добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 23.05.2017

15.05.2017 17:58

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 25

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 23.05.2017 г. /вторник/ от 13.00 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.  Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно приемане на доклада на временната комисия създадена с решение № 235 от 20.12.2016 г.

   Докл.: вносителят

 

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на община Велики Преслав.

       Докл.: вносителят

 

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно изменение на Наредба № 4 за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

 

4.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта в община В. Преслав.

Докл.: вносителят

 

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относнопромяна на бюджет 2017 г. /ОР на ул. „Беласица“ и ул. Ил. Р. Блъсков./

                                                                                                                                                         Докл.: вносителят

 

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно допълнение на план-сметката за необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2017.

                                                                                                                                               Докл.: вносителят

 

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноприемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Велики Преслав, област Шумен.

                                                                                                                                               Докл.: вносителят

 

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Общински план за действие на община Велики Преслав за подкрепа на интеграционните политики 2017 г. - 2020 г.

Докл.: вносителят

 

9.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ - В. Преслав“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.  

  Докл.: вносителят

 

10.Докладна записка от В. Вълев – управител на „БКС“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.

  Докл.: вносителят

 

11.Докладна записка от Ил. Илиев – председател на ПК по БФ, относно приемане на финансовия отчет за 2016 година на “Седмица” ЕООД  гр. Велики Преслав.

  Докл.: вносителят

 

12. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно уреждане на финансовите отношения с управителя на вестник Седмица.

     Докл.: вносителят

 

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноодобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот на ул. „Родопи“, гр. В. Преслав, включен в ГП за 2017 г.

  Докл.: вносителят

 

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноодобряване на ПУП за обект Външно ел-захранване и водопровод” до имот с идентификатор №58222.211.2 по КК на гр.В. Преслав, м. „Брестака”, собственост на Димитър Драгнев Димитров.

   Докл.: вносителят

 

15.Докладна записка от И. Иванов – общ. съветник, относноорганизирането и провеждането на събори и форуми противоречащи на ценностите на българската православна църква, на територията на община Велики Преслав.

   Докл.: вносителят

16.Питания.

17.Разни.

 

 

Водещи комисии:

По т. 5, 6,  9, 10, 11 – ПК по Бюджет и финанси

По т. 1, 2, 3, 4, 12, 15  – ПК по ЗОРКИСП

По т.  – ПК по Промишлено-стопанска дейност

По т. 13, 14  – ПК по ТСУ

По т. 7, 8  – ПК по ОКЗСТ

                                                                                                           Председател: Анелия Асенова

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. май 2017 г.

 

18.05.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следният проект за дневен ред:

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относнопромяна на бюджет 2017 г. /ОР на ул. „Беласица“ и ул. Ил. Р. Блъсков./

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно допълнение на план-сметката за необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2017.

9.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ - В. Преслав“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.  

10.Докладна записка от В. Вълев – управител на „БКС“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.

11.Докладна записка от Ил. Илиев – председател на ПК по БФ, относно приемане на финансовия отчет за 2016 година на “Седмица” ЕООД  гр. Велики Преслав.

12. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно уреждане на финансовите отношения с управителя на вестник Седмица.

 

18.05.2017 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно приемане на доклада на временната комисия създадена с решение № 235 от 20.12.2016 г.

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на община Велики Преслав.

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно изменение на Наредба № 4 за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав.

4.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта в община В. Преслав.

9.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ - В. Преслав“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.  

10.Докладна записка от В. Вълев – управител на „БКС“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.

11.Докладна записка от Ил. Илиев – председател на ПК по БФ, относно приемане на финансовия отчет за 2016 година на “Седмица” ЕООД  гр. Велики Преслав.

12. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно уреждане на финансовите отношения с управителя на вестник Седмица.

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноодобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот на ул. „Родопи“, гр. В. Преслав, включен в ГП за 2017 г.

15.Докладна записка от И. Иванов – общ. съветник, относноорганизирането и провеждането на събори и форуми противоречащи на ценностите на българската православна църква, на територията на община Велики Преслав.

 

19.05.2017 г. /петък/ от 13.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно приемане на доклада на временната комисия създадена с решение № 235 от 20.12.2016 г.

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относнопромяна на бюджет 2017 г. /ОР на ул. „Беласица“ и ул. Ил. Р. Блъсков./

9.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ - В. Преслав“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.  

10.Докладна записка от В. Вълев – управител на „БКС“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.

11.Докладна записка от Ил. Илиев – председател на ПК по БФ, относно приемане на финансовия отчет за 2016 година на “Седмица” ЕООД  гр. Велики Преслав.

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноодобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот на ул. „Родопи“, гр. В. Преслав, включен в ГП за 2017 г.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноодобряване на ПУП за обект Външно ел-захранване и водопровод” до имот с идентификатор №58222.211.2 по КК на гр.В. Преслав, м. „Брестака”, собственост на Димитър Драгнев Димитров.

 

 

19.05.2017 г. /петък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следният проект за дневен ред:

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно допълнение на план-сметката за необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2017.

9.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ - В. Преслав“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.  

10.Докладна записка от В. Вълев – управител на „БКС“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.

11.Докладна записка от Ил. Илиев – председател на ПК по БФ, относно приемане на финансовия отчет за 2016 година на “Седмица” ЕООД  гр. Велики Преслав.

12. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно уреждане на финансовите отношения с управителя на вестник Седмица.

 

 

19.05.2017 г . /петък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следният проект за дневен ред:

4.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта в община В. Преслав.

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноприемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Велики Преслав, област Шумен.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Общински план за действие на община Велики Преслав за подкрепа на интеграционните политики 2017 г. - 2020 г.

9.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ - В. Преслав“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.  

10.Докладна записка от В. Вълев – управител на „БКС“ ЕООД, относно приемане на финансовия отчет за 2016 г. на дружеството.

11.Докладна записка от Ил. Илиев – председател на ПК по БФ, относно приемане на финансовия отчет за 2016 година на “Седмица” ЕООД  гр. Велики Преслав.

15.Докладна записка от И. Иванов – общ. съветник, относноорганизирането и провеждането на събори и форуми противоречащи на ценностите на българската православна църква, на територията на община Велики Преслав.

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

Община Велики Преслав © 2007