,97

57,20

85,80

 

019031

1118/29.11.2010

Овалък

ІV

2,048

Посев.площ

135,45

277,40

416,10

 

030028

1126/29.11.2010

Отолук

ІV

1,400

Отолук

116,07

162,50

243,75

 

034039

1128/29.11.2010

Отв. Камчия

ІV

2,000

Посев.площ

103,20

206,40

309,60

 

034044

1129/29.11.2010

Отв. Камчия

ІV

2,000

Посев.площ

103,20

206,40

309,60

 

000022

1135/29.11.2010

Яката

VІІ

1,034

Посев.площ

52,51

54,30

81,45

 

041004

1142/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІІ

1,172

Посев.площ

36,77

43,10

64,65

 

041006

1143/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІІ

0,820

Посев.площ

52,44

43,00

64,50

 

041016

1144/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

0,359

Посев.площ

52,37

18,80

28,20

 

041018

1145/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

0,359

Посев.площ

52,14

29,20

43,80

 

041020

1146/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

1,416

Посев.площ

52,47

74,30

111,45

 

042068

1149/06.12.2010

Яката

VІІ

1,497

Посевна площ

52,51

78,60

117,90

 

043257

1150/06.12.2010

Над мералък

ІV

0,433

Посев.площ

135,33

58,60

87,90

 

000156

1155/06.12.2010

Чакалка-вод.

ІІІ

2,130

Посев.площ

154,37

328,80

493,20

 

000170

1156/06.12.2010

Гюра- Враня

ІІІ

1,283

Др.сел.стоп.тер

243,02

311,80

467,70

с. Кочово

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

199006

1386/09.02.2011

Гечица

ІV

1,791

нива

135,45

242,60

363,90

 

199009

1387/09.02.2011

Гечица

ІV

1,080

нива

45,00

146,30

219,45

 

000190

1314/03.02.2011

Мешето

ІІІ

1,196

нива

154,34

184,60

276,90

 

000146

1315/03.02.2011

Чакъла

VІІ

1,372

нива

52,48

72,00

108,00

 

009118

1316/03.02.2011

Камберка

VІІ

1,001

нива

44,96

45,00

67,50

 

009116

1317/03.02.2011

Камберка

VІІ

1,001

нива

44,96

45,00

67,50

 

010141

1322/03.02.2011

Чиплак тепе

VІІ

1,809

нива

45,00

81,40

122,10

 

012044

1325/03.02.2011

Балкана

VІІ

2,998

нива

45,00

134,90

202,35

 

011071

1325/03.02.2011

Балкана

VІІ

1,001

нива

45,00

45,00

67,50

 

011054

1325/03.02.2011

Капаклия

VІІ

1,385

нива

45,63

62,30

93,45

 

011043

1337/03.02.2011

Балкана

VІІ

2,302

нива

45,00

103,60

155,40

 

010139

1338/03.02.2011

Балкана

VІІ

2,004

нива

45,00

90,20

153,30

 

010101

1340/03.02.2011

Балкана

VІІ

2,504

нива

46,20

112,70

169,05

 

010029

1342/03.02.2011

Балкана

VІІ

2,000

нива

45,00

90,00

135,00

 

009061

1344/03.02.2011

Галена

VІІ

2,999

нива

52,48

157,40

236,10

 

004047

1346/03.02.2011

Кокарица

ІХ

1,601

нива

18,42

29,50

44,25

 

000296

1347/03.02.2011

Чакъла

1,387

нива

85,08

118,00

177,00

 

020018

1349/09.02.2011

Трите братя

1,002

Лозе

154,39

154,70

232,05

 

022021

1350/03.02.2011

Мана патък

3,000

нива

85,03

255,10

382,65

 

043119

1355/09.02.2011

Коджаалан

VІІ

1,299

нива

40,03

52,00

78,00

 

000285

1411/27.05.2011

Калипунар

ІІІ

2,869

Овощна град.

283,50

813,36

1220,04

 

000301

1412/27.05.2011

Калипунар

ІІІ

2,870

Овощна град.

283,50

813,64

1220,46

с. Златар

 

 

 

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

 

360008

996/23.07.2010

Дол. Парн.

1,784

нива

64,80

115,60

173,40

 

383001

997/23.07.2010

Перчан

ІІІ

2,865

нива

154,34

442,20

663,30

 

425008

1001/23.07.2010

Васенака

1,978

нива

54,81

128,20

192,30

 

435026

1003/23.07.2010

Гор. Плевн.

V-VІ

1,294

нива

102,70

132,90

199,35

 

454002

1008/23.07.2010

Айкуза

V

2,942

нива

78,42

230,70

346,05

 

457001

1009/23.07.2010

Айкуза

V

1,318

нива

78,38

103,30

154,95

 

080088

1012/23.07.2010

До селото

V

1,367

нива

102,92

140,70

211,50

 

080670

1013/23.07.2010

Ср-у селото

ІІІ

1,209

нива

154,34

186,60

279,90

 

080804

1015/23.07.2010

Коч Хасан ясак

1,964

нива

85,03

167,00

250,50

 

080810

1016/23.07.2010

Коч Хасан ясак

2,487

нива

85,04

211,50

317,25

 

100379

1017/23.07.2010

Над селото

ІІІ

1,433

нива

154,36

221,20

331,80

с. Осмар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150013

1081/11.10.2010

Хумник

ІІІ

1,600

нива

132.31

211,70

317,55

 

334011

1096/11.10.2010

Клянклък

VІІ

1,499

Ов.град.-тераси

85.52

128,20

192,30

 

335010

1065/11.10.2010

Клянклък

VІІ

1,984

Ов.град-тераси

85.48

169,60

254,40

 

340023

1066/11.10.2010

Генча

VІІ

1,500

Ов.град.-тераси

85.46

128,20

192,30

 

340040

1067/11.10.2010

Генча

ІV

1,400

Ов.град.-тераси

245.71

344,00

516,00

*Забележка: Върху имотите отбелязани с звездичка може да се извършват обработки за подготовка за засаждане на трайни насаждения след съгласуване с Археологически музей Велики Преслав.

 

 

 

 

 

ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Провеждане търгове с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земи, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 500 / 26.11.2010 год. и Решение № 532 / 27.01.2011 год. на Об.С - гр. В. Преслав.

 

І. Дата,  място и час на провеждане на търга.
Търговете ще се проведат на 19.05.2011 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Велики Преслав /стая 406/.
При не проведен търг, втори търг ще се проведе на същото място в 14,00 часа на 07.06.2011 г., при същите условия.

 

ІІ. Предмет на търговете:            
1. Предмет на търговете е отдаване на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, под наем (до 3 години вкл.) и аренда(от 4 до 40 години) чрез търг за стопанската 2011-2012 год.

Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

гр. В. Преслав

 

 

ОПФ

 

427008

65,862

ІІІ

Бобая

790,34

 

 

 

 

 

гр. В. Преслав

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

404002

14,900

ІІІ-VІ

Отурак

138,95

336010

22,225

ІІІ-ІV

Крушето

266,70

031001

16,007

Каралъч

144,06

 

 

 

 

 

Село Суха река

 

 

ОПФ

 

337004

39.756

ІV

Под селото

477,07

350001.

15,512

ІІІ-VІ

Тютюнлика

179,52

358002

7,045

ІІІ-VІІ

Сърта

46,74

336001

7,641

ІV

Под гробищата

91,69

351003

7,751

VІІ

Соук чешма

46,51

380003

20,000

ІІІ

Тютюнлика

240,00

317003

8,583

ІV

Кююнт Пунар

103,00

 

 

 

 

 

Село Имренчево

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

007030

10,945

Драгостин. могила

98,50

 

 

 

 

 

Село Златар

 

 

ОПФ

 

315013

24,196

V

Мерата

217,76

000028

72,754

ІV

Дъно на язовир

873,05

363010

13,456

V

Люцернови ниви

121,10

366009

10.821

Близки лозя

97,38

Село Златар

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

415028

37.798

V

Черкезите

340,18

433075

13,852

Терзи пунар

124,67

440001

34,111

Кованджи

307,00

440012

37,234

Кованджи

335,11

441002

21,367

VІІ

Доракова кликура

128,20

 

 

 

 

 

Село  Мокреш

 

 

ОПФ

 

000049

10,579

ІІІ

Мокреш

126,95

012016

24,080

V

 

216,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Троица

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

028015

11,039

ІІІ

Янаклъка КОС

132,47

032030

15,950

ІV

Янаклък

191,40

037010

14,782

ІІІ-VІ

Паметника

177,38

 

 

 

 

 

Село Осмар

 

 

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

043019

13,810

VІ-VІІ

Папаз енде

88,43

 

 

 

 

 

 

3. Предмет на дейност - земите се използват за засяване на едногодишни и многогодишни култури и засаждане на трайни насаждения според начина на трайно ползване.

 

ІІІ. Начин на плащане и цени. 

 1. 1. Началната цена е в лева на декар и се изчислява, в зависимост от категорията:

 

Вид на имота

К  а  т  е  г  о  р  и  я

III-IV

V-VI

VII и над VII

Ниви

12

9

6

Ливади

5

4

3

Лозя

13

11

9

Овощни градини                             

12

9

7

 

2. Депозитът за участие е в размер равен на началната цена за имота (колона V от таблицата по т ІІ), за който участва кандидата и се приема до 11.00 часа на 18.05.2011 г. на касата на общината или по банкова сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 29 UBBS 8002 3300130438

 

3. Тръжна документация се получава в отдел КСД, стая № 105 (след заплащане на стойността ѝ от 15,00 лв. с ДДС на касата на общината) до 11.00 часа на 18.05.2011г. Лицата, не закупили тръжна документация, не се допускат до участие в търга.

 1. Достигната цена на търга се коригира за следващите стопански години с официалния индекс на потребителските цени, публикуван в НСИ за предходната стопанска година.

 

ІV. Специални условия, произтичащи от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /по чл. 8, ал. 2 от ЗОС/ - НРПУРОИ или Решенията на Общинския съвет.

 

1. Оглед  на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня на търга.

 

2. За участие в търга се допускат лица, които са представили следните документи:
2.1. Заявление за участие в търга;
2.2. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър на ЮЛ;
2.3. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
2.4. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви, заверени от специалист „Общински имоти“ и „Координация на стопанската дейност“;
2.5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
2.6. Декларация  за оглед на имота;
2.7. Декларация за съгласие с проекта на договор;
2.8. Документ за внесен депозит за участие в търга;
2.9. Документ за закупена тръжна документация;
2.10. При явяване на пълномощник - пълномощно за представителство с уточняване на обектите, за които е упълномощено лицето.
Допуснатите участници в търга, трябва да се легитимират чрез представяне на документ за самоличност.

 

3. Всички необходими документи за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице,  лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 16,00 часа на  18.05.2011 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.

 

Върху плика кандидатът посочва имена, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Следва изрично  да се отбележи, че кандидатът ще участва в търг за отдаване под наем или аренда на общински земи, и пълното наименование на имота.

 

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава талон.

 

5. Съгласно чл.4 от Закона за арендата в земеделието, минималният срок на договора за аренда е четири стопански години. Годините за отдаване на земеделските земи са според писмено заявените в  Заявлението за участие от спечелилия търга.

 

6. На спечелилия търга и не сключил договор в 14- дневен срок от връчването на заповедта на Кмета, депозитът не се връща. Същият губи право на участие в следващия търг.

 

7. Общинските земи се отдават като не поливни, поради което Общината не поема ангажименти относно напояването им.

 

8. С определяне на участника, спечелил търга, се освобождават депозитите на останалите участници, като се задържа депозита на спечелилия търга, който се приспада от първата вноска.

 

Председателя на комисията запознава присъстващите с начина на провеждане на търга и обявява стъпката за наддаване, в размер на 1 лв. на декар, утвърдена в заповед.

 

Съгласно НРПУРОИ, тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от спечелилия търга. Единият екземпляр от него се предоставя на участника спечелил търга.

 

В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия представя на кмета на общината протокола от търга.

 

В срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг кметът на общината със заповед обявява купувача, наемателя, арендатора, цената и условията на плащането. Заповедта на кмета на общината се връчва по реда на АПК.

 

Лицето, спечелило търга, е длъжно да внесе сумата по достигнатата цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта. Ако лицето не внесе цената в горепосоченият срок, се приема, че се е отказал да заплати предложената цена. Депозитът му не се връща и се насрочва нов търг.

 

Въз основа на влязлата в сила заповед и документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, Кметът на Общината сключва договор с лицето, спечелило търга.

 

Договорът се сключва по Закона за арендата в земеделието и Закона за Общинската собственост.
За справки тел: 4-82-15, общинска администрация и кметствата по селата.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Образци на заявление и декларации и проекто-договор.

 

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Кмет община В.Преслав

 

Съгласувал,      
Д. Димитров, гл. специалист КСД

 

Изготвил,
М.Османова, ст. специалист КСД

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 55 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 525 по протокол № 47 от 11.01. 2011г. на Общински съвет Велики Преслав

ОБЯВЯВА:

Процедура за отстъпване право на строеж върху недвижим имот „Пазарен площад”,
представляващ УПИ ІІ от квартал 108 А по плана на гр. Велики Преслав,
за построяване на търговски обект – супермаркет
със застроена площ от 700 (седемстотин) кв.м.
Вид на процедурата: публично оповестен конкурс.
Вид на конкурса: едноетапен.
Правото на строеж се отстъпва срещу реализиране от кандидата за суперфициар на следните инвестиции в недвижим имот „Пазарен площад”, представляващ УПИ ІІ от квартал 108 А по плана на гр. Велики Преслав, които се изразяват в следното:
- изграждане на покрит пазар (метална конструкция) с 30 броя маси;
- ел. част – ул. осветление и покрит пазар (висящо);
- благоустрояване, вертикална планировка и озеленяване;
- изграждане на 2 броя магазини с площ от 20 кв.м в съществуващото пазарно пространство, съгласно инвестиционен проект, изработен въз основа на приложено към конкурсната документация техническо задание.
Минимален размер на инвестициите: 150 000 лв. с ДДС.
Срок за реализиране на инвестицията в имота – максимум 24 месеца от датата на сключване на договора за отстъпване правото на строеж.
Брой ново разкрити работни места за жители на община Велики Преслав - минимум 15 работни места.
Гаранцията за изпълнение на договорните задължения, свързани с реализиране на оферираните инвестиции в техния размер и наемането на работа на оферирания брой жители на община Велики Преслав след началото на ползването на изградените обекти, се представя като банкова гаранция в полза на Община Велики Преслав. Банковата гаранция се учредява преди сключване на договора със суперфициара  и е с размер 100 000 лв. и срок 5 години.
Оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 часа до 15.04.2011 г.
Депозит за участие в процедурата: 12 000 (дванадесет хиляди) лева.
Срок за закупуване на конкурсна документация: до 15.04.2011 г., 16,00 часа, в ст. № 210, в сградата на Общинска администрация: гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
Цена на конкурсната документация: 100 (сто) лева с ДДС.
Краен срок за внасяне на депозита: 18.04.2011г. до 11,00 часа.
Срок за подаване на оферти: до 18.04.2011 г., 16,00 часа, в ст. № 502,  в сградата на Общинска администрация:  гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 19.04.2011 г., от 14,00 ч в стая № 403 в сградата на Общинска администрация: гр. В. Преслав, ул. „Борис Спиров” №  58.
За справка: тел. 0538/4-82-25 – стая 210

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К И    П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание  Решение № 532 по протокол № 48/27.01.2011 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, Заповед № 50 от 01.03.2011 г. на Кмета на Община Велики Преслав, чл.14, ал.2 и ал.3 и ал.7 от ЗОС,. чл. 44, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

О Б Я В Я В А :

       Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на транспортни средства и отдаване под наем за срок от 10 години на обекти, общинска собственост поради изтичането на старите договори, а именно:
І. Продажба на транспортни средства:
1. Микробус „Форд – Транзит Т” – Н 63 43 АС – начална цена на търга 750 лв. – депозит за участие 75 лв. и стъпка на наддаване 20 лв.
2. Лек автомобил „БМВ – 520-i” – Н 35 26 АТ –начална цена на търга 1700 лв. – депозит за участие – 170 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.
ІІ. Отдаване под наем на общинска собственост:               
1. Магазин – търговски обект - част от общинска сграда в УПИ-VІ- в кв. 5 по плана на с. Суха река – АЧОС № 836/29.05.2009 г., с площ на търговския обект 22 м2 – начална цена на търга 22 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 132 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.
2. Помещение от 15 м2 и 30 м2 от покривно пространство от общинска сграда в УПИ-І в кв.1 по плана на с. Драгоево – АПОС № 344/11.11.2004 г. за разполагане на апаратура на мобилен оператор – начална цена на търга 150 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 900 лв. и стъпка на наддаване 10 лв.
3. Помещение с площ 20 м2 в общинска сграда – автоспирка в УПИ-ХХІХ-515 в кв.32 по плана на с. Златар – АЧОС № 1213/04.01.2011 г. за търговска дейност – начална цена на търга 20 лв./мес. без ДДС, депозит за участие 120 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.
Оглед на имотите и транспортните средства -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 22.03.2011 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 23.03.2011 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 23.03.2011 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.
Тръжна документация се закупува от стая № 106 при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 24.03.2011 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 08.04.2011 г. от 14.00 часа при същите условия.

             За справка: тел. 0538/48 216 – стая  106

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В
О Б Я В Я В А :

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА:

ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В РАЗМЕР ДО 3 ДКА ОПИСАНИ В ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИМОТ № 006026 – 9,216 ДКА.

Търгът ще се проведе на 15.03.2011 год. от 13.30 часа в зала № 406 на Община В. Преслав.
Вид на търга – явно наддаване.
Начална тръжна цена – 1,5 пъти от  размера на направената данъчна оценка за всеки имот.
Депозит в размер на 100% от началната тръжна цена, внесен до 11.00 часа на 14.03.2011 год. в касата на Общината.
Тръжната документация се получава в отдел КСД, стая № 105, срещу документ за платена цена от 15 /петнадесет/ лева с ДДС до 11.00 часа на 14.03.2011 год.
Срок за подаване на документи за участие в търга до 16.00 часа на 14.03.2011 год. в стая № 502.
Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа до 14.03.2011 г.
При не явяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 02.04.2011 год. на същото място при същите условия.
За участие в търга се допускат лица, които са представили следните документи:

 • Заявление за участие;
 • Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;
 • Документ за самоличност;
 • Декларация, че фирмата не се намира в производство на обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 • Служебна бележка за платими данъци и такси дължими към момента;
 • Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;
 • Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
 • Декларация - образец за оглед на имота;
 • Документ за внесен депозит за участие в търга;
 • Документ за закупена тръжна документация.

Всички необходими документи за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
Повече информация на: www.velikipreslav.bg
Телефон за справки: 0538/4-82-16 и кметствата по селата.

Предмет на търговете за продажба на земи, частна общинска собственост в размер до 3 дка:

Селище

Имот №

№ и дата на АОС

Местност

Кат-я

Дка.

НТП

Данъч. цена на дка

Данъч.
цена на имота

Нач.
тръжна цена

Миланово

ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231043

791/19.02.2009

Чаирлъка

ІІІ

1,307

Нива

117,60

153,70

230,55

 

231044

792/19.02.2009

Чаирлъка

ІІІ

1,119

Нива

117,61

131,60

197,40

Хан Крум

ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О00183

781/19.02.2009

Лахналъците

ІІІ

0,838

нива

154,30

129,30

193,95

 

O00188

782/19.02.2009

Лахналъците

ІІІ

0,410

нива

154,39

63,30

94,95

 

005021

783/19.02.2009

Разбой-лозе

ІV

2,632

лозе

210,60

554,30

831,45

 

 Реш.№195 

005012

784/19.02.2009

Разбой-лозе

ІV

2,137

лозе

245,72

525,10

787,65

006026

674/24.07.2007

Разбой

ІV

9,216

нива

90,30

832,20

6341,00

Хан Крум

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

012011

1206/20.12.2010

Под мелниц.

ІV

1,413

нива

135,46

191,40

287,10

018023

1208/20.12.2010

Калралъч

ІІІ

3,000

нива

117,60

352,80

529,20

001051

1209/20.12.2010

Бостанлък

1,890

нива

85,03

160,70

241,05

027251

1210/20.12.2010

Лахналъците

ІІІ

1,527

нива

154,35

235,70

353,55

027253

1211/20.12.2010

Лахналъците

ІV

2,723

нива

135,44

368,80

553,20

000152

1212/20.12.2010

Разбой

VІІ

2,293

нива

45,01

103,20

154,80

Суха Река

ОПФ 

 

339013

780/19.02.2009

Под курията

ІV

2,374

нива

135,47

321,60

482,40

Мостич

ОПФ  

 

021018

790/19.02.2009

~

ІV

0,867

нива

135,41

117,40

176,10

Мостич

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

017008

977/10.06.2010

------

ІІІ-VІ

1,496

нива

119,72

179,10

268,65

 

026020

978/10.06.2010

------

ІІІ

1,802

нива

183,74

331,10

496,65

 

026021

979/10.06.2010

------

ІІІ

2,093

нива

183,76

384,60

576,90

 

026022

980/10.06.2010

------

ІІІ

2,360

нива

183,77

433,70

650,55

 

026034

981/10.06.2010

------

V

1,749

нива

122,53

214,30

321,45

 

026037

982/10.06.2010

------

V

2,319

нива

122,51

284,10

426,15

 

027041

983/10.06.2010

------

V

1,112

нива

102,88

114,40

171,60

 

027043

984/10.06.2010

------

V

1,114

нива

122,53

136,50

204,75

 

027046

985/10.06.2010

------

V

1,556

нива

122,49

190,60

285,90

 

027062

986/10.06.2010

------

V

1,100

нива

122,55

134,80

202,20

 

028075

987/10.06.2010

------

ІІІ

1,058

нива

183,74

194,40

291,60

 

028078

988/10.06.2010

------

1,692

нива

85,05

143,90

215,85

В.Преслав

ОПФ 

 

696002

799/19.02.2009

Дюзмеше

ІІІ

0,557

нива

161,76

90,10

135,15

096003

778/19.02.2009

Шанка

ІV

1,000

Изостав.нива

129,00

129,00

193,50

 

096009

200/18.07.2003

Шанка

ІV

1,060

нива

128,96

136,70

205,05

 

150008

203/18.07.2003

Дервиша

VІІ

1,119

Изостав.нива

54,96

61,50

92,25

 

159022

773/19.02.2009

Липаро

VІІ

0,521

Овощ.градина

99,04

51,60

77,40

 

177006

210/18.07.2003

Драката *

VІІ

0,688

Изостав.нива

54,94

37,80

56,70

 

185004

772/19.02.2009

Тунесец *

ІІІ

0,801

Изостав.нива

161,67

129,50

194,25

 

194002

771/19.02.2009

Кар *

0,683

Изостав.нива

89,17

60,90

91,35

212001

770/19.02.2009

Узунджи алан

1,857

Изостав.нива

89,12

165,50

248,25

 

232001

218/18.07.2003

Аврадака *

ІІІ

1,679

Изостав.нива

146,99

246,80

370,20

 

436023

243/03.02.2004

Блатото

VІ -ІV

1,059

нива

262,46

125,00

187,50

437001

767/19.02.2009

Блатото

ІV

2,022

нива

161,23

326,00

489,00

 

204006

769/19.02.2009

Тунесец

ІІІ

2,427

Изостав.нива

183,77

446,00

669,00

 

269008

777/19.02.2009

Лъката

ІІІ

1,554

нива

183,72

285,50

428,25

 

430004

242/03.02.2004

Бобая *

ІІІ

0,432

нива

183,80

79,40

119,10

Драгоево

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

075012

1164/13.12.2010

Орешка

1,519

нива

85,06

129,20

193,80

085014

1165/13.12.2010

Капан дере

1,291

нива

72,89

94,10

141,15

098020

1166/13.12.2010

Ачмите

ІІІ

1,095

нива

102,92

112,70

169,05

106031

1167/13.12.2010

Чеира

1,120

нива

85,09

95,30

142,95

106032

1168/13.12.2010

Чеира

0,912

нива

85,09

77,60

116,40

106036

1169/13.12.2010

Чеира

1,716

нива

85,02

145,90

218,85

106042

1170/13.12.2010

Чеира

1,569

нива

85,02

133,40

200,10

107003

1171/13.12.2010

Под ръта

1,153

Овощна град.

154,38

178,00

267,00

120002

1172/13.12.2010

Среден рът

ІІІ

1,393

нива

154,34

215,00

322,50

135021

1173/13.12.2010

Кукова река

VІІ

2,914

нива

44,99

131,10

196,65

135022

1174/13.12.2010

Кукова река

VІІ

2,302

нива

45,00

103,60

155,40

141075

1175/13.12.2010

Белеви усои

2,042

лозе

132,32

270,20

405,30

145024

1178/13.12.2010

Въчка

VІІ

1,403

нива

35,00

49,10

73,65

147004

1179/13.12.2010

Въчка

VІІ

1,005

нива

33,52

35,20

52,80

161013

1180/13.12.2010

Ерсегите

1,115

нива

72,91

81,30

121,95

166052

1181/13.12.2010

Лъго

VІІ

2,021

нива

34,98

70,70

106,05

172001

1182/13.12.2010

Лъго

ІІІ

2,914

нива

117,60

342,70

514,05

175008

1184/13.12.2010

Беюв чеир

VІІ

2,826

нива

35,00

98,90

148,35

176024

1185/13.12.2010

Беюв чеир

2,657

нива

56,72

150,70

226,05

176025

1186/13.12.2010

Беюв чеир

VІ-VІІ

1,210

нива

50,17

60,70

91,05

181008

1187/13.12.2010

Парнарица

1,157

нива

64,82

75,00

112,50

183032

1188/20.12.2010

Конака

ІІІ

2,284

нива

117,60

268,60

402,90

 

184009

1189/20.12.2010

Парнарица

0,950

нива

64,84

61,60

92,40

200005

1190/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,446

нива

154,26

68,80

103,20

200006

1191/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,303

нива

154,46

46,80

70,20

200009

1192/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,998

нива

154,31

154,00

231,00

200012

1193/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,409

нива

154,28

63,10

94,65

200015

1194/20.12.2010

Орещка

ІІІ

1,114

нива

154,31

171,90

257,85

200670

1195/20.12.2010

Орешка

ІІІ

0,958

нива

154,38

147,90

221,85

200684

1196/20.12.2010

Орешка

ІІІ

1,762

нива

154,37

272,00

408,00

201003

1197/20.12.2010

Чеира

VІІ

1,028

нива

52,53

54,00

81,00

201004

1198/20.12.2010

Чеира

VІІ

2,615

нива

52,50

137,30

205,95

201007

1199/20.12.2010

Чеира

VІІ

1,574

нива

52,48

82,60

123,90

202001

1200/20.12.2010

Ръта

2,576

нива

85,05

219,10

328,65

205001

1201/20.12.2010

Ръта

0,930

нива

85,05

79,10

118,65

205002

1202/20.12.2010

Ръта

1,430

нива

85,03

121,60

182,40

206342

1203/20.12.2010

Мерата

0,132

нива

84,85

11,20

16,80

с. Мокреш

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

015113

956/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

1,908

нива

183,75

350,60

529,90

 

015122

958/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,599

нива

159,43

95,50

143,25

 

015123

959/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

1,107

нива

154,38

170,90

256,35

 

015124

960/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,619

нива

154,28

95,50

143,25

 

015125

961/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

2,329

нива

154,36

359,50

539,25

 

015127

962/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,823

нива

154,31

127,00

190,50

 

015129

963/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,861

нива

154,18

132,90

199,35

 

016089

964/10.06.2010

Мокреш

2,093

нива

85,05

178,00

267,00

 

017071

965/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

0,602

нива

154,32

92,90

139,35

 

017074

966/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

2,514

нива

154,34

388,00

582,00

 

018061

967/10.06.2010

Мокреш

ІІІ

1,101

нива

154,77

170,40

255,60

 

016083

968/10.06.2010

Мокреш

0,738

нива

85,09

62,80

94,20

016085

969/10.06.2010

Мокреш

0,291

нива

84,88

24,70

37,05

 

016087

970/10.06.2010

Мокреш

V

0,730

нива

102,88

75,10

112,65

 

016088

971/10.06.2010

Мокреш

0,419

нива

84,96

35,60

53,40

 

016136

974/10.06.2010

Мокреш

1,141

нива

85,01

97,00

145,50

 

016137

975/10.06.2010

Мокреш

2,231

нива

85,03

189,70

284,55

с.Троица

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

001002

1112/29.11.2010

Яката

VІІІ

1,251

Изост.нива

36,77

46,00

69,00

010026

1113/29.11.2010

Чукур

ІІІ

1,201

Посев.площ

154,37

185,40

278,10

015003

1115/29.11.2010

Емишенлик

ІІІ

1,700

Овощ.градина

283,53

482,00

723,00

016006

1117/29.11.2010

Папунка

VІІ

1,431

Др.сел.стоп.тер

39,97

57,20

85,80

019031

1118/29.11.2010

Овалък

ІV

2,048

Посев.площ

135,45

277,40

416,10

030028

1126/29.11.2010

Отолук

ІV

1,400

Отолук

116,07

162,50

243,75

034039

1128/29.11.2010

Отв. Камчия

ІV

2,000

Посев.площ

103,20

206,40

309,60

034044

1129/29.11.2010

Отв. Камчия

ІV

2,000

Посев.площ

103,20

206,40

309,60

000014

1133/29.11.2010

Боаз варниц.

VІІ

0,733

Посев.площ

52,52

38,50

57,75

000022

1135/29.11.2010

Яката

VІІ

1,034

Посев.площ

52,51

54,30

81,45

041001

1139/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

1,604

Посев.площ

52,49

84,20

126,30

041002

1140/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

1,887

Посев.площ

52,52

99,10

148,65

041003

1141/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

1,321

Посев.площ

52,46

69,30

103,95

041004

1142/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІІ

1,172

Посев.площ

36,77

43,10

64,65

041006

1143/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІІ

0,820

Посев.площ

52,44

43,00

64,50

041016

1144/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

0,359

Посев.площ

52,37

18,80

28,20

041018

1145/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

0,359

Посев.площ

52,14

29,20

43,80

041020

1146/06.12.2010

Боаз варниц.

VІІ

1,416

Посев.площ

52,47

74,30

111,45

042066

1147/06.12.2010

Яката

VІІ

1,777

Посев.площ

52,50

93,30

139,95

042067

1148/06.12.2010

Яката

VІІ

0,517

Посев.площ

52,42

27,10

40,65

042068

1149/06.12.2010

Яката

VІІ

1,497

Посев.площ

52,51

78,60

117,90

 

043257

1150/06.12.2010

Над мералък

ІV

0,433

Посев.площ

135,33

58,60

87,90

043259

1151/06.12.2010

Над мералък

ІV

0,153

Посев.площ

135,29

20,70

31,05

043260

1152/06.12.2010

Над мералък

ІV

1,176

Посев.площ

135,46

159,30

238,95

043261

1153/06.12.2010

Над мералък

ІV

1,186

Посев.площ

135,41

160,60

240,90

000113

1154/06.12.2010

Могилите

VІІІ

1,957

Др.сел.стоп.тер.

66,17

129,50

194,25

000156

1155/06.12.2010

Чакалка-вод.

ІІІ

2,130

Посев.площ

154,37

328,80

493,20

000170

1156/06.12.2010

Гюра- Враня

ІІІ

1,283

Др.сел.стоп.тер

243,02

311,80

467,70

000089

1160/06.12.2010

Селс. река

VІІ

1,296

Изост.нива

52,47

68,00

102,00

048013

1161/06.12.2010

Барбина

ІІІ

1,491

Нива

132,33

197,30

295,95

049018

1162/06.12.2010

Юртлука

ІІІ

1,298

Нива

154,31

200,30

300,45

*Забележка: Върху имотите отбелязани с звездичка може да се извършват обработки за подготовка за засаждане на трайни насаждения след съгласуване с Археологически музей Велики Преслав.

 

 

 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОБЯВЯВА
ТЪРГ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

1. ЯЗОВИР „ИМРЕНЧЕВО“  в землището на с. Имренчево, с площ  202,691 дка, годишна начална наемна цена 4200 /четири хиляди и двеста/ лв. с вкл. ДДС и депозит за участие в търга – 4200 лв.
2. ЯЗОВИР „ДРАГОЕВО“ в землището на с. Драгоево, с площ  21,852 дка, годишна начална наемна цена 330 /триста и тридесет/лв. с вкл. ДДС и депозит за участие в търга-330 лв.
3. ЯЗОВИР „КИРКОВО“ в землището на кв.Кирково, с площ 4,764  дка, годишна начална наемна цена 300 /триста/ лв. с вкл. ДДС и депозит за участие в търга – 300 лв.
Търгът ще се проведе на 27.01.2011 год. от 14.00 часа в зала № 406 в сградата на Общината.
При не проведен търг, втори  ще се проведе на същото място в 14,00 часа на 15.02.2011 г, при същите условия.
Тръжната документация се закупува от стая № 105 г., при цена 36 лв. с ДДС.
Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината до 11.00 часа на  26.01.2011 год.
Срок за подаване на тръжните предложения с приложените документи до 16.00 часа на   26.01.2011г. в стая № 502
Необходими документи за участие в търговете:
1. Заявление за участие в търга;
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на ЮЛ;
3. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
4. Декларация,че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви, заверени от специалист „Общински имоти и „Координация на стопанската дейност”
5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към общината,
6. Декларация  за оглед на имота;
7. Декларация за съгласие с проекта на договор;
8. Документ за внесен /платен/ депозит за участие в търга;
9. Документ за закупена тръжна документация;
10. Пълномощно за представителство с уточняване на обектите, за които е упълномощено лицето.

Телефон за справки:
тел: 0538 /48215 и кметствата по села

9850 гр.Велики Преслав, ул. „Б.Спиров” № 58, тел. централа 0538 / 4 43 15, факс 0538/ 4 45 37
www.velikipreslav.bg,  е-mail: info@velikipreslav.bg

 

 

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К И    П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

             На основание  Решение № 391 по протокол № 36/14.05.2010 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, Заповед № 401 от 02.12.2010 г. на Кмета на Община Велики Преслав,  чл. 44, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

О Б Я В Я В А :

       Процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж върху общински имоти за:
Учредяване право на строеж върху два броя петна за построяване на търговски обекти в общински имот с идентификатор 58222.495.996 /бивш УПИ-І в кв.70/ по плана на гр. Велики Преслав при следните условия:
а/ за обект № 2 – с площ до 23 м2 – начална цена на търга за правото на строеж -  920 лв., депозит за участие 92 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
б/ за обект № 3 – с площ до 22 м2 – начална цена на търга за правото на строеж -  880 лв., депозит за участие 88 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.
Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 19.01.2011 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 19.01.2011 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 19.01.2011 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.
Тръжна документация се закупува от стая № 106 при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 20.01.2011 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 03.02.2011 г. от 14.00 часа при същите условия.

За справка: тел. 0538/48 216 – стая  106

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

РЕШЕНИЕ № 487/26.10.2010 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.4 и  чл.31, ал.1 и ал.3 от ЗПСК, във връзка с чл.5, чл.6, ал.1 и чл. 14, ал. 4 от Наредба за търговете и конкурсите Общински съвет Велики Преслав реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за следните недвижими имоти:
1.1. „Незавършена общинска сграда”, находяща се в УПИ I-1163, кв.64 по плана на с.Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана с АЧОС № 360/25.01.2006 г., с обща площ 6 558 кв.м., застроена площ 1 145 кв.м., разгъната застроена площ 4 582 кв.м., начална тръжна цена – 120 000 лв., стъпка на наддаване 2 000 лв.
1.2. „Общинска едноетажна сграда”, находяща се в УПИ V, кв.5 в с.Суха река, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана с АЧОС № 807/24.03.2009 г., обща площ на имота 3450 кв.м., застроена площ 280 кв.м., начална тръжна цена – 50 000 лв., стъпка на наддаване 500 лв.
1.3. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ VII-281, кв.23 в с.Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана  с АЧОС № 842/02.07.2009 г., обща площ на имота 4 000 кв.м., застроена площ 314 кв.м., на 2 етажа, с разгъната застроена площ 628 кв.м., с пристройка от 180 кв.м. на един етаж; начална тръжна цена –  130 000 лв., стъпка на наддаване 2 000 лв.
1.4. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ IV-245 в кв.21 в с.Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актуван с АЧОС № 805/17.03.2009 г., с площ 295 кв.м., със застроена паянтова сграда с площ 47 кв.м. и паянтов навес; начална тръжна цена –  3 000 лв., стъпка на наддаване 200 лв.
1.5. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ XIV-502 в кв.63, с.Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актуван с АЧОС № 803/17.03.2009 г., с площ 905 кв.м., със застроени в него през 1943 г. полумасивна сграда на един етаж, с площ 110 кв.м.; начална тръжна цена –  11 000 лв., стъпка на наддаване 500 лв.
1.6. „Общинска сграда - втори етаж“, находящ се в УПИ ІІ, кв.1 в с.Мокреш, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана  с АЧОС № 755/01.12.2008 г., със застроена площ от 306 кв.м., представляваща 6 бр. стаи, стълбище, коридор, тоалетни и  едноетажна пристройка от 62 кв.м., представляваща склад и тоалетна, заедно със съответното право на строеж и съответните идеални части  от общите части на сградата и ½ ид. части от 2785 кв.м.; начална тръжна цена – 60 000 лв., стъпка на наддаване 1 000 лв.
1.7. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ I-516,518, кв.3 по плана на с.Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана с АЧОС № 808/25.03.2009 г., представляваща двор с  площ 1425 кв.м., и построена в имота масивна сграда на два етажа - бивше читалище, със застроена площ 257,40 кв.м., пристройка на един етаж с площ 71 кв.м. и външна тоалетна; начална тръжна 26 000 лв., стъпка на наддаване 500 лв.
1.8. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ ІХ-401, кв.32 в с.Кочово, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана с АЧОС № 843/02.07.2009 г., състояща се от парцел с обща площ 6 000 кв.м., с построена в имота масивна  сграда - бивше училище от 389 кв.м. с 15 стаи, разгъната  застроена площ 700 кв.м.; начална тръжна цена – 70 000 лв., стъпка на наддаване 1000 лв.
2. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на 26.11.2010 г., в стая № 210 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58. Цена на тръжната документация – 100 лв., платими в брой в касата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.
3. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, в стая № 502 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.
4. Оглед на обектите – всеки работен ден, до деня, предхождащ търга, в работно време, след закупуване на тръжна документация.
5. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Велики Преслав. Краен срок за внасянето на депозитите – не по-късно от деня, предхождащ търга. Всички разноски за извършване на сделките са за сметка на купувача.
6. Търгът ще се проведе от 13.30 часа на 30.11.2010 г., в заседателна зала № 406 в сградата на Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58.
7. При необходимост последващ търг да се проведе на 14.12.2010 г. на същото място и при същите условия.
8. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, 2 централни ежедневника, местния вестник и сайта на община Велики Преслав.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Ангелова

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

             На основание  Решение № 391 по протокол № 36/14.05.2010 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, Определение № 633 от 29.07.2010 г. на ШОС, Решение № 452 по протокол № 40/20.08.2010 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав и Решение №№ 474, 475 и 476 по протокол № 42/28.09.2010 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, Заповед №335 от 13.10.2010 г. на Кмета на Общината,  чл. 44, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

О Б Я В Я В А :

             Открита е процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на общински имоти както следва:
І. Продажба на недвижими  имоти:
1. Застроен УПИ-ХІІ-683 в кв.60 по плана на гр. Велики Преслав по АЧОС № 605 от 13.06.2007 г. с площ 270 м2 , заедно с построената в него паянтова сграда със ЗП – 65 м2. – начална тръжна цена 14 200 лв. без ДДС, от които стойност на земята – 8 100 лв. и сграда – 6 100 лв.; депозит за участие – 1 420 лв., стъпка на наддаване – 200 лв.
2. Незастроен ПИ-477 в кв.35”б” по плана на с. Осмар по АЧОС № 1030 от 30.07.2010 г. с площ от 12 415 кв.м., отреден за нежилищни нужди – начална тръжна цена 10 400 лв. без ДДС; депозит за участие – 1000 лв., стъпка на наддаване 200 лв.
ІІ. Учредяване на отстъпено право на строеж върху имоти общинска собственост:
1. Учредяване на отстъпено право на строеж върху петна за 3 /три/ броя търговски обекти в УПИ-І в кв.70 по плана на гр. Велики Преслав, отреден за „Комплексно жилищно строителство и магазини” /АЧОС № 907/15.03.2010 г./. при следните условия:
а/ за обект № 1 – с площ до 20 м2 – начална цена на търга 800 лв., депозит за участие 80 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
б/ за обект № 2 – с площ до 23 м2 – начална цена на търга 920 лв., депозит за участие 92 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
в/ за обект № 3 – с площ до 22 м2 – начална цена на търга 880 лв., депозит за участие 88 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.
ІІІ. Отдаване под наем на общински имоти:

 1. „Обособено помещение от І етаж” в сградата на бивше училище с. Троица с площ 15,05 м2 за срок 5 години с начална тръжна цена – 15,05 лв. на месец без ДДС, депозит за участие 45 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.
 2. „Кухненски помещения” в сградата на бивше училище с. Троица с площ 67,08 м2 за срок 5 години с начална тръжна цена - 67,08 лв. на месец без ДДС, депозит за участие 201 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.
 3. „Обособени две помещения” в сградата на Кметството на кв. Кирково с площ 19 м2 за срок 5 години с начална тръжна цена – 30 лв. на месец без ДДС, депозит за участие 200 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.
 4. Павилион № 8 от Базар „Автогара” – гр. Велики Преслав с площ 12 м2 за срок от 3 години с начална тръжна цена – 48,00 лв. на месец без ДДС, депозит за участие 172,00 лв. и стъпка на наддаване 1 лв.


Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 10.11.2010 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 10.11.2010 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 10.11.2010 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.
Тръжна документация се закупува от стая № 106 при цена 15 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 11.11.2010 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 25.11.2010 г. от 14.00 часа при същите условия.

             За справка: тел. 0538/48 216 – стая  106

 

 

 

ОБЩИНА  ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ

ОБЯВЯВА

търг  за отдаване под наем за срок от 5 години на следните обекти:

1.Язовир “ Златар 3 “ в землището на с.Златар, с площ  76,854 дка, годишна начална наемна цена 3300 лв. с включен ДДС и депозит за участие в търга - 3300 лв.
2.Язовир “ Драгоево “ в землището на с.Драгоево, с площ  21,852 дка, годишна начална наемна цена 330 лв. с включен ДДС и депозит за участие в търга - 330 лв.
3.Язовир “Корталък  “ в землището на с.Кочово, с площ  18,076  дка, годишна начална наемна цена 800 лв. с включен ДДС и депозит за участие в търга - 800 лв.
4.Язовир “Троица“ в землището на с.Троица, с площ 95,015  дка, годишна начална наемна цена 4100 лв. с включен ДДС и депозит за участие в търга - 4100 лв.
Търгът ще се проведе на  28.10.2010 год. от 14.00 часа в зала № 406  в сградата на Общината.
Повторен търг на 12.11.2010 год. на същото място , при същите условия.
Тръжната документация се закупува от стая № 105 г., при цена 36 лв с ДДС.
Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината до 11.00 часа на  27.10.2010 год.
Срок за подаване на тръжните предложения с приложените документи до 16.00 часа на   27.10.2010г. в стая № 502
Повече информация на: www.velikipreslav.bg

Телефон за справки:
тел: 0538 /48215 и кметствата по села

 

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Я В А

Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи и трайни насаждения описани в тръжна документация.


ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Провеждане търгове с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земи и трайни насаждения, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 496 / 28.08.2007 год. на Об.С - гр. В. Преслав.

І. Дата,  място и час на провеждане на търга.
Търговете ще се проведат на 16.09.2010 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Велики Преслав /стая 406/.
При не проведен търг, втори търг ще се проведе на същото място в 14,00 часа на 30.09.2010 г., при същите условия.

ІІ. Предмет на търговете:            
1. Предмет на търговете е отдаването под наем (до 3 години вкл.) и аренда (от 4 до 40 години)  на общински земи, както следва: 

Имот № Декари Категория Местност Начална тръжна цена в лева
І ІІ ІІІ ІV V
гр. В. Преслав        
473002 5,639 III Каралъч 56.39
401004 3,091 VI Отурак 21.64
403006 3,709 III-VI Отурак 28.27
079001 6,668 III Геракар 66.68
371007                                 12,900 VI Куза 90.30
427009 3,324 III Бобая 33.24
119024 4,000 ІV Мъртвицата 40.00
040011 4,001 ІV Джурата 40.01
360016 3.999 ІІІ Маркиш 40.00
325011 11,189 ІІІ Крушито 111,89
415012 6,026 Х Ташкьопрю 60,26
443004 15,659 ІV Блатото 156,59
Село Хан Крум        
000115 11.968 IV Мерата 119,68
Село Суха река        
000171  52,419 IV-VII Пескузу 251.90
323014   3.300 III Баиралтъ 33.00
322007   3,059 III Баиралтъ 30.59
355007  4,680 VI Караджата 32.76
353001 49,765 VI-VII Соукчешма-язов. 321.40
000081 58,609 ІІІ Бракувано лозе 586,09
000019 18,045 ІІІ Бракувано лозе 180,45
000016 9,045 ІІІ Бракуванолозе 90,45
000101 33,999 ІІІ Бракувано лозе 339,99
357001 6.294 IV Ясаците 62,94
Село Имренчево        
062010 3,501 III Старите лозя 35.01
063002 9,823 VI Люпинака 68.76
033002 11,700 IV Байрямдере 117.00
052023   3.931 IV Старите лозя 39.31
052022  4,563 ІV Старите лозя 45.63
071001 10,394 ­ІV Шанка 103,94
071003 17,993 ІV Шанка 179,93
071002 29,284 ІV Шанка 292,84
061005 13,800 ІІІ Старите лозя 138,00
Село Мостич        
012011 3,198 IV   31.98
017009 9,957 III-VІ   81.05
018005 7,969 III   79.69
023028 5,834 IV   58.34
024001 22.036 ІІІ- VІ   213.09
003017 46,155 ІІІ   461,55
Село Драгоево        
005026 3,366 III Чаирлъка 33.66
060003 9,230 VII Пъдарева могила 36.92
060004 18,499 VII Пъдарева могила 74.00
060007 10,017 VII Пъдарева могила 40.06
104001 85,370 VI Шикля 597.59
113005 12,364 VI Под курията 86.55
105018 67,396 VI Чаира 471.77
122007 28,005 VII Каленик 112.02
005001 19,180 III Чаирлъка 191.80
005002 12,012 III Чаирлъка 120.12
005003 11,854 III Чаирлъка 118.54
Село Златар        
384046 5.803 ІІІ Тепавица 58.03
324014 6.080 ІV Мерата 60.80
368004 6.204 V Дели Юмеров клад. 43.43
363010 13.456 V Люцернови ниви 94.19
415021 154.247 V Черкезите 1079,73
830008 10.821 Близки лозя 75,75
304005 100,000 Куза 700,00
306003 163,911 Куза 1147,38
Село  Мокреш        
010019 5.300   37.10
012001 3.402   23.81
012012 11.963 V-VІ   83.74
012016 24.080 V   168.56
009016 4.604 ІІІ-VІ   37.84
Село Кочово        
000109 29.084 VII Папурко 116.34
Село Миланово        
208023 14,700 ІІІ Керезлик 147,00
Село Троица        
033005 3,300 ІV Високия бряг 33,00
033017 4,200 ІV Високия бряг 42,00
017028 37,745 ІV,VІІ Чукур сешма 358,54
Село Осмар        
058007 14,499 VІІІ Мешето 58,00
059010 5,000 V Мешето 35,00
090016 5,001 V Дучин дол 35,01
270016 5,000 ІІІ Косора 35,00
013011 4,000 ІV Мариналък 28,00
033001 18,896 VІ,VІІ,Х Султа 97,95
028001 12,489 ІІІ,VІІ,Х Бакраджа 55,87
349002 87,594 VІІІ Тюрлюка 350,38
Трайни насаждения - лозя
Село Троица        
018002 3.561 VII Овалък 14.24
Село Кочово        
032020 4,790 ІV Калакчия 47,90
Село Осмар        
093004 5,000 V Кьоклюк 50,00
093005 5,001 V Кьоклюк 50,01
093013 2,653 V Кьоклюк 26,53
099001 14,869 V Кьоклюк 148,69
040034 12,008 Три братя 120,08
Трайни насаждения - Овощна градина
Село Осмар        
005011 4,700 ІV Калъкчия 47,00
007001 7,001 ІV Калъкчия 70,01
340028 3,000 VІІ Генча 18,00
103001 90,988 V,VІІІ Гергенлик  
107001 9,597 V Гергенлик 76,78

3. Предмет на дейност - земите се използват за засяване на едногодишни и многогодишни култури и засаждане на трайни насаждения според начина на трайно ползване.

            ІІІ. Начин на плащане и цени.

 1.  Началната цена е в лева на декар и се изчислява, в зависимост от категорията:
Вид на имота К  а  т  е  г  о  р  и  я
III-IV V-VI VII и над VII
Ниви 10 7 4
Ливади 4 3 2
Лозя 12 10 8
Овощни градини                             10 8 6

2. Депозитът за участие е в размер равен на началната цена за имота (колона V от таблицата по т ІІ), за който участва кандидата и се приема до 11.00 часа на 15.09.2010 г. на касата на общината или по банкова сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 29 UBBS 8002 3300130438

 1. Тръжна документация се получава в отдел КСД, стая № 105 (след заплащане на стойността ѝ от 15,00 лв. с ДДС на касата на общината) до 11.00 часа на 15.09.2010г. Лицата, не закупили тръжна документация, не се допускат до участие в търга.
 2. Достигната цена на търга се коригира за следващите стопански години с официалния индекс на потребителските цени, публикуван в НСИ за предходната стопанска година.

ІV. Специални условия, произтичащи от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /по чл. 8, ал. 2 от ЗОС/ - НРПУРОИ или Решенията на Общинския съвет.
1. Оглед  на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня на търга.
2. За участие в търга се допускат лица, които са представили следните документи:
2.1. Заявление за участие в търга;
2.2. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър на ЮЛ;
3.3. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
2.4. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви, заверени от специалист „Общински имоти“ и „Координация на стопанската дейност“;
2.5. Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;
2.6. Декларация  за оглед на имота;
2.7. Декларация за съгласие с проекта на договор;
2.8. Документ за внесен депозит за участие в търга;
2.9. Документ за закупена тръжна документация;
2.10. При явяване на пълномощник - пълномощно за представителство с уточняване на обектите, за които е упълномощено лицето.
Допуснатите участници в търга, трябва да се легитимират чрез представяне на документ за самоличност.
3. Всички необходими документи за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице,  лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 16,00 часа на  15.09.2010 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.
Върху плика кандидатът посочва имена, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Следва изрично  да се отбележи, че кандидатът ще участва в търг за отдаване под наем или аренда на общински земи, и пълното наименование на имота.
4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава талон.
5. Съгласно чл.4 от Закона за арендата в земеделието, минималният срок на договора за аренда е четири стопански години. Годините за отдаване на земеделските земи са според писмено заявените в  Заявлението за участие от спечелилия търга.
6. На спечелилия търга и не сключил договор в 14- дневен срок от връчването на заповедта на Кмета, депозитът не се връща. Същият губи право на участие в следващия търг.
7. Общинските земи се отдават като не поливни, поради което Общината не поема ангажименти относно напояването им.
8. С определяне на участника, спечелил търга, се освобождават депозитите на останалите участници, като се задържа депозита на спечелилия търга, който се приспада от първата вноска.
Председателя на комисията запознава присъстващите с начина на провеждане на търга и обявява стъпката за наддаване, в размер на 1 лв. на декар, утвърдена в заповед.
Съгласно НРПУРОИ, тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от спечелилия търга. Единият екземпляр от него се предоставя на участника спечелил търга.
В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия представя на кмета на общината протокола от търга.
В срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг кметът на общината със заповед обявява купувача, наемателя, арендатора, цената и условията на плащането. Заповедта на кмета на общината се връчва по реда на АПК.
Лицето, спечелило търга, е длъжно да внесе сумата по достигнатата цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта. Ако лицето не внесе цената в горепосоченият срок, се приема, че се е отказал да заплати предложената цена. Депозитът му не се връща и се насрочва нов търг.
Въз основа на влязлата в сила заповед и документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, Кметът на Общината сключва договор с лицето, спечелило търга.
Договорът се сключва по Закона за арендата в земеделието и Закона за Общинската собственост.
За справки тел: 4-82-15, общинска администрация и кметствата по селата.

 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

На основание  т.2.1., 2.5. и 2.6 от Договор за възлагане на управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност от 04.01.2010 г., чл.13, ал.3 и ал.4 и чл.18, ал.1 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговски дружества  и чл.62 и 64, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав, след проведени два неуспешни търга и Заповед № 33/30.07.2010 г. на Управителя на „МЦ-1 – Велики Преслав” ЕООД,

О Б Я В Я В А :

            Открита е процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на 2 /два/ броя помещения и част от фоайе с обща площ 40 м2 при входа на сградата на „МЦ-1 – Велики Преслав” ЕООД, ул. „Л. Каравелов” № 51 в гр. Велики Преслав при следните условия:

 1. Начална цена на търга 400 лв./месец
 2. Депозит за участие 40 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
 3. Срок за отдаване – 5 години с право за продължаване до 10 години.

              Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Предложение за участие в търга, към което се прилагат:
1.  Заявление за участие;

 1. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;
 2. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 3. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;

5.  Служебна бележка за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Общината;
6.  Документ за внесен депозит за участие в търга;
7.  Документ за закупена тръжна документация;
8.  Декларация за оглед на имота;
9.  Декларация,  че е съгласен с текста на приложения проект за договор.

            Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 19.08.2010 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 19.08.2010 г., в касата на „МЦ-1 – Велики Преслав”.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 19.08.2010 г. в деловодството на „МЦ-1 – Велики Преслав” в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 22.08.2010 г. от 11,00 часа в залата на „МБАЛ” Велики Преслав.
Повторен търг ще се проведе на 07.09.2010 г. от 11.00 часа. при същите условия.
Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.
Цена на тръжна  документация – 15 лв. с  ДДС .

За справка: тел. 0895487144 – д-р Костов


 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И      П Р Е С Л А В
О Б Щ И Н С К А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

                             На основание  Решение №№ 389, 390 и 391 по протокол № 36/14.05.2010 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, т.3 от Заповед № 163 от 25.05.2010 г. на Кмета на Общината, чл. 44, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав и Заповед №177/03.06.2010 г. на Кмета на Община Велики Преслав,
О Б Я В Я В А :
Открита е процедура за провеждане на търг за продажба и  на недвижим имот, частна общинска собственост и учредяване на отстъпване право на строеж, както следва:
І. Продажба на недвижим  имот:
1. Застроен УПИ-ХVІІ-3250 в кв. 3 по плана на с. Миланово по АЧОС № 909/15.04.2010 г. с площ 1220 м2, заедно с построената в него масивна сграда със ЗП-82.50 м2, отреден за „Смесено предназначение” – начална тръжна цена 30 000 лв. без ДДС, от които стойност на сградата 21 400 лв. и стойност на дворното место 8 600 лв.; депозит за участие 3 000 лв., стъпка на наддаване 1 000 лв.
ІІ. Учредяване на отстъпено право на строеж върху имоти общинска собственост:
1. Учредяване на отстъпено право на строеж върху петна за 3 /три/ броя търговски обекти в УПИ-І в кв.70 по плана на гр. Велики Преслав, отреден за „Комплексно жилищно строителство и магазини” /АЧОС № 907/15.03.2010 г./. при следните условия:
а/ за обект № 1 – с площ до 20 м2 – начална цена на търга 800 лв., депозит за участие 80 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
б/ за обект № 2 – с площ до 23 м2 – начална цена на търга 920 лв., депозит за участие 92 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
в/ за обект № 3 – с площ до 22 м2 – начална цена на търга 880 лв., депозит за участие 88 лв. и стъпка на наддаване 50 лв.;
2. Учредяване на отстъпено право на строеж за построяване на „Пречиствателно съоръжение” в не застроен имот УПИ-ХХVІІ в кв.114 с площ 2428 м2 по плана на гр. Велики Преслав, отреден за „Озеленяване и техническа инфраструктура”, за който е съставен АЧОС № 899/23.11.2009 г.

 Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Заявление за участие в търга;
 2.  Удостоверение, издадено от Агенцията по вписване;
 3. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 4. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, лихви, данък недвижимо имущество и такса битови отпадъци;
 5. Служебна бележка за платени данъци и такси, дължими към момента;
 6. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 7. Документ за закупена тръжна документация;
 8. Декларация за оглед на имота;
 9. Декларация за съгласие с текста на приложения проект за договор.

              Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 24.06.2010 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 24.06.2010 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 24.06.2010 г. в деловодството на Общинска администрация, стая  № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 25.06.2010 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 09.07.2010 г. от 14.00 часа. при същите условия.
Цена на тръжна  документация – 15 лв. с  ДДС .

За справка: тел. 0538/48 216 – стая  106

 

 

О Б Щ И Н А   В Е Л И К И   П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Я В А

Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи и трайни насаждения описани в тръжната документация.

ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Относно: Провеждане търгове с явно наддаване за отдаване под наем  и  аренда  на  общински земи и трайни насаждения – 2010 год., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 496 / 28.08.2007 год. на Об.С - гр. В. Преслав.
І. Дата,  място и час на провеждане на търга.
Търговете ще се проведат на 22.04.2010 г. от 14,00 часа в  сградата на  Общинска администрация  гр.  Велики Преслав / стая 406 /.
При не проведен търг, втори търг ще се проведе на същото място в 14,00 часа на 05.05.2010 г, при същите  условия.
ІІ. Предмет на търговете:             
1. Предмет на търговете е отдаването под наем (до 3 години вкл.) и аренда (от 4 до 40 години)  на общински земи, както следва: 

Парцел
Декари
Категория
Местност
Депозит
гр. В. Преслав       Лева
473002 5,639 III Каралъч 56.39
401004 3,091 VI Отурак 21.64
403006 3,709 III-VI Отурак 28.27
079001 6,668 III Геракар 66.68
371007                                 12,900 VI Куза 90.30
427009 3,324 III Бобая 33.24
119024 4,000 ІV Мъртвицата 40.00
040011 4,001 ІV Джурата 40.01
360016 3.999 ІІІ Маркиш 40.00
325011 11,189 ІІІ Крушито 111,89
415012 6,026 Х Ташкьопрю 60,26
045001-част 20,000 ­VІ Новините 140,00
Село Хан Крум        
000115 11.968 IV Мерата 119,68
Село Суха река        
000171  52,419 IV-VII Пескузу 251.90
316006  10,000 III Ливадите 100.00
323014   3.300 III Баиралтъ 33.00
322007   3,059 III Баиралтъ 30.59
355007  4,680 VI Караджата 32.76
353001 49,765 VI-VII Соукчешма-язов. 321.40
000081 58,609 ІІІ Бракувано лозе 586,09
000019 18,045 ІІІ Бракувано лозе 180,45
000016 9,045 ІІІ Бракуванолозе 90,45
000101 33,999 ІІІ Бракувано лозе 339,99
Село Имренчево        
062010 3,501 III Старите лозя 35.01
063002 9,823 VI Люпинака 68.76
033002 11,700 IV Байрямдере 117.00
052023   3.931 IV Старите лозя 39.31
052022  4,563 ІV Старите лозя 45.63
071001 10,394 ­ІV Шанка 103,94
071003 17,993 ІV Шанка 179,93
071002 29,284 ІV Шанка 292,84
Село Мостич        
012011 3,198 IV   31.98
017009 9,957 III-VІ   81.05
018005 7,969 III   79.69
023028 5,834 IV   58.34
024001 22.036 ІІІ- VІ   213.09
003017 46,155 ІІІ   461,55
Село Драгоево        
005026 3,366 III Чаирлъка 33.66
060003 9,230 VII Пъдарева могила 36.92
060004 18,499 VII Пъдарева могила 74.00
060007 10,017 VII Пъдарева могила 40.06
104001 85,370 VI Шикля 597.59
113005 12,364 VI Под курията 86.55
105018 67,396 VI Чаира 471.77
122007 28,005 VII Каленик 112.02
005001 19,180 III Чаирлъка 191.80
005002 12,012 III Чаирлъка 120.12
005003 11,854 III Чаирлъка 118.54
Село Златар        
384046 5.803 ІІІ Тепавица 58.03
324014 6.080 ІV Мерата 60.80
368004 6.204 V Дели Юмеров клад. 43.43
363010 13.456 V Люцернови ниви 94.19
415021 154.247 V Черкезите 1079,73
830008 10.821 Близки лозя 75,75
Село  Мокреш        
010019 5.300   37.10
012001 3.402   23.81
012012 11.963 V-VІ   83.74
012016 24.080 V   168.56
009016 4.604 ІІІ-VІ   37.84
Трайни насаждения – лозя
Село Троица        
018002 3.561 VII Овалък 14.24
Село Кочово        
000109 29.084 VII Папурко 116.34
032020 4,790 ІV Калакчия 47,90
Село Осмар        
073004 10,652 V Кьоклюк 106,52
074001 76,990 V Кьоклюк 769,90
075001 58,121 V Кьоклюк 581,21
093004 5,000 V Кьоклюк 50,00
093005 5,001 V Кьоклюк 50,01
093013 2,653 V Кьоклюк 26,53
099001 14,869 V Кьоклюк 148,69

3. Предмет на дейност - земите се използват за засяване на едногодишни и многогодишни култури и засаждане на трайни насаждения.
ІІІ. Начин  на плащане и цени.
1. Начин на заплащане - постигната цена на търга се коригира за следващите стопански години с официалния индекс на потребителските цени, публикуван в НСИ за предходната стопанска година.

2. Начална цена в лева на декар:

Вид на имота                                    К  а  т  е  г  о  р  и  я

                                                       III-IV                          V-VI                  VII и над VII

Ниви                                                 10                                 7                                 4
Ливади                                               4                                 3                                 2
Лозя                                                  12                               10                                 8
Овощни градини                             10                                 8                                 6

Орехови насаждения                        3 лв. на дърво

3. Депозитът за участие е в размер равен на началната цена  за имота, за който участва кандидата и се приема до 11.00 часа на 21.04.2010 г.
5. Тръжна документация се получава в отдел КСД, стая № 105, срещу такса от 15 / петнадесет / лева с ДДС до 11.00 часа на деня предхождащ търга. Лицата, не закупили тръжна документация, не се допускат до участие в търга.
ІV. Специални условия, произтичащи от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /по чл. 8, ал. 2 от ЗОС/ -  НРПУРОИ или  Решенията на Общинския съвет
1. Оглед  на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня на търга.
2. За участие в търга се допускат лица, които са представили следните документи:
2.1. Заявление за участие в търга;
2.2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на ЮЛ;
2.3. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
2.4. Служебна бележка за платими данъци и такси дължими към момента;
2.5. Декларация  за оглед на имота;
2.6. Декларация за съгласие с проекта на договор;
2.7. Документ за платен депозит;
2.8. Документ за закупена тръжна документация;
2.9. Пълномощно за представителство с уточняване на обектите, за които е упълномощено лицето.
Допуснатите участници в търга, трябва да се легитимират чрез представяне на документ за самоличност.
3. Всички необходими документи за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице,  лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 16,00 часа на  21.04.2010 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502.
Върху плика кандидатът посочва имена, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Следва изрично  да се отбележи, че кандидатът ще участвува в търг за отдаване под наем или аренда на общински земи, и пълното наименование на имота.
4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава талон.
5. Съгласно чл.4 от Закона за арендата в земеделието, минималният срок на договора за аренда е четири стопански години. Годините за отдаване на земеделските земи са според писмено заявените в  Заявлението за участие от спечелилия търга.
6. На спечелилия търга и не сключил договор в 14- дневен срок от връчването на заповедта на Кмета, депозитът не се връща. Същият губи право на участие в следващия търг.
7. Общинските земи се отдават като не поливни, поради което Общината не поема ангажименти относно напояването им.
8. С определяне на участника, спечелил търга, се освобождават депозитите на останалите участници, като се задържа депозита на спечелилия търга, който се приспада от първата  вноска.
Председателя на комисията запознава присъстващите с начина на провеждане на търга и обявява стъпката за наддаване.
Съгласно чл. 67 от НРПУРОИ, тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от спечелилия търга. Единият екземпляр от него се предоставя на участника спечелил търга.
В срок 3 работни дни след провеждане на търга комисията представя протокола на Кмета на Общината за одобрение. След получаване на протокола Кметът в срок от 3 работни дни със заповед обявява лицето спечелило търга / наемателя, арендатора /.
Съгласно чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС , след като Заповедта за обявяване на арендатора влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Спечелилият търга е длъжен да внесе арендната вноска и таксите в 14- дневен срок от връчването на заповедта.
Ако наемателят или арендаторът не внесе вноската и таксите, приема се, че се е отказал и депозита не му се връща.
Съгласно чл. 77 ал.1 от НРПУРОИ въз основа на влязлата в сила заповед и документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, Кметът на Общината сключва договор с лицето, спечелило търга.
Договорът се сключва по Закона за арендата в земеделието и Закона за Общинската собственост.
За справки тел: 4-82-15, общинска администрация и кметствата по селата.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Кмет община В.Преслав

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И      П Р Е С Л А В
О Б Щ И Н С К А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

На основание  Решение № 353 и 355 по протокол № 33/23.02.2010 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав, т.3 от Заповед № 23 от 01.02.2010 г. на Кмета на Общината, чл. 44, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав и Заповед № 77/18.03.2010 г. на Кмета на Община Велики Преслав,

О Б Я В Я В А :

Открита е процедура за провеждане на търг за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
І. Продажба на недвижими  имоти в гр. Велики Преслав:
1. Не застроен ПИ-1076 в кв. 25 по плана на гр. Велики Преслав по АЧОС № 765/30.01.2009 г. с площ 390 м2 – начална тръжна цена 7 400 лв. без ДДС – депозит за участие 740 лв.
ІІ. Продажба на недвижими имоти в с. Златар:
1. УПИ-І в кв. 107 по плана на с. Златар от 770 м2 – начална тръжна цена 3 700 лв. без ДДС – депозит за участие – 370 лв.;
2. УПИ-ІІ в кв. 107 по плана на с. Златар от 1025 м2 – начална тръжна цена 4 900 лв. без ДДС – депозит за участие – 490 лв.;
3. УПИ-ІІІ в кв. 107 по плана на с. Златар от 880 м2 – начална тръжна цена 4 200 лв. без ДДС – депозит за участие – 420 лв.;
4. УПИ-ІV в кв. 107 по плана на с. Златар от 880 м2 – начална тръжна цена 4 200 лв. без ДДС – депозит за участие – 420 лв.;
5. УПИ-ХV в кв. 107 по плана на с. Златар от 880 м2 – начална тръжна цена 4 200 лв. без ДДС – депозит за участие – 420 лв.;
6. УПИ-ХVІ в кв. 107 по плана на с. Златар от 880 м2 – начална тръжна цена 4 200 лв. без ДДС – депозит за участие – 420 лв.;
ІІІ. Отдаване под наем на общинска собственост:
1. Общинска площ от 40 м2 в зелената площ до ул.”Слави Петков” и подпорната стена на СОУ „Ч. Храбър” в кв. 9 по плана на гр. Велики Преслав за разполагане на павилион за търговска дейност по одобрената схема от гл. архитект на общината за срок от 10 години при начална цена на търга 40 лв./месец без ДДС – депозит за участие – 280 лв.;
2. Помещение „Бивша фурна” в сградата на Кметството на с. Троица с площ 60 м2 за срок от 10 години при начална тръжна цена 60 лв./месец без ДДС – депозит за участие 360 лв.
Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
І.   Предложение за участие в търга, към което се прилагат:
1.  Удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице;
2. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
3. Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, лихви, данък недвижимо имущество и такса битови отпадъци;
4.  Служебна бележка за платени данъци и такси, дължими към момента;
5.  Документ за закупена тръжна документация;
6.  Документ за внесен депозит за участие в търга;
7.  Декларация за оглед на имота;

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 09.04.2010 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11.00 часа на 09.04.2010 г., в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 09.04.2010 г. в деловодството на Общинска администрация, стая  № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 12.04.2010 г. от 14,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 28.04.2010 г. от 14.00 часа. при същите условия.
Цена на тръжна  документация – 15 лв. с  ДДС .

За справка: тел. 0538/48 216 – стая  106

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

РЕШЕНИЕ № 360/23.02.2010 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и  чл.31, ал.1 и ал.2 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредба за търговете и конкурсите Общински съвет Велики Преслав

РЕШИ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за следните недвижими имоти:
1.1.”Незавършена общинска сграда”, находяща се в УПИ I – 1163, кв.64 по плана на с.Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана с АЧОС № 360/25.01.2006 г., с обща площ 6 558 кв.м., застроена площ 1 145 кв.м., разгъната застроена площ 4 582 кв.м., начална тръжна цена – 150 000 лв. с ДДС, стъпка на наддаване 1500 лв.
1.2. „Общинска сграда”, находяща се в УПИ V, кв.5 в с.Суха река, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана с АЧОС № 807/24.03.2009 г., с обща площ на имота 3450 кв.м., на 1 етаж, застроена площ 280 кв.м., начална тръжна цена –  75 000 лв. с ДДС, стъпка на наддаване 500 лв.
1.3.„Общинска сграда”, находяща се в УПИ VII – 281, кв.23 в с.Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актувана  с АЧОС № 842/02.07.2009 г., обща площ на имота 4 000 кв.м., застроена площ 314 кв.м., на 2 етажа, с разгъната застроена площ 628 кв.м., с пристройка от 180 кв.м. на един етаж, начална тръжна цена –  200 000 лв. с ДДС, стъпка на наддаване 2 000 лв.
1.4. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ-IV 245 в кв.21 в с.Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актуван с АЧОС № 805/17.03.2009 г., с площ 295 кв.м., със застроена паянтова сграда с площ 47 кв.м. и паянтов навес, начална тръжна цена –  3 600 лв. с ДДС, стъпка на наддаване 200 лв.
1.5. „Бивш общински обор”, представляващ УПИ XIV-502 в кв.63, с.Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, актуван с АЧОС № 803/17.03.2009 г., с площ 905 кв.м., със застроени в него през 1943 г. полумасивна сграда на един етаж, с площ 110 кв.м., начална тръжна цена – 12000 лв. с ДДС, стъпка на наддаване 500 лв.
2. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 27.04.2010 година, в заседателната зала № 406 на Общински съвет.
3. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на 22.04.2010 година, в стая № 210 на Общинска администрация. Цената на тръжната документация в размер на 60 лв. с ДДС е платима в брой в касата на Общината. 
4. Депозит за участие в търговете в размер на 10 %  от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на община В. Преслав. Краен срок за внасянето на депозитите - не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на подаване на предложенията за участие в търга - до 16.00 ч. на 26.04.2010 г., в стая №502 на Общинска администрация Велики Преслав.
6. Оглед на обектите – всеки работен ден, до деня, предхождащ търга, в работно време, след закупуване на тръжна документация.
7. При необходимост последващ търг да се проведе 14 дни след търга, на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Ангелова

 

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И      П Р Е С Л А В
О Б Щ И Н С К А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

 

На основание  чл. 44, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав и Заповед   № 221/04.07.2008 г

 

О    Б    Я    В    Я    В    А :

ОТКРИТА е процедура за  провеждане на търг с явно наддаване за  продажба на общински имоти :
Продажба на недвижими УПИ  в гр. В. Преслав


1. УПИ VІІ, кв. 127 с площ 575 кв.м. АОС № 143/29.08.2001 г.; начална тръжна цена  7 200 лв. без ДДС.
Депозит за участие 720 лв.
2. УПИ VІІІ, кв. 127 с площ 450 кв.м. АОС № 145/31.08.2001 г.; начална тръжна цена  5 600 лв. без ДДС.
Депозит за участие 560 лв.
3. УПИ ІХ, кв. 127 с площ 555 кв.м. АОС № 146/31.08.2001 г.; начална тръжна цена  7 000 лв. без ДДС.
Депозит за участие 700 лв.
4. УПИ Х, кв. 127 с площ 355 кв.м. АОС № 147/31.08.2001 г.; начална тръжна цена  4 500 лв. без ДДС.  
Депозит за участие 450 лв.
5. УПИ ХІ ,кв. 127 с площ 590 кв.м. АОС № 148/31.08.2001 г.; начална тръжна цена 7 400 лв. без ДДС.
Депозит за участие 740 лв.
6.УПИ ХІІ, кв. 127 с площ 575 кв.м. АОС № 149/31.08.2001 г.; начална тръжна цена 7 200 лв. без ДДС. 
Депозит за участие 720 лв.
7.УПИ-ХІ на кв.16 А от 485 кв.м. АОС № 661/24.09.2007 г.; начална тръжна цена  6 000 лв. без ДДС.
Депозит за участие 600 лв.
8.УПИ ХХХІV, кв. 20 с площ 445 кв.м. АОС № 703/13.11.2007 г.; начална тръжна цена 5 600 лв. без
ДДС. Депозит за участие 560 лв.
9.УПИ І, кв. 128 с площ 510 кв.м. АОС № 722/25.02.2008 г.; начална тръжна цена  6 400 лв. без ДДС
Депозит за участие 640 лв.
10.УПИ ІІІ, кв. 128 с площ 495 кв.м. АОС № 723/25.02.2008 г.; начална тръжна цена  6 400 лв. без ДДС.  
Депозит за участие 640 лв.      
ІІ. Продажба на недвижим УПИ  в с. Драгоево
1.УПИ ІІ, кв. 34 „А” с площ 3 303 кв.м. АОС № 728/08.05.2008 г.; начална тръжна цена 47 000 лв. без ДДС.
Депозит за участие 4 700 лв.
ІІІ. Продажба на недвижими УПИ  в с. Златар
1.УПИ ІІ, кв. 57  с площ 838 кв.м. АОС № 519/05.10.2006 г.; начална тръжна цена  4 000 лв. без ДДС.
Депозит за участие 400 лв.
2.УПИ ІІІ, кв. 105 с площ 760 кв.м. АОС № 727/05.03.2008 г.; начална тръжна цена 3 600 лв. без ДДС.
Депозит за участие 360 лв.
ІV. Продажба на недвижими УПИ  в с. Кочово
1.УПИ І, кв.62„А” с площ 710 кв.м.АОС № 721/18.02.2008 г.; начална тръжна цена 3 100 лв. без ДДС.
Депозит за участие 310 лв.

Цена на тръжна  документация – 12 лв. с  ДДС .

Необходими документи за участие в търга :

 1. Заявление за участие в търга ;
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице;
 4. Декларация, че фирмата не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 5. Декларация  за оглед на имота; 
 6. Служебна бележка за платени данъци и такси, дължими към момента / стая 108/ ;
 7. Документи за закупена тръжна документация и  внесен депозит за участие в търга..

Оглед на обектите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 22.07.2008 г.
Краен срок за внасяне на депозита – 11 часа на  23.07.2008 г. в касата на Общинска администрация.
Срок за подаване на заявления с приложени документи - 14,00 часа на 23.07.2008 г. в деловодството на Общинска администрация, стая  № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 24.07.2008 г. от 14.00 ч. в  Общ. администрация гр. В.Преслав стая № 406.
Повторен търг ще се проведе на 07.08.2008 г. от 14.00 часа. при същите условия. За справки: тел. 0538 /4 24 16, стая 104 и 106

 

 

 

Община Велики Преслав
Град Велики Преслав, ул. "Б. Спиров" 58 , факс 0538/ 44537, на основание чл. 17, ал.1 и ал. 4 от Наредба № 2/ 15.03.2002 за обществен превоз на пътници  с автобуси, Решение № 76/ 29.05.2008 г. на Общински съвет - В. Преслав и Заповед № 195/ 19.06.2008 г. на кмета на общината

Обявява конкурс за възлагане превози за линиите по общинската транспортна схема от утвърдените общинска и областна транспортни схеми за следните самостоятелно обособени пакети и необходимия брой основни и резервни автобуси както следва:
1.1. Пакет № 1 автолиния на 06.25 ч. В. Преслав - Хан Крум ­- Шумен - на 7.00 ч. Шумен - Хан крум - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр; автолиния на 06.50 ч. В. Преслав - Хан Крум ­ -Шумен - и на 7.40 ч. Шумен - Хан Kрум - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр.; автолиния на 07.40 ч. В. Преслав - Хан Крум - Шумен - на 9.20 ч. Шумен - Хан Крум - В. Преслав необходими 13,30 ч. Шумен - Хан Крум - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр. автолиния на 16.50.В. Преслав - Кочово - Шумен и на 18,00 ч Шумен - Хан Kpyм - В. Преслав необходими автобуси 1 + 1 бр.; автолиния на автобуси 1 + 1 бр.; автолиния на 12.30 ч. В.Преслав - Хан Крум - Шумен и на 9.40 /съб.нед./ В. Преслав - ­Кочово - Шумен и на 12,20 ч. Шумен - Хан Крум - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр.;
1.2. Пакет № 2 автолиния на 6.15 ч.; Преслав - Осмар ­- Шумен и на 9,30 ч. Шумен - Осмар - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр.; автолиния на 7,30 ч. В. Преслав - Осмар - Шумен и на 12,30 ч. Шумен – Осмар - Преслав, необходими автобуси 1+1 бр.; автолиния на 12,10 ч. /п,в,с,ч,п/ - В. Преслав - кв.Кирково - Кочово - Шумен и на 15,30 ч. Шумен - В. Преслав, необходими автобуси 1+1 бр. автолиния на 13,30 ч. /с,н / ­ В. Преслав - кв. Кирково - Кочово - Шумен и на 15,30 ч. Шумен - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр. автолиния на 17,20 ч. В. Преслав - кв. Кирково - Кочово - Шумен и на 19,30 ч. Шумен ­- В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр.; автолиния на 7,00 ­ В. Преслав - кв. Кирково и на 7,10 ч. кв. Кирково - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр.
1.3. Пакет № 3  автолиния на 7,20 ч. ; В. Преслав -­ Смядово и на 9,00 ч. Смядово - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр.; автолиния на 15,00 ч.; В. Преслав - Смядово и на 17,10 ч. Смядово - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр. автолиния на 17,15 ч.; В. Преслав - Смядово и на 18,00 ч. Смядово - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр.; автолиния на 12,15 ч.; В. Преслав - Суха река и на 12,48 ч. Суха река - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр.
1.4. Пакет № 4  автолиния на 9,00 ч. – В. Преслав - ­Търговище и на 10,30 ч. Търговище - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр.; автолиния на 17,00 ч.·; В. Преслав - Търговище и на 18,00 Търговище - В. Преслав; необходими автобуси 1 +1 бр.
1.5. Пакет № 5  автолиния на 11,00 ч. – В. Преслав - Търговище и на 12,00 ч. Търговище - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр.; автолиния на 13,40 ч. – В. Преслав - Търговище и на 15,00 ч. Търговище - В. Преслав, необходими автобуси 1+1 бр; автолиния на 7,00 ч - В. Преслав - Имренчево и на 7,18 ч. Имренчево - В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр.
1.6. Пакет № 6  автолиния на 6,15 ч. – В. Преслав ­- Миланово - Мокреш - Драгоево – В. Преслав, необходими ав­тобуси 1 +1 бр; автолиния на 8,20 ч. – В. Преслав - Миланово -­ Мокреш - Драгоево – В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр; автолиния на 13,45 ч. – В. Преслав - Миланово - Мокреш ­- Драгоево - В. Преслав, необходими автобуси 1 +1 бр; автолиния на 17,40ч. – В. Преслав - Миланово - Мокреш - Драгоево ­- В. Преслав, необходими автобуси 1 + 1 бр;
2. Изисквания към кандидатите - право на участие в конкурса имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 2 и ЧЛ.25 от Наредба № 2/15.03.2002 за обществен превоз на пътници с автобуси.
3. Критерии за оценка и класиране на предложенията:
утвърдени с решение № 76/29.05.2008 г. на Общински съвет - В. Преслав          .
4. Срок на изпълнение на превозите - 5 години, считано от датата на подписване на договора, но не повече на валидността на лицензията.
5. Място и краен срок за подаване на документите  в стая № 502 на Общинска администрация до 16.00 ч. на 05.08.2008 г. Предложенията да бъдат запечатани в непрозрачен плик и при подаването да се изисква входящ номер и час на подаване.
6. Документация за участие в конкурса се получава в стая № 105 на Общинска администрация всеки работен ден до 05.08.2008 г. срещу платена такса в размер на 80лв. в касата на Общината.
7. Дата и място на отваряне на предложенията / офертата/  в зала № 406 на Общината от 14.00 ч. на 07.08.2008 г

Кмет: инж. Димо Бодуров

 

 

1 2

Община Велики Преслав © 2007