добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 19.06.2018

09.06.2018 12:42

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 19.06.2018 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на План за работата на ОбС Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през второто шестмесечие на 2018 година.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно определяне на общински съветници в работна група (комисия) за разработване на нова методика за такса битови отпадъци (ТБО) и промени в Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси и цени на услуги в община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Велики Преслав и за организацията на работа и условията за отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на командировъчните разходи за периода 01.01.18 г.-04.06.2018 г.

        Докл.: вносителят

5. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

        Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Велики Преслав за периода 2014-2017 г.

        Докл.: вносителят

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнението на Общинска програма „Спорт за всички 2018 година“.

         Докл.: вносителят

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно смяна начина на трайно ползване/НТП/ на общински имоти - рекултивирано сметище в землището на гр.Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222.

         Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относновключване в ГП за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. земеделски земи, находящи се в землището на с.Осмар, ЕКАТТЕ 54273.

          Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ - „Кабелно електрозахранаване на ПИ- №032029“ м. Бакраджа, в землището на с. Осмар.

                                                                                                                                            Докл.: вносителят

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на частично изменение на ОУП, одобрен с Решение №414/07.12.2017 г. на ОбС – Велики Преслав, ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ- 107009, м. Гюргенлик, в землището на с. Осмар.

                                                                                                                                           Докл.: вносителят

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.                                                                                                                                                                                                                                                      Докл.: вносителят

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Велики  Преслав  2016-2020 г.”– актуализирана

          Докл.: вносителят

14. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2018 г..

Докл.: вносителят

15.Питания.                                                                                                                                                      

16.Разни.

 

 

Водещи комисии:

По т.1, 2 и 3 – ПК по ЗОРПКСП

По т.4 и 14  – ПК по Бюджет и финанси

По т.8, 10 и 11 – ПК по ТСУ

По т.5, 6, 9, 12 и 13 – ПК по ПСД

По т.7 – ПК по ОКЗСТ

                                                                                                          Председател: /п/ Анелия Асенова

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. юни 2018 г.

 

14.06.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на План за работата на ОбС Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през второто шестмесечие на 2018 година.

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно определяне на общински съветници в работна група (комисия) за разработване на нова методика за такса битови отпадъци (ТБО) и промени в Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси и цени на услуги в община Велики Преслав.

3.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Велики Преслав и за организацията на работа и условията за отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета.

5. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Велики Преслав за периода 2014-2017 г.

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.                                                                                                                                 

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Велики  Преслав  2016-2020 г.”– актуализирана

 

 

14.06.2018 г. /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ при следния  проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на План за работата на ОбС Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през второто шестмесечие на 2018 година.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на командировъчните разходи за периода 01.01.18 г.-04.06.2018 г.

5. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Велики Преслав за периода 2014-2017 г.

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.                                                                                                                                 

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Велики  Преслав  2016-2020 г.”– актуализирана

14. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2018 г..

 

 

14.06.2018 г. /четвъртък/ от 16.30 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния  проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на План за работата на ОбС Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през второто шестмесечие на 2018 година.

5. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Велики Преслав за периода 2014-2017 г.

7.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнението на Общинска програма „Спорт за всички 2018 година“.

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.                                                                                                                                 

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Велики  Преслав  2016-2020 г.”– актуализирана

Допълнителна точка: Протокол №1/25.04.2018 г. от проведена среща с инициативния комитет от с. Хан Крум

 

 

15.06.2018 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния  проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на План за работата на ОбС Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през второто шестмесечие на 2018 година.

5. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Велики Преслав за периода 2014-2017 г.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относновключване в ГП за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. земеделски земи, находящи се в землището на с.Осмар, ЕКАТТЕ 54273.

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.                                                                                                                                 

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Велики  Преслав  2016-2020 г.”– актуализирана

 

 

15.06.2018 г. /петък/ от 15.30ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на План за работата на ОбС Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през второто шестмесечие на 2018 година.

5. Докладна записка от  д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Велики Преслав за периода 2014-2017 г.

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно смяна начина на трайно ползване/НТП/ на общински имоти - рекултивирано сметище в землището на гр.Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222.

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ - „Кабелно електрозахранаване на ПИ- №032029“ м. Бакраджа, в землището на с. Осмар.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на частично изменение на ОУП, одобрен с Решение №414/07.12.2017 г. на ОбС – Велики Преслав, ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ- 107009, м. Гюргенлик, в землището на с. Осмар.

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.                                                                                                                                 

13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Велики  Преслав  2016-2020 г.”– актуализирана

                                                                                                                     

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Община Велики Преслав © 2007