добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове

09.11.2017 19:16

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е      

  

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А           

 

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

 

 Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. “Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

 

§1. чл. 2, придобива следната редакция:

 Финансова помощ се предоставя за дейност на спортните клубове. Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база обхвата на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове.

 

§2 В чл. 4 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

Финансовото подпомагане се осигурява само за разходи при работа с подрастващи до 18 г. възраст.

 

§ 3. В чл. 8 ал. 1, т. 9 придобива следната редакция:

т. 9 – Седмичен график на тренировъчен процес на възрастовите групи за съответната година, с най-малко три учебно-тренировъчни занятия седмично, посочени по дни и часове.

 

§ 4. В чл. 8 ал. 1, се правят следните промени:

Създава се нова т. 10 със следното съдържание:

 

 Списъци на занимаващите се по възрастови групи ( в група най-малко 12 занимаващи се при колективните спортове)

 

§ 5. В чл. 8 ал. 1, се правят следните промени:

 

Досегашната т. 10 става т. 11

Досегашната т. 11 става т. 12

Досегашната т. 12 става т. 13

 

 

§ 6. в чл. 9 придобива следната редакция:

т.1 Единствен критерий за финансово подпомагане е наличието на занимаващи се по график на тренировъчни занимания включени в списъка за съответната възраст.

 

т.2 и т. 3 отпадат.

 

§ 7 чл. 10 придобива следното съдържание:

(1) Общинският съвет Велики Преслав определя размера на годишната финансова помощ за дейността на Спортните клубовете и развитието на спорта за всички с приемането Бюджета на Община Велики Преслав.

(2) Средствата по ал. 1 се утвърждават от ПК по ОКЗСТ по предложение на общинска администрация.

(3) След получаване на документите за кандидатстване, общинска администрация подготвя списъци на спортните клубове, отговарящи на изискванията по чл. 5 и чл. 8 и ги предоставя на ПК по ОКЗСТ.

(4) Общинска администрация определя методика за отчет на показателите по чл. 9, като обобщените резултати от преходния период (включително в проценти) предоставя на ПК по ОКЗСТ.

(5) след разглеждане и оценяване постъпилите заявления и направените предложения от общинска администрация ПК по ОКЗСТ взема своите решения, с които запознава общински съвет на следващото му заседание.

§ 8 чл. 11 придобива следното съдържание:

(1) средствата по чл. 10 се разпределят съобразно критериите, посочени в чл. 9 от настоящата наредба. За доказване изпълнението на критериите се извършват проверки от общинска администрация. Резултатите от проверките по изпълнение на графици и присъствие на тренировъчните занятия (само по спортен екип) по възрастови групи се документират ежедневно.

(2) За проведена се счита тренировка с присъствие от минимум от 8 /осем/ деца от един пол и от една възрастова група за колективните спортове и 6 /шест/ деца от една възрастова група за индивидуалните спортове. Участниците в тренировъчните занимания трябва да са с картотека за съответния спорт.

(3) Всяка отделна тренировъчна група провежда по график най-малко три тренировъчни занимания седмично, при минимум 90 мин. времетраене (до 10 год. – 60 мин.)

 

§ 9 в чл. 12 се създават нови ал. 3, 4, 5 и  6 със следното съдържание:

 

(3) В края на всеки месец резултатите от проверките се обобщават и въз основа на обобщените резултати, отразени в месечен доклад се коригира финансирането на спортните клубове за следващия месец. За основа на финансирането служи процента на проведените тренировки съобразно ал.2 и ал. 3 на чл. 11.

(4) Обобщените резултати от проверките и анализите по тях съгласно чл. 11, ал. 4 се предоставят в общински съвет в тридневен срок от изготвянето им, за информация и контрол.

(5)Обобщения доклад дава информация за състоянието на тренировъчните групи и действително свършената работа, която може да бъде подпомагана и финансирана.

(6) С отчета на бюджета за първото шестмесечие се внася и доклад, отразяващ ефективността от разхода на публични средства за спортна дейност.

 

 

§ 10 в чл. 14 се създават нови ал. 4, 5 и  6 със следното съдържание:

 

(4) В тридневен срок след подаване на документите, спортните клубове проверяват дали имат пропуски в подадената документация. Ако са открити такива, получават писмено съобщение за отстраняването им в тридневен срок.

(5) ПК по ОКЗСТ взема решения по финансовото подпомагане на спортните клубове не по-късно от 12 дни след срока за подаване на документите по чл. 14, ал. 2.

(6) Решенията на ПК по ОКЗСТ по отношение на финансовото подпомагане на спортните клубове се довеждат до знанието на всички заявители писмено до три дни от тяхното вземане.

 

§ 11 чл. 11 придобива следното съдържание:

(1) Спортните клубове получават финансово подпомагане, ако работят с не по-малко от 4 (четири) възрастови групи, при посещаемост на занятията, посочени в чл. 11, ал. 2 и при условията на чл. 8, т. 9 и т. 10.

(2) Спортните клубове, изпълняващи условията на настоящата наредба и доказано чрез ежемесечни доклади на общинска администрация работят активно в учебно-възпитателния процес получават по равни части от заложената за спортна дейност сума в общинския бюджет.

 

§ 12 чл. 18 ал. 1 придобива следното съдържание:

Спортните клубове одобрени за финансиране получават средствата ежемесечно, при условията на чл. 12, ал. 3.

 

§ 13 чл. 20 придобива следното съдържание:

 (1) Община Велики Преслав упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършва организационни проверки на место.

 

(2) Задължение и право на проверки имат общинските съветници. Общинска администрация им оказва нужното съдействие.

 

§ 14 чл. 22 придобива следното съдържание:

 

(1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящата наредба при неизпълнение на изискванията за водене на учебно-тренировъчен процес, съобразно чл. 11, ал. 2 и ал. 3, констатирани чрез проверки и изложени в докладите на Общинска администрация по чл. 12, ал.3.

 

(2) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящата наредба за 2 /две/ години в случаите на:

1. Констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

2. Не предоставяне на финансов отчет за разходване на предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора срокове.

3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган.                                 

4. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на предоставените им финансови средства.

5. Клуб, който не е декларирал промени в обстоятелствата, в законоустановените срокове.

(3) Предоставените по тази наредба средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.

 

 

§ 15 В чл. 23 се създава нова ал. 2 със  следното съдържание:

 

(2) При пропуски и не изпълнение на изискванията по чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 15, ал. 1 констатирани по чл. 12, ал. 3 и в условията на чл. 22, ал. 1, остатъкът от средствата до края на календарната година остават за сметка на община Велики Преслав.

 

§ 16 Настоящите промени влизат в сила 30 дни след датата на приемането им от Общински съвет.

 

  М О Т И В И

към

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

 

            Целта на разходване на обществен ресурс (за тази година в бюджета на Общината сумата е 100 000.00лв от парите на данъкоплатците) за спортна дейност на подрастващите чрез спортни занимания е да получат физическо развитие, здраве, развитие на редица психо-физически качества и знания и навици за здравословен начин на живот. Всичко това може да бъде постигнато единствено в един системен учебно-възпитателен, тренировъчен процес, подчинен на принципите и методиката на спортната тренировка.

 

            За това и в чл. 2 на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав е уточнено, че размерът на подпомагането е на база на обхвата на състезатели и отбори по възрастови групи. Ако приемем, че спортните клубове отговарят години наред на условията по наредбата, срещу които условия получават средства, то би трябвало спортните зали и площадки да не побират занимаващите се със спорт, но постигнатото е точно обратното. Спортната зала и останалите спортни съоръжения са празни, което означава, че харчените годи наред средства за спортна дейност са харчени неефективно по отношение на постигане на основната цел, посочена по-горе. Това означава, че учебно-тренировъчния процес не е първа грижа за някои от спортните педагози и ръководители на спортни клубове. Причините за това са от различно естество и наш дълг е да ги отстраним.

 

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

 

1. Прозрачност, обективизъм и зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

 

2. Публично и справедливо финансиране на спортните клубове в Община Велики Преслав

 

3. Създаване на ясни и точни параметри, водещи до качество на предлаганите спортни дейности в Община Велики Преслав.

 

4. Предотвратяване на злоупотреби и възможности за адекватна превенция срещу тях.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА:  Направеното предложение за промяна не изисква допълнителен финансов ресурс.

 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ – направената промяна да доведе до подобряване на работата на спортните клубове като структурни единици, предлагащи възможност на младите хора на Община Велики Преслав да спортуват активно.

- Повишаване на финансовата дисциплина на спортните клубове.

- Навременно финансиране на спортните календари, правилно и коректно планиране на дейността.

 

АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство

 

Вносител: Ст. Йорданов – общински съветник

Община Велики Преслав © 2007