добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 18.09.2018

09.09.2018 18:03

 О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 46

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 18.09.2018 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС.

 

Заседанието ще протече при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Докладна записка от В. Вичев – кмет на с. Драгоево, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Драгоево.

        Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Х. Хасанов – кмет на с. Миланово, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Миланово.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от М. Хасанов – кмет на с. Златар, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Златар.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от А. Ахмед – кмет на с. Мокреш, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мокреш.

        Докл.: вносителят

5. Докладна записка от В. Халачев – кмет на с. Суха река, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Суха река.

        Докл.: вносителят

6.Докладна записка от В. Тончев – общински съветник, относно законността на строежите в ромския квартал на гр. Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на предварително съгласие за преминаване по реда на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ през имотите общинска собственост за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до ПС 1300 в участъка от РШ Търговище до ПС 1300.

Докл.: вносителят

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относнодаване на съгласие за достъп до имот по реда на чл.60, ал.6, т.1 от ЗВ на „Даниел – 07“ ЕООД.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на съгласие за достъп до имоти общинска собственост по реда на чл.60, ал.6, т.1 от ЗВ, на „ЕКУИЪС“ ООД.

                                                                                                                                              Докл.: вносителят

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на обект: Кабелно електрозахранване до имот ПИ-032029, м. Бакраджа, землището на с. Осмар, община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на План за действие за общинските концесии в община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: „ОКЗ на базова станция VN4536 на БТК ЕАД – м. Блатото, ПИ-58222.440.5 по КК на гр. Велики Преслав

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

13.Питания.                                                                                                                                                      

14.Разни.

 

Водещи комисии:

По т. 7, 8, 9 и 11 – ПК по ЗОРПКСП

По т. 6, 10 и 12 – ПК по ТСУ

По т.1, 2, 3, 4 и 5 – ПК по ПСД

                                                                                                          Председател:

 Анелия Асенова

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. септември 2018 г.

13.09.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от В. Вичев – кмет на с. Драгоево, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Драгоево.

2.Докладна записка от Х. Хасанов – кмет на с. Миланово, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Миланово.

3.Докладна записка от М. Хасанов – кмет на с. Златар, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Златар.

4.Докладна записка от А. Ахмед – кмет на с. Мокреш, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мокреш.

5. Докладна записка от В. Халачев – кмет на с. Суха река, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Суха река.

6.Докладна записка от В. Тончев – общински съветник, относно законността на строежите в ромския квартал на гр. Велики Преслав.

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на предварително съгласие за преминаване по реда на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ през имотите общинска собственост за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до ПС 1300 в участъка от РШ Търговище до ПС 1300.

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относнодаване на съгласие за достъп до имот по реда на чл.60, ал.6, т.1 от ЗВ на „Даниел – 07“ ЕООД.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на съгласие за достъп до имоти общинска собственост по реда на чл.60, ал.6, т.1 от ЗВ, на „ЕКУИЪС“ ООД.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на План за действие за общинските концесии в община Велики Преслав.

 

 

13.09.2018 г.  /четвъртък/ от 15.30 ч. – Съвместно заседание на ПК по БФ и ПК по ОКЗСТ при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от В. Вичев – кмет на с. Драгоево, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Драгоево.

2.Докладна записка от Х. Хасанов – кмет на с. Миланово, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Миланово.

3.Докладна записка от М. Хасанов – кмет на с. Златар, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Златар.

4.Докладна записка от А. Ахмед – кмет на с. Мокреш, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мокреш.

5. Докладна записка от В. Халачев – кмет на с. Суха река, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Суха река.

 

 

14.09.2018 г. /петък/ от 14.00ч. – Съвместно заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост и ПСД при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от В. Вичев – кмет на с. Драгоево, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Драгоево.

2.Докладна записка от Х. Хасанов – кмет на с. Миланово, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Миланово.

3.Докладна записка от М. Хасанов – кмет на с. Златар, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Златар.

4.Докладна записка от А. Ахмед – кмет на с. Мокреш, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Мокреш.

5. Докладна записка от В. Халачев – кмет на с. Суха река, относно приемане на информацията от доклада за дейността и проблемите на кметство с. Суха река.

6.Докладна записка от В. Тончев – общински съветник, относно законността на строежите в ромския квартал на гр. Велики Преслав.

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно даване на предварително съгласие за преминаване по реда на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ през имотите общинска собственост за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до ПС 1300 в участъка от РШ Търговище до ПС 1300.

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на обект: Кабелно електрозахранване до имот ПИ-032029, м. Бакраджа, землището на с. Осмар, община Велики Преслав.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на План за действие за общинските концесии в община Велики Преслав.

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: „ОКЗ на базова станция VN4536 на БТК ЕАД – м. Блатото ПИ-58222.440.5 по КК на гр. Велики Преслав.

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Община Велики Преслав © 2007