добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 15.10.2018 г. /понеделник/ от 13.30 часа

05.10.2018 14:15

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

 

 

П О К А Н А

№ 47

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 и ал.2 от ПОДОбСНКВОбА, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 15.10.2018 г. /понеделник/ от 13.30 часа в заседателната залана ОбС при следния

 

           

Проект за Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

Докладна записка от Анелия Асенова – председател на Общински съвет, относно върнато Решение № 541 от 18.09.2018 г. по Протокол № 46 на Общински съвет - Велики Преслав, от Областен управител Шумен, Стефан Желев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Докл.: вносителят

 

Водеща комисия: ПК по ЗОРПКСП

 

Председател:

                                               /Анелия Асенова/

 

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на заседанието на постоянната комисия

 

11.10.2018 г. /четвъртък/ от 16.00 ч.Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следният проект за дневен ред:

 

Докладна записка от Анелия Асенова – председател на Общински съвет, относно върнато Решение № 541 от 18.09.2018 г. по Протокол № 46 на Общински съвет - Велики Преслав, от Областен управител Шумен, Стефан Желев.

          

Община Велики Преслав © 2007