добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.02.2018

12.02.2018 14:14

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 36

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 20.02.2018 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно промяна в състава на ПК по „Промишлено-стопанска дейност“ и „ТСУ и общинска собственост”.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно промяна в състава на Мониторингова работна група за ежегодно наблюдение и актуализиране на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 27.02.2018г.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно за дейността на МКБППМН към община Велики Преслав за 2017 г.

Докл.: вносителят

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за извършените разходи за спортни дейности през 2017 г. на СК и ФК, на ТД „Патлейна“ и на Общинската програма „Спорт за всички“.

Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Общинска програма „Спорт за всички 2018 г.“

Докл.: вносителят

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно разпределение на общинският жилищен фонд за 2018г.

Докл.: вносителят

8. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на МИГ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“ по мярка 19.

Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълняваните проекти от община Велики Преслав 2018 г.

Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в ГП за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в гр.Велики Преслав, ул. Беласица“ 21.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имот ПИ-58222.495.2269, кв. 47, Стопански двор  по КК на гр. В. Преслав представляващ ПОС –„За второстепенна улица“.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

12. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имот, представляващ ЧОС –УПИ-ІV, кв.104, представляващ ПИ-58222.495.1736 по КК на гр. В. Преслав, съгласно АЧОС №1438/13.07.2011 г.

Докл.: вносителят

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на  задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/- за обект „ОКЗ на базова станция VИ 4536 на БТК ЕАД“-м.“Блатото“ ПИ-58222.440.5 по КК на гр.Велики Преслав.

Докл.: вносителят

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на  задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ - „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“-ЕООД“ на територията на  Община В.Преслав.

Докл.: вносителят

15. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имоти, представляващи ЧОС в кв.16  с. Хан Крум- съответно -УПИ-І-61, УПИ-ХІ-61, УПИ-ХІІ-61 и УПИ-ХІІІ, съгласно ПУП-План за регулация, одобрен със Заповед №540/18.09.2017 г. на кмета на общината и Протокол №28/22.08.2017г. на ОБЕСУТ.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

17.Питания.

18.Разни.

 

 

Водещи комисии:

По т. 1, 2, 7 и 16  – ПК по ЗОРКИСП

По т.9, 11, 12, 13,14 и 15 – ПК по ТСУ

По т.8 и 10  – ПК по ПСД

По т.4 и 6 – ПК по ОКЗСТ

По т.3 и 5 – ПК по Бюджет и финанси

                                                                                                                      Председател:

                                                                                                                                 Анелия Асенова

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. февруари 2018 г.

 

15.02.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно промяна в състава на ПК по „Промишлено-стопанска дейност“ и „ТСУ и общинска собственост”.

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относнопромяна в състава на Мониторингова работна група за ежегодно наблюдение и актуализиране на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно за дейността на МКБППМН към община Велики Преслав за 2017 г.

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно разпределение на общинският жилищен фонд за 2018г.

8. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на МИГ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“ по мярка 19.

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

 

 

15.02.2018 г. /четвъртък/ от 14.30 ч. – Заседание на ПК по БФ при следния  проект за дневен ред:

3.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 27.02.2018г.

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за извършените разходи за спортни дейности през 2017 г. на СК и ФК, на ТД „Патлейна“ и на Общинската програма „Спорт за всички“.

8. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на МИГ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“ по мярка 19.

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

 

 

15.02.2018 г. /четвъртък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния  проект за дневен ред:

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно за дейността на МКБППМН към община Велики Преслав за 2017 г.

5.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за извършените разходи за спортни дейности през 2017 г. на СК и ФК, на ТД „Патлейна“ и на Общинската програма „Спорт за всички“.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Общинска програма „Спорт за всички 2018 г.“

8. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на МИГ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“ по мярка 19.

16.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

 

 

16.02.2018 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния  проект за дневен ред:

8. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на МИГ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“ по мярка 19.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълняваните проекти от община Велики Преслав 2018 г.

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имот ПИ-58222.495.2269, кв. 47, Стопански двор  по КК на гр. В. Преслав представляващ ПОС –„За второстепенна улица“.

12. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имот, представляващ ЧОС –УПИ-ІV, кв.104, представляващ ПИ-58222.495.1736 по КК на гр. В. Преслав, съгласно АЧОС №1438/13.07.2011 г.

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на  задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/- за обект „ОКЗ на базова станция VИ 4536 на БТК ЕАД“-м.“Блатото“ ПИ-58222.440.5 по КК на гр.Велики Преслав.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на  задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ - „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“-ЕООД“ на територията на  Община В.Преслав.

15. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно имоти, представляващи ЧОС в кв.16  с. Хан Крум- съответно -УПИ-І-61, УПИ-ХІ-61, УПИ-ХІІ-61 и УПИ-ХІІІ, съгласно ПУП-План за регулация, одобрен със Заповед №540/18.09.2017 г. на кмета на общината и Протокол №28/22.08.2017г. на ОБЕСУТ.

                                                                                                                                

 

16.02.2018 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния  проект за дневен ред:

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 27.02.2018г.

8. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на МИГ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“ по мярка 19.

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в ГП за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в гр.Велики Преслав, ул. Беласица“ 21.

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на  задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/- за обект „ОКЗ на базова станция VИ 4536 на БТК ЕАД“-м.“Блатото“ ПИ-58222.440.5 по КК на гр.Велики Преслав.

14. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на  задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ - „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“-ЕООД“ на територията на  Община В.Преслав.

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Община Велики Преслав © 2007