добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси

15.11.2017 16:33

 

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А

 

           Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

 

На основание чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” 58, ет.4, ст.402 или на   e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

 

§1. В Приложение № 1 „Такса битови отпадъци“, т.2.3. се изменя и придобива следното съдържание: За гр. Велики Преслав, кв. Кирково, Хан Крум, Троица, Осмар, Кочово, Мостич, Имренчево, Драгоево, Златар, Миланово, Мокреш  и Суха река – 4.6 на хиляда върху по-високата отчетна стойност на активите на данъчната оценка на недвижимите имоти, разпределени както следва:

- за сметосъбиране и сметоизвозване  - 2 на хиляда

- за поддръжка на депото за битови отпадъци, включително отчисленията по ЗУО - 2 на хиляда

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.6 на хиляда

 

§2. Изменението влиза в сила от 01.01.2018 година. 

 

 

М О Т И В И

към

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

           

            Причини: От последните обсъждания след приемане на наредбата става ясно, че както данъците, така и такса смет в различните години не достига пълния размер на събираемост,  което всъщност се „товарят“ изрядните платци, което по наше мнение е несправедливо. При последната промяна от преди една година необосновано се вдигнаха стойностите на такса смет за фирми, някои от които поради високата стойност на активите си се натоварват с нереално високи такси за сме.

 

Цел: Постигане на относителна справедливост при определяне на таксите.

 

Финансови средства: Направеното предложение за промяна не изисква финансов ресурс.

 

Очаквани резултати: Да  бъде преодоляна грешката допусната при изготвяне на наредбата бизнеса да бъде натоварен с прекомерни финансови тежести за сметка на физическите лица.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

 

Вносител:                                                                          

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ

Община Велики Преслав © 2007