добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проверки за наличие на подадени декларации за притежаване на домашни любимци започват инспекторите от Наредба №1

10.03.2017 15:58

   НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

       Проверки за наличие на подадени декларации за притежаване на домашни любимци започват инспекторите от Наредба №1. Служителите ще проеряват дали е платена годишната такса за притежаване на куче. От собстгвениците ще се изисква документ, че са регистрирани в данъчната служба. Според общинската наредба за определяне на местните данъци и такси за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на:

 

Ø  за гр. Велики Преслав – 10 лв.

Ø  за селата – 5 лв.

 

     По време на разходка собствениците се длъжни да носят ветеринарно-медицинският паспорт на любимеца си, с което се удостоверяват здравният статус на домашния любимец. В случай на непредставяне на необходимите документи, ще се предприемат съответните административни мерки. Напомняме на управителите на етажната собственост, че домашните любимци задължаително подлежат на вписване в книгата на етажната собственост с номера на ветеринарномедицинския паспорт.

 

Собствениците на домашни кучета са задължени да заплатят определената годишна такса до 31 март.

 

Н А Р Е Д Б А №4

ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ  И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

.................................................................

 

РазделVІІ

Такса за притежаване на куче

 

Чл.48Размерът на таксата се определя с решение на Общинския съвет.

 

Чл.49/1/ Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на територията на общината, заплаща годишна такса за притежаване на куче.

 

/2/Таксата се заплаща в безкасово или в брой на касата в Информационния център в сградата на общината съгласно  Приложение № 12.

 

/3/Освобождават се от такса собствениците на:

1.кучета на инвалиди;

2.служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3.кучета, използвани за опитни цели;

4.кучета, използвани от Български червен кръст

5.кастрирани кучета;

6.  кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни и които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

 

/4/ В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

 

Чл.50/1/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването.

 

/2/ Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Община Велики Преслав © 2007