добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

 

Обяви и съобщения

 

 

Обява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVOS Shumen obyava.pdf

OVOS Shumen pismo.pdf

OVOS Shumen prilojenie 1.pdf

OVOS Shumen prilojenie 2-2.pdf

OVOS Shumen prilojenie 3.pdf

OVOS Shumen prilojenie 4.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

 

Информация

 

 

Уведомление

 

 

 

 

Разрешително за водовземане от подземни води

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№ 376
гр.Велики Преслав / 01.12.2017год.

                 На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с опазване и правомерно  ползване на  единични и групи  дървета в населените места,  поземления фонд, край реки, напоителни канали, дерета, синори, пътища и др. на територията на Община Велики Преслав,

 

НАРЕЖДАМ:

 

І. За опазване и правомерно ползване на дървесната растителност извън горския фонд се преустановяват огледите и свързаните с тях становища  и разрешения за премахване  на територията на Община Велики Преслав за периода от 01.12.2017г. до 31.03.2018г.
Преустановяването на огледите и издаване на становища и разрешения за извършване на премахване на дървета се налага от невъзможността да бъде извършена преценка за целесъобразност от екологична гледна точка, поради настъпване на зимния период и свързаната с него прекратена активна вегетация на дървесните видове.
Изключения ще се допускат само и единствено за случаите, при които е наложително предприемането на действия, касаещи осигуряването на безопасността  и при аварийни ситуации.

ІІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на обществеността,  чрез  поставянето и на информационните табла в Център за информация на граждани в сградата на Общинска администрация Велики Преслав и в кметствата на общината, както и чрез публикуването и на сайта на общинска администрация www.velikipreslav.bg.

ІІІ.Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на инж. Димо Бодуров –  заместник кмет на Община Велики Преслав.

 

                                                                                  Д-р Александър Горчев
Кмет на Община Велики Преслав

 

 

 

 

 

 

Решение ПУП ПП Допълнително водоснабдяване

 

Съобщение Агросвей 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становище по екологична оценка

 

 

Решение

ШУ - 14 ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

 

 

Програма за опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

 

Приложение

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

Информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение

Информация

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционно предложение - "Капково напояване на лозя в землището на с. Драгоево..."

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

 

 

 

 

Характеристика

Уведомление

Презентация

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление за осигурен обществен достъп до информация

 

Уведомление

Информация

Приложение 1_2

Приложение 1_3

Приложение 1_4

Приложение 1_5

Приложение 2_1

Приложение 2_2

Приложение 2_2

Приложение 2_3

Уведомление до кмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

З А П О В Е Д

 178

гр. Велики Преслав, 20.05.2015г.

 

Относно: Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии стопанисвани от общината от увреждания при бране на липов цвят, и предотвратяване  смитането на цветен липов прашец в населените места, и ползването му за търговия.

 

На  основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  чл.10, ал.2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с правомощията ми по чл.62 от  Закон за лечебните растения  (ЗЛР)

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

Брането на липов цвят, кастренето и чупенето на клони от  липовите дървета в периода на цъфтежа им на територията на град Велики Преслав, населените места от общината,  на територията на Историко археологически резерват „Велики Преслав” и в сервитута на пътищата на територията на общината.


Събирането на липов цвят от лицата притежаващи удостоверение издадено от РИОСВ Шумен  в земи и  гори общинска собственост, да се извършва, след издаване на позволително и заплащане на такса в Общинска администрация Велики Преслав, съгласно чл.22, т.2 и чл.23 от Закона за лечебните растения  (ЗЛР).


Нарушителите на тази заповед носят наказателна отговорност по реда на ЗООС, ЗЛР и Наредба №1 за опазване на обществения ред, имуществото предназначено за общо ползване и чистотата на територията на община Велики Преслав.

 

                                                             

          Александър Горчев:
Кмет на Община Велики Преслав

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007