добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 18.04.2017

10.04.2017 19:15

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 23

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 18.04.2017 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за състоянието на общинския дълг на община Велики Преслав за 2016г.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Доклад за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 31.12.2016г.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Годишен план за развитие на социалните услуги в община Велики Преслав за 2018г.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Представяне на годишните доклади – отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016г.

Докл.: вносителят

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Актуализиране на състава на комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/

Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Утвърждаване състава на комисия по номинациите и комисия по присъждането но Общинската награда „Златен век“.

Докл.: вносителят

7.Докладна записка от А. Асенова – председател на общинския съвет, относно: Приемане на нова Наредба № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Вземане на решение за одобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в с. Драгоево, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Вземане решение за одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот в землището на с. Осмар. 

 Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Приемане на Програма за дейността на ОП „ТЗ“ през 2016г.

Докл.: вносителят

11.Питания.

12.Разни.

 

Водещи комисии:

По т. 1, 2 – ПК по Бюджет и финанси

По т. 5,  7 – ПК по ЗОРКИСП

По т. 10 – ПК по Промишлено-стопанска дейност

По т. 8, 9 – ПК по ТСУ

По т.3, 4, 6 – ПК по ОКЗСТ

                                                                                                           Председател: Анелия Асенова

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. април 2017 г.

 

12.04.2017 г ./ сряда/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следният проект за дневен ред:

 

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Актуализиране на състава на комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/

7.Докладна записка от А. Асенова – председател на общинския съвет, относно: Приемане на нова Наредба № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав.

 

 

12.04.2017 г. /сряда/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следният проект за дневен ред:

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноГодишен план за развитие на социалните услуги в община Велики Преслав за 2018г.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Представяне на годишните доклади – отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016г.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Утвърждаване състава на комисия по номинациите и комисия по присъждането но Общинската награда „Златен век“.

7.Докладна записка от А. Асенова – председател на общинския съвет, относно: Приемане на нова Наредба № 5 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Велики Преслав.

 

 

 

12.04.2017 г. /сряда/ от 16.30 ч. – Заседание на ПК по БФ при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за състоянието на общинския дълг на община Велики Преслав за 2016г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Доклад за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 31.12.2016г.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Представяне на годишните доклади – отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016г.

 

 

 

13.04.2017 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следният проект за дневен ред:

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Вземане на решение за одобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в с. Драгоево, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Вземане решение за одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот в землището на с. Осмар. 

 

 

 

 

13.04.2017 г. /четвъртък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следният проект за дневен ред:

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Вземане на решение за одобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в с. Драгоево, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Вземане решение за одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот в землището на с. Осмар. 

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно: Приемане на Програма за дейността на ОП „ТЗ“ през 2016г.

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

Община Велики Преслав © 2007