добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет

26.03.2018 16:44

Проект за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

У В Е Д О М Я В А           

Изготвен е проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

Проект за изменение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

                                  

§ 1. чл. 19, ал. 1, т. 2 се изменя както следва:

2. Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си, като председател за повече от три месеца с решение на общински съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

§ 2. В чл. 35, ал. 1, т. 3 изречението „Законност, обществен ред, конфликт на интереси и социално подпомагане“ се заменя със  „Законност, обществен ред, противодействие на корупцията и социално подпомагане“.

§ 3.   В чл. 132 се изменя и придобива следното съдържание:

 В случай, че при изпълнение на своите задължения общинските съветници установят възможност за възникване на конфликт на интереси, те са длъжни да подадат съответната декларация, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество пред Постоянната комисия по „Законност, обществен ред, противодействие на корупцията и социално подпомагане“ /ПК по ЗОРПКСП/.

§ 4.  В чл. 133, ал. 1 абревиатурата ЗОПКИСП се заменя с ЗОРПКСП.

§ 5. В чл. 134 навсякъде   абревиатурата ЗОПКИСП се заменя с ЗОРПКСП

§ 6. Изменението влиза в сила от датата на влизане в сила на решението.  

 

 

М О Т И В И

Към Проекта за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

            Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 41 по протокол № 4/19.01.2016 г., изм. реш. № 463/23.01.2018г.        

 

            През месец Февруари 2018 година бе извършена проверка от Окръжна прокуратура  гр. Шумен относно законосъобразността на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със ЗМСМА.В хода на проверката се установи, че чл. 19, ал. 1, т. 2 от Правилника противоречи на актове от по-висока степен / чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, /.

            На второ място през месец януари 2018 г. влезе в сила Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който отмени до сега действащия Законза предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В§ 19, т. 3 от преходните и заключителни разпоредбина Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се постановява, че навсякъде в ЗМСМА думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество". Тази промяна налага и да се направят промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Цел - Спазване принципите на законност и привеждане в съответствие с българското законодателство на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Финансови средства:  Направеното предложение за промяна не изисква финансов ресурс.

Очакван резултат – синхронизиране и правилно прилагане на нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и относимото действащо законодателство.

Анализ на съответветствие с правото на Европейския съюз:С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

/Председател на Общински съвет

Велики Преслав/

 

Община Велики Преслав © 2007