добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

ЗАПОВЕД №589 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 от Закон за местните данъци и такси

31.10.2017 16:09

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ЗАПОВЕД 589

гр.Велики Преслав /30.10.2017г.

                                                                                                               

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 от Закон за местните данъци и такси,  Наредба  № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени  на услуги и права в Община Велики Преслав  и чл.19 от Закон за управление на отпадъците ( Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.)

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1.Границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закон за местните данъци и такси за 2018г., както следва:

 

1.1.  За град Велики Преслав и кв. Кирково

Граници:

Всички имоти в регулацията на населеното място, с изключение на имотите от:

- кв.92 по плана на гр.Велики Преслав, както следва:

58222.495.1986. 58222.495.1985. 58222.495.1402. 58222.495.1403. 58222.495.1405. 58222.495.1406. 58222.495.1984. 58222.495.1407. 58222.495.1408. 58222.495.1409. 58222.495.1410. 58222.495.1411. 58222.495.1412. 58222.495.2083. 58222.495.1415. 58222.495.1414. 58222.495.1084. 58222.495.1413. 58222.495.1083. 58222.495.1082. 58222.495.1081.     58222.495.1080.     58222.495.1079.     58222.495.1078.     58222.495.1987.       58222.495.1077.      58222.495.1076         58222.495.1417.        58222.495.1416.       58222.495.1404.

58222.495.1983

 

-  кв.88а по плана на гр. Велики Преслав, както следва:

 58222.495.2009. 58222.495.2013. 58222.495.2010. 58222.495.2011. 58222.495.2000. 58222.495.2001.        58222.495.2002.       58222.495.2003.       58222.495.2004.       58222.495.2017

 

Вид на предоставените  услуги:

-          събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

-          проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

-          почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.     

            

1.2. За селата от територията на общината: с. Имренчево, с. Мостич, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, с. Хан Крум, с. Миланово, с. Мокреш, с. Драгоево, с. Златар и с. Суха река

 

Граници -  всички имоти попадащи в  регулацията на  съответното населено място

Вид на предоставените  услуги:

-          събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

-          проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

-          почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.     

 

2. Честота на сметосъбиране и  сметоизвозване /транспортиране/ :

2.1. За град Велики Преслав и кв. Кирково

- кофи за смет 0,1 куб.м.-  1 /един/  път седмично;

- контейнери тип „Бобър”  -  1 / един /път седмично;

- стационарни кошчета за отпадъци -  2 / два / пъти седмично.

 

2.2. За селата от територията на общината:

- с. Хан Крум и с. Драгоево  - Минимално обслужване на съдовете 3 /три/ пъти в месеца, а при наличие на финансова обезпеченост  на дейността 4 /четири/ пъти месечно .

- с. Имренчево, с. Мостич, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, с. Миланово, с. Мокреш,   с. Златар и с. Суха река - Минимално обслужване на съдовете  -  2/ два / пъти  в месеца, а при  наличие на финансова обезпеченост на дейността  3 / три / пъти месечно. 

 

3. Контрол по изпълнение на заповедта   възлагам на инж. Димо Бодуров - заместник кмет         „УТИП“ в Община Велики Преслав.

 

4.Настоящата заповед да бъде обявена  публично, чрез средствата за масово осведомяване, да бъде публикувана в сайта на общината и поставена на информационното табло в център за информация на Община Велики Преслав.

 

5.Копие от заповедта да се връчи на директор дирекция „Обща администрация“, гл. специалист „Местни данъци и такси“, кметовете на населени места в общината  и на  фирмата  - изпълнител на посочените услуги за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                                                   Д-р Александър Горчев   /п/

Кмет на Община Велики Преслав

 

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007