добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1

03.07.2017 08:24

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А          

 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение наНаредба за управление  на  общинските  пътища на община Велики Преслав.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. “Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

§ 1. В чл. 61 ал. 1, т. 1 във вр. с чл.9, ал.3, чл. 15, ал.1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т.5, т. 7, т. 8, т. 9, чл. 52, т. 10 се отменят и придобива следното съдържание:

/1/ За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните лица се налагат следните санкции и глоби:

 “за нарушение на чл.3, ал.1, т.1, 3 и 4; чл.8; чл.9, ал. 4; чл.11; чл.15, ал.1, т. 2, 3 и 4; чл.42; чл.49; чл.51, ал. 1, т. 1, 2,3,4,6; чл.52, т.1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 11 и чл.55 - глоба в размер от 50 до 150 лв.;”

 

§ 2. В чл. 61 ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 4, ал. 4, т. 4 и т. 5, чл. 9, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 4 се отменят и придобива следното съдържание:

“за нарушение на чл.3, ал.1, т.2 и 5; чл.4, ал.3, ал.4, т. 1,т. 2,т. 3, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал.10; чл.7, ал.2, ал.3, ал.4 и ал. 5; чл.18; чл.19; чл.20; чл.24; чл.25; чл.26; чл.27; чл.28, ал.1, ал. 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11; и чл.48 - глоба в размер от 100 до 300 лв.;”

 

§ 3. В чл. 61 ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 10, ал. 2 от наредбата се отменяи придобива следното съдържание:

“за нарушение на чл.7, ал.1; чл.10, ал.3 и ал.4; чл.16; чл.21; чл.22; чл.28, ал.5 и 6; чл.29 и чл.50 - глоба в размер от 250 до 500 лв.;”

 

§ 4. В чл. 61 ал. 1 се създават нови т. 9, т.10, т. 11, т. 12 и т. 13 със следното съдържание:

т.9 „за нарушение на чл.9, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.15, ал.1, т.1, чл.28, ал.4 се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налагат имуществени санкции в размер от 1400 до 4000 лв.“

т.10 за нарушение на  чл. 4, ал. 4, т. 4 нарушителя се наказва с глоба в размер 100 лв.

т. 11 за нарушение на  чл.4, ал.4, т.5 и на чл. 52, т. 10  се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв

т.12 за нарушение на  чл.10, ал.2 се налага глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение по ал.1 се налага глоба от 3000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години

т. 13  за нарушение на чл. 51, ал. 1, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9 се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

§4. Изменението влиза в сила от датата на приемане на решението. 

 

  М О Т И В И

към проекта за изменение и допълнение на

Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на Община Велики Преслав.

           

            Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на Община Велики Преслав, е приета с Решение № 512 по протокол № 41 от 17.06.2014 г.изменена и допълнена с решения с № 756 по протокол № 61 от 23.09.2015г. решение № 97 по протокол № 9 от 19.04.2016г. и  решение № 251 по протокол № 20 от 24.01.2017г.на Общински съвет Велики Преслав.

            В хода на проведена проверка, възложена от ВАП и извършена от Окръжна прокуратура – гр. Шумен относно съответствието на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на Община Велики Преслав с актове от по-висока степен се установи че някои от разпоредбите от чл. 61 на Раздел Осми – Административно наказателни разпоредби от наредбата противоречат на материалноправните разпоредби и противоречат на целта на закона.

            Съгласно Закона за нормативните актове Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

            Нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган.

            Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Във връзка с горе изложеното се налага незаконосъобразните текстове от наредбата да бъдат приведени в съответствие с актовете от по горна степен и наредбата да бъде приведена в съответствие с българското законодателство.

 

Целта е Наредбата да бъде приведена в съответствие с българското законодателство и да се подобри работата по опазване и поддържане обществения ред, имуществото предназначено за общо ползване и чистотата на територията на община Велики Преслав.

Финансови средства:  Направеното предложение за промяна не изисква финансов ресурс.

 

Очаквани резултати: подобряване на превантивната дейност и намаляване на нарушенията на обществения ред.

Анализ на съответветствие с правото на Европейския съюз:С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

Община Велики Преслав © 2007