добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 21.03.2017

17.03.2017 14:45

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 22

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 21.03.2017 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на постоянно действаща комисия по инвестиции и европейски програми.

Докл.: вносителите

2.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия от представители на Общински съвет и Общинска Администрация, която да извърши оглед на общинския сграден фонд и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от ремонт.

Докл.: вносителите

3.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за текущи и основни ремонти по улици, водопроводи, тротоари и общински сгради на територията на община Велики Преслав.

Докл.: вносителите

4.Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам. кмет на общината, относно приемане на информация за състоянието на гробищните паркове на територията на Община Велики Преслав – проблеми, подобрявания, условия за ползване.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноАктуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане – гр. Велики Преслав  .

                                                                                                                                                         Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 година.

Докл.: вносителят

7.Докладна записка от Ж. Железов – общ. съветник, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Докл.: вносителят

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Одобряване на бюджетната прогноза на Община Велики Преслав за периода 2018 - 2020 година в частта за местни дейности.

 

Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2016г.

Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноВземане решение за одобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в землището на с. Драгоево, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

           

Докл.: вносителят

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноВземане решение за включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с.Хан Крум.

 

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноВземане решение за одобряване начална цена за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот в землището на с.Осмар.

           

Докл.: вносителят

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Велики Преслав.                                           

Докл.: вносителят

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общински имоти – земеделска земя в землището на с. Осмар.

                                                                                                                                              Докл.: вносителят

15.Питания.

16.Разни.

 

 

Водещи комисии:

По т. 8, – ПК по Бюджет и финанси

По т.5,– ПК по ЗОРКИСП

По т.1, 2, 4, 13– ПК по Промишлено-стопанска дейност

По т.3, 9, 10, 11, 12, 14– ПК по ТСУ

По т. 6, 7,  – ПК по ОКЗСТ

                                                                                                                      Председател:

                                                                                                                                 Анелия Асенова

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. март 2017 г.

 

16.03.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на постоянно действаща комисия по инвестиции и европейски програми.

2.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия от представители на Общински съвет и Общинска Администрация, която да извърши оглед на общинския сграден фонд и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от ремонт.

3.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за текущи и основни ремонти по улици, водопроводи, тротоари и общински сгради на територията на община Велики Преслав.

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноАктуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане – гр. Велики Преслав  .

 

 

 

16.03.2017 г. /четвъртък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на постоянно действаща комисия по инвестиции и европейски програми.

2.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия от представители на Общински съвет и Общинска Администрация, която да извърши оглед на общинския сграден фонд и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от ремонт.

3.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за текущи и основни ремонти по улици, водопроводи, тротоари и общински сгради на територията на община Велики Преслав.

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноАктуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане – гр. Велики Преслав  .

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 година.

7.Докладна записка от Ж. Железов – общ. съветник, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

 

16.03.2017 г. /четвъртък/ от 16.30 ч. – Заседание на ПК по БФ при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на постоянно действаща комисия по инвестиции и европейски програми.

2.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия от представители на Общински съвет и Общинска Администрация, която да извърши оглед на общинския сграден фонд и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от ремонт.

3.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за текущи и основни ремонти по улици, водопроводи, тротоари и общински сгради на територията на община Велики Преслав.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Одобряване на бюджетната прогноза на Община Велики Преслав за периода 2018 - 2020 година в частта за местни дейности.

 

17.03.2017 г. /петък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на постоянно действаща комисия по инвестиции и европейски програми.

2.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия от представители на Общински съвет и Общинска Администрация, която да извърши оглед на общинския сграден фонд и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от ремонт.

3.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за текущи и основни ремонти по улици, водопроводи, тротоари и общински сгради на територията на община Велики Преслав.

4.Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам. кмет на общината, относно приемане на информация за състоянието на гробищните паркове на територията на Община Велики Преслав – проблеми, подобрявания, условия за ползване.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2016г.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноВземане решение за одобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в землището на с. Драгоево, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноВземане решение за включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с.Хан Крум

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноВземане решение за одобряване начална цена за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот в землището на с.Осмар.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общински имоти – земеделска земя в землището на с. Осмар.

 

17.03.2017 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на постоянно действаща комисия по инвестиции и европейски програми.

2.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия от представители на Общински съвет и Общинска Администрация, която да извърши оглед на общинския сграден фонд и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от ремонт.

3.Докладна записка от А. Асенова – председател на ОбС и Ж. Железов – общ. съветник, относно създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за текущи и основни ремонти по улици, водопроводи, тротоари и общински сгради на територията на община Велики Преслав.

4.Докладна записка от инж. Д. Бодуров – зам. кмет на общината, относно приемане на информация за състоянието на гробищните паркове на територията на Община Велики Преслав – проблеми, подобрявания, условия за ползване.

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Велики Преслав.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общински имоти – земеделска земя в землището на с. Осмар.

 

 

Внимание!

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

 

Община Велики Преслав © 2007