добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Откриване и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи

07.09.2018 11:59

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение на Общински съвет №404/21.11.2017г., по протокол №31, т. 8 от дневния ред и чл. 46, ал. 1, във връзка с чл. 45, ал. 2, т. 1 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВАВА:

 

откриването и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи опасни тополи по обекти, както следва:

 1. Обект №1: В регулационните граници на село Троица – единични дървета – 21 бр.
 2. Обект №2: След регулационните граници на село Троица – от двете страни на коритото на река Троишка (ПИ № 000.84 вътрешна река, дере) по протежението на ПИ № 020001, местност „Селската река“ НТП – посевна площ, нива с изградени гъбарници – 27 бр.
 3. Обект №3: По общински път TGV1167 (Надарево – Кочово – Осмар – Троица - Хан Крум - І-7) в участъка от село Троица до село Хан Крум – 49 бр.
 4. Обект №4: Град Велики Преслав – от двете страни на коритото на река Дервишка в кв. 1 местност „Кюнтя“ до началото на бетоновата корекция – 26 бр.

           

І. Описание на вещите:

           

Дървесина, стояща на корен, представляваща опасни тополи,находящи се в следните обекти:

1. Обект №1: В регулационните граници на село Троица – единични дървета – 21 бр.

2. Обект №2: След регулационните граници на село Троица – от двете страни на коритото на река Троишка (ПИ № 000.84 вътрешна река, дере) по протежението на ПИ № 020001, местност „Селската река“ НТП – посевна площ, нива с изградени гъбарници – 27 бр.

3. Обект №3: По общински път TGV1167 (Надарево – Кочово – Осмар – Троица - Хан Крум - І-7) в участъка от село Троица до село Хан Крум – 49 бр.

4. Обект №4: Град Велики Преслав – от двете страни на коритото на река Дервишка в кв. 1 местност „Кюнтя“ до началото на бетоновата корекция – 26 бр.

 

Обект

Дървесен вид

Сортимент

Общо прогнозно количество дървесина,  пл.м³

в т.ч. технологична дървесина и дърва за горене,  пр.м³ 

Начална единична цена, лв без ДДС за пл.м³ или лв без ДДС за пр.м³ 

Начална обща цена, (к.4 Х к.6 или к.5 Х к.6), лв без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

Обект №1: Единични дървета в регулационните граници на с.Троица

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. ≥ 30 см

48

 

42,00

2016,00

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. 18÷29 см

1

 

37,00

37,00

Топола

Технологична дървесина от дребна

3

5

17,00

85,00

Топола

Технологична дървесина от дърва

10

17

17,00

289,00

Топола

ОЗМ

4

 

35,00

140,00

Всичко за обекта:

66

22

 

2567,00

 

 

 

 

 

 

 

Обект №2:

След регулационните граници на с.Троица - от двете страни на р.Троишка (ПИ №000.84), по протежението на ПИ №020001, м.Селската река, НТП - посевна площ, нива с изградени гъбарници

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. ≥ 30 см

50

 

42,00

2100,00

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. 18÷29 см

4

 

37,00

148,00

Топола

Технологична дървесина от дребна

4

7

17,00

119,00

Топола

Технологична дървесина от дърва

5

8

17,00

136,00

Топола

ОЗМ

2

 

35,00

70,00

Всичко за обекта:

65

15

 

2573,00

 

 

 

 

 

 

 

Обект №3:

По общински път TGV1167

в участъка от с.Троица

до с.Хан Крум

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. ≥ 30 см

38

 

42,00

1596,00

Топола

Технологична дървесина от дребна

3

5

17,00

85,00

Топола

Технологична дървесина от дърва

70

117

17,00

1989,00

Топола

ОЗМ

38

 

35,00

1330,00

Всичко за обекта:

149

122

 

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

Обект №4:

гр. В. Преслав - от двете страни на р.Дервишка в кв.1, м.Кюнтя,

до началото на бетоновата корекция

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. ≥ 30 см

23

 

42,00

966,00

Топола

Трупи за бичене с Дт.к. 18÷29 см

4

 

37,00

148,00

Топола

Технологична дървесина от дребна

2

3

17,00

51,00

Топола

Технологична дървесина от дърва

15

25

17,00

425,00

Топола

ОЗМ

5

 

35,00

175,00

Всичко за обекта:

49

28

 

1765,00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените количества дървесина са прогнозни. Ако реално добитото количество дървесина е по-голямо от договореното се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат по единични цени по сортимент /без ДДС/, посочени в настоящата документация. В случай, че реално добитото количество дървесина е по-малко от прогнозното, разликата е за сметка на изпълнителя по договора и възложителя не дължи връщане на цялата или част от внесената сума.

 

ІІ. Начална тръжна цена, депозит за участие, стъпка за наддаване:

 1. За Обект №1: В регулационните граници на село Троица – единични дървета – 21 бр.:

Начална тръжна цена в лв. без ДДС – 2 567,00 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ лв. без ДДС.

Депозит за участие – 256,70 /двеста петдесет и шест лева и седемдесет стотинки/ лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 100,00 /сто/ лв. без ДДС.

 

            2.         За Обект №2: След регулационните граници на село Троица – от двете страни на коритото на река Троишка (ПИ № 000.84 вътрешна река, дере) по протежението на ПИ № 020001, местност „Селската река“ НТП – посевна площ, нива с изградени гъбарници – 27 бр.:

            Начална тръжна цена в лв. без ДДС – 2573,00/две хиляди петстотин седемдесет и три/ лв. без ДДС.

Депозит за участие – 257,30 /двеста петдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 100,00 /сто/ лв. без ДДС.

 

            3.         За Обект №3: По общински път TGV1167 в участъка от с.Троица до с.Хан Крум – 49 бр.:

Начална тръжна цена в лв. без ДДС – 5 000,00/пет хиляди/ лв. без ДДС.

Депозит за участие – 500,00 /петстотин/ лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 200,00 /двеста/ лв. без ДДС.

 

            4.         За Обект №4: Град Велики Преслав – от двете страни на коритото на река Дервишка в кв. 1 местност „Кюнтя“ до началото на бетоновата корекция – 26 бр.:

            Начална тръжна цена в лв. без ДДС – 1 765,00 /хиляда седемстотин шестдесет и пет/ лв. без ДДС.

Депозит за участие – 176,50  /сто седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 100,00 /сто/ лв. без ДДС.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в търга:

            На основание чл. 63, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, утвърждавам следната тръжна документация:

 1. Заявление за участие-по образец;
 2. Актуално удостоверение, издадено от Агенция по вписванията;
 3. Декларация  от  участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация – по образец;
 4. Декларация за направен оглед на обектите– по образец;
 5. Декларация за съгласие с условията на тръжната документация и с проекта на договор – по образец;
 6. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 7. Документ за закупена тръжна документация;
 8. Нотариално заверено пълномощно, в случай че комплектът документи се подава от представител;
 9. Декларация за техническа обезпеченост и наличие на правоспособен персонал – по образец;
 10.  Декларация за спазване на изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно действащото българско законодателство и тръжните условия – по образец;
 11.  Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 ЗГ за дейността добив на дървесина, а когато кандидатът е физическо лице-копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 ЗГ за дейността добив на дървесина.

            Когато кандидатът е търговец – чуждестранно лице и съдържанието на документите е на език, различен от българския, същите се представят в официално заверен превод.

ЗАБЕЛЕЖКА:В Заявлението за участие в търга, участникът посочва за кой от четирите обекта подава заявление. В случай, че се подава заявление за повече от един обект, всички се описват в едно заявление.

 

            ІV. Оглед на обектите:

            Оглед на обектите може да се извършва без представител на Общинска администрация Велики Преслав в удобно за кандидата време или с представител на администрацията всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. до деня на подаване на документите за участие в търга.

           

            V. Краен срок за внасяне на депозита:

            Крайният срок за внасяне на депозита е 11.00 часа на 26.09.2018г., в касата на Общинска администрация Велики Преслав или по банкова сметка.

           

            VІ. Срок за подаване на заявленията за участие в търга:

            Срокът за подаване на заявленията за участие в търга е 16.00 часа на 26.09.2018г., в деловодството на Общинска администрация, стая №502, в запечатан непрозрачен плик, с изписани името на кандидата и цялостното наименование на предмета на търга.

            Търгът ще се проведе на 27.09.2018г. от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Велики Преслав, стая № 406. При не проведен търг повторен търг ще се проведе на 11.10.2018г. при същите условия.

           

            VІІ. Начин на плащане:

            Депозит в посочения в Раздел ІІ от настоящата заповед размер може дасе внесе по банкова сметка в Обединена Българска Банка АД – гр. Велики Преслав, офис Велики Преслав;банков код BIC: UBBSBGSF;

банкова сметка IBAN: BG29UBBS80023300130438

            Спечелилият търга заплаща цялата сума, равняваща се на 100% от достигнатата цена по време на търга, включително ДДС, след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Велики Преслав, по банкова сметка в Обединена Българска Банка АД-гр. Велики Преслав, офис Велики Преслав; BIC: UBBSBGSF; банкова сметкаIBAN: BG54UBBS80028413872600; код - 444000.След заплащане на цената, достигната по време на търга, се сключва договора.  

            VІІІ. Изисквания към участниците:

            Участието в търга с явно наддаване е за цялото прогнозно количество дървесина и от четирите обекта.

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, с предмет на дейност дърводобив, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация.

2.Участниците трябва да притежават необходимият минимален брой техника, необходима за извършване на сечта, както и да разполагат с необходимият минимален брой правоспособни резачи.

3.Участниците трябва да са закупили тръжнадокументация за участие.

4.Участниците да нямат непогасени задължения към държавата и към Община Велики Преслав.

5.Подаването на документите за участие и участието в търга се осъществява лично от участниците или от упълномощени от тях представители. Всеки участник може да бъде представляван само от един представител.

6.Участниците нямат право да подават повече от едно заявление за участие за един и същ обект, както и да правят допълнения или изменения в подадените и регистрирани документи в Община Велики Преслав, след изтичане на определения краен срок за подаването им.

           

            Цената на тръжната документация е 30 /тридесет/ лв. с ДДС, която може да бъде заплатена на касата в Община Велики Преслав.

 

 

Община Велики Преслав © 2007