добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018

12.03.2018 18:52

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 38

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 20.03.2018 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно избор на временно изпълняващ длъжността – кмет на кметство с. Миланово.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относнопреименуване на постоянната комисия по Законност, обществен ред, конфликт на интереси и социално подпомагане.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от В. Върбев – общински съветник, относно установяване на партньорски връзки и отношения между гр. Велики Преслав и гр. Пушкино, Московска област, Русия.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Седмица“ ЕООД.

Докл.: вносителят

5.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно Национално честване на 1125 години от  Преславският църковно-народен събор (893-2018година).

Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017 г.

Докл.: вносителят

7.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Докл.: вносителят

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2018 г.

Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно именуване на МФОС.

Докл.: вносителят

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2017 г.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

12. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в ГП за управление и разпореждане с имоти общинска собственост имот №000051, находящ се в земл. на с.Миланово.

Докл.: вносителят

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуванeна земеделска земя общинска собственост в землището на с.Имренчево, ЕКАТТЕ 32723.

Докл.: вносителят

15. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в ГП за управление и разпореждане с общинско имущество – 2018 г. иодобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Велики Преслав, ул. Детелина.

Докл.: вносителят

16. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

17.Питания.

18.Разни.

 

Водещи комисии:

По т. 1, 2, 4 , 8 и 10 – ПК по ЗОРКИСП

По т. 11, 13 и 14 – ПК по ТСУ

По т. 12, 15 и 16 – ПК по ПСД

По т. 3, 5, 6 и 7 – ПК по ОКЗСТ

По т. 9 – ПК по Бюджет и финанси

                                                                                                                    

  Председател: Анелия Асенова

 

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. март 2018 г.

 

15.03.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно избор на временно изпълняващ длъжността – кмет на кметство с. Миланово.

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относнопреименуване на постоянната комисия по Законност, обществен ред, конфликт на интереси и социално подпомагане.

4.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Седмица“ ЕООД.

5.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно Национално честване на 1125 години от  Преславският църковно-народен събор (893-2018година).

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно именуване на МФОС.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2017 г.

 

 

 

15.03.2018 г. /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следния  проект за дневен ред:

5.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно Национално честване на 1125 години от  Преславският църковно-народен събор (893-2018година).

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Велики Преслав.

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2018 г.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно именуване на МФОС.

 

 

 

15.03.2018 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния  проект за дневен ред:

3.Докладна записка от В. Върбев – общински съветник, относно установяване на партньорски връзки и отношения между гр. Велики Преслав и гр. Пушкино, Московска област, Русия.

 

5.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно Национално честване на 1125 години от  Преславският църковно-народен събор (893-2018година).

 

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017 г.

 

7.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

 

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно именуване на МФОС.

 

12. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Велики Преслав.

 

 

 

 

16.03.2018 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния  проект за дневен ред:

5.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно Национално честване на 1125 години от  Преславският църковно-народен събор (893-2018година).

 

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно именуване на МФОС.

 

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2017 г.

 

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в ГП за управление и разпореждане с имоти общинска собственост имот №000051, находящ се в земл. на с.Миланово.

 

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуванeна земеделска земя общинска собственост в землището на с.Имренчево, ЕКАТТЕ 32723.

                                                                                                                                

 

16.03.2018 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния  проект за дневен ред:

4.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Седмица“ ЕООД.

 

5.Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно Национално честване на 1125 години от  Преславският църковно-народен събор (893-2018година).

 

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно именуване на МФОС.

 

12. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Велики Преслав.

 

15. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно включване в ГП за управление и разпореждане с общинско имущество – 2018 г. иодобряване на начални цени за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Велики Преслав, ул. Детелина.

 

16. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Велики Преслав.

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Община Велики Преслав © 2007