добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем

27.09.2017 18:10

На основание  Решение № 335/26/20.06.2017 г., Решение № 302/23/18.04.2017 г.,

Решение № 319/25/23.05.2017 г., Решение № 334/26/20.06.2017 г., Решение № 210/16/ 18.10.2016 г., Решение № 717/58/23.06.2015, Решение №374/29/19.09.2017 г.,във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав

ОБЯВЯВА:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти както следва:

І. Продажба на недвижими  имоти в населени места:

1.    Незастроен поземлен имот, представляващ УПИ-IX314 с площ от 1021 м2по плана на село Драгоево, ул. “Батак“ № 5, общ. Велики Преслав, АЧОС № 2136 от 17.06.2014г. с начална тръжна цена5 130лв./пет хиляди сто и тридесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 513,00лв и депозит з  а участие в търга –513,00лв.;

2.    Незастроен поземлен имот, представляващ - УПИ – XI– 339 с площ от 1111 м2по плана на село Драгоево, ул. “Батак“ № 1, общ. Велики Преслав,  АЧОС № 2137 от 17.06.2014г. с начална тръжна цена5 590лв./пет хиляди петстотин и деветдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 559,00 лв  и депозит за участие в търга –559,00лв.;

3.    Незастроен поземлен имот, представляващ - УПИ – II– 337  с площ от 1107 м2по плана на село Драгоево, ул. “Хаджи Димитър“ № 4, общ. Велики Преслав, АЧОС № 2138 от 17.06.2014г.  с начална тръжна цена5 570лв./пет хиляди петстотин и седемдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 557,00 лви депозит за участие в търга –557,00лв.;

4.    Незастроен поземлен имот, представляващ - УПИ – III– 336 с площ от 911 м2по плана на село Драгоево, ул. “Хаджи Димитър“ № 6, общ. Велики Преслав, АЧОС № 2139 от 17.06.2014г. с начална тръжна цена4 580лв./четири хиляди петстотин и осемдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване–  458,00лв и депозит за участие в търга –458,00лв.;

5.    Незастроен поземлен имот - УПИ - Vв кв. 41 - с площ 625 м2по кадастралната карта на с.Драгоево, ул.“Стефан Стойчев“  № 3А, АЧОС № 2366 от 28.02.2017г. с начална тръжна цена3 140,00 лв. без ДДС,стъпка на наддаване 100,00 лв. и депозит за участие в търга – 314,00 лв.;

6.    Незастроен поземлен имот - УПИ- XIII- 1938 в кв. 47 - с площ 1 316 м2 по КК на гр.Велики Преслав, ул. “Родопи“, общ. Велики Преслав,АЧОС № 1538 от 13.09.2011г. с начална тръжна цена12 680 лв./дванадесет хиляди и шестотин и осемдесет лева и нула стотинки/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване– 1 268,00 лв. и депозит за участие в търга – 1 268,00 лв.

7.    Урегулиран поземлен имот УПИ-І – 1163, кв.64 с площ от 6 558 м2по плана на с.Драгоево и намиращата се в него незавършена сграда в груб строеж със застроена площ от 1 145 м2., АЧОС № 360/25.01.2006г. с начална тръжна цена109 100 лв. без ДДС. Стъпка за наддаване – 10 900 лв. и депозит а участие в търга– 10 910 лв.

8. Имот с идентификатор 58222.495.1069, /УПИ ХХХ в кв.20/, с площ от 446 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр.Велики Преслав, ул. „Детелина” № 19 с начална тръжна цена – 3 930,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 393,00 лв. и стъпка на наддаване – 100,00 лв.

ІІ.  Отдаване под наем на общински имоти в населени места:

1.Обект: „Квартален клуб” с идентификатор 58222.495.260.1по КК на гр. Велики Преслав, с площ 58 м2 по АЧОС № 1563/20.09.2016 г. с начална тръжна цена –58,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 174,00 лв.и стъпка за наддаване – 1,00 лв.

2.Обект: Помещение „Бивша фурна” находящо се в сградата на Кметство с. Троица, УПИ - ІІІ – 140, кв.11а с площ 60 м2  по плана на с. Троица, ул. „Хан Аспарух“ № 8„а“,за срок от 10 години,  с начална тръжна цена –60,00 лв./мес. без ДДС, депозит за участие - 360,00 лв.и стъпка за наддаване – 5,00 лв.

 

         Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.    Заявление за участие в търга;

2.    Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;

3.    Документ за самоличност;

4.    Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

5.    Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;

6.    Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;

7.    Декларация за оглед на имота;

8.    Декларация за съгласие с проекта за договор;

9.    Документ за внесен депозит за участие в търга;

10.     Документ за закупена тръжна документация;

11.     Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите. 

Оглед на имотите - всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 12.10.2017 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 12.10.2017 г.,в касата на Общинска администрация или по банкова сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, IBAN– BG29 UBBS8002 3300130438

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 12.10.2017 г.в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозраченплик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 13.10.2017 г. от 13,30 часав сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

При не проведен търг, втори търг ще се проведе на 27.10.2017 г. от 13,30 часапри същите условия.

Утвърждавам тръжната документация като приложение от настоящата заповед.

Цена на тръжна документация – 18.00лв. с  ДДС.Стойността ѝ може да бъде заплатена  на касата на общината или по сметка:

Банка – ОББ, BIC– UBBSBGSF, BG54 UBBS8002 8413872600, Код плащане 447000

 

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007