добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет

10.04.2018 17:12

Проект за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е      

  

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А           

 

Изготвен е проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

Проект за изменение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

                                  

§ 1. В чл. 21, ал. 1, се изменя и придобива следното съдържание:

(1) „Звено към общински съвет“ е самостоятелно звено, което се създава вструктурата на общинската администрация. Звеното към общинския съвет (ОбС) подпомага дейността на председателя на общински съвет и комисиите към общински съвет, и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет. Звеното към общинския съвет включва минимум длъжностите – технически сътрудник и юрисконсулт. Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава от Общински съвет Велики Преслав по предложение на председателя на общинския съвет.

§ 2. В чл. 125, ал. 2,  се изменя и придобива следното съдържание:

(2)Кметът на общината назначава и освобождава служителите в „Звено към общински съвет“по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.

§ 3.   В чл. 125, ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание:

(3) Длъжностните характеристики на служителите в звеното към общинския съвет се утвърждават от председателя на ОбС. Председателят на общинския съвет ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Председателят на общинския съвет оценява изпълнението на длъжността на служителите в звеното.

§ 4. Изменението влиза в сила от датата на влизане в сила на решението.  

М О Т И В И

Към Проекта за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

            Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 41 по протокол № 4/19.01.2016 г., изм. реш. № 463/23.01.2018г.        

 

            На 16 Март 2018г.в ДВ, бр. 24 от 2018 г. бе обнародвано изменението и допълнението на Закона за местното самоуправление и местната власт. Промените засягат звената към общинските съвети.

Тази промяна налага и да се направят промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Цел - Спазване принципите на законност и привеждане в съответствие с българското законодателство на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Финансови средства:  Направеното предложение за промяна не изисква финансов ресурс.

Очакван резултат – синхронизиране и правилно прилагане на нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и относимото действащо законодателство.

Анализ на съответветствие с правото на Европейския съюз: С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

/Председател на Общински съвет

Велики Преслав/

 

Община Велики Преслав © 2007