добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 05.11.2018 г.

26.10.2018 15:24

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

 

П О К А Н А

№ 49

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 и ал.2 от ПОДОбСНКВОбА, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 05.11.2018 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната залана ОбС при следния

 

           

Проект за Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

Докладна записка от Мустаджан Шабан – председател на ПК по ЗОРПКСП, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Велики  Преслав.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Докл.: вносителят

 

 

Водеща комисия: ПК по ЗОРПКСП

 

Председател:

                                     /Анелия Асенова/

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на заседанието на постоянната комисия

 

30.10.2018 г. /вторник/ от 14.30 ч.Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следният проект за дневен ред:

 

Докладна записка от Мустаджан Шабан – председател на ПК по ЗОРПКСП, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Велики  Преслав.

Община Велики Преслав © 2007