добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

07.11.2017 17:34

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

У В Е Д О М Я В А  

 

Изготвен е проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

 

На основание чл. 26, ал. 4от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в центъра за информация, деловодството на общинска администрация и на е-mail:info@velikipreslav.bg.

 

 

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

 

 

§ 1. Точка 1 от Приложение №1 се отменя;

 

§ 2. Наименованието на точка 2 от Приложение № 1 се изменя и придобива следния вид: „Размер на такса „Битови отпадъци за 2018г.“

 

§ 3. Точка 2 от Приложение № 1 се допълва по следния начин:

·         Към точка 2.4 се създава нова подточка със следното съдържание: „за ползване на един бройкофа за битови отпадъци“- 230 лева;

·         Създава се нова точка 2.5 със следното съдържание: „За имотите, които не попадат в границите на районите определени със заповедта на кмета на общината по чл. 63, ал.2 от ЗМДТ “се заплаща такса за:

-           поддръжка на депото за битови отпадъци, включително отчисленията по ЗУО- 2,5 на хиляда;

-           поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 на хиляда;

 

§ 4. В Приложение № 14 „Цени на услугите, предоставяни от Археологически музей Велики преслав“ се предлагат следните изменения:

 

-          изменя цената на услугата по точка Б1 от № 1 „Семейства с 1 и повече деца до 18 години“, като същата става в размер на 12 лв.

-          отменя точка В3 от № 1 „Група от учащи минимум 10 посетители“;

-          отменя точка Г2 от № 1 „Група пенсионери- минимум 10 посетители“;

 

§ 5. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2018г.

 

Мотиви към

 

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

  

Причини: Проведените през годината работни срещи с предствавители на общността.

 

Що се отнася до измененията по Приложение №14 от Наредба № 4, същите се налагат тъй като е на лице необходимост от увеличаване на средствата необходими за поддръжка на сградата на АМ Велики Преслав и на археологически обекти разположени на територията на историко-археологически резерват и извън него в района на община Велики Преслав.

 

Цел: Постигане на справедливо определяне на размера на задължението за такса битови отпадъци съобразно извършените услуги.

 

Що се отнася до измененията по Приложение №14 от Наредба № 4 целта на предложените промени е да се повиши качеството на информационно обслужване и да се популяризира в по-голяма степен културно-историческото ни наследство.

 

Финансовиидруги средства, необходими за прилагането на новата уредба- не са необходими.

 

Очаквани резултати:  Предложените промени, касаещи Приложение №1 от Наредба № 4 ще доведат до увеличаване на дофинансирането в дейност „Чистота“ от собствени приходи.

 

Що се отнася до измененията по Приложение №14 от Наредба № 4, същите ще доведат до оптимизиране на предлаганите пакетни услуги.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: с предложените промени и допълнения не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

Община Велики Преслав © 2007