добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ,
 ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБА 1   Административни услуги
       „Гражданска регистрация и актосъставяне“

1

Възстановяване или промяна на име

2

Издаване на удостоверение за наследници

3

Издаване на удостоверение за семейно положение

4

Издаване на удостоверение за семейно положение: съпруг/а и деца

5

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

6

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
(учредено  по реда на чл.155 от СК или по право по чл.173, от СК)

Приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество

7

Издаване на удостоверение на  идентичност на лице с различни имена

8

Издаване на удостоверение за семейно положение, за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

9

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в  Република България

10

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

11

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес

12

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

13

Издаване на удостоверение за промени по постоянен адрес, регистриран след 2000 година

14

Издаване на удостоверение за настоящ  адрес за първи път

15

Издаване на удостоверение за  настоящ адрес, при вече регистриран  настоящ  адрес

16

Издаване на удостоверение за настоящ  адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на  настоящ адрес

17

Издаване на удостоверение за промени по настоящ адрес, регистриран след 2000 година

18

Издаване на удостоверение за правно ограничение

19

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

20

Издаване на удостоверение за приемно семейство

21

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

22

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

23

Промяна в актовете по гражданско състояние

24

Вписване на поправка  на име в акт за гражданско състояние

25

Издаване на акт за раждане – дубликат

26

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

27

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

28

Издаване на препис извлечение от акт за смърт – първи път

29

Издаване на препис извлечение от акт за смърт  за втори и всеки следващ  път

30

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние ( акт за раждане и акт за смърт)

31

Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина

32

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

33

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

34

Издаване на заверен препис или копие от лична регистрационна карта или страница от семейния  регистър на населението

35

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

36

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи

37

Припознаване на дете

38

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

39

Заверка на данните на свидетели, посочени в молба – декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

40

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване  на българско гражданство

41

Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив“ на документи

42

Заверка на копие от документация, съхраняване в „Архив“

43

Издаване на незаверени  копия от  документация, съхраняване в „Архив“

ОБА 2     Административно – технически услуги
                                                                     Общинска собственост

1

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани  по реда на   Закона за  наемните  отношения(отм.) с  жилищни нужди по чл2, ал.2 на ЗУПГМЖСВ 

2

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3

Установяване на жилищни нужди – картотекиране  и издаване на удостоверения

4

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

5

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или за възстановен общински имот

6

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

7

Справки, относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

8

Издаване на заповед за изземване на имот

ОБА 3     Административно – технически услуги
                                                                     „Устройство на територията“

1

Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

3

Издаване на разрешения за строеж в поземлен имот в горски територии без промяна на предназначението

4

Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

5

Изготвяне на справки на заинтересоване лица относно изменения на устройствени планове и схеми

6

Допускане изработването на проекти за изменения на ПУП

7

Издаване на скица-виза за проектиране

8

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

9

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни  проекти, по които се дава разрешение за строеж

10

Съгласуване на инвестиционен  проект-заснемане  за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

11

Одобряване на проект – заснемане на извършен  разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

12

Издаване на разрешение за строеж

13

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства( за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

14

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

15

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

16

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

17

Допускане на изменения в  одобрен инвестиционен проект

18

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка  и определяне на строителната  линия и ниво на строежа

19

Заверка на заповедна книга

20

Приемане и удостоверяване на приемането на екзекутивна документация

21

Регистриране и въвеждане в експлоатация на строежи , издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V та категория

22

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

23

Издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти

24

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи  и съоръжения на техническата инфраструктура  през чужди имоти

25

Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти

26

Освидетелстване на сгради и  издаване на заповед за премахване/ поправяне или заздравяване /на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

27

Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрените  за това инвестиционни проекти  за извършване на доброволна делба

28

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

29

Включване на земеделски земи  в границите на урбанизираните територии

30

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт  на строеж

31

Издаване на скици на недвижими имоти

32

Попълване / поправка на кадастрален план

33

Промяна на предназначението на поземлени имоти  в горски територии от общинския горски фонд

34

Заверка на копие на документ от техническия архив

35

Издаване на удостоверение  и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване , намиращи се в границите на урбанизираните територии

36
37

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

38

Издаване на разрешително за водовземане от води, вкл. от язовири, микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините                                                                       

39

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изкл. на разрешителните по чл.46, ал.1 т.3 от Закона за водите                                                                                  

40

Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица

41

Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

42

Издаване на удостоверение за нанасяне на новопостроени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ

43

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

44

Удостоверение за административен адрес на поземлени  имоти

ОБА 4     Правни и административно-технически услуги

1

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг  акт на чуждестранен съд или друг орган

ОБА 5     Административни   услуги
„Контрол по строителството

1

Проверка за спазване на определената линия на застрояване заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2

Проверка и установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това , че ПУП е приложен по отношение на застрояването

ОБА 6     Административни  услуги
„Кадастър“

1

Презаверяване на скица, от издаването на която са минали 6 месеца

2

Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните  данни и обстоятелства

3

Издаване на удостоверения за  факти и обстоятелства  по територията и селищното устройство

4

Справки (писмени и устни) от кадастралната карта и кадастралните регистри

ОБА 7     Административни  услуги
„Реклама“

1

Издаване на разрешения за поставяне на рекламно- информационни елементи

2

Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез изграждане на рекламно съоръжение

3

Издаване на разрешения за  специално ползване на пътя, чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 

 

ОБА 8    Административни услуги
„Селско стопанство и екология“

1

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси

2

Издаване на удостоверение за собственост на зем. земя от емлячен регистър

3

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства( извършва се от кметствата)

4

Измерване , кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

5

Издаване  на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета  и до 1 дка лозя в селско стопански земи

6

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

7

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

8

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представило разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска  дейност

9

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

10

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция „Земеделие“

11

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения                              

12

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

ОБА9   Административни услуги
„Зелена система“

1

Издаване на разрешително за преместване на растителност

2

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

3

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета  и дървета с историческо значение

4

Съгласуване на инвестиционни проекти за сгради и съоръжения на техническа  инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с  оглед  на  функционалното  предназначение и  правилната им експлоатация

5

Издаване на разрешително за изсичане на над 5 бр.  дървета и на лозя  над  1 дка

6

Маркиране на дървесина добита извън горските територии

7

Издаване на превозен билет за транспортиране на  дървесина добита извън горските територии

ОБА 10   Административни услуги
„Земеползване“

1

Приемане и обработка на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии

2

Приемане и обработка на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ

3

Приемане и обработка на искания и жалби, свързани с оценка на сгради  и подобрения върху земи в и извън  границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

4

Промяна предназначението на земеделски земи  и включване в строителните граници на населените места

5

Приемане на искания и жалби, свързани с издаване на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите  на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

ОБА 11   Административни услуги
„Търговия, туризъм, транспорт“

1

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници   

2

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на ППС

3

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

4

Регистрация на ППС с животинска тяга

5

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

6

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

7

Заверка на регистър за настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

8

Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър

9

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани   средства за подслон или  места за настаняване и издаване на удостоверение

10

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани   заведения за хранене и развлечение и издаване на удостоверение

11

Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

12

Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

13

Издаване на удостоверение за категоризация на туристически обект - дубликат

14

Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон

15

Издаване на разрешително за ползване на морски плаж през летния сезон

ОБА 12   Административни услуги
„ Транспорт“

1

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващи ОД и режима на работа на светофарни уредби по искане на физически и юридически лица

3

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя , чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

4

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя , чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

5

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

6

Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност

7

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари

ОБА 13   Административни услуги
„Местни данъци и такси

1

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения по ЗМДТ

2

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

3

Издаване на удостоверение за данъчна оценка  на недвижим имот  и назавършено строителство

4

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

5

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

6

Издаване на удостоверение за дължим или платен  данък върху наследството

7

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния  данък

8

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

9

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

10

Заверка на документи по МДТ за чужбина

11

Издаване на удостоверение за данъчна оценка  на право на строеж

12

Издаване на удостоверение за данъчна оценка  на право на ползване

13

Издаване на удостоверение за декларирани данни

ОБА 14   Административни услуги
„Социални дейности

1

Приемане и обработка на заявление за изготвяне на предложения до Общинския съвет за отпускане на персонална пенсия

ОБА 15   Административни услуги
„Нотариална дейност“

1

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове  и не подлежат на вписване

2

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите

3

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

01.10.2014г.

 

 

 

 

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007