добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е ПРОЕКТ на Наредба № 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст

02.03.2017 16:50

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е    

    

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А   

        

Изготвен е ПРОЕКТ на Наредба № 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав.

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба № 5, за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав.

 

Заинтересованите лица могат да депозират своите писмени предложения и становища в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. “Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

ПРОЕКТ на Наредба № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Велики Преслав.

 

Чл.2. Община Велики Преслав гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:

 

1. Осигуряване правото на предучилищно образование.

 

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

 

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

 

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование.

 

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция.

 

6. Хуманизъм и толерантност.

 

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

 

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

 

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование.

 

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

 

11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.

 

Чл. 3 (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.

 

(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.

 

(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

 

(4) Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.

 

ГЛАВА ВТОРА

ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл. 4. (1) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

(2) При условията и по реда на ЗПУО в детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.

 

(3) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

 

(4) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

 

Чл. 5. (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. В определените в ЗПУО случаи училището осигурява и условия за придобиване на професионална квалификация.

 

(2) Училището може да извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Раздел I

Продължителност на предучилищното образование. Групи

 

Чл. 6. В съответствие с чл. 56 от ЗПУО предучилищното образование се осъществява в общинските детски градини на територията на Община Велики Преслав, а задължителното предучилищно образование - и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

Чл. 7. (1) В съответствие с чл. 57 от ЗПУО децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

 

(2) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

 

(3) В яслените групи в детската градина може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

 

(4) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

 

(5) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

 

(6) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет.

 

(7) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места.

 

Чл. 8. (1)Броят на групите и броят на децата в група в общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

(2) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал.1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

 

Чл. 9. (1) В съответствие с чл. 25, ал. 2 и чл. 56 от ЗПУО в общинските училища на територията на Община Велики Преслав може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ЧЕТВЪРТА от тази Наредба.

 

Чл. 10. (1) В съответствие с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката) предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

 

1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 7, ал. 2 – 2-4 години;

2. втора възрастова група – 4-5 годишни;

3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.

 

(3)Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

 

Чл. 11. (1)Децата от възрастовите групи по чл. 10, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

 

(2)При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.

 

(3)Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Чл. 12. (1)Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

 

(2)Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

 

(3)Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

 

Раздел II

Организация на учебното и неучебното време

 

Чл. 13. (1)Предучилищното образование се организира в учебни години.

 

(2)Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

 

(3)Учебната година включва учебно и неучебно време.

 

(4)Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации по чл. 13 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, както и времето извън учебните дни в периода по чл. 12 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 

(5)В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации - само допълнителни форми.

 

Чл. 14. (1) Според изискванията на чл. 14 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

 

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 10, ал. 1 на тази Наредба.

 

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 10, ал. 1 на тази Наредба.

 

(4) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответните разпоредби на чл. 60, ал. 1 и 2 от ЗПУО.

 

Чл. 15. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с кмета на община Велики Преслав.

 

Чл. 16. Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното време. Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Чл. 17. Постъпването на децата за предучилищно образование в Община Велики Преслав се осъществява целогодишно при спазване на условията от тази Наредба.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Раздел І.

Кандидатстване за прием, записване, отписване и преместване на деца в I-ва и във II-ра възрастови групи

 

Чл. 18. На видно място в детската градина (на интернет страницата на детската градина и на сайта на община Велики Преслав) се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група.

 

Чл. 19. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

 

Чл. 20. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение 1 от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, по надлежния за целта ред, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите, се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.

 

Чл. 21.(1) Към заявлението по чл. 20 се прилагат:

 

1. Копие от акта за раждане на детето.

 

2. Документ за здравния и имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 год. за имунизациите в Р. България.

 

3. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива.

 

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

5. Документи, доказващи семейно положение (ако има основание за предимство) по чл.28 от тази Наредба.

 

Чл. 22. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодството на детската градина.

 

Чл. 23. Подаването на Заявление за кандидатстване може да се извърши и по електронен път (чрез имейл на съответната детска градина), при спазването на чл. 21 от настоящата Наредба.

 

Чл. 24. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.

 

Чл. 25. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

 

Чл. 26. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

 

Чл. 27.(1) При приема на деца в първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:

 

1. Деца със специални образователни потребности - 4 точки.

 

2. Деца, чийто брат (сестра) посещава същата детската градина - 2 точки.

 

3. Деца кръгли сираци и деца с един родител - 6 точки.

 

4. Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст - 5 точки.

 

5. Трето и следващо дете на многодетни родители (доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца) - 2 точки.

 

6. Деца - близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. - 3 точки.

 

7. Деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 1 точка.

 

8. Деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71 до 100% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК) - 3 точки.

 

9. Деца на двама работещи или учещи родители (студенти в редовна форма на обучение) - 4 точки. Родителят (настойникът) представя документ от учебното заведение, в което учи родителят (настойникът), удостоверяващ, че лицето се обучава там и не е прекъснало обучението си

 

10. Постоянния или настоящ адрес на поне на един от родителите (настойниците) е на територията на общината  - 2 точки.

 

11. Месторабота на поне на един от родителите (настойниците) е на територията на общината  - 2 точки. Родителят (настойникът) представя документ от работодателя, че работи в съответното предприятие, фирма, дружество или друго. Документът съдържа изх. №, мокър печат с подпис и Булстат. За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски. За земеделски производители – актуална регистрационна карта.

 

(2) Класирането се извършва съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени в чл. 28, ал. 1. В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.

 

(3) По силата на чл.192 от ЗПУО в група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

 

(4) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група или паралелка може да бъде по-голям от посочения в чл. 192, ал.2 от ЗПУО след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – гр. Шумен. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.

 

Чл. 28. Децата на родители (настойници), които не са представили удостоверяващи документи по предходния чл. 28, се приемат в детското заведение по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при наличие на свободни места.

 

Чл. 29. Когато родителят (настойникът) заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, заявлението му се разглежда по общия ред.

 

Чл.  30.(1) На заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина съгласува класирането по определените с тази наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи. Децата ползващи предимства в съответствие с чл. 27, се приемат преди всички останали.

 

(2) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

 

Чл. 31. Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

 

1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина и на интернет страницата на градината и/или на сайта на община Велики Преслав до 31 май.

 

2. От 01 до 05 юни родителите (настойниците) на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.

 

3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените в чл. 27 критерии.

 

4. Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова група е незаето място към 06.06. на съответната година.

 

Чл. 32. Директорите на детските градини до 15 юни представят информация в Дирекция „Специализирана администрация“, гл. специалист „Просвета“ на община Велики Преслав за приетите деца в първа възрастова група.

 

Чл. 33. Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 1 септември на съответната година. В случай, че 1 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

 

Чл. 34. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група и яслена група се приемат и преди посочения срок.

 

Чл. 35. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

 

Чл. 36. (1) Детето постъпва в детска градина на територията на община Велики Преслав след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини:

 

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар.

 

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

 

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта.

 

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

 

Чл. 37.(1) Децата във втора възрастова група се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

 

(2) Децата във втора възрастова група се приемат по реда на чл. 36 от настоящата Наредба.

 

Чл. 38.(1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини на територията на община Велики Преслав през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

 

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите (настойниците) им до директора на детската градина.

 

(3) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на община Велики Преслав е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина.

 

(4) Директорът на приемащата детска градина на територията на община Велики Преслав задължително изисква от родителите (настойниците) да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на община Велики Преслав, издаден от предходната детска градина.

 

(5) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на община Велики Преслав.

 

Чл. 39. Децата се отписват от детските градини при неразплатена такса за ползване на детска градина съгласно Наредбата за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав за два последователни месеца от страна на родителите (настойниците).

 

Раздел IІ.

Кандидатстване за прием, записване, отписване и преместване на деца в III-та и в IV-та подготвителни възрастови групи

 

Чл. 40.(1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи, непосещавали детски градини, се приемат в детски градини или в училища, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места.

 

(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. чл. 20 - 27 от настоящата Наредба.

 

(3) На свое заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина/училището разглежда постъпилите заявления, извършва класиране по определените с тази наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и разпределението им в групите.

 

(4) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

 

(5) Процедурата по записване на децата се осъществява по реда на чл. 31 от настоящата Наредба.

 

Чл. 41. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина/ училището на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/училището на първия следващ работен ден.

 

Чл. 42. Детето постъпва в детска градина/училище на територията на община Велики Преслав след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и разписани в чл. 36, ал.1 и ал.2 от настоящата Наредба.

 

Чл. 43.(1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/училища може да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година.

 

(2) Преместването на територията на община Велики Преслав е при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

 

(3) Преместването се извършва с Удостоверение за преместване.

 

(4) Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани след подаване на писмено заявление от родителите (настойниците) им до директорите на приемащата и изпращащата детска градина и училища.

 

(5) За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Специализирана администрация“, гл. специалист „Просвета“ на община Велики Преслав.

 

(6) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец № 1 или № 2.

 

Чл. 44. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в І клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

 

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 45. (1) На основание чл. 347 от ЗПУО родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

 

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 и 2 глобата е в размер от 100 до 500 лв.

 

(4) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

 

(5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.

 

(6) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Настоящата Наредба № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Велики Преслав е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

 

§2 Контрол по спазване на Наредбата № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Велики Преслав се осъществява от кмета на община Велики Преслав.

 

§3 Наредбата № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Велики Преслав се публикува в сайта на община Велики Преслав, местните медии и на видно място в детските градини и училищата с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина и училището.

 

§4 Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Велики Преслав с решение № ....... по протокол № ...... от .............. г. и влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет - Велики Преслав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

Вх. No........... от ..................20......г.

 

 

До

Директора

на ДГ/ училище „...........................................................”

гр./с. ...................................

Община Велики Преслав

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

гр./с. ..........................................................................., община Велики Преслав, обл. Шумен

ул. ...................................................................................., № ......., вх. ......, ет. ......., ап. .....

дом. тел.: .............................., служ. тел.: ................................., e-mail: ..................................

Име и фамилия на майката, мобилен телефон: .......................................................................

Име и фамилия на бащата, мобилен телефон: ........................................................................

 

 

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 

            Моля детето ми ..............................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

родено на ...................., гр./с. ............................., общ. ..................................., обл. ...............

ЕГН ...................... да бъде прието в поверената/повереното Ви детска градина/училище.

 

Декларирам следните данни за семейството си:

1.                  Баща ...........................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

работи в ................................................................................, като ............................................

 

2.                  Майка ...........................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

работи в ................................................................................, като ............................................

 

3.                  Семейството ми се състои от .................................. членове.

 

4.                  Единият от родителите е инвалид (% инвалидност) ..............., Решение на ТЕЛК №..........от ...............г.

 

5.                  Самотна майка – Акт за раждане на детето № .....................................

 

6.                  Единият (двамата) от родител/и е/са починал/и – Смъртен акт № .........................

 

7.                  Единият (двамата) от родител/и е редовен студент в акредитирано висше учебно заведение, уверение № .......................................................................................

 

8.                  Имам друго дете, което посещава детската градина/училище в момента. Детето се казва - ..................................................................., ЕГН ..........................., група ..........

(име, презиме, фамилия)

9.                  Имам три деца – Актове за раждане №, № ..............................................................

 

10.              Детето е с тежко хронично заболяване – Решение на РЕЛК № ...............................

 

Ако сте в някоя от по-горе посочените категории, моля попълнете вярно и коректно данните!

 

Освен в поверената/повереното Ви детска градина/училище съм подал документи още и в: ................................................................................................................................................

(име на институцията, вх. № на Заявлението)

.......................................................................................................................................................

(име на институцията, вх. № на Заявлението)

.......................................................................................................................................................

(име на институцията, вх. № на Заявлението)

 

Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи.

 

Прилагам копия от следните документи:

1.                  ...........................................................................................................................................

2.                  ...........................................................................................................................................

3.                  ...........................................................................................................................................

4.                  ...........................................................................................................................................

5.                  ...........................................................................................................................................

6.                  ...........................................................................................................................................

7.                  ...........................................................................................................................................

8.                  ...........................................................................................................................................

9.                  ...........................................................................................................................................

10.              ...........................................................................................................................................

11.              ...........................................................................................................................................

12.              ...........................................................................................................................................

13.              ...........................................................................................................................................

14.              ...........................................................................................................................................

15.              ...........................................................................................................................................

16.              ...........................................................................................................................................

 

 

За неверни данни нося отговорност по НК.

 

 

Дата: ........................                                                            С уважение: ...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ

към

ПРОЕКТ на Наредба № 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

І. Причини, които налагат приемането на Наредба № 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав - с приемането на ЗПУО предучилищното образование се осъществява в общинските детски градини на територията на община Велики Преслав, а задължителното предучилищно образование - и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и това става задължение на общината и се осъществява по ред, определен с Наредба на Общинския съвет.

 

ІІ. Очаквани резултати от прилагането на Наредба № 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав - Очакваните резултати от прилагането на Наредбата е да се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав.

 

ІІІ. Финансовите средства, необходими за прилагането на настоящата наредба – в рамките на разходи за канцеларски материали нужни при приема на деца, други средства не са необходими.

 

ІV. Съответствие с европейското законодателство - Предлаганата Наредба№ 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав съответства на европейското и националното законодателство и тенденциите в местното самоуправление и местната администрация, които са изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

 

В този смисъл предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на предлаганата Наредба № 5за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав е публикуван на интернет  страницата на община Велики Преслав: http://velikipreslav.bg/index.php /и е предоставен за информация на директорите на детски градини и училища, както и в деловодството на Общински съвет Велики Преслав, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по нея.

 

 

 

 

 

                       

 

Община Велики Преслав © 2007