добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 17.04.2018

10.04.2018 16:57

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 39

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 17.04.2018 г. /вторник/ от 13.30 часа в заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „Седмица“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от В. Вълев – управител на БКС ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

Докл.: вносителят

5. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на ОП „Трудова заетост“.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

6.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно промяна на Решение № 231 от 22.01.2016 г. на ОбС - Велики Преслав.

Докл.: вносителят

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на местните данъци на територията на община Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 г.

Докл.: вносителят

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2017 г.

Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Управление  на  горските територии - собственост на Община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на съгласие за разходване на средства от партидата на Община Велики Преслав, натрупани в набирателната сметка към РИОСВ - Шумен за закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума.

Докл.: вносителят

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноприемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Велики Преслав за 2019 г.

Докл.: вносителят

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Утвърждаване състава на комисия по номинациите и комисия по присъждането на Общинска награда „Златен век”.

Докл.: вносителят

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Годишни Доклади-отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г.

Докл.: вносителят

15. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

16. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно Продажба на общинския дял от съсобствен имот, земеделска земя  в землището на гр.Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222.

Докл.: вносителят

17. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно включване в ГП за управление и разпореждане с имоти за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с.Троица.

Докл.: вносителят

18. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно включване в ГП за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 58222.495.1101.1.35, находящ се на ул.“Неофит Рилски“ №13, вх.Б, ет.4, ап.35.

Докл.: вносителят

19. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно продажба на общински жилища.

Докл.: вносителят

20.Питания.

21.Разни.

 

Водещи комисии:

По т. 1, 7, 15, 18 и 19 – ПК по ЗОРКИСП

По т. 2, 3, 4, 8, 9 и 11 – ПК по Бюджет и финанси

По т. 16 и 17 – ПК по ТСУ

По т. 5, 6 и 10 – ПК по ПСД

По т. 12, 13 и 14 – ПК по ОКЗСТ

 

                                                                                                                      Председател:

                                                                                                                                 Анелия Асенова

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. април 2018 г.

 

12.04.2018 г.  /четвъртък/ от 13.00 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „Седмица“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

3.Докладна записка от В. Вълев – управител на БКС ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

4.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

5. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на ОП „Трудова заетост“.

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на местните данъци на територията на община Велики Преслав.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 г.

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2017 г.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Управление  на  горските територии - собственост на Община Велики Преслав.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноприемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Велики Преслав за 2019 г.

15. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Велики Преслав.

18. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно включване в ГП за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 58222.495.1101.1.35, находящ се на ул.“Неофит Рилски“ №13, вх.Б, ет.4, ап.35.

19. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно продажба на общински жилища.

Допълнителни точка: Уведомление и Молба от „Кронос груп инвест“ АД и ЕТ „Биозем – Лора Стоянова“

 

 

12.04.2018 г. /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следния  проект за дневен ред:

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „Седмица“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

3.Докладна записка от В. Вълев – управител на БКС ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

4.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

5. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на ОП „Трудова заетост“.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 г.

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2017 г.

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на съгласие за разходване на средства от партидата на Община Велики Преслав, натрупани в набирателната сметка към РИОСВ - Шумен за закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Годишни Доклади-отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г.

 

 

12.04.2018 г. /четвъртък/ от 16.30 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния  проект за дневен ред:

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „Седмица“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

3.Докладна записка от В. Вълев – управител на БКС ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

4.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

5. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на ОП „Трудова заетост“.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 г.

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2017 г.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относноприемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Велики Преслав за 2019 г.

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Утвърждаване състава на комисия по номинациите и комисия по присъждането на Общинска награда „Златен век”.

14.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Годишни Доклади-отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г.

Допълнителни точка: Информация за състоянието, перспективите и оптимизация на училищната мрежа в община Велики Преслав.

 

 

13.04.2018 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния  проект за дневен ред:

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „Седмица“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

3.Докладна записка от В. Вълев – управител на БКС ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

4.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

5. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на ОП „Трудова заетост“.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 г.

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2017 г.

16. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно Продажба на общинския дял от съсобствен имот, земеделска земя  в землището на гр.Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222.

17. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно включване в ГП за управление и разпореждане с имоти за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с.Троица.

Допълнителни точка: Уведомление и Молба от „Кронос груп инвест“ АД и ЕТ „Биозем – Лора Стоянова“

                                                                                                                     

 

13.04.2018 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния  проект за дневен ред:

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „Седмица“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

3.Докладна записка от В. Вълев – управител на БКС ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

4.Докладна записка от д-р Ив. Димитров – управител на „МБАЛ“ ЕООД, относно приемане на финансов отчет за 2017 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велики Преслав.

5. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно отчет за дейността на ОП „Трудова заетост“.

6.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно промяна на Решение № 231 от 22.01.2016 г. на ОбС - Велики Преслав.

8.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2017 г.

9. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2017 г.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Управление  на  горските територии - собственост на Община Велики Преслав.

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на съгласие за разходване на средства от партидата на Община Велики Преслав, натрупани в набирателната сметка към РИОСВ - Шумен за закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума.

18. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно включване в ГП за 2018г. и одобряване на начална цена за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 58222.495.1101.1.35, находящ се на ул.“Неофит Рилски“ №13, вх.Б, ет.4, ап.35.

19. Докладна записка от Д. Бодуров – зам.-кмет на общината, относно продажба на общински жилища.

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

Община Велики Преслав © 2007