добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 18.07.2017 г.

10.07.2017 17:13

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 27

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 18.07.2017 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Отчет за дейността на Общински съвет Велики Преслав за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

 

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Велики Преслав за периода м. I – VI на 2017 г.

Докл.: вносителят

 

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноПромяна на бюджет 2017 г.

                                                                                                                                                         Докл.: вносителят

 

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Имот УПИ-III, кв. 115, с идентификатор № 58222.1699 – „Обществено обслужване“ по КК на гр. Велики Преслав, представляващ частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 1424/16.06.2011 г.

                                                                                                                                               Докл.: вносителят

 

5.Докладна записка от Станислав Йорданов – общински съветник, относно Създаване на временна комисия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Докл.: вносителят

 

6.Докладна записка от група общински съветници към ОбС Велики Преслав, относно Предоставяне на помещение от сградата на НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ“ с. Кочово.

Докл.: вносителят

 

7.Питания.

8.Разни.

 

 

Водещи комисии:

По т. 3 – ПК по Бюджет и финанси

По т. 1,2, 6 – ПК по ЗОРКИСП

По т. 6 – ПК по Промишлено-стопанска дейност

По т. 4, 5 – ПК по ТСУ

По т. 6 – ПК по ОКЗСТ

 

 

                                                                                                           Председател:

                                                                                                                                 Анелия Асенова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. юли 2017 г.

 

13.07.2017 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Отчет за дейността на Общински съвет Велики Преслав за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Велики Преслав за периода м. I – VI на 2017 г.

6.Докладна записка от група общински съветници към ОбС Велики Преслав, относно Предоставяне на помещение от сградата на НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ“ с. Кочово.

 

 

 

13.07.2017 г. /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Отчет за дейността на Общински съвет Велики Преслав за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Велики Преслав за периода м. I – VI на 2017 г.

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноПромяна на бюджет 2017 г.

 

 

13.07.2017 г . /четвъртък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Отчет за дейността на Общински съвет Велики Преслав за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Велики Преслав за периода м. I – VI на 2017 г.

6.Докладна записка от група общински съветници към ОбС Велики Преслав, относно Предоставяне на помещение от сградата на НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ“ с. Кочово.

 

 

 

14.07.2017 г. /петък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Отчет за дейността на Общински съвет Велики Преслав за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Велики Преслав за периода м. I – VI на 2017 г.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Имот УПИ-III, кв. 115, с идентификатор № 58222.1699 – „Обществено обслужване“ по КК на гр. Велики Преслав, представляващ частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 1424/16.06.2011 г.

5.Докладна записка от Станислав Йорданов – общински съветник, относно Създаване на временна комисия.

 

 

14.07.2017 г. /петък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Отчет за дейността на Общински съвет Велики Преслав за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Велики Преслав за периода м. I – VI на 2017 г.

6.Докладна записка от група общински съветници към ОбС Велики Преслав, относно Предоставяне на помещение от сградата на НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ“ с. Кочово.

 

 

 

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

Община Велики Преслав © 2007