добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба

06.05.2017 10:59

О Б Щ И Н А    В Е Л И К И    П Р Е С Л А В

 

На основание  Решение № 269/21/21.02.2017 г., Решение № 302/23/18.04.2017 г., Решение № 303/23/18.04.2017 г., Решение № 294/22/21.03.2017 г.,и Решение № 252/20/24.01.2017 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав

 

ОБЯВЯВА:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под аренда на недвижими имоти както следва:

 

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:

1.    Незастроен поземлен имот, представляващ УПИ - Iв кв. 41 - с площ 675 м2 по плана на с.Драгоево, ул. “Стефан Стойчев“  № 3А, АЧОС № 2367 от 28.02.2017г. в размер на 3 400,00 лв. без ДДС,стъпка на наддаване 100,00 лв. и депозит за участие в търга – 340,00 лв.

2.    Незастроен поземлен имот УПИ - Vв кв. 41 - с площ 625 м2 по кадастралната карта на с.Драгоево, ул.“Стефан Стойчев“  № 3А, АЧОС № 2366 от 28.02.2017г. в размер на 3 140,00 лв. без ДДС,стъпка на наддаване 100,00 лв. и депозит за участие в търга – 314,00 лв.

3.    Застроен и незастроен парцел, представляващ УПИ - VІІ - 281, кв.23 по плана на с.Осмар, ул. „Васил Коларов“ № 33, АЧОС № 842/02.07.2009 г. с площ от 4 000 м2 и построените в имота сграда „Бивше училище“ от 314 м2 и физкултурен салон от 180 м2 в размер на 48 000,00 лв.без ДДС, стъпка на наддаване 480,00 лв.и депозит за участие в търга –  4 800,00 лв.

 ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:

Обект „Квартален клуб” с идентифика

тор 58222.495.260.1 по КК на гр. Велики Преслав, с площ 58 м2 по АЧОС № 1563/20.09.2016 г. с начална тръжна цена –58,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 174,00 лв.и стъпка за наддаване – 1,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година:

Имот с идентификатор № 58222.429.1с площ от 145,619 дка., местност „Долна кория“, НТП – нива, ІІІ категория, находящ се в землището на гр. Велики Преслав, начална тръжна цена 4805,42 лв., депозит за участие 4805,42 лв. истъпка на наддаване 145,00 лв.

ІV. Отдаване под наем и аренда на недвижими имоти – земеделски земи общинския поземлен фонд /ОПФ/за срок до 20 /двадесет/ стопански години:

                                                       

Имот №

Декари

Кате-гория

Местност

Начална тръжна цена в лева

Депозит за участие в търга

Велики Преслав

 

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

48,54

Село Златар

 

 

 

 

 

000201

4,595

ІІІ

-

91,90

91,90

326009

3,224

ІV

„Мерата”

64,48

64,48

335017

0,188

V

„Бозалък”

3,76

3,76

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

340,00

306002

15,000

„Куза”

300,00

300,00

415028

37,798

V

„Черкезите”

1 020,55

1 020,55

Село Имренчево

 

 

 

 

 

007051

2,148

„Драг. мог.”

32,22

32,22

022003

3,402

VІІІ

„Сакарджа”

51,03

51,03

012005

3,032

ІІІ

„Батъклъка”

60,64

60,64

072010

5,872

ІV

„Капакли”

117,44

117,44

062010

3,501

ІІІ

„Старите лозя”

70,02

70,02

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

790,66

071003

17,993

ІV

„Шанка”

485,81

485,81

Село Драгоево

 

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

14,25

120002

1,393

ІІІ

„Среден път”

27,86

27,86

200684

1,762

ІІІ

„Орешка”

35,24

35,24

200009

0,998

ІІІ

„Орешка”

19,96

19,96

200012

0,409

ІІІ

„Орешка”

8,18

8,18

200015

1,114

ІІІ

„Орешка”

22,28

22,28

142042

5,009

„Карбун”

75,14

75,14

136023

3,860

VІІ

„Алек.речка”

57,90

57,90

Село Кочово

 

 

 

 

 

088031

4,668

VІІ

„В село”

70,02

70,02

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

19,48

011054

1,385

VІІ

-

20,77

20,77

011013

5,129

VІІ

„Капаклия”

76,94

76,94

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

328,46

Село Осмар

 

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

74,98

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

29,06

361001

1,000

VІІІ

-

15,00

15,00

224001

0,228

VІІ

-

3,42

3,42

Село Троица

 

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

78,12

019031

2,048

ІV

„Овалък”

40,96

40,96

027002

0,956

ІV

-

19,12

19,12

027021

1,354

ІІІ

„Гюра до ж.п.моста”

27,08

27,08

000203

5,504

ІV

-

110,08

110,08

010053

0,800

ІІІ

-

16,00

16,00

010014

1,000

ІІІ

-

20,00

20,00

023017

0,899

ІІІ

„Чакалка”

17,98

17,98

Село Мостич

 

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

1 452,90

Село Мокреш

 

 

 

 

 

012021

1,127

ІІІ

-

22,54

22,54

008031

1,710

ІІІ

-

34,20

34,20

008028

1,568

ІІІ

-

31,36

31,36

Село Суха река

 

 

 

 

 

357001

6,294

ІV

„Ясаците”

125,88

125,88

358002

7,045

VІІ

„Сърта”

105,68

105,68

000171

52,419

ІV-VІІ

-

1 366,77

1 366,77

380006

78,707

ІІІ

-

2 597,33

2 597,33

Село Хан Крум

 

 

 

 

 

015009

14,472

ІV

„До Камчия”

390,74

390,74

 

 

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.    Заявление за участие в търга;

2.    Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;

3.    Документ за самоличност;

4.    Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

5.    Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;

6.    Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;

7.    Декларация за оглед на имота;

8.    Декларация за съгласие с проекта за договор;

9.    Документ за внесен депозит за участие в търга;

10.     Документ за закупена тръжна документация;

11.     Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 25.05.2017 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 25.05.2017 г., в касата на Общинска администрация.

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 25.05.2017 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 26.05.2017 г. от 13,30 часав сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

Повторен търг ще се проведе на 09.06.2017 г. от 13,30 часапри същите условия.

Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.

Цена на тръжна документация – 18.00лв. с  ДДС .   

Община Велики Преслав © 2007