добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

29.06.2017 17:27

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К И    П Р Е С Л А В

 

На основание  Решение № 335/26/20.06.2017 г., Решение № 302/23/18.04.2017 г.,

Решение № 319/25/23.05.2017 г., Решение № 334/26/20.06.2017 г., Решение № 210/16/ 18.10.2016 г., Решение № 333/26/20.06.2017 г.и Решение № 252/20/24.01.2017 г. на Общинския съвет на Община Велики Преслав за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав

 

ОБЯВЯВА:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под аренда на недвижими имоти както следва:

 

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:

1.    Незастроен поземлен имот, представляващ УПИ-IX314 с площ от 1021 м2по плана на село Драгоево, ул. “Батак“ № 5, общ. Велики Преслав, АЧОС № 2136 от 17.06.2014г. с начална тръжна цена5 130лв./пет хиляди сто и тридесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 513,00лв и депозит за участие в търга –513,00лв.;

 

2.    Незастроен поземлен имот, представляващ - УПИ – XI– 339 с площ от 1111 м2по плана на село Драгоево, ул. “Батак“ № 1, общ. Велики Преслав,  АЧОС № 2137 от 17.06.2014г. с начална тръжна цена5 590лв./пет хиляди петстотин и деветдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 559,00 лв  и депозит за участие в търга –559,00лв.;

 

3.    Незастроен поземлен имот, представляващ - УПИ – II– 337  с площ от 1107 м2по плана на село Драгоево, ул. “Хаджи Димитър“ № 4, общ. Велики Преслав, АЧОС № 2138 от 17.06.2014г.  с начална тръжна цена5 570лв./пет хиляди петстотин и седемдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 557,00 лви депозит за участие в търга –557,00лв.;

 

4.    Незастроен поземлен имот, представляващ - УПИ – III– 336 с площ от 911 м2по плана на село Драгоево, ул. “Хаджи Димитър“ № 6, общ. Велики Преслав, АЧОС № 2139 от 17.06.2014г. с начална тръжна цена4 580лв./четири хиляди петстотин и осемдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване–  458,00лв и депозит за участие в търга –458,00лв.;

 

5.    Незастроен поземлен имот - УПИ - Vв кв. 41 - с площ 625 м2 по кадастралната карта на с.Драгоево, ул.“Стефан Стойчев“  № 3А, АЧОС № 2366 от 28.02.2017г. с начална тръжна цена3 140,00 лв. без ДДС,стъпка на наддаване 100,00 лв. и депозит за участие в търга – 314,00 лв.;

 

6.    Незастроен поземлен имот - УПИ- XIII- 1938 в кв. 47 - с площ 1 316 м2 по КК на гр.Велики Преслав, ул. “Родопи“, общ. Велики Преслав,АЧОС № 1538 от 13.09.2011г. с начална тръжна цена12 680 лв./дванадесет хиляди и шестотин и осемдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 1 268,00 лв. и депозит за участие в търга – 1 268,00 лв.

 

7.    Урегулиран поземлен имот УПИ-І – 1163, кв.64 с площ от 6 558 м2по плана на с.Драгоево и намиращата се в него незавършена сграда в груб строеж със застроена площ от 1 145 м2., АЧОС № 360/25.01.2006г. с начална тръжна цена109 100 лв. без ДДС. Стъпка за наддаване – 10 900 лв. и депозит а участие в търга– 10 910 лв.

 

ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:

Обект „Квартален клуб” с идентификатор 58222.495.260.1 по КК на гр. Велики Преслав, с площ 58 м2 по АЧОС № 1563/20.09.2016 г. с начална тръжна цена –58,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 174,00 лв.и стъпка за наддаване – 1,00 лв.

 

 

ІІІ. Отдаване под наем и аренда на недвижими имоти – земеделски земи общинския поземлен фонд /ОПФ/за срок до 20 /двадесет/ стопански години:

 

 

Имот №

Декари

Категория

Местност

Начална тръжна цена в лева

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Велики Преслав

 

 

 

 

58222.204.6

2,427

ІІІ

„Тунесец”

48,54

58222.427.8

65,862

ІІІ

„Бобая“

2173,45

Село Златар

 

 

 

 

000201

4,595

ІІІ

-

91,90

326009

3,224

ІV

„Мерата”

64,48

335017

0,188

V

„Бозалък”

3,76

000103

17,000

„Коренежа”

340,00

415028

37,798

V

„Черкезите”

1 020,55

Село Имренчево

 

 

 

 

007051

2,148

„Драг. мог.”

32,22

022003

3,402

VІІІ

„Сакарджа”

51,03

012005

3,032

ІІІ

„Батъклъка”

60,64

072010

5,872

ІV

„Капакли”

117,44

062010

3,501

ІІІ

„Старите лозя”

70,02

071001

10,394

ІV

„Шанка”

280,63

071002

29,284

ІV

„Шанка”

790,66

071003

17,993

ІV

„Шанка”

485,81

Село Драгоево

 

 

 

 

065019

2,192

VІІ

„Орешка”

32,88

161013

1,115

„Ергените”

16,73

184009

0,950

„Парнарица”

14,25

120002

1,393

ІІІ

„Среден път”

27,86

200684

1,762

ІІІ

„Орешка”

35,24

200009

0,998

ІІІ

„Орешка”

19,96

200012

0,409

ІІІ

„Орешка”

8,18

200015

1,114

ІІІ

„Орешка”

22,28

142042

5,009

„Карбун”

75,14

136023

3,860

VІІ

„Алек.речка”

57,90

Село Кочово

 

 

 

 

088031

4,668

VІІ

„В село”

70,02

043119

1,299

VІІ

„Коджаалан”

19,48

011054

1,385

VІІ

-

20,77

011013

5,129

VІІ

„Капаклия”

76,94

012041

15,530

VІІ

„Балкана”

310,60

012040

16,423

VІІ

„Калайджия”

328,46

Село Осмар

 

 

 

 

046008

4,999

„Дучин дол”

74,98

063017

1,453

V

„Мешето”

29,06

361001

1,000

VІІІ

-

15,00

224001

0,228

VІІ

-

3,42

Село Троица

 

 

 

 

016003

5,208

VІІ

„Папунка”

78,12

000203

5,504

ІV

-

110,08

023017

0,899

ІІІ

„Чакалка”

17,98

Село Мостич

 

 

 

 

017008

1,496

ІІІ

-

29,92

011007

58,116

-

1 452,90

Село Мокреш

 

 

 

 

012021

1,127

ІІІ

-

22,54

008031

1,710

ІІІ

-

34,20

008028

1,568

ІІІ

-

31,36

Село Суха река

 

 

 

 

357001

6,294

ІV

„Ясаците”

125,88

000171

52,419

ІV-VІІ

-

1 366,77

 

         Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.    Заявление за участие в търга;

2.    Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;

3.    Документ за самоличност;

4.    Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

5.    Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;

6.    Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;

7.    Декларация за оглед на имота;

8.    Декларация за съгласие с проекта за договор;

9.    Документ за внесен депозит за участие в търга;

10.     Документ за закупена тръжна документация;

11.     Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.           

Оглед на имотите - всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 19.07.2017 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 19.07.2017 г.,в касата на Общинска администрация или по банкова сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, IBAN– BG29 UBBS8002 3300130438

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 19.07.2017 г.в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 20.07.2017 г. от 13,30 часав сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

Повторен търг ще се проведе на 04.08.2017 г. от 13,30 часапри същите условия.

Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.

Цена на тръжна документация – 18.00лв. с  ДДС.Стойността ѝ може да бъде заплатена  на касата на общината или по сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, BG54 UBBS8002 8413872600, Код плащане – 447000

 

Община Велики Преслав © 2007