добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Конкурс за идеен проект за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК В ИАР „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“

10.11.2017 17:03

Във връзка с изпълнение на решение №697  по протокол №57/19.05.2015год. на Общински съвет - Велики Преслав, общинска администрация обявява

                                     

 конкурс за идеен проект за

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК В ИАР „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ -  гр. Велики Преслав

 

В конкурса могат да вземат участие архитекти, художници и творчески ателиета, които проявят интерес към задачата и желание за бъдеща реализация.

 

 Формулярът за участие може да бъде изтеглен от тук (стр. 1) и след като бъде попълнен, да бъде внесен в деловодството на Община Велики Преслав  до  17,00часана  11. 12. 2017г. /понеделник/.

 

Заданието за конкурса може да бъде прочетено и изтеглено от тук. Представянето на идейните скици, визуализации и ситуационни решения пред членовете на Комисия по оценка на проектите, назначена за жури със заповед на Кмета, ще се състои на 12 декември  2017 г. (вторник) от 13,00 ч. в Малката зала на общинска администрация /стая №409 на ІV етаж на Община Велики Преслав /.

 

Своите идеи участниците в конкурса могат да представят в следния вид:

 

  1. Идейни скици и схеми на Градския парк без ограничение в броя им и техниката на изпълнение, обхващащи съществуващият  терен или предложение за разширение.
  2. Фотовизуализации – фотоколажи, даващи представа за цялостната визия на обновения парк или характерни места от него:

а) ситуационна схема на парка и алейната мрежа,

б)фрагменти от монументална и художествена пластика

в) силуети-разрези,

  1. Писмено описание на идеята и приблизителна стойност на изпълнението и.

 

За отличените идейни проекти са предвидени следните награди:

Първа награда – 2 500 лева и  покана за участие в процедура за договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.7;

     Втора награда – 1 500 лв.

    Трета награда – 1 000 лв.

 

Авторски права и възлагане.

След предаването им и на основание чл. 122, ал.1 от ЗОП, проектните материали и проектите се съхраняват в Община Велики Преслав. Тя има право да публикува части от тях или в цялост за архивни нужди или публикации, но само във връзка с конкурса. При публикуването на всички проекти или части от проекти е задължително да бъдат споменати и техните автори.

 

Авторите на проектите ще останат носители на авторското право по начина, упоменат в Закона за  авторското право и сродните му права.

 

На носителя на първа награда може да бъде направена покана за последващите фази на проектиране на основание на чл. 79, ал.1, т.3“в“ от ЗОП. Ако той по каквато и да е било причина, не е способен да изпълни това задължение, ще трябва да си сътрудничи с друг пълноправен архитект по свой избор, одобрен и от журито.

 

        ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

Възложителят назначава жури в състав:

1. Главен архитект на Община Велики Преслав;

2. Общински съветник от ОбС - В.Преслав

3. Художник- представител на СБА;

4. Ландшафтен архитект- член на КАБ ;

5. Архитект член на КАБ или САБ;

 

СРОКОВЕ

- обявяване на конкурса –10.11.2017год.

- краен срок за задаване на въпроси към Възложителя –до 17:00 часа на 08.12.2017 г.

- краен срок за предаване на конкурсните проекти - до17:00 часа на 11.12.2016 г., на адрес: гр.Велики Преслав , ул.“Борис Спиров“№58, стая 502.

- журиране- от 13,00часа на 12.12.2017год. до  12,00часа на 13.12.2017год.

 

За справки и въпроси, свързани с провеждането на конкурса, моля да се обръщате към  арх.Гергана Цонкова-Гл. архитект на община Велики Преслав, на тел. 0538 4 82 21, и на имейл gergana.arh@abv.bg.

              

Приложения:

            -Идейно задание,

            -Становище на НИНКН-изх.№33-НН-1420/02.10.2017год.

            -Предложения на Комисия по Решение №697/Протокол №57/19.05.2015год. на ОбС-В.Преслав,

            -Градски парк-извадка от кадастрален план на ИАР-В.Преслав,

            -Схема с обхват на задачата.

Документация

Община Велики Преслав © 2007