добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 21.11.2017

10.11.2017 17:14

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 31

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 21.11.2017 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС

 

Заседанието ще протече при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно избор на временно изпълняващ длъжността – кмет на кметство с. Кочово.

Докл.: вносителят

2. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2017 г. /заплати детски градини/.

Докл.: вносителят

3. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2017 г. /снегопочистване/.

Докл.: вносителят

4. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно управление  на  горските територии - собственост на Община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

5. Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно промяна на решение № 314 по протокол № 25 от 23.05.2017г.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

6. Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно отпускане на средства за нуждите на “МБАЛ” ЕООД гр. В. Преслав.

Докл.: вносителят

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно извънредно заседание на общо събрание на АВиК, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 18.12.2017г.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на опасни тополи  - общинска собственост.

Докл.: вносителят

9. Докладна записка д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно удължаване срока на Договор за аренда от 01.10.2008 г. с Милко Атанасов Миров.

Докл.: вносителят

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общ. земеделски имот - с идентификатор58222.111.1661 с площ от 3 010 м2.,в землището на гр.В. Преслав.

                                                                                                                                                          Докл.: вносителят

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общински имот с идентификатор 58222.111.1660 с площ от 9 520 м2, в землището на гр.Велики Преслав.

Докл.: вносителят

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на информация за дейността на Наредба 1 за периода 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                             Докл.: вносителят

13. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно приемане на доклад за изпълнението  на поименния списък от капиталовата програма до 31.10.17 г.

Докл.: вносителят

14. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Информация за изпълнението на собствените приходи – данъци, такси и други.

Докл.: вносителят

15. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно Образователна система в община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

16. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно подобряване условията за обучение и спортуване в Община Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

17. Питания.

18. Разни.

 

Водещи комисии:

По т.1, 5, 9, 12 – ПК по ЗОРКИСП

По т. 2, 3, 6, 14 - ПК по Бюджет и финанси

По т.15 – ПК по ОКЗСТ

По т. 10, 11, 13 – ПК по ТСУ

По т. 4, 7, 8, 16 – ПК по ПСД

                                                                                                           Председател:

                                                                                                                                 Анелия Асенова

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. ноември 2017 г.

 

16.11.2017 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следният проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно избор на временно изпълняващ длъжността – кмет на кметство с. Кочово.

5.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно промяна на решение № 314 по протокол № 25 от 23.05.2017г.

6.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно отпускане на средства за нуждите на “МБАЛ” ЕООД гр. В. Преслав.

9.Докладна записка д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Удължаване срока на Договор за аренда от 01.10.2008 г. с Милко Атанасов Миров.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на информация за дейността на Наредба 1 за периода 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Информация за изпълнението на собствените приходи – данъци, такси и други.

 

16.11.2017 г. /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следният проект за дневен ред:

2.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2017 г. /заплати детски градини/.

3.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2017 г. /снегопочистване/.

5.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно промяна на решение № 314 по протокол № 25 от 23.05.2017г.

6.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно отпускане на средства за нуждите на “МБАЛ” ЕООД гр. В. Преслав.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на опасни тополи  - общинска собственост.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на информация за дейността на Наредба 1 за периода 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Информация за изпълнението на собствените приходи – данъци, такси и други.

 

 

16.11.2017 г . /четвъртък/ от 16.30 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следният проект за дневен ред:

6.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно отпускане на средства за нуждите на “МБАЛ” ЕООД гр. В. Преслав.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на информация за дейността на Наредба 1 за периода 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Информация за изпълнението на собствените приходи – данъци, такси и други.

15.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно Образователна система в община Велики Преслав.

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно подобряване условията за обучение и спортуване в Община Велики Преслав.

 

17.11.2017 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следният проект за дневен ред:

6.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно отпускане на средства за нуждите на “МБАЛ” ЕООД гр. В. Преслав.

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общ. земеделски имот - с идентификатор 58222.111.1661 с площ от 3 010 м2.,в землището на гр.В. Преслав.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общински имот с идентификатор 58222.111.1660 с площ от 9 520 м2, в землището на гр.Велики Преслав.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на информация за дейността на Наредба 1 за периода 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.

13.Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно приемане на доклад за изпълнението  на поименния списък от капиталовата програма до 31.10.17 г.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Информация за изпълнението на собствените приходи – данъци, такси и други.

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно подобряване условията за обучение и спортуване в Община Велики Преслав.

 

17.11.2017 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следният проект за дневен ред:

4. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно управление  на  горските територии - собственост на Община Велики Преслав.

6.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД – В. Преслав, относно отпускане на средства за нуждите на “МБАЛ” ЕООД гр. В. Преслав.

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно извънредно заседание на общо събрание на АВиК, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 18.12.2017г.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на опасни тополи  - общинска собственост.

9.Докладна записка д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Удължаване срока на Договор за аренда от 01.10.2008 г. с Милко Атанасов Миров.

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуване на общ. земеделски имот - с идентификатор 58222.111.1661 с площ от 3 010 м2.,в землището на гр.В. Преслав.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Закупуване на общински имот с идентификатор 58222.111.1660 с площ от 9 520 м2, в землището на гр.Велики Преслав.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на информация за дейността на Наредба 1 за периода 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Информация за изпълнението на собствените приходи – данъци, такси и други.

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно подобряване условията за обучение и спортуване в Община Велики Преслав.

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

Община Велики Преслав © 2007