добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е ПРОЕКТ на Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред

08.11.2017 17:03

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е   

     

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А           

 

Изготвен е ПРОЕКТ на Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

Заинтересованите лица могат да депозират своите писмени предложения и становища в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. “Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

ПРОЕКТ на Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

                                                       

РАЗДЕЛ    ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.(1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с опазване и поддържане на обществения ред, поддържане на чистотата и защитата на имуществото предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

(2) Наредбата има действие спрямо всички физически и юридически лица, постоянно или временно пребиваващи на територията на община Велики Преслав.

(3) С тази наредба се създават условия за превенция на нарушенията на обществения ред и се определят санкции за нейните нарушители.

 

РАЗДЕЛ    ВТОРИ

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОЧИВКАТА, ЖИВОТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 2.На обществени места и в жилищните сгради, гражданите са длъжни да спазват общоприетите норми на поведение и да изпълняват разпорежданията на държавните и общинските органи, издадени в рамките на тяхната компетентност.

Чл. 3.(1) За осигуряването на спокойното обитаване на гражданите се забранява:

1. Вдигането на шум по каквито и да е причини на територията на община Велики Преслав по улиците, площадите, туристическите обекти, жилищните сгради и дворовете на същите, откритите терени в близост до тях, паркове, вилни зони и общежитията:

а) през зимното часово време от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч.;

б) през лятното часове време от 14:00 до 16:00 ч. и от 23:00 до 07:00 ч.;

в) в почивни и празнични дни независимо от сезонното време от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00ч. до 08:00ч.

При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

2.Форсирането на двигатели на МПС, усилени автомобилни уредби, демонстрациите на мото и велошоу и устройване на състезателни надпревари на обществени места. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

3. Нарушаването на реда и спокойствието на обществени места, чрез скарване, сбиване и други скандални действия. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

4. Високото пеене, викане, произнасяне на цинични думи и други прояви на обществените места и жилищните сгради, противоречащи на българския бит и добрите нрави. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

5. Свиренето на музикални инструменти и пеенето, репетиране, преподаване и музициране в жилищните сгради без осигурени ефикасни обезшумителни мерки в часовете по т.1. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

6. Използването на ауди-визуална техника по начин, който смущава спокойствието на гражданите в часовете за отдих, определени в т.1.При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

7. Дейности от стопански и битов характер, производствена дейност и занаятчийски услуги в жилищните сгради и предизвикващи шум, независимо от произхода му, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради в часовете за отдих, определени в т.1.При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

8. Забранява се цепенето на дърва за огрев в жилищни помещения, тавани, мазета, тераси и общи части на сградите в режим на етажна собственост.       

9. Собствениците/ползвателите на заведения за обществено хранене и развлечения и обекти за търговия и обслужване са длъжни де не превишават допустимите норми за шум спрямо живущите в същите или съседни жилищни и обществени сгради.

10. Използването на озвучителна техника на открито с изключение на национални, официални, общински, училищни, читалищни и религиозни празници и мероприятия. При нарушение на тази точка се налага глоба от 100 до 300 лева.

(2) В случаите по т.5, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, осигуряващи нормална акустична обстановка, свиренето на музикални инструменти и пеенето с цел обучение, репетиции, преподавателска дейност, любителско музициране може да става само в часовете от 10:00 до 14:00 ч. и от 16:00 до 22:00 ч.

(3) С Правилника за вътрешния ред, съгласно чл.11, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на етажната собственост могат да се установят допълнителни часове, през които да се прилагат ограничения по предходните алинеи.

(4) За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или ремонтни дейности в сградите, етажна собственост, може да се извършват само от 08:00  до 14:00 ч. и от 16:00  до 19:00 ч. в работните дни, а със съгласието на засегнатите собственици и живущи в сградата – и в почивните и празничните дни.

(5) Провеждането на сватбени, семейни и други частни събития на нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

(6) Ползване на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци без издадено разрешително от Кмета на Община Велики Преслав или упълномощено от него лице.

Чл.4. (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение. При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв. Ако нарушението е извършено от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв., съгласно чл. 218, ал.2 и ал. 3 от Закона за здравето.

(2) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв., съгласно чл.218, ал.1 от Закона за здравето.

(3) продажбата на алкохолни напитки на:

1. лица под 18 години;

2. лица в пияно състояние;

3. територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения;

4. спортни прояви, обществени мероприятия, организирани за деца и ученици. 

При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.                                                                                     

(4) забранява се в парковете, стадионите, зелените площи, културните и спортни зали:

1. консумацията на спиртни напитки;

2. хвърляне на предмети, бомбички и др. запалителни материали;

3. игри с взривни и пиротехнически вещества, прашки (ластици), стрелба с въздушни пушки и други.

При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(5) Забранява се предоставянето на помещения в културните институти, спортните зали, училища, младежки и детски обекти за организиране на хазартни игри. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(6) Забранява се на собствениците на търговските обекти или заведения да продават тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни деца. При нарушение на тази точка се налага глоба от 100 до 300 лева.

(7) Забранява се откритото излагане на показ на порнографски материали. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(8 ) Забранява се движението на ученици без ученическа лична карта. 

(9) Забранява се посещението на малолетни  и непълнолетни в зали за игра на хазарт. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл.5.(1) Забранява се свободното пускане и разхождане на домашни животни по детските площадки, в дворовете на учебните, детските и здравните заведения, спортните зали и стадионите, в градините, парковете и уличните зелени площи и по тротоарите.

(2) Свободното разхождане на кучета, става само на места, определени със заповед на кмета на населеното място.

(3) Собствениците на кучета са длъжни да ги разхождат  само с каишки, а за едрите породи – с каишка и намордник.

(4)  След дефекация на кучета  или домашни  животни по улици, тротоари, алеи и други открити площадки, собственикът им е длъжен да почисти незабавно замърсеното място.

Чл.6.(1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.

На Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши разпоредбата ал.1, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по ал.2, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(3) Който допусне от 22:00 ч. до 6:00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на ал.1 и ал.2, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

Чл.7.Наименованието на фирмите се изписва на български език, но може да се изписва допълнително и на чужд, при спазване на изискванията на чл. 7 от Търговския закон.

Чл.8.Собствениците и управителите на магазини, обекти за обществено хранене, заведения, павилиони, бунгала, фургони и др. се задължават да поставят на видно място в обекта документите, разрешаващи съответната дейност, както и информация за точния адрес на търговеца, седалище и данъчен номер.

Чл. 9.(1) Будки, павилиони, сергии и др. за нуждите на търговията, битовото обслужване и информацията се поставят по тротоарите, градинките, парковете и др. свободни обществени пространства (включително в частни парцели) с разрешение на органите на община Велики Преслав, съгласувано с органите по безопасността на движението.

(2) Техническите лица, които са разрешили поставянето на павилионите контролират техния естетичен вид.

(3) За чистотата и естетическия вид на прилежащите територии около обектите по ал. 1 отговарят лицата,  осъществяващи търговското обслужване.

(4) Построяването на циркови и панаирни съоръжения, временни естради и палатки, временни паркинги и други се извършва с разрешение на кмета на съответното населено място.

(5) Забранява се влизането с животни в учреждения, търговски обекти, заведения за хранене и развлечение, транспортни средства за обществен транспорт и други обществени места. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл. 10.Забранява се ползването на малогабаритна техника без регистрационни номера и превозни средства с животинска тяга без регистрационен номер и без поставена подопашна престилка на животните. Задължават се водачите на тези превозни средства да носят светлоотразителни жилетки. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

Чл. 11.Забранява се:

(1) хвърлянето в съдовете за смет на горивни и избухливи вещества, твърди обемисти предмети, течности, строителни отпадъци, стъклени и метални отпадъци, умрели животни, животински и растителни отпадъци, които могат да повредят сметосъбирачните машини и съдовете за смет.

(2) изгарянето на сметта в съдовете за смет, както и по улиците, парковете и градините.

(3) изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от балконите и прозорците на сградите.

За нарушение на ал.1, ал.2 и ал.3, се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налагат имуществени санкции в размер от 1400 до 4000 лв.

(4) изтупването на килими,  черги и др. от балконите и прозорците по начин нарушаващ удобството на останалите граждани. Местата за изтупване и простиране на дрехи се определят с Правилника за вътрешния ред по Закона за управление на етажната собственост. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

Чл. 12.(1) Забранява се:

1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години;

2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производителна опаковка;

3. търговията и продажба на снарядни боеприпаси по чл. 6, ал. 5 от ЗОБВВПИ (Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия).

(2) Забранява се на обществени места употребата на огнестрелно, пневматично и газово оръжие, пиротехнически средства, арбалети, лъкове, прашки и хвърлянето на предмети, както и на други опасни игри. При нарушение  се налага глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение по ал.1 се налага глоба от 3000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

(3) Пиротехнически  средства  могат  да  се употребяват  в  новогодишните  празници за времето от 22:00 ч. на 31 декември до 04:00 ч. на 01 януари по начин, който не допуска нараняване на граждани. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

(4) Забранява се използването на пиротехнически средства в закрити помещения - обществени сгради, питейни заведения, спортни зали, салони и други. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

Чл. 13.Забранява се влизането и ползването на площадките и съоръженията в детските заведения и училищата извън работно време, както и през почивните  и празничните дни. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

Чл. 14.  Разрешава се съхранението на отоплителни и строителни материали по тротоарите и улиците за не повече от 10 дни, след което се осигурява почистването на площадките, като изключение от посочения срок се допуска при наличието на форсмажорни обстоятелства.

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 15.(1) Задължават се кмета на общината и кметовете по населените места от общината да осигурят поддържането на приветлив и естетичен вид на населените места. Изискват редовно почистване (метене, миене, боядисване, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки по стрехите на сградите, окосяване на тревните площи, окопаване на дървета  и цветни лехи и др.) на улиците, площадите, градините, парковете, зелените площи, вътрешно-кварталните пространства, терените в жилищните комплекси, общите части на сградите, етажната собственост, производствените и обществени сгради, местата край реките и водните площи в терените за краткотраен отдих, кооперативните пазари, стълбовете, пътните знаци, паркингите, табелките, афишните площи и други.

(2) Задължават се управителите или управителните съвети на етажната собственост и отговорниците на общежития да приемат на общо събрание Правилник за вътрешния ред, съгласно чл.11, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на етажната собственост. Този правилник се поставя на видно място в сградите.

(3) Задължават се ръководителите на фирми, организации, учреждения и гражданите да поддържат в изправност решетките и капаците на избените помещения към тротоарите, водосточните тръби към улуците, покривите и фасадното оформление, за да не създават опасност за преминаващите.

(4) Задължават се управителите на етажната собственост и съответните длъжностни лица да организират заключването на общите помещения на жилищните и фирмените сгради и сградите на обществените организации.

(5) Задължават се ръководители на фирми, обществени организации и гражданите да оказват съдействие, при призоваване от Щаба за изпълнение на общински план за защита при бедствия, с труд и техника при природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, бури и други, и промишлени аварии).

(6) Задължават се гражданите да осигурят поддържането на приветлив и естетичен вид на индивидуалните дворове, сгради, постройки и съоръжения, както и прилежащите им територии.

(7) Задължават се собствениците на МПС по отношение чистотата на местата, на които са паркирали и терените около тях.

Чл.16.Задължават се всички ръководители на фирми, обществени организации и гражданите да почистват тротоарите от сняг и покривите на сградите от ледени висулки, както и прилежащите терени около сградите.

Чл.17.(1)  Забранява се на обществени места:

1. хвърлянето на всякакъв вид отпадъци. При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налагат имуществени санкции в размер от 1400 до 4000 лв.

2. паленето на огън. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

3. разлепването на афиши, реклами, съобщения, обяви, агитационни материали и др. подобни извън определените за това места определени със заповед на кмета на община Велики Преслав. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

4. къпането в необезопасени водоеми и водни площи. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

5. забранява се ползването на водите от общинските градски фонтани, обществени чешми и паркови водни площи за къпане на хора и животни, за пране, както и за миене на пътни превозни средства.

(2)Почистването на упоменатите визуални материали по ал. 1, т.3 се извършва от виновната страна, а ако тя откаже, от служителите по чистотата при общината, като разходите са за сметка на нарушителя.

(3) Изхвърлянето на битови отпадъци да става на определените от общината  места.

Чл.18.(1)Задължават се собствениците на превозни средства, фирми, предприятия и организации да почистват местата за паркиране и началните спирки.

(2) Водачите на таксиметрови автомобили да използват само определените за тях „местостоянки”.

(3) При допускане на разливи на масла и други материали при ремонтни и аварийни ситуации на превозните средства, причинителите незабавно да предприемат мерки за тяхното отстраняване. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

Чл.19.(1) Забранява се:

1. паркирането и преминаването на МПС през тротоарите, алеите и градините, парковете и зелените площи на територията на общината, както и паркирането им пред противопожарните подстъпи и пожарните хидранти.

2. паркирането пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;

3. паркирането на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

4. паркирането на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

5. паркирането пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Нарушителите се наказват с глоба от 50 до 200 лв.

(2) Забранява се движението на превозни средства, оборудвани с вериги и железни грайфери по асфалтираните улици. Разрешава се само при необходимост с писмено съгласие на кмета на община Велики Преслав и органите на РПУ.

Чл.20.Забранява се премахването, преместването или унищожаването на пътни и други знаци, свързани с безопасността на движението, както и умишленото повреждане или отстраняване на маркировки, парапети, улично осветление, настилки, разделителни ивици, знаци по спирките, намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл.21.Забранява се миенето и гресирането на всякакъв вид превозни средства на обществени места, около реките, водоемите и питейните води. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл.22.Забранява се разполагането на обществени места, тротоарите, улиците, площадите и откритите улични и извън улични паркинги и зелени площи на  спрени от движение, разкомплектовани и негодни за експлоатация автомобили или детайли и възли от тях, както и на МПС с лош външен вид или такова, катастрофирало и със значителни повреди. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл. 23.Не се разрешава влизането и качването в незавършени строежи, с изключение на длъжностни лица, оправомощени със закон или друг нормативен акт.

 

 

РАЗДЕЛ    ЧЕТВЪРТИ

ОПАЗВАНЕ  НА ИМУЩЕСТВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО  ЗА ОБЩО  ПОЛЗВАНЕ

Чл. 24.(1) Забранява се на физическите и юридическите лица:

1. да завземат постоянно или временно части от общински сгради, благоустроени територии, общинска земя, пътища и тротоари, зелени площи и други;

2.    да извършват промени в техническата инфраструктура на територията на общината;

3.    да преграждат улиците, тротоарите, речните корита и други общински територии.

            При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

(2) Действия по ал. 1 т. от 1-3 може да се извършват само след преценка на потребностите и писмено, законосъобразно разрешение на кмета на общината.

(3) За ползване на тротоари, улични платна и други общински места за временно поставяне на фургони, каравани, машини, съоръжения, инвентар и други се събира такса.

(4) Изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с прокоповането на терени общинска собственост – улични и тротоарни настилки, вътрешноквартални пространства, зелени площи и други, без предварително изготвяне на проекти за временна организация на движението, без писмено разрешение за прокопаване от община Велики Преслав и в предвидените случаи с РУ Велики Преслав – звено Пътен контрол и на експлоатационните дружества на подземната инфраструктура.

Чл. 25.Поддържането на сградите, дворовете, улиците, пътните и тротоарните настилки, мостовете, подлезите, надлезите, инсталационните колектори, съоръженията и техните принадлежности, обществените тоалетни, уличните, тротоарните и зимнични шахти се извършва от собствениците им, съответно от учрежденията, стопанските и обществените организации или фирми и граждани, които ги стопанисват. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

Чл. 26.Забранява се писането и драскането по фасадите на сградите, оградите и пътните съоръжения, повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и др. подобни, поставени на определените за това места, разместването на табелките, пейките, съоръженията поставени в детските и спортни площадки и на обществени места за общо ползване. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл. 27.Наказват се по тази наредба с глоба от 100 до 300 лева, лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки, осветителни тела, афишни площи, скулптурно-декоративни елементи на сградите, пътните съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа (пътни знаци, табели, указатели, аварийно осветление, ограждение, пейки, чакални и др.), освен ако за нарушението не е предвидено по-голямо наказание по други нормативни актове.

Чл. 28.Забранява се повреждането на обществени чешми, кладенци, както и отклоняването за постоянни нужди на вода от естествени водоизточници за използване в дворовете и парцелите. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл. 29.При отваряне зимнични, тротоарни и улични шахти, същите трябва да се обезопасяват чрез ограждане и съответна сигнализация от лицата или организацията, които са ги отворили. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл. 30.В градините, парковете, гробищните паркове, вътрешно-кварталните градини и пространства се забранява:

(1) Отсичането, кастренето и повреждането на дърветата, натрупването на осолен сняг, изливането на осолена вода в тревните площи, декоративните храсти и на разстояние по-малко от 3 м. от дънерите на дърветата. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(2) Косенето без разрешение на тревните площи, късането на цветя, чупенето на клони от дърветата и храстите засадени в зелените площи. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(3) Повреждането на скулптурните елементи и декоративни съоръжения, чешми, фонтани, пейки, мостчета, беседки, заслони, навеси, съоръжения за игра на децата, сгради, табелки, оскверняване на гробове и надгробни плочи и др. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(4) Разполагането на маси за консумация или атракционни съоръжения, освен с разрешение на органите на община Велики Преслав. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(5) Пашата на животни. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(6) Хвърлянето на отпадъци по алеите, площадките, тревните площи и лесопарковете насаждения, както и горенето на гуми, треви и други отпадъци и изхвърлянето на горящи предмети.При  нарушение се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налагат имуществени санкции в размер от 1400 до 4000 лв.

(7) Замърсяването и повреждането на  водоизточниците и водните площи. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

(8 ) Хвърлянето на отпадъци в речни корита. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

(9) Преминаването на превозни транспортни средства, освен в определените за тази цел места. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(10) Драскането, писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките и другите съоръжения. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(11) Паленето на огън по алеите, площадките и тревните масиви. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(12) Брането на липов цвят, събирането на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани лечебни растения без позволително и заплащане на такса в Общинска администрация Велики Преслав. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

(13) Ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14 годишна възраст. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

Чл. 31.(1) Отсичането на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение в недвижими имоти на държавата, общината, организации и кооперации може да става само с разрешение на общината и при спазване законовите разпоредби. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

(2) Разрешение за отсичане на дървета в частни имоти, с изключение на овошките се издава от отдел “ТСУ” на общината в 14 дневен срок.

(3) Не се позволява да се посаждат дървета до имота на съседа на по-малко разстояние от 3 м–за високи дървета, 1,5 м – за средни, 1 м – за ниски. Съседът може да иска разрешение от Кмета на общината да бъдат отсечени клоните на дърветата, които се простират над неговия имот и корените, които преминават в неговия имот. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

(4) Споровете за премахване на дърветата по границите на имотите (чл. 52 на ЗС) се  решават по съдебен ред.

Чл. 32.Спортни игри и състезания в градините и парковете се устройват след предварително разрешение на кмета на общината и кметовете по населени места или от упълномощени за това лица.

Чл. 33.Поддържането и ползването на противорадиационни укрития се извършва съгласно разпоредбите на Наредбата за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита.

Чл. 34.(1) Без промяна на основното им предназначение, противорадиационни укрития могат да се използват и с допълнително предназначение, съгласно чл.12, ал.4 от Закона за защита при бедствия след съгласуване с териториалните звена на Главна Дирекция Противопожарна Безопасност и Защита на Населението към МВР и издадено разрешение за строеж.

(2) Допълнително предназначение по ал.1 може да бъде за:

1.      провеждане на обучение;

2.      културно - просветни цели;

3.      спортни занимания;

4.      заведения за хранене и развлечение;

5.      ателиета и офиси за административни и други услуги.

Чл.35. Забранява се използването на междублоковите пространства-общинска собственост и тротоарни площи за земеделски цели и животновъдство.

Чл.36.Забранява се изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж, горивни, строителни и всякакъв вид отпадъци по улиците, тротоарите и зелените площи.

 

 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ  И  МАНИФЕСТАЦИИ

Чл. 37.(1) За свикване на събрание или митинг на открито, организаторите най-малко 48 часа преди началото му, а в неотложни нужди – в еднодневен срок са длъжни да уведомят кмета на общината.

(2) В уведомлението се посочват: организаторът, дата, място и времето на провеждането на събранието или митинга, както и предполагаемият брой участници.

Чл. 38.За провеждане на манифестация организаторът най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи – най-малко 2 дни, писмено уведомява кмета на общината като посочва: организатора, целта, времето и пътя на движението й, както и предполагаемия брой участници.

Чл. 39.Организаторите на събрание, митинг или манифестация разгласяват провеждането им след изтичане 24 ч. от уведомяването от съответните органи, ако в този срок не е наложена забрана по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 40.(1) Когато след изтичане на 24 ч. от връчване на уведомлението от организатора за провеждането на събрание, митинг или манифестация, постъпят уведомления и от други организации за същото време, място и път на движение, кмета на общината осигурява провеждането на мероприятието по първото уведомление.

(2) Когато уведомленията от няколко организации за провеждане  на събрание, митинг или манифестация за едно и също време, място и път на движение, са постъпили преди изтичане на 24 ч. от постъпването на първото уведомление, кметът на общината съдейства за постигане на съгласие между организаторите, и ако това не се постигне, осигурява провеждането на мероприятието по първото уведомление.

 

Чл. 41.(1) Организаторите на събрание, митинг или манифестация са длъжни да осигурят  спазването на обществения ред при провеждането им, опазването на общественото имущество, предназначено за общо ползване, както и да не допуска нарушаването на правата и свободите на гражданите, които не участват в организираната от тях проява.

 

(2) Кметът на общината чрез  органите на полицията съдейства за нормалното протичане на събранието, митинга или манифестацията и взема мерки за спазване на реда и безопасността на движението.

 

Чл. 42.(1) Препис от акта за забрана по чл.12, ал. 3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите се изпраща на органите на полицията за изпълнение след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 от същия закон.

 

(2)  Органите на полицията привеждат в изпълнение разпорежданията на кмета на общината за прекратяване на събрания, митинги или манифестации, когато не са организирани и не се провеждат по условията и реда установени от ЗСММ. Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на събранията, митинга или манифестацията.      

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

НАЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И  ЖИВОТНИ СЪС СТОПАНСКА, СПОРТНА И ДРУГА ЦЕЛ

 

Чл.43.На територията на общината при стриктно спазване на санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствения имот.

 

(1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва:

 

1. На три метра от дворищно-регулационните  линии;

 

2. На шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите от съседните имоти;

 

(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 т.1 и т.2 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;

 

(3) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.

 

(4) Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица, Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) или Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), по сигнал от контролните органи по тази наредба.

 

           Чл. 44. (1) Животните се отглеждат в специално оборудвани за целта помещения, отговарящи на зоохигиенни, санитарно-хигиенни, ветеринарно-медицински, противопожарни и други условия, определени с нормативни актове.

 

(2) В стопанските помещения, където се извършва мокро почистване, задължително се изграждат съоръжения, пречистващи отпадните води до съответната категория на водоприемника, като:

 

1. Заустването на отпадните води към градската канализационна мрежа става след пречистването им в локални пречиствателни съоръжения.

 

2. Изграждането на локално пречиствателно съоръжение се извършва по съгласуван проект с компетентните органи от съответното водоснабдително дружество.

 

(3) Периодично, а при необходимост и ежедневно, се изнасят отпадъците в райони или места, посочени от кметовете на съответните населени места.

 

(4) Собствениците са длъжни ежемесечно да дезинфекцират помещенията.

 

(5) Животновъдните обекти в селищната среда и прилежащата й територия трябва да се изграждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и специфичните изисквания на Наредба № 44 на Министерството на земеделието и горите за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

 

Чл. 45.(1) В жилищни парцели на населени места домашни животни могат да се отглеждат за задоволяване нуждите на домакинствата при строго спазване на ветеринарните и санитарно-хигиенните и архитектурно-строителните норми.

 

(2) Територията на Общината се разделя на три района и могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствен имот в количество необходимо за задоволяване на собствени нужди, според Приложение №1.

 

Чл. 46.В личните стопанства извън населените места се разрешава отглеждането на животни без ограничение на броя им при спазване на строителните, ветеринарните и санитарно-хигиенните норми и условия.

 

Чл.47.Забранява се отглеждането на селскостопански животни в жилищни сгради в етажна собственост, гаражи и др. непостроени за целта помещения, както и в поземлени имоти, застроени с жилищни блокове. При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лева.

 

Чл. 48.(1) Кметовете на населени места определят сборните пунктове, където се събират животните, които се извеждат на паша с пастир, както и часовия график и маршрутите в населеното място за преминаване на стадата.

 

(2) Забранява се движението на животни извън определеното по ал. 1 време, сборен пункт, часови график и маршрут.

 

(3) Придвижването на животните от дома до сборните пунктове на пастирите да се извършва от придружител.

 

(4) Забранява се преминаването на животни и пашата им в зелените площи в чертите на града и населените места, гробищни паркове и НИАР „Велики Преслав”, дворове на училища, ЦДГ, детски ясли и здравни заведения. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

Чл. 49.Собствениците на умрели животни са длъжни да предават труповете им на Екарисажа, съобразно изискванията на органите на ДВСК. При нарушение се налага глоба от 250 до 500 лева.

 

Чл. 50.(1) Забранява се:

 

1. отглеждането на животни извън помещенията по смисъла на чл. 45, ал. 1. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

2. използването на нестерилизирани отпадъчни продукти за храна на животни. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

3. използването на сметища и торища за отглеждане на животни. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

4. пускането и пашата на животни на обществени места. При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение -  с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

 

5. извършване на организирана дейност по осеменяване на животни на обществени места. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

6. влизането и пашата на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята, както и в случаите когато земята се ползва на облигационно основание. При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

 

7. пускането и отглеждането на птици по улиците на населените места. При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

 

8. забранява се преминаването на стада през централната градска  част на  града и населените места, освен ако няма друга възможност. Придружителите се задължават да почистят след преминаването на животните.При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

 

(2) При нарушение на ал. 1, т. 4, животните могат да бъдат прибирани на определени със заповед на кмета на общината (или на населено място) места, като освобождаването им се извършва след заплащане на дължимите разходи и наложената глоба.

 

Чл.51.Забранява се : 

 

1. Причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен  при самозащита;

 

2. Противопоставянето на животни едно срещу друго;

 

3. Подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им особености;

 

4. Връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или наранявания;

 

5. Отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;

 

6. Разхождането на  диви животни по улиците, с цел търговия или представления;

 

7. Настаняването на  едно и също място на  несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да доведе до агресивност;

 

8. Ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;

 

9. Транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;

 

10. Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт. При нарушение се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение  глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

 

11. По време на товарене, разтоварване и  придвижване животните да не бъдат блъскани, ритани, удряни, влачени, да не се мачкат, чупят и усукват опашките им. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

Чл. 52.Отглеждането на животни, домашни любимци да става при спазване на хигиенните изисквания на компетентните органи в тази област, без да се нарушават спокойствието и жизнената среда в жилищните сгради.

 

Чл. 53.Отглеждането на кучета става съгласно Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Велики Преслав и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета.

 

Чл. 54.(1) Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници на населените места - върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на Закона за пчеларството.

 

(2) В населените места и вилни зони пчелините са на разстояние на не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот. При наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда. При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лева.

 

Чл. 55.В зоните за здравни и курортни нужди, селскостопанските животни се отглеждат след съгласуване с компетентните органи в тази област.

 

 

РАЗДЕЛ   СЕДМИ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.56.(1) Контролът и изпълнението на наредбата се осъществява от Кмета на общината или чрез упълномощени от него длъжностни лица.

 

(2) При необходимост, Кметът на общината може да възлага проверки съвместно с други компетентни контролни органи (РПУ, РВМС, РЗИ, РИОСВ, ДВСК и др.).

 

Чл.57.(1) При констатиране на нарушения на Наредбата длъжностните лица отправят писмени предписания за отстраняването им, които са задължителни.

 

(2) При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително отправено предписание се съставя акт.

 

Чл. 58.Актове за установяване на нарушенията се съставят от:

 

1. Длъжностни лица, упълномощени със заповед на Кмета на Община Велики Преслав;

 

2. Служители на РПУ, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и специализираните ветеринарно-медицински органи;

 

3. Кметовете по населени места.

 

Чл.59.(1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощен от него заместник-кмет.

 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

(3) За явно маловажни случаи на нарушения по Наредбата, овластените за това органи налагат на място глоба в размер на 20.00 лева.

 

(4) При повторно нарушение, размерът на глобата се увеличава двукратно, спрямо размера на вече наложената първоначална глоба.

 

(5) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал. 1, се съставя акт за административно нарушение.

 

Чл.60.За нарушения, за които не е предвидена санкция в чл. 61 на Наредбата се прилага чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежи на по - тежко наказание.

 

Чл.61.Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН.

 

Чл.62.Независимо от административно наказателна отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършеното от тях нарушение.

 

Чл.63.За нарушения извършени при осъществяване на дейности на предприятия, организации, учреждения, търговски дружества и други юридически лица отговарят както ръководителите, които са наредили или допуснали нарушението, така и служителите и работниците извършили деянието.

 

Чл.64.В случаите, когато административнонаказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административнонаказателно производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се спира като събраните материали се изпращат на Районната прокуратура.

 

 

РАЗДЕЛ   ОСМИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на Наредбата:

1.      „Питейни и развлекателни заведения” са дискотеки, клубове, барове, ресторанти, кафенета, Интернет клубове, игрални зали, казина и други подобни.

 

2.      „Висок шум” е този, който създава дискомфорт за околните;

 

3.      „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

 

4.      „Прилежаща територия” е части от тротоари и зелени площи в границите по фронта на собствените или наети имоти и терени до уличното платно.

 

5.      „Явно маловажен случай” е този, при който извършеното административно нарушение, с оглед на липсата или явната незначителност на вредните последици, или с оглед на други смекчаващи вината обстоятелства, представлява най – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения в съответния вид.

 

6.      „Обществени места” са административни, учебни, здравни, търговски, спортни и развлекателни обекти; театри, стадиони, зали; паркове улици; обществен транспорт; заведения за хранене; зони с изградени постройки за временно ползване /вилни зони/ и други общодостъпни за всяко лице места.

 

7.      „Организирана проява” е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.

 

8.      „Масова организирана проява” е организирана проява с участието на повече от 50 лица.

 

9.      „Селскостопански животни” са едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди), отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско или горско стопански цели, или за работа.

 

10.  „Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

 

11.„Животни, домашни любимци” са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека, като кучета, котки, папагали, канарчета и други подобни.

 

 

РАЗДЕЛ   ДЕВЕТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета на заседание на ОбС Велики Преслав с Решение № 512 по протокол № 4117.06.2014г.                                                                                                                                                                                                          

§ 2. Тази Наредба отменя досега действащата Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

§ 3. Образуваните до влизане в сила на настоящата наредба и неприключили административно-наказателни производства се довършват по реда, по който са образувани и административните наказания се налагат по отменената Наредба №1 в Община Велики Преслав.

 

            § 4. При промяна в нормативните актове Наредбата се актуализира с Решение на ОбС Велики Преслав.

 

            § 5. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Велики Преслав.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ:

                                                                                                                     /АНЕЛИЯ АСЕНОВА/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 към чл. 45, ал.2

 

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ

ЖИВОТНИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Първи градски район- включващ зоната между следните улици:

„Любен Каравелов“, „Люле Бургас“, „Кирил и Методий“, „Борис Спиров“ и „Александър Стамболийски“

максимален

брой животни

вид на

отглежданите животни

20

възрастни птици / бройлери

5

зайци с приплодите

1

коза (овца)

1

прасе за угояване

Втори градски район- включващ зоната между останалите улици иместността „Дервиша“

максимален

брой животни

вид на

отглежданите животни

40

възрастни птици / бройлери

10

зайци с приплодите

3

прасета за угояване

5

кози и овце

1

едър рогат добитък, кон, магаре

Трети градски район- включващ зоните за сезонно ползване в местностите „Тунесец“, „Аргата“ и „Бобая“, кв. Кирково, както и останалите населени места в Общината

максимален

брой животни

вид на

отглежданите животни

100

възрастни птици / бройлери

10

зайци с приплодите

5

прасета за угояване

10

кози и овце

2

коне и магарета

3

едър рогат добитък

Забележка:Отглеждането на по-голям брой животни от цитираните в Приложение    № 1 към чл. 45, ал.2, до допустимия става след писмено съгласие на съседите на имота и кмета на съответното населено место.

Допустим брой на отглеждани животни, съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 44 на Министерството на земеделието и горите за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:

а) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст;

б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;

в) пет прасета за угояване;

г) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;

д) десет зайкини с приплодите;

е) 50 възрастни птици независимо от вида;

ж) 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ:

                                                                                                                     /АНЕЛИЯ АСЕНОВА/

 

МОТИВИ

към

ПРОЕКТ на Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На територията на Община Велики Преслав действа Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав, която е приета на заседание на ОбС с Решение № 512 по протокол № 41/17.06.2014 г. От тогава до сега тя е била няколкократно променяна и допълвана.

 

Община Велики Преслав е изправена пред редица проблеми свързани с опазването на обществения ред, почивката, живота и спокойствието на гражданите, опазването и поддържането на чистотата в населените места на територията на общината, опазването на имуществото предназначено за общо ползване, нарушения, извършвани от малолетни и непълнолетни граждани, начини и условия за отглеждане на домашни животни и животни със стопанска, спортна и друга цел и др.

 

Изменения в редица закони и необходимостта от осъвременяване на уредбата касаеща осигуряването и поддържането на обществен ред и чистотата, строителството и опазване на околната среда на територията на община Велики Преслав налагат изготвянето на нова наредба. Чрез систематизиране на разделите в новата Наредба да се постигне повече яснота и да се улесни нейното прилагане. Целта е да създадат условия за по-бързото ориентиране на гражданите в системата от правни норми, съставляващи местното законодателство.

 

Необходимост  от  ясно регламентиране  на  задълженията и правата на физическите и юридически лица, постоянно или временно пребиваващи на територията на община Велики Преслав, общинска администрация и общински съвет.

 

ЦЕЛ:Чрез Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преславда се постигне максимална актуалност на текстовете й и премахване на противоречията с нормативните актове от по-висока степен. Целта е да се изготви наредба, в която да се  прецизират разпоредбите в нея и да се постигне по-добро регулиране на обществените отношения, свързани с обществения ред и чистотата на територията на Община Велики Преслав. Чрез прилагането на Наредбата трябва да се  установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на Община Велики Преслав, както и за юридически лица и организации по отношение спазване на обществения ред, осигуряване и поддържане на чистота, строителството и опазването на околната среда на територията на Общината.

 

Да се преодолеят недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на досега действащата Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: подобряване на обществените отношения, свързани с управлението, ползването, стопанисването, изграждането и финансирането на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Велики Преслав.

 

ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА: не са необходими за прилагането на настоящата наредба.

 

АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:проектът Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преславе изработена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на предлаганата Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав е публикуван на интернет страницата на община Велики Преслав http://velikipreslav.bg/index.php / и е предоставен за информация в деловодството на общински съвет Велики Преслав, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по нея.

 

 

Община Велики Преслав © 2007