добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Битови отпадъци

  

 

Приложение № 1 към констативен протокол от 09.04.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНА ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПОВЕД 589
гр.Велики Преслав /30.10.2017г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 от Закон за местните данъци и такси,  Наредба  № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени  на услуги и права в Община Велики Преслав  и чл.19 от Закон за управление на отпадъците ( Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.)

 

ОПРЕДЕЛЯМ:


1.Границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закон за местните данъци и такси за 2018г., както следва:

    • За град Велики Преслав и кв. Кирково

Граници:
Всички имоти в регулацията на населеното място, с изключение на имотите от:
- кв.92 по плана на гр.Велики Преслав, както следва:
58222.495.1986. 58222.495.1985. 58222.495.1402. 58222.495.1403. 58222.495.1405. 58222.495.1406. 58222.495.1984. 58222.495.1407. 58222.495.1408. 58222.495.1409. 58222.495.1410. 58222.495.1411. 58222.495.1412. 58222.495.2083. 58222.495.1415. 58222.495.1414. 58222.495.1084. 58222.495.1413. 58222.495.1083. 58222.495.1082. 58222.495.1081.     58222.495.1080.     58222.495.1079.     58222.495.1078.     58222.495.1987.       58222.495.1077.      58222.495.1076         58222.495.1417.        58222.495.1416.       58222.495.1404.
58222.495.1983

  • кв.88а по плана на гр. Велики Преслав, както следва:

 58222.495.2009. 58222.495.2013. 58222.495.2010. 58222.495.2011. 58222.495.2000. 58222.495.2001.        58222.495.2002.       58222.495.2003.       58222.495.2004.       58222.495.2017

Вид на предоставените  услуги:

  • събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

  • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.     

            
1.2. За селата от територията на общината: с. Имренчево, с. Мостич, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, с. Хан Крум, с. Миланово, с. Мокреш, с. Драгоево, с. Златар и с. Суха река
Граници -  всички имоти попадащи в  регулацията на  съответното населено място
Вид на предоставените  услуги:

  • събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

  • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.     

2. Честота на сметосъбиране и  сметоизвозване /транспортиране/ :
2.1. За град Велики Преслав и кв. Кирково
- кофи за смет 0,1 куб.м.-  1 /един/  път седмично;
- контейнери тип „Бобър”  -  1 / един /път седмично;
- стационарни кошчета за отпадъци -  2 / два / пъти седмично.
2.2. За селата от територията на общината:
- с. Хан Крум и с. Драгоево  - Минимално обслужване на съдовете 3 /три/ пъти в месеца, а при наличие на финансова обезпеченост  на дейността 4 /четири/ пъти месечно .
- с. Имренчево, с. Мостич, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, с. Миланово, с. Мокреш,   с. Златар и с. Суха река - Минимално обслужване на съдовете  -  2/ два / пъти  в месеца, а при  наличие на финансова обезпеченост на дейността  3 / три / пъти месечно. 
3. Контрол по изпълнение на заповедта   възлагам на инж. Димо Бодуров - заместник кмет         „УТИП“ в Община Велики Преслав.
4.Настоящата заповед да бъде обявена  публично, чрез средствата за масово осведомяване, да бъде публикувана в сайта на общината и поставена на информационното табло в център за информация на Община Велики Преслав.
5.Копие от заповедта да се връчи на директор дирекция „Обща администрация“, гл. специалист „Местни данъци и такси“, кметовете на населени места в общината  и на  фирмата  - изпълнител на посочените услуги за сведение и изпълнение.

 

                                                                                   Д-р Александър Горчев
Кмет на Община Велики Преслав

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ  „БУЛЕКОПАК”АД 
ПРЕЗ  ПЕРИОДА  М. ОКТОМВРИ -  М. ДЕКЕМВРИ 2017г.

 

Дата

 

Населено/и място/места

 

Контейнери - цвят

06.10.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

13.10.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

20.10.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

27.10.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

03.11.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

10.11.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

17.11.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

24.11.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

06.12.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

13.12.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

20.12.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

27.12.2017 г.

гр. Велики Преслав

Жълт

 

За сигнали, мнения и предложения:
Лице за контакти: Росен Русев
Регионален представител  на „Булекопак”АД
гр. Шумен, ул. „Съединение” №109,ет.3, офис 2
тел: 054/80-14-27
e-mail: office@bulecopack.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ „БУЛЕКОПАК“ АД ЗА ПЕРИОДА: М. ЮЛИ-  М. СЕПТЕМВРИ 2015г.

 

Заповед граници и райони 2015 г.

 

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ОТ „БУЛЕКОПАК“ АД
ЗА ПЕРИОДА: М. АПРИЛ -  М. ЮНИ 2015г.

 

Община Велики Преслав © 2007