добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

13.11.2017 16:47

 

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А

           

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Велики Преслав. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. “Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение наНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

§1. Наименованието на наредбата се изменя така: Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

§ 2. В чл. 4, ал. 2, се изменя и придобива следното съдържание: С Решения Общинския съвет определя конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметове на кметства, по осъществяване на дейности, свързани с придобиване, разпореждане и управление с общинска собственост и съответствие с действащата законова и подзаконова уредба. За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на Стратегията за управление на общинската собственост, общинският съвет ежегодно по предложение на кмета на общината приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

§ 3. В чл. 18, ал. 1, се изменя и придобива следното съдържание: Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем  за срок до 10  (десет)години по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) след решение на Общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12 от Закона за общинската собственост (ЗОС), могат да се отдават под наем, при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съотвеният имот е предоставен за управление.    

§ 4. В чл. 63, ал. 2 т. 5 и т. 6 се отменят.

§ 5. В чл. 86, т. 2 се отменя.

 

§6. Изменението влиза в сила от датата на приемане на решението. 

 

М О Т И В И

към

проекта за изменение и допълнение наНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

           

            Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е приета с Решение № 187 по протокол № 17 от 20.01.2009 г., изм. с Решение № 269/26/08.09.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 374 по протокол № 35/23.04.2010 г., допълнена с Решение № 492 по Протокол № 45/26.11.2010 г., изм. и доп. с Решение № 308 по протокол № 27/20.05.2013 г., изм. с Решение № 448/18.03. 2014 г.; изм. и доп. с Решение № 464 по протокол № 39/23.04.2014 г.

В хода на проведена проверка, от Окръжна прокуратура – гр. Шумен относно съответствието на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с актове от по-висока степен се установи, че разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 63, ал. 2, т. 5 и т. 6,  чл. 86, т. 2 противоречат (преповтарят) разпоредбите разписани в Закона за общинската собственост.

            Съгласно Закона за нормативните актове Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

            Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

            Във връзка с горе изложеното се налага незаконосъобразните текстове от Наредбата да бъдат приведени в съответствие с актовете от по-горна степен и Наредбата да бъде приведена в съответствие с българското законодателство.

 

Целта е Наредбата да бъде приведена в съответствие с българското законодателство

 

Финансови средства:  Направеното предложение за промяна не изисква финансов ресурс.

 

Очаквани резултати: привеждане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие с българското законодателство

 

Анализ на съответветствие с правото на Европейския съюз: С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

 

 

 

 

 

 

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

Председател на Общински съвет

Велики Преслав

 

Община Велики Преслав © 2007