добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 21.08.2018

 О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 45

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 21.08.2018 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30.06.2018 г.

        Докл.: вносителят

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно вземане на решения от Общински съвет за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици и паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа в общински училища за учебната 2018/2019 година.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училищаи включване на Детска градина „Славейче“ с. Драгоево, Община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Осмар.

        Докл.: вносителят

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имот – Частна общинска собственост, представляващ УПИ-XIIкв.16„а“, идентификатор №58222.495.260 по КК на гр. Велики Преслав, съгласно АЧОС № 1563/20.09.2011 г.

        Докл.: вносителят

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имот № 018002, находящ се в землището на с.Троица, ЕКАТТЕ 73170.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относновключване в Годишната програма за 2018 г. на общински имот - земеделска земя, находяща се в землището на с.Мостич, ЕКАТТЕ 49148.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имот № 061005, находящ се в землището на с.Имренчево.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на земеделски земи, находящи се в землището на с.Осмар и с.Суха река.

                                                                                                                                              Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имоти с № 000081 и № 000101, находящи се в землището на с.Суха река, ЕКАТТЕ 70278

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

11.Питания.                                                                                                                                                      

12.Разни.

 

 

Водещи комисии:

По т.1 – ПК по Бюджет и финанси

По т.2 и 3 – ПК по ОК

По т.4 и 5  – ПК по ТСУ

По т.6, 7, 8, 9 и 10 – ПК по ПСД

                                                                                                          Председател:

 Анелия Асенова

 

 

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. август 2018 г.

 

16.08.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30.06.2018 г.

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имот № 018002, находящ се в землището на с.Троица, ЕКАТТЕ 73170.

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относновключване в Годишната програма за 2018 г. на общински имот - земеделска земя, находяща се в землището на с.Мостич, ЕКАТТЕ 49148.

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имот № 061005, находящ се в землището на с.Имренчево.

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на земеделски земи, находящи се в землището на с.Осмар и с.Суха река.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имоти с № 000081 и № 000101, находящи се в землището на с.Суха река, ЕКАТТЕ 70278

 

16.08.2018 г.  /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30.06.2018 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно вземане на решения от Общински съвет за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици и паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа в общински училища за учебната 2018/2019 година.

 

16.08.2018 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния  проект за дневен ред:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30.06.2018 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно вземане на решения от Общински съвет за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици и паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа в общински училища за учебната 2018/2019 година.

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училищаи включване на Детска градина „Славейче“ с. Драгоево, Община Велики Преслав.

 

17.08.2018 г. /петък/ от 14.00ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30.06.2018 г.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Осмар.

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имот – Частна общинска собственост, представляващ УПИ-XIIкв.16„а“, идентификатор №58222.495.260 по КК на гр. Велики Преслав, съгласно АЧОС № 1563/20.09.2011 г.

 

17.08.2018 г. /петък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния  проект за дневен ред:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30.06.2018 г.

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имот № 018002, находящ се в землището на с.Троица, ЕКАТТЕ 73170.

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относновключване в Годишната програма за 2018 г. на общински имот - земеделска земя, находяща се в землището на с.Мостич, ЕКАТТЕ 49148.

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имот № 061005, находящ се в землището на с.Имренчево.

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на земеделски земи, находящи се в землището на с.Осмар и с.Суха река.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в Годишната програма за 2018 г. на имоти с № 000081 и № 000101, находящи се в землището на с.Суха река, ЕКАТТЕ 70278

 

            Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Коментар
No comments have been made yet.
<<< Предишна 1 Следваща >>>

Добави коментар
Име
Email (не е задължителен)
Запомни ме
:: Коментар ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Оставащи символи
CAPTCHA
Код за сигурност (препишете кода за сигурност)
Парола (само за админи)
Община Велики Преслав © 2007