добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

21.04.2017 14:42

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от АПК, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

У В Е Д О М Я В А          

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община В.Преслав.

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за  определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в центъра за информация, деловодството на общинска администрация и на е-mail:info@velikipreslav.bg;

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община В. Преслав.

 

§ 1 чл. 24 се изменя и придобива следното съдържание:

 Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, според заповедта на кмета по чл. 15, ал. 2 от настоящата наредба, както и за всички имоти на територията на община Велики Преслав, които няма да се ползват през цялата година. Това обстоятелство собствениците и/или ползвателите на имота декларират писмено до края на предходната година в звено „Местни данъци и такси“ в община Велики Преслав. За тези имоти се начислява такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.

 

§ 2 чл. 55 се изменя и придобива следното съдържание:

(1) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

(2) актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинска администрация.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.

§ 3. точка 2.4 на приложение № 1 се изменя и придобива следното съдържание:

2.4.При декларирано ползване на определени съдове:

-за ползване на един брой контейнер за битови отпадъци тип „Бобър“ – 960 лв.

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 на хиляда.

§ 4. В приложение № 4 под точка 9.1 се ОТМЕНЯ

 

§ 5.В приложение № 4 точка 41 се прави следното допълнение:

- одобряване ПУП – ПЗ/план за застрояване/ става:

 -одобряване ПУП – ПЗР/план за застрояване и регулация/

 

§ 6.В приложение № 4 точка 48 се изменя и придобива следното съдържание:

Справки (писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри и заверка на данъчна декларация.

 

§ 7. Допълва т. 2 от Приложение № 9 “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна и терени с друго предназначение”, както създава нови под точки 2.2 и 2.3 както следва:

т. 2.2 – Определя такси за еднократно паркиране в зони за кратковременно платено паркиране, както следва:

2.2.1 – Такса за еднократно паркиране за един час с включен ДДС:

- Леки автомобили – 0.50 лв.

- Лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места – 1.00 лв.

2.2.2 – Такса за еднократно паркиране за цял ден с включено ДДС:

- Леки автомобили – 2.00 лв.

- Лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места – 4.00 лв.

            т. 2.3 - Определя следните платени зони за паркиране:

            - Обособен джоб пред Бирария „Гинес“ с 5 броя паркоместа.

            - Обособен паркинг до старото Читалище на ул. „Борис Спиров“ – 5 броя

Ул. Борис Спиров от № 58 до № 76

            - Платеното паркиране обхваща времето от 08.00 часа до 17.00 часа всеки делничен ден.

            § 8. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на приемане на решението.

 

  М О Т И В И

към

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община В. Преслав.

 

Приемането на предложените изменения и допълнения ще доведат до синхронизирането на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община В. Преслав с материалноправните разпоредби и съответствието и с целта на закона.

 

ЦЕЛТА епривеждане на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община В. Преслав в съответствието й материалноправните разпоредби и съответствието и с целта на закона.

 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ – направената промяна да доведе до спазването на нормативните актове от по-висока степен

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА:  Направените предложения за промяна и допълнение на  Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община В. Преслав, не изискват финансов ресурс.

 

АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:с направените промени и допълнения не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Община Велики Преслав © 2007